Beyond Bulls & Bears

Hasenstab: Voet bij stuk houden

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

Wanneer de massa zich tegen je keert, is het niet evident om voet bij stuk te houden. Voor portefeuillebeheerder Michael Hasenstab is het echter de gewoonste zaak om tegen de stroom in te roeien. Hij weet als geen ander dat geduld een schone deugd is. Hij is zijn beleggingsthema’s de afgelopen jaren dan ook altijd trouw gebleven en heeft zich niet laten meeslepen door negativisme en de marktwaan van de dag. Ierland, een markt waarop tot voor kort slechts weinig beleggers zich nog durfden te wagen, is hiervan een prima voorbeeld. Het is een van de grootste succesverhalen na de Europese schuldencrisis geworden. Hasenstab blijft hameren op het belang van een langetermijnvisie en de moed om voet bij stuk te houden, en zegt dat beleggers geduld moeten uitoefenen, niet alleen in andere delen van Europa, maar ook in bepaalde opkomende markten, zoals China.

Michael Hasenstab

Michael Hasenstab, Ph.D., Executive Vice President, Chief Investment Officer
Global Bonds
Franklin Templeton Fixed Income Group®

Wij zijn zeer hoopvol gestemd over de beleggingsmogelijkheden voor 2014, en we zijn over het algemeen optimistisch over diverse delen van de wereld. Na mijn reizen en onderzoek in Azië dacht ik dat het interessant zou zijn om enkele aspecten van deze regio die ons sterk kunnen bekoren te belichten, bijvoorbeeld in China. Wij denken dat China op het keerpunt staat van enkele belangrijke financiële hervormingen, die zowel de economie als het financiële landschap in het komende decennium grondig kunnen veranderen. Wij geloven dat het succes van deze hervormingen de Chinese economie op weg zal zetten naar een veelbelovende duurzamere groei. Op korte termijn verwachten wij nog een volatiele marktcontext, maar op lange termijn denken wij dat de veranderingen die zich voltrekken in China een gunstige impact zullen hebben en zich verder zullen verspreiden over de regio. Het is dan ook belangrijk om tijdens deze transformatie van China geduld uit te oefenen en een standpunt voor de lange termijn in te nemen. 

Monetair beleid als bepalende factor op de valutamarkten
We zien in de eerste plaats kansen voor een actief valutabeheer in 2014.  Sommige monetaire beleidsinitiatieven en -wijzigingen van ’s werelds belangrijkste centrale banken, waaronder het terugschroeven van het activa-aankoopprogramma van de Federal Reserve, de voortzetting van het beleid om massaal geld bij te drukken in Japan en de waarschijnlijke voortzetting van een soepel beleid in Europa, zouden volgens ons sterke verschuivingen op de wisselmarkten tot gevolg kunnen hebben. Nu de Fed haar activa-aankopen begint af te bouwen, zal de US dollar sterker worden ten opzichte van de euro en de yen.  Maar naarmate de Amerikaanse economie verbetert, zouden er volgens ons ook betere kansen moeten komen in bepaalde opkomende markten. De opkomende markten in het algemeen staan de laatste tijd in een negatief daglicht, maar de waarheid is dat er grote verschillen zijn tussen de opkomende markten.  Zo was de Hongaarse obligatiemarkt in 2013 een van de beste presterend markten, met een stijging van meer dan 10%, terwijl de Zuid-Afrikaanse obligatiemarkt een verlies van bijna 20%[1] incasseerde. Dat is een duidelijk verschil, en wij denken dat het dit jaar even belangrijk zal zijn om de juiste beleggingskeuzes te maken. Een aantal landen, zoals Mexico en Zuid-Korea, biedt mogelijkheden. Wat Azië in het algemeen betreft, zien we veel baissetrends, zelfs in landen zoals Zuid-Korea, dat volgens ons bezig is aan een opwaartse beweging op de waardeketen wat het concurrentievermogen van zijn exportsector betreft en dat kan bogen op een overschot op de lopende rekening, robuuste economische groeicijfers en een rentevoordeel. Wij geloven dan ook dat Zuid-Korea, net als Ierland, een markt is waar beleggers geduld moeten hebben en een positie op de lange termijn moeten innemen.

Anderzijds zijn wij niet blind voor de problemen in sommige delen van de wereld, waar de bezorgdheid terecht is. 

Geduld versus paniek
Ierland is een goed voorbeeld van onze sterkste kwaliteit: beleggingsmogelijkheden identificeren in perioden van algemene paniek wanneer iedereen verkoopt, om vervolgens in de markt te stappen en munt te slaan uit die paniek.Wij deden het in Ierland en daarna in Hongarije,  en we hebben het al vele malen eerder gedaan in de rest van de wereld.  Ierland heeft zich losgekoppeld van de trojka en is op eigen kracht teruggekeerd naar de kapitaalmarkten.  Op 7 januari was de vraag op de internationale veiling van Ierse staatsobligaties op 10 jaar goed voor meer dan 20 miljard USD, en dat op één enkele dag. Dit toont aan hoe de dingen kunnen veranderen.  Wij maakten gebruik van de paniek in Ierland in 2011: toen niemand nog Ierse aandelen kocht, stapten wij in.  Nu toont de wereld opnieuw belangstelling voor Ierland, wat voor ons bewijst dat geduld kan worden beloond.  Hopelijk wordt het verhaal van Ierland herhaald in andere delen van de wereld die het vandaag moeilijk hebben. Zelfs al zullen die verhalen overal verschillend zijn, wij zijn van plan te blijven instappen wanneer anderen wegvluchten. Dat is immers de echte kern van onze strategie. 

