Beyond Bulls & Bears

Tegen de stroom in beleggen in Hongarije

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Pools

Hungary_cityview1Hongarije is zo’n land waar veel vastrentende beleggers enkele jaren geleden niet veel van verwachtten. Michael Hasenstab, chief investment officer, Global Bonds, Franklin Templeton Fixed Income Group®, was een van de weinigen die een andere visie had op de toekomst van Hongarije. Hasenstab heeft het land recent nog bezocht en legt uit waarom het een goed voorbeeld is van zijn niet aan beperkingen onderworpen en vaak tegen de stroom ingaande beleggingsaanpak. Daarnaast werpt hij zijn licht op enkele andere landen die hij vandaag op zijn beleggingsradar volgt.

Michael Hasenstab en Szabolcs Ercsey, Franklin Templeton Managing Director, Hongarije
Michael Hasenstab en Szabolcs Ercsey, Franklin Templeton Managing Director, Hongarije

Michael Hasenstab, Ph.D.
Executive Vice President, Chief Investment Officer, Global Bonds
Franklin Templeton Fixed Income Group®

Hongarije is een mooi voorbeeld van hoe wij werken binnen de Franklin Templeton Fixed Income Group. Wij begonnen enkele jaren geleden in Hongarije te beleggen, toen de markt zeer pessimistisch was over de fundamentele vooruitzichten voor het land. Hoewel wij niet blind waren voor het feit dat Hongarije op korte termijn een moeilijke periode zou doormaken, zagen wij potentieel op lange termijn. Daarom deden wij er enkele vrij aanzienlijke beleggingen, en vorig jaar werd een deel van dat potentieel verwezenlijkt. De lokale vastrentende markt in dollar was één van de best presterende opkomende markten, met een winst van meer dan 10%[1] in 2013. En de markt blijft het ook dit jaar goed doen.

Het beleid dat de Hongaarse regering voerde, was soms onconventioneel, maar uiteindelijk werd wel een hervormingsagenda voor de lange termijn opgesteld die als doel heeft het onderliggende potentieel van de economie te benutten. Terwijl deze hervormingsinitiatieven in de steigers werden gezet, hanteerde de overheid een zeer strikte begrotingsdiscipline. De ommekeer van de schuldencurve is een feit, en de verhouding tussen de schuld en het BBP heeft een daling ingezet.

Hongarije is erin geslaagd tal van zeer vooruitstrevende markthervormingen door te voeren die sommige van de laatste overblijfselen van een door de staat geleid systeem hebben uitgewist en de economie hebben gemoderniseerd: hervormingen in de transportsector, de gezondheidszorg en het onderwijs.

De overheid heeft een systeem van bijstand met werkverplichting ingevoerd, ter vervanging van het systeem van bijstandsuitkeringen. Wie deelnam, kreeg een hoger loon of inkomen dan zij als bijstandsuitkering zouden hebben ontvangen, maar was verplicht in overheidsdienst te werken. De vergoeding lag lager dan het minimumloon, wat betekent dat het plan alleen bedoeld was als overgangsfase, maar het kreeg wel mensen uit een op bijstandsuitkeringen gebaseerd systeem naar een meer op werk gebaseerd systeem. En ik denk dat we al de eerste tekenen van het succes van het programma beginnen te zien.

De Hongaarse regering heeft volgens ons ook zeer goed werk geleverd om buitenlandse directe investeringen aan te trekken. Het overschot op de lopende rekening van Hongarije is een van de hoogste in Centraal-Europa, en zelfs wereldwijd.[2] De export groeit en buitenlandse directe investeringen vloeien naar het land om te profiteren van een zeer goed geschoolde beroepsbevolking en een zeer voordelig belastingstelsel. Ik denk dat we de voordelen hiervan beginnen te zien. De BBP-groei was nog negatief (-1,67%) in 2012, maar het ergste is nu achter de rug, met een geraamde groei van 2% voor dit jaar.[3]

De economische vooruitzichten voor Hongarije lijken ons vrij robuust. De regerende partij heeft onlangs de verkiezingen gewonnen met een tweederdemeerderheid in het parlement, één van de grootste overwinningen voor een zittende premier over de hele wereld. Wij denken dan ook dat de hervormingen van de laatste jaren zullen worden voortgezet, en wij blijven optimistisch over de toekomst voor Hongarije.

