Beyond Bulls & Bears

Fundamentals bieden steun voor een positieve kijk op de VS

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans

Het heeft even geduurd, maar beleggers lijken nu eindelijk verlost van de voortdurende vrees die de Amerikaanse aandelenmarkt sinds de financiële crisis van 2008–2009 in haar greep hield. In maart 2014, vijf jaar na het marktdieptepunt van 2009, boekte de S&P 500 Index een nieuw hoogterecord.[1] Veel beleggers zitten nu echter met de vraag of de economische fundamentals die winst rechtvaardigen, en of het nog geen tijd is om elders kansen te gaan zoeken na deze vijfjarige stijging.

Portfolio Manager Grant Bowers staat nog steeds optimistisch tegenover Amerikaanse aandelen en hecht geen geloof aan de stelling dat de hausse op de aandelenmarkt ten einde loopt. Hij wijst op de gestaag aantrekkende economie in de Verenigde Staten, de sterke groei van de bedrijfswinsten en diverse grootschalige groeithema’s die zijn optimisme over de langetermijnvooruitzichten van de markt ondersteunen. Meerjarige groeithema’s, zoals de ‘renaissance’ van de Amerikaanse energie- en maaksectoren en de aanhoudende opleving van de vastgoedmarkt, staven zijn beleggingsfocus op bedrijven die rechtstreeks van deze trends kunnen profiteren. Dat neemt niet weg dat de waarderingen van de brede markt nu al flink gestegen zijn, en hij gelooft dan ook dat een actief beheer en een zorgvuldige aandelenselectie doorslaggevend zijn geworden.

 

Grant Bowers
Grant Bowers

Grant Bowers
Vice President en Portfolio Manager, Franklin Equity Group®

 

De Amerikaanse aandelenmarkt heeft de afgelopen vijf jaar geprofiteerd van de gestaag aantrekkende binnenlandse economie en een gezonde combinatie van winstgroei en stijging van de multiples. Ondanks de markthausse blijven wij van mening dat het fundamentele argument voor de economie en de aandelenmarkt in de VS grotendeels overeind blijft. In 2013 publiceerden de bedrijven solide winstcijfers, vaak met een recordniveau voor omzet en de beschikbare cashflow. Aan het economische front vertonen de indicatoren over het algemeen een voortdurende verbetering. De werkloosheid zit op het laagste peil sinds vijf jaar en de consumentenuitgaven doen het goed. De Amerikaanse consumenten hebben doorgaans kunnen profiteren van de betere economie en de lage rentevoeten, en hebben zo hun spaartegoeden versterkt en hun schulden verlaagd.

0314_BowersUS2_dut1

 Bij de Franklin Equity Group denken wij dat Amerikaanse aandelen de laatste vijf jaar op rationele wijze zijn geëvolueerd en de beterende economische context en de sterke bedrijfswinstgroei weerspiegelen.

Wat 2014 en daarna betreft, blijven wij optimistisch over de vooruitzichten van de Amerikaanse aandelenmarkt. Wij verwachten dat de fundamentele visie van een aansterkende Amerikaanse economie waarschijnlijk overeind blijft. Wij denken dat de beleggers meer oog zouden moeten hebben voor het concurrentievermogen van Amerikaanse bedrijven op de wereldmarkt en voor de fundamentele groeifactoren van de VS-economie.

Waarderingen: de marktmultiples naderen hun historisch gemiddelde
Los van onze optimistische visie heeft onze focus op het kopen van wat volgens ons groeiende kwaliteitsbedrijven met aantrekkelijke waarderingen zijn, ons ertoe aangezet om selectiever te worden naarmate de koersen stegen. De waarderingen zijn sinds de zeer lage niveaus die ze na de wereldwijde financiële crisis bereikten sterk gestegen en komen volgens diverse maatstaven nu in de buurt van hun historische gemiddelden.

Toch denken wij dat de markt nog steeds relatief aantrekkelijk is en gewoon de gunstige fundamentele omgeving in de Verenigde Staten weerspiegelt. Wij denken dat we ons in het midden van de bedrijfscyclus bevinden, omdat de waarderingen nog niet de extreme niveaus hebben bereikt die we normaliter verwachten voor het einde van een cyclus. Op 28 februari 2014 bedroeg de voorlopende koers/winst-verhouding in de S&P 500 Index 15,3. Ook wat andere waarderingsmaatstaven betreft, zoals koers tot beschikbare cashflow of koers/boekwaarde, nadert de markt het langetermijngemiddelde en lijkt zij ons niet overdreven duur. 

Vanuit beleggingsperspectief zijn wij selectiever geworden, maar wij blijven kansen vinden om groeiende kwaliteitsbedrijven te kopen tegen aantrekkelijke prijzen. We mogen ook niet vergeten dat veel van de factoren die de markt de afgelopen jaren hoger tilden, nog steeds aanwezig zijn. Het gaat daarbij om factoren zoals lage inflatie en een stimulerend monetair beleid over de hele wereld, naast beterende economische indicatoren in de Verenigde Staten.