Vrees voor een armageddon in de eurozone ebt weg
Ons standpunt over de eurozone is al een hele tijd dat er geen armageddon komt. Het klopt dat de eurozone grote problemen heeft, dat er veel beleidscomplicaties zijn en onvoldoende samenwerking. Toch zijn wij ervan uitgegaan dat, als het ooit zover zou komen, de Europese Centrale Bank (ECB) een gigantische hoop geld zou bijdrukken om een armageddon af te wenden. En dat is nog steeds ons centrale uitgangspunt.

Wat de toekomst betreft, denken wij dat de groei in de eurozone waarschijnlijk zeer zwak zal blijven en dat de ECB haar ongelooflijk soepele beleid wellicht zal voortzetten.  Daardoor zal de euro waarschijnlijk in waarde dalen ten opzichte van de US dollar.  De echte kansen in Europa zullen volgens ons in de periferie te vinden zijn. Wij zien heel wat interessante beleggingsmogelijkheden in landen zoals Hongarije en Polen, die kunnen bogen op een concurrerende arbeidsmarkt, lage belastingen en fraaie groeicijfers, en die gekoppeld zijn aan de Duitse exportlocomotief.  Deze landen lijken ons interessanter dan sommige delen van kern-Europa waar de problemen volgens ons nog een tijdje zullen aanhouden.  Het ziet er niet meteen naar uit dat de eurozone sterk zal groeien, maar we geloven evenmin in het armageddonverhaal waar sommigen enkele jaren terug voor vreesden. 

In het huidige klimaat lijkt het ons zinloos om veel renterisico te lopen, maar heeft het wel degelijk zin om een zeker valutarisico te nemen.  Wij geloven dat wij met een ongebonden, wereldwijde aanpak deze kansen zullen kunnen benutten om onze beleggers in 2014 en daarna enkele interessante mogelijkheden te bieden.  

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Globalen opLinkedIn.

 Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen met een potentieel voor hogere opbrengsten gaan doorgaans ook gepaard met een hoger risico. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.


[1] Bronnen: Bloomberg L.P., J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex, J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex. Copyright © 2014. JPMorgan Chase & Co. Alle rechten voorbehouden. J.P. Morgan is de handelsnaam voor JPMorgan Chase & Co. en haar dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen over de hele wereld. De producten van Franklin Templeton worden niet gesponsord, gesteund, verkocht of gepromoot door J.P. Morgan. De J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex wordt samengesteld op basis van vaste regels. De samenstelling of het gebruik van de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex vormt geen aanbeveling door J.P. Morgan van producten van Franklin Templeton of een handelsadvies van J.P. Morgan. J.P. Morgan geeft geen expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot producten van Franklin Templeton of de vraag of het raadzaam is te beleggen in effecten in het algemeen of in producten van Franklin Templeton in het bijzonder, of het vermogen van de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex om de prestaties van de obligatiemarkt te volgen. J.P. Morgan is niet verplicht om rekening te houden met de wensen van de verwachte kopers of eigenaars van de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary sub-index/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex bij de vaststelling, samenstelling of berekening van de J.P Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex. J.P. Morgan is niet verantwoordelijk voor, en heeft niet deelgenomen aan, de vaststelling van de timing, prijzen of hoeveelheid van producten van Franklin Templeton. J.P. Morgan heeft geen verplichting of aansprakelijkheid in verband met de administratie, verkoop of verhandeling van producten van Franklin Templeton. De J.P Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex WORDT VERSTREKT “AS IS” MET ALLE EVENTUELE GEBREKEN. J.P. MORGAN GEEFT GEEN GARANTIE OVER DE BESCHIKBAARHEID, OPEENVOLGING, TIJDIGHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID EN/OF VOLLEDIGHEID VAN de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex EN/OF OM HET EVEN WELKE GEGEVENS DAARIN, OF UIT WELK GEBRUIK DAN OOK VAN de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex. J.P. MORGAN GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN DOET HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK MET BETREKKING TOT de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P Morgan GBI-EM Global South Africa subindex OF OM HET EVEN WELKE GEGEVENS HIERIN, OF WELK GEBRUIK DAN OOK VAN de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex. ER ZIJN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DIE VERDER REIKEN DAN DE BESCHRIJVING IN DIT DOCUMENT, INDIEN VAN TOEPASSING. ER WORDT AFSTAND GEDAAN VAN ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex, INCLUSIEF ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN/OF TEGEN INBREUKEN EN/OF GARANTIES MET BETREKKING TOT EVENTUELE RESULTATEN DIE TE BEHALEN ZIJN DOOR EN/OF UIT HET GEBRUIK VAN de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL J.P. MORGAN IN GEEN GEVAL OP ENIGE MANIER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BIJZONDERE, PUNITIEVE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF VERLIES VAN KAPITAAL EN/OF GEDERFDE WINSTEN, IN VERBAND MET de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex/J.P. Morgan GBI-EM Global South Africa subindex EN/OF producten van Franklin Templeton ZELFS IN DE WETENSCHAP VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK SCHADE.

 

Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten. De indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd.