Beyond Bulls & Bears

Een tactische kijk op de markten

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans

In onze geglobaliseerde wereld, waar de markten soms allemaal tegelijk evolueren, zoeken veel beleggers nieuwe manieren om traditionele aandelen- en obligatieportefeuilles te diversifiëren en hun financiële doelstellingen te bereiken, los van de marktcyclussen, en sommigen wagen zich daarvoor buiten de begane paden. Het Franklin Templeton Solutions team kan daar een stevige hand bij helpen. Rick Frisbie, Executive Vice President en Head of Franklin Templeton Solutions, zet de huidige kijk van het Global Investment Committee (GIC) op de beleggingscontext uiteen. 

Rick Frisbie
Rick Frisbie

Rick Frisbie
Executive Vice President en Head of Franklin Templeton Solutions

Franklin Templeton Solutions maakt gebruik van propriëtair fundamenteel onderzoek en kwantitatieve modellen voor de tactische bijsturing van de institutionele en particuliere beleggingsportefeuilles, om te profiteren van kortetermijnkansen en de risico’s voor het rendement van de beleggers te reduceren. Om ons tactisch beleggingsproces te illustreren, zal ik een nadere blik werpen op een aantal grote thema’s die momenteel de financiële markten domineren en het kader vormen voor onze kijk op de toekomstige rendementen per klasse, land en sector.

Belangrijkste thema’s:

  1. Lage wereldwijde inflatie: De inflatie blijft mild in de grote regio’s. In de Verenigde Staten en de Europese Unie blijft zij aanzienlijk onder het streefcijfer van 2% van hun centrale banken. 
  2. Wereldwijd stimulerend monetair beleid: Het monetair beleid in de Verenigde Staten en Europa is aanhoudend stimulerend, ook al heeft de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) haar maandelijkse activa-aankopen in maart opnieuw met USD 10 miljard teruggeschroefd. De beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt tegenwoordig op het historisch lage peil van 0,25%.[1]
  3. Positieve wereldwijde groei: Het bruto binnenlands product (bbp) blijft wereldwijd positief, en de indicatoren lijken aan te geven dat de piek van de economische cyclus nog niet is bereikt.
  4. Omgeving van stijgende lange rente: Wij denken dat de lange rente binnenkort zou moeten stijgen, gelet op de aanhoudende wereldwijde groei, wat een einde zou maken aan de reeds 30 jaar durende stierenmarkt voor vastrentende effecten.

Huidige kijk van het GIC: Wij verkiezen aandelen boven obligaties

table1

Wij blijven aandelen verkiezen boven vastrentende effecten, vanwege de koppig lage inflatie, het stimulerende monetair beleid en de sterke relatieve waarderingen van aandelen ten opzichte van obligaties. De inflatie ligt laag op de ontwikkelde markten, daalt op de opkomende markten en blijft verrassen met haar lage peil. Dit versterkt de waarschijnlijkheid van een voortgezet stimulerend beleid, wat dan weer een positieve kijk op de wereldwijde groei ondersteunt. Bovendien vormt de omgeving van potentiële stijgingen van de lange rente een extra reden om de voorkeur te geven aan aandelen, zowel tactisch als strategisch. Grosso modo is de aandelenrisicopremie ten opzichte van de opbrengst tot de vervaldatum van vastrentende effecten boven het langetermijngemiddelde gebleven, en de aandelenwaarderingen zijn volgens onze analyse ook op lange termijn interessanter.

Tegelijk wijzen sommige economische signalen erop dat beleggingen in risicoactiva behoedzaam moeten worden benaderd. Zo blijven de Composite Leading Indicators (CLI) van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), die zijn ontworpen om keerpunten van de economische activiteit ten opzichte van de trend te voorspellen, positief, maar minder dan vroeger, wat in het verleden is samengegaan met een ruime spreiding van de aandelenrendementen. Hoewel de CLI solide blijven en aandelen een gunstige toekomst voorspellen, zijn wij wat voorzichtiger geworden door de mogelijkheid van een toenemende aandelenvolatiliteit. Ook de brede geldgroei neemt af, wat in het verleden samenviel met een negatief wereldwijd aandelenrendement. De onzekerheid rond de gebeurtenissen in Oekraïne en Rusland zou de wereldwijde aandelenkoersen verder onder druk kunnen zetten. Gelet op de stijgingen van de aandelenmarkten in de grote ontwikkelde landen tijdens het afgelopen anderhalf jaar gaan onze cliënten steeds vaker op zoek naar manieren om hun aandelenblootstelling af te dekken, nu de volatiliteit binnenkort zou kunnen toenemen.

Huidige kijk van het GIC: Aanhoudend sterke overtuiging inzake Japanse aandelen afgedekt naar US dollar versus de brede wereldwijde aandelenmarkt

table2

De Japanse aandelenkoersen stonden in het eerste kwartaal duidelijk onder druk, maar wij denken dat de Japanse aandelen zich opmaken voor een outperformance tegenover de brede wereldwijde aandelenmarkt in 2014. De onverwacht sterke winstcijfers van de Japanse bedrijven vielen samen met de gedaalde aandelenkoersen, wat aantrekkelijke koers/winst-multiples en interessante maatstaven opleverde voor de aandelenbeleggers. En volgens ons kunnen de versnellende inflatie en de stabiele inflatieverwachting de aandelenmultiples nog hoger drijven.

Daarnaast blijft de Bank of Japan haar balans uitbreiden en namen de Japanse bedrijfsleningen toe in 2013, twee factoren die gunstig afsteken tegen de rest van de wereld. Wij denken dat deze liquiditeitstrends positief zullen uitvallen voor de Japanse aandelen ten opzichte van de wereldwijde ontwikkelde MSCI World Index.

De Japanse bedrijfsfundamentals lijken ons gezond, en het afgelopen jaar hebben de winsten de verwachtingen overtroffen. Wij denken dat dit verrassende opwaartse momentum voorlopig kan aanhouden.

Belangrijk daarbij is dat veel wereldwijde institutionele beleggers al jaren structureel onderwogen zijn op de Japanse aandelenmarkt,[2] maar die positie is aan het veranderen, nu het monetaire en begrotingsbeleid op een genormaliseerde groei van de Japanse economie gericht zijn. Als het streefcijfer voor de prijsstabiliteit van 2% van de Bank of Japan, op basis van de jaarlijkse evolutie van de consumptieprijzenindex (CPI),[3] in zicht komt, zouden de binnenlandse aandelen een meerderheid kunnen vormen in door Japanse beleggers gehouden activa.

De verhoging van de verbruiksbelasting van begin april was een bron van bezorgdheid voor de beleggers in het eerste kwartaal. Hoewel er gelijkenissen zijn met een vroegere verhoging in 1997, die de zwakke groei in Japan nog meer onder druk zette, liggen de investerings- en begrotingsuitgaven vandaag veel hoger dan in 1997.[4] Wij denken dat het groeigerichte monetaire beleid en de sterke liquiditeitstrends met de hogere omloopsnelheid van het geld vandaag in Japan een heel ander beeld schetsen.

Hoewel de Japanse aandelenmarkt onze beleggingsprofessionals een interessante kans kan bieden, mogen we niet blind zijn voor de risico’s. Een vertraging van de kapitaaluitgaven, zwakke loonsverhogingen en consumentenuitgaven, en een stijging van de Japanse yen zijn de belangrijkste risico’s voor ons scenario.

Huidige kijk van het GIC: Wij handhaven onze korte durationpositionering  table3

Wij blijven de berenmarkt van de obligaties als kwetsbaar beschouwen. Wij zien weinig waarde in durationblootstelling, aangezien de groei positief is, de Fed de afbouw van haar stimulerende monetaire beleid (de kwantitatieve versoepeling) heeft ingezet en we waarschijnlijk op de drempel van een omgeving van stijgende lange rente staan. Wij houden dus vast aan onze voorkeur voor een korte durationpositionering.

Het monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken zou echter stimulerend moeten blijven, omdat de ruime maatstaven van de arbeidsmarkten in de ontwikkelde landen nogal wisselvallig ogen en de inflatie onder 2% blijft in de Verenigde Staten, de eurozone, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

Nadere informatie over het beleggingsproces

FT Solutions streeft ernaar in alle marktcyclussen waarde toe te voegen vanuit drie afzonderlijke, niet-gecorreleerde bronnen:

table4Kortom, om portefeuilles op te bouwen die onze cliënten helpen hun beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken:

Moet de nodige aandacht worden geschonken aan de strategische verwachtingen van de kapitaalmarkten op lange termijn.

  • Om een langetermijnkijk en de mogelijke scenario’s op te stellen is een solide kader vereist, waarin de opinies van onze beleggingsprofessionals van wereldklasse, retroactieve analyses, een toekomstgericht risicobeheer en een nauwgezette portefeuillebewaking worden geïntegreerd.
  • Binnen dit langetermijnkader is het absoluut nodig om tactische portefeuilleverschuivingen op kortere termijn te implementeren om in te spelen op marktkansen en naderende marktrisico’s te ontwijken.
  • Deze marktstandpunten kunnen worden geïmplementeerd aan de hand van de meest geschikte componenten in een ruim scala van activaklassen, beheerders en strategieën, om tot het beste risicogecorrigeerde rendementsprofiel voor de beleggers te komen.  

De verklaringen, meningen en analyses van Rick Frisbie zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Dat betekent dat wanneer de rentevoeten stijgen, de obligatiekoersen doorgaans zullen dalen, en omgekeerd, als de rentevoeten dalen, de obligatiekoersen doorgaans zullen stijgen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Deze factoren kunnen de risico’s van beleggingen op opkomende markten nog versterken.


[1] Bron: Europese Centrale Bank, april 2014.

[2] Bron: Wall Street Journal, “As Nikkei Surges, Some Investors Sit Out,” 13 februari 2013.

[3] Bron: Bank of Japan, april 2014

[4]Bron: IMF Economic Outlook database, oktober 2013. © Internationaal Monetair Fonds.