Beyond Bulls & Bears

Het groeiende potentieel van de GCC-obligaties

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Pools

Mede dankzij de aantrekkelijke fundamenten van de bedrijven en de overheid, en de ambitieuze ontwikkelingsplannen op lange termijn, zijn de vastrentende markten van de lidstaten van de Gulf Cooperation Council (GCC) in snel tempo aan het groeien, volgens Mohieddine Kronfol, Chief Investment Officer, Franklin Templeton Global Sukuk and MENA Fixed Income Strategies. Hij denkt dat de GCC-obligaties een interessant waardepotentieel bieden voor veel beleggers die hun regionale portefeuilles willen optimaliseren en voor wereldwijde vastrentende beleggers die hun vastrentende posities willen diversifiëren. Kronfol zet uiteen waarom hij een groeiend potentieel ziet in GCC-obligaties, die profiteren van solide schuld- en kredietmaatstaven.

Mohieddine Kronfol
Mohieddine Kronfol

Mohieddine (Dino) Kronfol
Chief Investment Officer, Franklin Templeton Global Sukuk and MENA Fixed Income Strategies

Het afgelopen decennium hebben veel landen in de GCC inspanningen geleverd om hun economieën ruimer te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van koolwaterstoffen. Geruggensteund door de hoge aardolieprijs hebben de GCC-autoriteiten niet alleen grootschalige investeringsprogramma’s gefinancierd om de niet-aardoliegroei te stimuleren, maar ook aanzienlijke valutareserves opgebouwd en een groot deel van hun schulden afbetaald. Naast de ruime investeringen in onderwijs en infrastructuur voeren zij ook ingrijpende en doorgaans beleggersvriendelijke regelgevende hervormingen in.

Het succes van de GCC-landen bij het diversifiëren van hun economieën komt duidelijk tot uiting in de recente en de voorspelde groeicijfers van de regio. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bedroeg de aardoliegerelateerde groei in de GCC-landen slechts 0,9% in 2013, wat in 2014 verder zou moeten dalen tot 0,4%, terwijl de groei van de GCC-economieën exclusief aardoliegerelateerde sectoren, in 2013 al goed voor 5,4%, in dit jaar volgens de voorspellingen zal toenemen tot 5,7%.[1]

Wij verwachten dat de GCC-staten sterk zullen blijven investeren in onderwijs, woningen en grootschalige infrastructuurprojecten, met het oog op de voortgezette groei van sectoren buiten het domein van aardolie en gas. De toekenning aan Dubai van de Wereldexpo in 2020 en aan Qatar van de FIFA-Wereldbeker 2022 (al is rond dat laatste tegenwoordig flink wat controverse ontstaan) zou rugwind kunnen bieden voor de omvangrijke infrastructuurwerken die reeds zijn opgestart in de regio. Volgens sommige waarnemers waren er eind 2013 projecten lopende voor een totaalbedrag van ruim USD 2000 miljard. Hoewel de GCC over de nodige middelen beschikt om deze projecten zelf te financieren, hebben de autoriteiten van de regio ook oog voor de voordelen van het uitbreiden van hun beleidsopties via de voortgezette ontwikkeling van hun obligatiemarkten.

Het geopolitieke risico kan een factor zijn voor sommige beleggers die eraan denken om in de GCC te stappen. Maar de omwentelingen van de afgelopen twee jaar hebben vooral plaatsgevonden in landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA) die geen deel uitmaken van de GCC, zoals Egypte, Libië, Syrië, Tunesië en Libanon. Met uitzondering van Libië bezitten deze landen geen grote koolwaterstofreserves zoals de GCC-lidstaten. Maar belangrijker nog is dat de instabiliteit in het ruime Midden-Oosten de GCC-obligaties en andere financiële activa niet heeft belet om de afgelopen jaren solide rendementen neer te zetten. Zo is de aandelenmarktindex van Dubai, de DFM General Index, meer dan 107% gestegen in 2013.[2]Slide1

In feite hebben de GCC-landen zelfs geprofiteerd van de periodieke opflakkeringen van de politieke spanningen in de regio via de daardoor stijgende olieprijs. De financiële markten in de GCC-lidstaten worden ook ondersteund door het vertrouwen dat de beleggers putten uit het feit dat de GCC-valuta’s aan de US dollar zijn gekoppeld, en door de opmerkelijke verbetering van de kredietfundamenten in individuele landen sinds de grote kredietcrisis in Dubai in 2009. Dubai heeft geprofiteerd van het economische herstel om zijn schulden te verlichten en midden november 2013 trok ratingbureau Moody’s de vooruitzichten voor het banksysteem van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op van negatief naar stabiel, verwijzend naar de economische groei en het herstel van de vastgoedmarkt, die de dubieuze leningen de komende 12–18 maanden zouden moeten terugdringen.

Gelet op de versterkte economische en begrotingskenmerken van de regio zijn de meeste bedrijfs- en staatsobligaties van beleggingskwaliteit die in de GCC-lidstaten worden uitgegeven volgens ons stabiel, kunnen zij bogen op uitstekende kredietmaatstaven en vertegenwoordigen zij om diverse redenen een prima kans om beleggingsportefeuilles te optimaliseren of te diversifiëren.[3]

Solide groei en lage schulden

Zoals reeds vermeld, gaan de economieën van de zes GCC-landen – de VAE, Qatar, Koeweit, Bahrein, Saoedi-Arabië en Oman – prat op een solide groei en verbeterende financiën. De GCC-landen zijn goed voor amper 11% van de bevolking van de MONA-regio, maar nemen de helft van zijn bruto binnenlands product (BBP) voor hun rekening.[4] De GCC omvat het rijkste land ter wereld per capita – Qatar – en een van ’s werelds grootste aardolieproducenten, Saoedi-Arabië. De hele groep produceert bijna 24% van de wereldolie en beschikt over circa 30% van de bewezen aardoliereserves volgens de BP Statistical Review of World Energy.[5]

Ondanks de zware overheidsuitgaven in de GCC tonen de IMF-cijfers aan dat de verhouding totale bruto overheidsschuld tot BBP eind 2013 slechts 9,2% bedroeg [6], wat schril afsteekt tegen de meeste grote wereldeconomieën, waar deze verhouding vaak 100% of meer bedraagt. Oman had eind 2013 een verhouding bruto overheidsschuld tot BBP van 7,0%, en Saoedi-Arabië en Koeweit zaten met minder dan 3% zelfs nog lager.[7] De IMF-cijfers wijzen er ook op dat de handelsbalansen in de GCC-regio positief zijn.[8] Het saldo van de lopende rekening zal naar verwachting positief blijven,[9] net als de valutareserves.Op basis van deze gezonde financiële profielen heeft ratingbureau Moody’s de staatsschuldrating van vijf van de zes GCC-lidstaten de afgelopen tien jaar opgetrokken naar ‘A1’ of hoger (de uitzondering is Bahrein).[10] Bovendien zijn de GCC-landen, waarvan de valuta’s aan de US dollar zijn gekoppeld, relatief gespaard gebleven van de turbulentie op veel andere opkomende markten.

Toenemende liquiditeit en lage correlaties

Een andere reden om een belegging in GCC-obligaties te overwegen is volgens ons de toenemende diepgang en liquiditeit van de markt voor deze instrumenten, in parallel met haar exponentiële groei sinds de eeuwwisseling. De uitgifte van conventionele obligaties en sukuks (instrumenten die beantwoorden aan de islamitische wetten) in GCC-landen is het afgelopen decennium gemiddeld met zo’n 25% per jaar toegenomen, en bereikte USD 42,8 miljard in 2012, alvorens wat terug te vallen in 2013.[11] De groei van de sukuk-uitgiften – die in 2013 meer dan de helft van het totaal van de GCC- schulduitgiften voor hun rekening namen – is in dat verband opmerkelijk. Sukuks zijn gestructureerd om een winstpercentage te betalen in plaats van rente en zijn doorgaans zekergesteld door of gebaseerd op onroerende goederen of andere materiële activa. Hun groei weerspiegelt de grootschalige ontwikkelingen in de hele GCC.

Bovendien vertonen GCC-obligaties een lage correlatie met de grote vastrentende en aandelenindexen. Uit een analyse van Morningstar-gegevens blijkt dat deze obligaties een lage tot matige correlatie vertonen met obligaties van opkomende markten, wereldwijde aandelen, grondstoffen en MONA-aandelen.[12] GCC-obligaties lijken ons dan ook een aantrekkelijke combinatie van een hoge groei en een hoge mate van veiligheid te bieden.Slide3Slide2Sterk gekapitaliseerde banken

De GCC-banken zijn in snel tempo aan het groeien in omvang en knowhow, dankzij de solide groei van de leningen en deposito’s, de grootschalige ontwikkelingsplannen die er worden uitgevoerd, en de stappen om het regulerende kader te moderniseren en efficiënter te maken. Wij denken dat deze trends op middellange termijn steun zullen bieden voor de kwaliteitsratings.

Concreet kunnen de banksystemen in de GCC doorgaans bogen op een hoge kapitalisatie en een beheersbaar bedrag aan dubieuze leningen, en zij genieten sterke overheidssteun: de overheidsaandeelhouders hebben al aangetoond dat zij bereid zijn om wanneer nodig steun te bieden via diverse kanalen (kapitaalinjecties, nieuwe liquiditeitslijnen, Tier 1 en 2 leningen van de centrale banken). Wij denken dat de GCC-banksystemen doorgaans de vergelijking met die in andere opkomende markten doorstaan, dat zij over meer margeveerkracht beschikken en dat hun kernkapitalisatiecijfers meestal aanzienlijk boven de wettelijk verplichte niveaus liggen.

Snelle marktontwikkeling

De bedragen van de recente obligatie-uitgiften maskeren de aanzienlijke schuldniveaus die jaarlijks worden uitgegeven in de vorm van syndicaatsleningen. Met meer dan USD 200 miljard per jaar hebben de regionale schuldmarkten een kritieke massa bereikt, en wij verwachten dat de factoren die dit proces van het wegwerken van tussenpersonen ondersteunen (Basel III-vereisten en het streven van bedrijven om hun financieringsbronnen te diversifiëren) op middellange termijn zal worden doorgetrokken, wat de verdere groei van de primaire markt en de diepgang van de secundaire markt zal stimuleren.

Bedrijven uit de niet-financiële sector worden vaak door de overheid beïnvloed, zij kunnen bogen op winstgevende activiteiten en solide fundamenten, en stellen steeds ambitieuzere ontwikkelingsplannen en kapitaaluitgaveprojecten op, die stroken met het huidige ontwikkelingsniveau van de kapitaalmarkten in de GCC. Ook dat versterkt onze overtuiging dat de GCC-kapitaalmarkten in het algemeen en de obligatiemarkten in het bijzonder een snelle en aanhoudende groei tegemoet gaan. Nu al worden toenemende aantallen privébedrijven in de GCC geïntroduceerd, wat de ontwikkeling van een markt in hoger rentende bedrijfsschuld stimuleert.

Conclusie

Gelet op de schaal van de huidige ontwikkelingen in de GCC en op de uiteenlopende problemen waar veel ontwikkelde en opkomende markten mee worden geconfronteerd, zijn wij optimistisch over de toekomst van de obligatiemarkten in deze regio. Wij denken dat beleggers in GCC-obligaties kunnen vertrouwen op een macro-economische context die solide blijft, een relatief lage volatiliteit en lage correlatie met de grote vastrentende sectoren, en een aanhoudende ontwikkeling en groei van de obligatiemarkt.

De verklaringen, meningen en analyses van Mohieddine Kronfol zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Belangrijke wettelijke informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.

Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan de relatief geringe omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. De koersen van dergelijke beleggingen kunnen in een gegeven jaar aanzienlijk schommelen.


[1] Bron: IMF Regional Economic Outlook—Update, Middle East and Central Asia Department, Statistical Appendix, Tabel 3, Internationaal Monetair Fonds, mei 2014.

[2] Bron:© 2014 FactSet Research Systems Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van FactSet Research Systems Inc. en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch FactSet Research Systems Inc., noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten. Zie de Bijlage voor nadere informatie.

[3] Diversificatie vormt geen garantie voor winst of bescherming tegen het risico van verlies.

[4] Bron: IMF World Economic Outlook, april 2013. Copyright © 2014 Internationaal Monetair Fonds. Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2014 Internationaal Monetair Fonds. Alle rechten voorbehouden.

[5] Bron: BP Statistical Review of World Energy, juni 2013.

[6] Bron: IMF Regional Economic Outlook—Update, Middle East and Central Asia Department, Statistical Appendix, Tabel 16, Internationaal Monetair Fonds, mei 2014.

[7] Ibid.

[8] Bron: IMF Regional Economic Outlook—Update, Middle East and Central Asia Department, Statistical Appendix, Tabel 20, Internationaal Monetair Fonds, mei 2014.

[9] Bron: IMF Regional Economic Outlook—Update, Middle East and Central Asia Department, Statistical Appendix, Tabel 22, Internationaal Monetair Fonds, mei 2014.

[10] Bron: FactSet. © 2014 FactSet Research Systems Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van FactSet Research Systems Inc. en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch FactSet Research Systems Inc., noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

[11] Bron: Bloomberg LP, per 31 december 2013.

[12] Bron: © 2014 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten. Zie de Bijlage voor nadere informatie.