Polen als een baken van stabiliteit in Centraal-Europa
Wij zijn nog steeds optimistisch over het potentieel van de hele Centraal-Europese regio. Polen is volgens ons een echt baken van stabiliteit in Centraal-Europa, zowel economisch als politiek, en wij blijven er dan ook beleggen. 

Zowel Polen als Hongarije profiteren van hun koppeling aan de Duitse exportlocomotief. Duitsland is één van de sterkste economieën in Europa, die vooral wordt voortgestuwd door de Duitse exportsector. Hongarije past daarin, net als Polen en Slowakije. Van deze dynamiek willen wij profiteren. Daarnaast zouden de recentste ontwikkelingen in het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) een extra duwtje in de rug moeten geven. Aan het begin van de maand kondigde de ECB een stimulansprogramma aan dat onder meer bestond uit renteverlagingen (met een negatieve rentevoet voor deposito’s die de banken houden bij de ECB) en nieuwe faciliteiten om de kredietverlening van banken aan kleine bedrijven te ondersteunen.

Hongarije en Polen zijn mooie voorbeelden van hoe wij de opkomende markten benaderen, waarbij wij ervan uitgaan dat niet alle opkomende markten door dezelfde bril mogen worden bekeken. Een aantal landen is volgens ons goed gepositioneerd voor de komende jaren, niet alleen Europese maar ook andere landen, zoals Zuid-Korea, Maleisië en Mexico. Dit zijn landen die goede groeivooruitzichten bieden, hun begrotingen onder controle hebben en goede handelsbalansen hebben. [perfect_quotes id=”4828″]

Wij hebben opportunistische hausseposities in een handvol landen die volgens ons goed gepositioneerd zijn voor de volgende drie tot vijf jaar. Andere landen beschouwen wij dan weer als kwetsbaar (zoals Turkije), met mogelijke problemen in het verschiet. Wij gaan dus zeer selectief te werk in het universum van de opkomende markten. Daarom besteden wij ook veel tijd aan reizen over de hele wereld, van Hongarije over Zuid-Korea naar Oekraïne, om een echt goed zicht te hebben op de fundamenten van elk afzonderlijk land.

Wat onze algemene positionering in onze wereldwijde obligatieportefeuilles betreft, zijn wij vrij consequent gebleven: wij positioneren ons namelijk voor een klimaat van hogere rentevoeten. Onze doelstelling is ambitieus: een positief rendement behalen in een omgeving waarin veel obligatiemarkten volgens ons negatieve resultaten zullen boeken. Zo doen wij dus het volgende:

  • Wij houden onze renteblootstelling zeer laag
  • Wij beleggen zeer opportunistisch in een handvol opkomende markten
  • Wij blijven ons positioneren voor een sterke Amerikaanse dollar tegenover de euro en de yen en een zwakke Amerikaanse dollar tegenover andere selecte valuta’s, zoals die van Mexico en Zuid-Korea
  • Wij houden vast aan een geduldige, consequente beleggingsbenadering om door mogelijke opflakkeringen van de volatiliteit te navigeren

De verklaringen, meningen en analyses van Michael Hasenstab zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.De analyse en meningen die hier zijn vermeld kunnen verschillen van of tegengesteld zijn aan die van andere takken, portefeuillebeheerders of beleggingsbeheerteams bij Franklin Templeton Investments.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Globalen opLinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen met een potentieel voor hogere opbrengsten gaan doorgaans ook gepaard met een hoger risico. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.


[1]  Bloomberg L.P., zoals gemeten door de J.P. Morgan GBI-EM Global Hungary subindex. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten. Indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd.

[2]Bron: IMF World Economic Outlook database, april 2014. © Internationaal Monetair Fonds. Alle rechten voorbehouden.

[3] Ibid.