Beyond Bulls & Bears

Keerpunt voor de Amerikaanse aandelenmarkten?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Pools

Don Taylor
Don Taylor

Na een jaar waarin de stijging van de Amerikaanse aandelenkoersen onbegrensd leek, zijn er in 2014 enkele mogelijke problemen aan de oppervlakte gekomen. De aandelenmarkten lijken zich nu op een keerpunt te bevinden. Veel beleggers vragen zich immers af of er nog wel groeipotentieel zit in de markt, of toch minstens in bepaalde sectoren. Don Taylor, chief investment officer, Franklin Equity Group®, US Value, is van mening dat er nog langetermijnwaarde te vinden is in de Amerikaanse markt. Meer nog, hij maakt gebruik van de koersdalingen om aandelen aan zijn op dividend gerichte portefeuille toe te voegen.

Donald Taylor
Chief Investment Officer, Portfolio Manager
Franklin Equity Group, US Value
Na een spectaculair 2013 leek het dit jaar soms alsof de aandelen stagneerden , zelfs al bereikten of benaderden enkele grote marktindexen nieuwe hoogterecords. Ondanks de koersdalingen op korte termijn heb ik nog steeds vertrouwen in de Amerikaanse markt op lange termijn.

Eén reden waarom ik in het algemeen positief ben over de Amerikaanse aandelenmarkten is dat de rentevoeten relatief laag blijven: de rente op 10-jarige US Treasury notes ligt momenteel lager dan aan het begin van het jaar, toen deze schuldeffecten nog 3% opbrachten.1  De kredietspread, die het opbrengstverschil tussen schatkistpapier en hoogrentende bedrijfsobligaties meet, is eveneens zeer klein. Dit kan betekenen dat de Amerikaanse kredietmarkten vertrouwen hebben in de economie.2

Ik denk dat de renaissance van de Amerikaanse energiesector en industrie, aangewakkerd door de ontwikkeling van schalieolie en -gas als nieuwe energiebron, eveneens een factor is die gedurende een lange tijd de koersen zal ondersteunen. Deze heropleving bevindt zich volgens mij nog maar in het beginstadium. In de afgelopen zeven jaar is de productie van olie en aardgas in de Verenigde Staten sterk gestegen en de toegenomen beschikbaarheid van goedkoop aardgas leidt vandaag tot meer investeringen en een groot multiplier-effect in de maaksector.

Op macro-economisch vlak lijkt het meest waarschijnlijke scenario voor de VS een economisch klimaat waarin de groei versnelt en de rente begint te stijgen. In contrast met grote delen van de rest van de wereld, waar er veel onzekerheid heerst, lijkt de VS zowel relatief als absoluut een vrij aantrekkelijk beleggingsland.

Aandeelhouders kijken naar kaspositie van bedrijven
Op individueel bedrijfsvlak hebben vooral large-caps grote cashreserves opgebouwd. De druk is nu groot om die reserves verstandig te gebruiken of terug te laten vloeien naar de aandeelhouders.
De markt beloont echter over het algemeen niet snel bedrijven die kapitaaluitgaven op grote schaal doen. Veel beleggers zijn ervoor beducht dat bedrijven aandeelhouderskapitaal verspillen door fabrieken en machines te bouwen of te kopen die ze niet nodig hebben.

Bedrijven worden over het algemeen beloond wanneer ze hun kapitaal op een pragmatischere manier beheren, door overnames te doen, aandelen terug te kopen of hun dividend op te trekken.
De zwakke bbp-cijfers voor het eerste kwartaal in de VS hebben sommige beleggers duidelijk opgeschrikt. Maar die cijfers en het huidige klimaat in de VS moeten in perspectief worden geplaatst. Ik onderschrijf de analyse dat de bbp-daling van het begin van dit jaar vooral het gevolg was van het strenge winterweer. Recentere cijfers bevestigen doorgaans dat de meeste indicatoren van de economische activiteit aan het verbeteren zijn.

