Beyond Bulls & Bears

Overbrugging van de kloof: wereldwijde genoteerde infrastructuur

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

Gewoon uw beleggingen spreiden over diverse activaklassen in de hoop dat diversificatie automatisch een positief resultaat oplevert, is een benadering die misschien wel wat te veel op nattevingerwerk lijkt. Een portefeuille van zwak presterende beleggingen mag dan wel gediversifieerd zijn, dat is niet noodzakelijk de weg naar een hoger risicogecorrigeerd rendement of het soort stabiliteit waarvan de belegger hoopt dat zij hem zonder al te veel kleerscheuren door volatiliteitspieken kan loodsen. Voor beleggers die op zoek zijn naar activaklassen ter diversificatie heeft Wilson Magee, Director of Global Real Estate and Infrastructure Securities, Franklin Templeton Real Asset Advisors, het antwoord klaar: infrastructuur.

Wilson Magee

Wilson Magee
Director of Global Real Estate and Infrastructure Securities, Franklin Templeton Real Asset Advisors
Wereldwijde genoteerde infrastructuur focust op activa die essentiële diensten verlenen, zonder welke de bevolking en de economie niet kunnen functioneren, bloeien en groeien. Deze activaklasse belegt in transport zoals spoorwegen, luchthavens (maar doorgaans geen vliegtuigen), waternutsbedrijven, elektriciteitsbedrijven, communicatie-infrastructuur (zoals masten voor mobiele telefonie), tolwegen en havens. Infrastructuur omvat essentiële energiediensten zoals transport en opslag, maar geen exploratie en productie.

Op defensief spelen
Wij denken dat een van de meest aantrekkelijke potentiële voordelen van de wereldwijde genoteerde infrastructuur zijn relatief stabiele inkomstenstroom is, een eigenschap die tegenwoordig bijzonder in de smaak valt bij volatiliteitsmoeë beleggers. In combinatie met de aantrekkelijke historische dividendopbrengst zorgt deze activaklasse voor een onderliggende defensieve insteek.  De aantrekkingskracht van de klasse is gedeeltelijk het gevolg van de essentiële aard van de activa zelf, die beschikken over relatief monopolistische en gereguleerde posities, hoge instapdrempels, een stabiele vraag en langetermijnactiva met vastgelegde inkomstenstromen. Deze kenmerken bezorgen de activaklasse een zekere bescherming tegen de economische en ondernemingscyclussen die niet terug te vinden is bij aandelen. Dat is volgens ons dan ook de reden waarom de infrastructuurbeleggingen een aanhoudende winstgroei en stabiliteit hebben genoteerd tijdens de wereldwijde financiële crisis.

Wereldwijde groei
Wij denken dat de wereldwijde genoteerde infrastructuur als activaklasse zich opmaakt voor een sterke groei.  Hieraan liggen drie belangrijke groeithema’s voor de wereldwijde infrastructuur ten grondslag. Het eerste is de veroudering van de infrastructuur, die in veel ontwikkelde markten moeten worden hersteld, vervangen of opgeknapt. Volgens een bepaalde schatting zou de VS tegen 2020 een slordige USD 3600 miljard[1] moeten investeren om verouderde infrastructuur te repareren, en wereldwijd komt die schatting zelfs op USD 57.000 miljard [2].

Het tweede groeibevorderende thema is de groei van de wereldbevolking, vooral in de opkomende landen, waar de verstedelijking en de toenemende middenklasse waarschijnlijk een snelle vraag naar nieuwe infrastructuur zullen aansturen. Naar verwachting zal de middenklasse over de hele wereld met 800 miljoen mensen toenemen tussen 2005 en 2015.[3] Van 2015 tot 2025 zou de middenklasse nogmaals 1,5 miljard mensen groter moeten worden.[4]  Een toenemende middenklasse vereist infrastructuur ter ondersteuning van de stijgende vraag naar essentiële diensten en het transport van goederen en producten.

