Beyond Bulls & Bears

Opvattingen over beleggen in converteerbare obligaties

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans

Veranderingen en potentiële veranderingen in het monetaire beleid over de hele wereld, naast een hogere volatiliteit in de valuta- en aandelenmarkten, hebben de schijnwerpers gericht op converteerbare effecten, door sommigen beschreven als “het beste van beide werelden” op het gebied van aandelen- en obligatiekenmerken. Maar wat zijn ze, hoe werken ze en hoe kunnen ze in de markt van vandaag een rol spelen in een gediversifieerde beleggingsportefeuille? Alan Muschott, portefeuillebeheerder voor de Franklin Equity Group®, die al meer dan 10 jaar belegt in converteerbare effecten, geeft zijn mening.

Alan Muschott, CFA® Vice President en Portefeuillebeheerder
Franklin Equity Group®

Het monetaire beleid over de hele wereld is zichtbaar verschoven van de ultra-stimulerende benadering die begon in de financiële crisis van 2008-2009, en veel waarnemers denken nu dat het renterisico toeneemt.

Alan Muschott
Alan Muschott

Intussen dreigen de toenemende geopolitieke spanningen de volatiliteit te verhogen in de wereldwijde valuta- en aandelenmarkten. Het is dus niet verrassend dat beleggers naar manieren zoeken om het verliesrisico vanwege blootstelling aan de effecten van de veranderende rentevooruitzichten voor aandelen, obligaties en vreemde valuta’s, te beperken. Om dat doel te bereiken, wendden sommige beleggers zich tot converteerbare effecten. Dit zijn instrumenten, uitgegeven door bedrijven die kapitaal willen ophalen, die kunnen worden gestructureerd als schuld – zoals obligaties, notes of achtergestelde schuldbewijzen — of als een soort aandelen, zoals preferente aandelen. Een converteerbaar effect bezitten geeft de houder het recht dit onder bepaalde vooraf bepaalde voorwaarden om te zetten in een bepaald aantal aandelen van de onderliggende aandelen van een bedrijf.

Converteerbare effecten kunnen deelname bieden aan het potentieel van kapitaalgroei van gewone aandelen, terwijl de obligatiecomponent rentebetalingen en een vordering op de hoofdsom kan bieden. Als de gewone aandelen van een bedrijf stijgen, zou het converteerbare effect in waarde moeten stijgen vanwege de prijsrelatie met de gewone aandelen. Als de gewone aandelen niet goed presteren, zou de obligatiecomponent de potentiële daling moeten afremmen. In een context van bovengemiddelde marktvolatiliteit kunnen converteerbare effecten aantrekkelijke beleggingen zijn, omdat er van deze effecten doorgaans wordt verwacht dat ze helpen te beschermen tegen de potentiële erosie van waarde in dalende markten en tegelijkertijd nog steeds deelname aan kapitaalgroei bieden als de markten stijgen.

Men stelt mij vaak vragen over het rendement van converteerbare effecten in een context waarin de rente stijgt, voornamelijk door de stijging die we het afgelopen jaar hebben gezien in de opbrengst van schatkistpapier op 10 jaar. Als de rente stijgt om de goede redenen – de economie verbetert en wordt sterker – dan bevinden we ons waarschijnlijk ook in een situatie waarin de bedrijfswinsten toenemen en de vooruitzichten voor de aandelen over het algemeen positief zijn. Hoewel er waarschijnlijk een waardeverlies zou zijn door de rentestijging in het vastrentende segment, hebben we al vaak geconstateerd dat, in deze context, de stijgende waarde van de optie om het schuldeffect om te zetten naar aandelen dit meer dan compenseert. Ik ben dus van mening dat converteerbare effecten het doorgaans goed zouden kunnen doen in een context van stijgende rente.

Hoewel converteerbare effecten allerhande soorten correlaties met activaklassen vertoonden, waren ze in het verleden positief gecorreleerd met aandelen en negatief gecorreleerd met Amerikaans schatkistpapier.[1] Binnen het vastrentende segment gedragen converteerbare effecten zich het meest als bedrijfsobligaties, en dan met name hoogrentende bedrijfsobligaties, want in onze ervaring bewegen ze meer mee met de fundamentals van het bedrijf.