Lage volatiliteit: een reden tot bezorgdheid?
Een essentieel kenmerk van de markt in de eerste helft van dit jaar was een algemeen lage volatiliteit van de aandelenkoersen. Sommige waarnemers vonden dit een reden tot bezorgdheid omdat ze parallellen zagen met de aanloop naar de financiële crisis van 2007–2008, toen de volatiliteit eveneens laag was. Maar ik zie lage volatiliteitsniveaus niet noodzakelijk als een probleem. Er zijn in het verleden lange periodes van zeer lage volatiliteit geweest, zoals van het begin tot het midden van de jaren 2000 en 1990, waarna de Amerikaanse aandelenmarkt het goed bleef doen.

Het klopt dat de volatiliteit tot begin 2007 laag was en dat ze opflakkerde tijdens de financiële crisis die daarop volgde. Maar ik zie geen bijzondere redenen om uit de recente volatiliteitscijfers de conclusie te trekken dat de Amerikaanse markten nu dezelfde weg zullen opgaan.image 3 article

Selectie van dividendaandelen
In onze zoektocht naar potentiële beleggingen voor onze portefeuille maken wij op verschillende belangrijke punten een belangrijk onderscheid tussen bedrijven die een dividend uitkeren. Aangezien wij verwachten dat de rentevoeten uiteindelijk zullen stijgen, zullen bedrijven met een hoger dividend maar een lagere dividendgroei zich meer als obligaties gedragen, in die zin dat hun aandelenkoersen doorgaans zullen dalen. Naar inkomsten strevende beleggers kopen immers deze aandelen om dezelfde vaste inkomstenstroom te krijgen die ze ook verwachten van een obligatie. Een context van stijgende rentevoeten, een scenario dat er volgens ons zit aan te komen nu de centrale banken een strakker beleid voeren om de prijsinflatie in te tomen, is echter meestal ongunstig voor de obligatiekoersen.  Wij denken dat de koersen van aandelen met een trage dividendgroei over het algemeen eveneens zullen dalen wanneer de rentevoeten stijgen. In tijden van dynamische groei kunnen beleggers immers elders effecten vinden die hogere opbrengsten bieden.

Onze focus zal dan ook meer op dividendgroei dan op dividendopbrengst liggen. Wanneer wij aandelen voor onze portefeuille selecteren, vinden wij het belangrijk om vast te stellen wat de drijvende factoren van die groei zijn. Wij gaan vooral op zoek naar bedrijven die potentieel meer zullen profiteren in een periode waarin een dynamische economische groei leidt tot hogere rentevoeten, en wij laten over het algemeen aandelen met hogere uitkeringsratio’s3 links liggen, omdat zij zich doorgaans meer gedragen als obligaties.

Als we naar de sectoren kijken, dan is technologie een interessant gebied geworden om bedrijven met groeiende dividenden te ontdekken. Nauwelijks 10 tot 15 jaar geleden was technologie een sector die wij niet snel in overweging hadden genomen voor onze portefeuille. Vandaag hebben sommige technologiebedrijven het bewijs geleverd dat ze over een lange termijn hun dividend kunnen laten groeien, waardoor ze in aanmerking komen om te worden opgenomen in onze portefeuille.

Aan de andere kant van het spectrum waren er in de sector van de financiële diensten altijd veel kandidaat-beleggingen te vinden. Maar tijdens de financiële crisis hebben de meeste banken hun dividend teruggeschroefd of in sommige gevallen zijn ze zelfs helemaal gestopt een dividend uit te keren. Er bevinden zich nog enkele verzekeringsmaatschappijen op onze radar, maar de financiële sector is niet langer een sector waaraan we veel aandacht besteden. Ik denk dat sommige banken en andere financiële dienstverleners op termijn weer zullen aansluiten bij de dividendcriteria waarnaar wij op zoek zijn, maar dat zal volgens mij nog niet in de eerstkomende jaren zijn.

Wij hebben in onze dividendgroeistrategie gestreefd naar een evenwicht, door de pieken en dalen uit te vlakken en een lagere volatiliteit dan de algemene markt na te streven.

De verklaringen, meningen en analyses van Don Taylor zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.
Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

 ______________________________________________________

1. Bron: US Department of the Treasury.

2. Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis.

3. Het deel van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, doorgaans uitgedrukt in procenten.