 

De Amerikaanse ondernemingen lijken goed gepositioneerd op de wereldwijde markt
Ik stel al een tijdje dat de Amerikaanse bedrijven over het algemeen solide lijken, en vele zijn door de financiële crisis van 2008–2009 sterker, slanker en winstgevender geworden. Die stelling wordt weerspiegeld in de winstmarges, de omzet en de beschikbare cashflows die zij vandaag boeken. De Amerikaanse bedrijven hebben geprofiteerd van de huidige omstandigheden om hun leenkosten te verlagen, hun productiviteit op te voeren en hun concurrentiepositie op de wereldmarkt te verbeteren. Veel van deze verbeteringen zouden volgens ons de groei ook in de toekomst moeten blijven aandrijven. Heel wat Amerikaanse bedrijven lijken goed gepositioneerd op de wereldwijde markt, en zij bieden enkele van ’s werelds meest toonaangevende merken en producten aan. Nu de wereldeconomie overschakelt van herstel naar een zelfonderhoudende economische groei, lijken de Amerikaanse bedrijven in een goede uitgangspositie te verkeren om hiervan te profiteren.

Grootschalig beleggingsthema par excellence: de energierenaissance
Voor de langere termijn zien wij een aantal meerjarige groeithema’s die volgens ons de Amerikaanse economie zullen aandrijven en ons potentiële beleggingskansen zullen bieden. Een van die thema’s is de Amerikaanse ‘renaissance’ van de maaksector, die nog maar aan het begin lijkt. De basis van die opleving is de ontdekking van enorme schaliegasreserves in de Verenigde Staten in de afgelopen vijf jaar. Deze ontdekkingen hebben het energielandschap ingrijpend veranderd, en de energiekosten van de Amerikaanse bedrijven en consumenten behoren nu tot de laagste ter wereld. De schaliegasreserves zijn enorm, en zij kunnen nog decennia lang een gunstige invloed uitoefenen op de Amerikaanse economie. Wij verwachten dat dit voordelen zal opleveren, niet alleen voor de industrie- en energiesectoren, waar op grote schaal in zal moeten worden geïnvesteerd, maar ook voor de Amerikaanse consument, die de komende jaren zou moeten profiteren van een lage inflatie, een aantrekkende arbeidsmarkt en lagere energiekosten. Wij denken dat de toegang tot goedkope energie de Amerikaanse bedrijven een structureel concurrentievoordeel oplevert op de wereldmarkt. Vanuit beleggingsstandpunt beschouwen wij de impact van het schaliegas als een rugwind die de Amerikaanse economie, de binnenlandse consumenten en de aandelenmarkt in de VS nog tientallen jaren zal ondersteunen.

 0314_BowersUS2_dut

Ander grootschalig beleggingsthema: de opleving van de woningmarkt
Na een zeer moeilijke periode van vijf jaar heeft de woningmarkt de afgelopen tijd een prima herstel geboekt. Volgens ons zijn de omstandigheden voor een positieve bijdrage van de woningmarkt aan de Amerikaanse economische groei tijdens de komende jaren nu aanwezig. Op veel markten gaan de prijzen omhoog, en er keren nieuwe kopers naar de markt terug die de afgelopen jaren aan de zijlijn waren blijven staan. De hypotheekrente is doorgaans laag gebleven, en gelet op de nog steeds aantrekkelijke marktprijzen denken wij dat er een reële kans bestaat dat het aantal woningeigenaars de komende jaren zal toenemen en dat er nieuwe kopers naar de markt zullen terugkeren. De woningsector is een belangrijk onderdeel van de VS-economie, en zijn trage maar aanhoudende verbetering zou ook in de toekomst een groeifactor moeten blijven.

De verklaringen, meningen en analyses van Grant Bowers zijn louter bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, meningen en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global  en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. De koersen van groeiaandelen weerspiegelen de verwachtingen inzake toekomstige omzet of winst en kunnen dan ook zeer sterk dalen als een bedrijf die verwachtingen niet waarmaakt. Kleinere, middelgrote en relatief nieuwe of onervaren bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, en hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen. Historisch gezien gaan deze effecten gepaard met een grotere koersvolatiliteit dan die van grotere ondernemingen, vooral op korte termijn. Als een portefeuille zich concentreert op bepaalde landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes kan een belegger van tijd tot tijd blootgesteld zijn aan een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in deze concentratiegebieden dan bij beleggingen in een breder universum van landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes.


 

[1] Bron: S&P Index Data Services. Copyright © 2014, S&P Dow Jones Indices LLC. Alle rechten voorbehouden. De reproductie van S&P Index Data Services in welke vorm dan ook is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van S&P. S&P biedt geen garantie inzake de nauwkeurigheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van informatie en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, ongeacht hun oorzaak, of voor de uit het gebruik van deze informatie verkregen resultaten. S&P WIJST ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen enkel geval zal S&P aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, kosten, uitgaven, juridische kosten of verliezen (inclusief verlies van inkomsten en winst en opportuniteitskosten) in verband met het gebruik door een inschrijver of anderen van S&P Index Data Services. Indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen aanwijzingen voor toekomstige resultaten.