Focussen op evenwichtige converteerbare effecten

Wereldwijd bestaat er een groot en divers universum van converteerbare effecten waar beleggers uit kunnen kiezen. Bedrijven van alle groottes, uit alle sectoren en met een volledig assortiment aan kredietratingkenmerken geven deze al jaren uit. Hun redenen voor het uitgeven van converteerbare effecten omvatten potentiële lagere kosten op het gebied van rentebetalingen, in plaats van rechtstreekse schuld, en minder potentiële verwatering van hun uitstaande gewone aandelen dan bij nieuwe aandelen. Ook kunnen ze bedrijven helpen hun financieringsbronnen te diversifiëren vanwege hun aantrekkelijkheid voor een groter bereik van beleggers.

Over het algemeen kunnen converteerbare effecten worden onderverdeeld in drie grote groepen. De meest obligatie-achtige converteerbare effecten worden “busted” converteerbare effecten genoemd omdat de prijs waartegen het effect zou worden omgezet aanzienlijk groter is dan de aandelenprijs. Dit maakt de omzetting onaantrekkelijk, waardoor deze converteerbare effecten minder gevoelig worden voor bewegingen in de prijs van de onderliggende gewone aandelen. Dit soort converteerbare effecten biedt inkomsten, die prijsdalingen vanwege de zwakte van de aandelenmarkt zullen compenseren, maar biedt ook slechts een beperkte deelname aan kapitaalgroei als de onderliggende aandelen stijgen.

Aan het andere uiteinde van het spectrum bevinden zich de “aandelen-achtige” converteerbare effecten, waarbij de omzettingsprijs gelijk is aan of minder bedraagt dan de onderliggende aandelenprijs. Het rendement van deze effecten volgt doorgaans nauw dat van de onderliggende aandelen, wat de beleggers blootstelt aan bijna hetzelfde niveau van volatiliteit als de aandelen waaraan ze gekoppeld zijn, hoewel de potentiële inkomsten en de hoofdsomzekerheid van een obligatie worden behouden.

Tussen deze twee types bevinden zich de zogenaamde “evenwichtige” converteerbare effecten. Deze bieden een gematigd niveau van omzettingspremies en gevoeligheid voor de aandelenprijzen. Wij zijn van mening dat een van hun voordelen hun “asymmetrische” risico/rendementsprofiel is, dat kan leiden tot een grotere potentiële deelname aan de stijging van onderliggende gewone aandelen en een lagere deelname aan een daling in hun waarde. Vanwege hun asymmetrische risico/rendementsprofiel geven we doorgaans de voorkeur aan evenwichtige converteerbare effecten in onze strategie.

Slide1

Constructieve vooruitzichten in een onzekere omgeving

Als we een blik werpen op de huidige macro-politieke omgeving, zien we dat beleggers zich zorgen maken over de spanning tussen het Westen en Rusland betreffende Oekraïne en de duurzaamheid van winsten in een aantal wereldwijde aandelenmarkten. In Europa is de stijging op de aandelenmarkten sinds 2012 aanzienlijk, terwijl de Amerikaanse aandelenmarkt in de afgelopen vijf jaar onophoudelijk is gestegen. De Amerikaanse en Europese economieën lijken te verbeteren, want bedrijven in beide regio’s noteren groeiende winsten. Tot nu toe daalt de werkloosheid voornamelijk in de Verenigde Staten. Intussen liggen de aandelenmarktwaarderingen in beide regio’s nog steeds onder hun langetermijngemiddelden, dus volgens ons zijn de risico’s in evenwicht.

Momenteel hebben we constructieve vooruitzichten voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Ook geloven we dat de waarderingen over het algemeen redelijk zijn, want ze stemmen overeen met de gemiddelden op lange termijn.

Door deze verschillende factoren vinden we dat er redenen zijn om optimistisch maar voorzichtig te zijn. Wij zijn dus van mening dat het houden van converteerbare effecten in deze context voor veel beleggers aantrekkelijk zou kunnen zijn als onderdeel van een evenwichtige portefeuille.

Slide2

De verklaringen, meningen en analyses van Alan Muschott zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn (INTL).

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s vanwege diezelfde factoren, naast risico’s die voortvloeien uit hun relatief kleine omvang en lagere liquiditeit. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating. Beleggingen in hoger rentende instrumenten met een lagere rating houden hogere risico’s van wanbetaling en kapitaalverlies in. Deze effecten gaan gepaard met een hoger kredietrisico dan effecten van beleggingskwaliteit. Het focussen op bepaalde landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes kan een belegger van tijd tot tijd blootstellen aan een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in deze focusgebieden dan bij beleggingen in een bredere waaier van landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes.


[1]Schatkisten, indien gehouden tot de vervaldatum, bieden een vast rendement en een vaste hoofdsom; hun rentebetalingen en hoofdsom zijn gegarandeerd.