En de derde factor is dat er door de combinatie van toenemende overheidsbesparingen en economische zwakte de komende 20 jaar een gapend gat kan ontstaan in de overheidsuitgaven voor infrastructuur, zowel in de ontwikkelde als in de opkomende wereld. Volgens ons kan dit een enorm potentieel opleveren voor genoteerde infrastructuurinvesteringen door privébedrijven.

Deze groeithema’s wijzen volgens ons op veelbelovende vooruitzichten voor de wereldwijde genoteerde infrastructuurinvesteringen, en de activaklasse oogt aantrekkelijk in vergelijking met andere klassen, zoals wereldwijde aandelen, Amerikaanse aandelen en obligaties.

Vergeet de dividenden niet
Een belangrijke factor voor de activaklasse van de wereldwijde genoteerde infrastructuur is zijn trackrecord op dividendgebied. Zoals te zien in onderstaand diagram steken de jaarlijkse opbrengsten van de infrastructuurbedrijven voor de periode tot 30/6/13 gunstig af tegen die van bepaalde andere activaklassen[5].

Vanuit historisch perspectief lag de dividendgroei ook hoger dan de inflatie,[6] met een jaarlijkse groei tijdens de afgelopen 10 jaar[7], en het samengestelde groeicijfer van 11,3%[8] per jaar ligt aanzienlijk hoger dan de inflatie. We verwachten echter niet dat de dividendgroei in de toekomst even hoog zal liggen als in het verleden. Aan inflatie gekoppelde langetermijncontracten komen veel voor bij infrastructuurinvesteringen, en vaak ondersteunen zij zowel de dividendstabiliteit als de groei.

Hier, en daar, en daar, en daar
Wij denken dat beleggers die op zoek zijn naar meer diversificatie, in wereldwijde genoteerde infrastructuur een gediversifieerde inkomstenbron zullen vinden, die bovendien een aantrekkelijk groeipotentieel vertoont. Hoewel diversificatie nog geen garantie voor winst of bescherming tegen verlies vormt, biedt infrastructuur als activaklasse wel wereldwijde kansen, die Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en Latijns-Amerika omspannen. Wij staan het positiefst tegenover de energie-infrastructuur in de VS en tegenover Latijns-Amerika, waar er wellicht een aanzienlijke groei zit aan te komen.

Nog los van waar de kans zich aandient, denken wij dat een bottom-up aandelenselectieproces van doorslaggevend belang is voor beleggingssucces op lange termijn, en dat infrastructuur beleggers die streven naar zowel potentiële inkomsten als vermogensgroei een aantrekkelijke oplossing kan bieden.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

 

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan gepaard met risico’s, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen in aan infrastructuur gerelateerde effecten gaan gepaard met specifieke risico’s, zoals hoge rentelasten, een hoog vreemd vermogen en hoge kwetsbaarheid voor ongunstige economische of regelgevende ontwikkelingen die de sector treffen. Als wordt belegd in effecten van nutsbedrijven met het oog op de dividendopbrengst, kan dat een extra renterisico inhouden.

Wanneer de rente stijgt, hebben de aandelenkoersen van deze bedrijven de neiging om te dalen om zich aan te passen aan de rentestijging. De concentratie op een sector of economisch segment houdt een veel groter risico van ongunstige ontwikkelingen en koersbewegingen in deze sectoren in dan beleggingen in een ruimer spectrum van sectoren. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in het buitenland kunnen gepaard gaan met grotere risico’s als zij plaatsvinden in opkomende of ontwikkelingsmarkten. Beleggers moeten schommelingen in de waarde van hun belegging aanvaarden, omdat aandelen van kleine en middelgrote bedrijven volatiel kunnen zijn, vooral op korte termijn.

Kleinere of relatief nieuwe of onervaren bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, en hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen. Derivaten, met inbegrip van valutabeheerstrategieën, brengen kosten met zich mee en kunnen een economisch hefboomeffect creëren in een portefeuille, dat een aanzienlijke volatiliteit en verliezen kan veroorzaken (maar ook winsten mogelijk kan maken) voor een bedrag dat hoger ligt dan de oorspronkelijke belegging. De mogelijkheid bestaat dat de belegging de verwachte voordelen niet realiseert en tot verliezen leidt als een tegenpartij haar verbintenissen niet nakomt.[1] Bron: American Society of Civil Engineers, 2013 Report Card for America’s Infrastructure.

[2] Bron: McKinsey Global Institute and McKinsey Infrastructure Practice, Infrastructure Productivity: How to Save $1 Trillion a Year (januari 2013).

[3] Bron: Middenklassegegevens: Homi Kharas, Brookings Institution, 2012. Bevolkingsgegevens: “World Bank: Health Nutrition and Population Statistics: Population estimates and projections.” Regiodefinities Westen en Azië: Surjit S. Bhalla, Second Among Equals: The Middle Class Kingdoms of India and China, mei 2007.

[4]Ibid.

[5] Bron: Factset, per 30/6/13. © 2013 FactSet Research Systems Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van FactSet Research Systems Inc. en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch FactSet Research Systems Inc., noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor schade die of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten. Bronnen: S&P 500 Index en S&P Global Listed Infrastructure Index. Copyright © 2013, S&P Dow Jones Indices LLC. Alle rechten voorbehouden. Reproductie van de S&P 500 Index en de S&P Global Listed Infrastructure Index in welke vorm ook is verboden tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van S&P. S&P staat niet borg voor de nauwkeurigheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige informatie en is niet verantwoordelijk voor enige fouten of weglatingen, ongeacht de oorzaak, of voor de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van deze informatie. S&P GEEFT GEEN EXPLICIETE NOCH IMPLICIETE WAARBORGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, WAARBORGEN BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. S&P zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale of vervolgschade, kosten, uitgaven, rechtskosten of verliezen (met inbegrip van inkomsten- of winstderving en opportuniteitskosten) in verband met het gebruik door abonnees of anderen van de S&P 500 Index en S&P Global Listed Infrastructure Index. Bron: MSCI. MSCI geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties en zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of gebruikt als basis voor andere indexen, effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, gecontroleerd of opgesteld door MSCI. Bron: Barclays Global Family of Indices. © 2013 Barclays Capital Inc. Gebruikt met toestemming. Bron: FTSE EPRA/NAREIT Developed TR USD Index. “FTSE®” is een handelsmerk van de London Stock Exchange Group bedrijven, “NAREIT®” is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts en “EPRA®” is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association en zij worden alle door FTSE International Limited gebruikt onder licentie. De FTSE EPRA/NAREIT Developed TR USD Index wordt berekend door FTSE. Noch FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, ondersteunen of promoten dit product, zij zijn er op geen enkele wijze mee verbonden en aanvaarden geen aansprakelijkheid. Indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor toekomstige resultaten.

 

[6] Bron: Bloomberg, Franklin Templeton Real Asset Advisors en het Bureau of Labor Statistics. De dividendgroei per aandeel van de wereldwijde genoteerde infrastructuur wordt vertegenwoordigd door de jaarlijkse groei in de dividenden per aandeel van de 52 leden van de S&P Global Infrastructure Index per 28 maart 2013 waarvoor dividendgegevens beschikbaar zijn die teruggaan tot 2003. Veel van de bedrijven in de index worden nog geen volledig decennium openbaar genoteerd. Bron: S&P Global Listed Infrastructure Index. Copyright © 2013, S&P Dow Jones Indices LLC. Alle rechten voorbehouden. Reproductie van de S&P Global Listed Infrastructure Index in welke vorm ook is verboden tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van S&P. S&P staat niet borg voor de nauwkeurigheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige informatie en is niet verantwoordelijk voor enige fouten of weglatingen, ongeacht de oorzaak, of voor de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van deze informatie. S&P GEEFT GEEN EXPLICIETE NOCH IMPLICIETE WAARBORGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, WAARBORGEN BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. S&P zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale of vervolgschade, kosten, uitgaven, rechtskosten of verliezen (met inbegrip van inkomsten- of winstderving en opportuniteitskosten) in verband met het gebruik door abonnees of anderen van de S&P Global Listed Infrastructure Index.  De indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor toekomstige resultaten.

[7] Ibid.

[8] Ibid.