Beyond Bulls & Bears

Beleggingsvooruitzichten 2015: De wereldwijde daling van de aardolieprijzen en de mogelijke gevolgen daarvan

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Spaans Pools

De daling van de aardolieprijzen bleef een belangrijk aandachtspunt begin 2015, en er werd heel wat gespeculeerd over de mogelijke economische en beleggingsgevolgen van een context van lagere prijzen dan de afgelopen jaren. Drie professionals van de Templeton Global Equity Group™, Norm Boersma, Cindy Sweeting en Heather Arnold, geven hun kijk op deze opmerkelijke evolutie.

 

Heather Arnold
Heather Arnold
Cindy Sweeting
Cindy Sweeting
Norm Boersma
Norm Boersma

Norman J. Boersma, CFA
Chief Investment Officer,
Templeton Global Equity Group

Cindy L. Sweeting, CFA
Director of Portfolio Management
Templeton Global Equity Group

Heather Arnold, CFA
Director of Research, Portfolio Manager, Research Analyst
Templeton Global Equity Group

Wat is er aan de hand?

De wereldwijde markten zijn in volle beroering, doordat het toenemende aanbod vanuit Noord-Amerika, met andere woorden de Amerikaanse schalieolie, botst met de afnemende vraag vanuit Europa, China en andere opkomende markten. De neerwaartse druk op de prijzen wordt nog versterkt door de beleidswijziging in Saoedi-Arabië en de Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organisatie van olie-exporterende landen, OPEC), waarbij de Saoedi’s niet langer bereid lijken op te treden als de marktmaker en de facto steunpilaar van de prijsstabiliteit. De beleidsmakers van Saoedi-Arabië zien er tegenwoordig blijkbaar geen graten in om de productie van het land op hetzelfde peil te houden en de prijsvolatiliteit te aanvaarden, als dat producenten met hogere kosten ertoe kan aanzetten om hun capaciteit terug te schroeven.

Aan de aanbodzijde is de groei van de aardolieproductie weliswaar aan het vertragen, maar zij blijft wel positief. Geïntegreerde aardoliebedrijven hebben tot nu toe zo’n 15%–20% besparingen in kapitaaluitgaven gemeld voor 2015, en bij de exploratie- en productiebedrijven gaat het zelfs om 20% à 30%.[1] Voorlopig zal de productie van de Amerikaanse schalievelden nog wel een tijdje toenemen, maar het hoge tempo van de natuurlijke productiviteitsafname van deze velden en de investeringsbesparingen zouden wel tot lagere groeiverwachtingen voor de verdere toekomst kunnen leiden. Als de oliemarkten er niet in slagen zelf een evenwichtstoestand te bereiken, bestaat de mogelijkheid dat de OPEC alsnog zijn productie terugschroeft om het aanbod te normaliseren. De volgende OPEC-vergadering is gepland voor juni 2015, maar zou kunnen worden vervroegd als de omstandigheden dat vereisen.

Aan vraagzijde verwachten wij een aanhoudende groei van niet-OESO-landen, vooral door het toenemende brandstofverbruik voor transport in China en India. Lagere aardolieprijzen kunnen op korte termijn ook de wereldwijde vraag stimuleren, vooral in de Verenigde Staten, wat het evenwicht op de markt zou kunnen helpen herstellen. Op langere termijn kunnen de strenger wordende normen inzake brandstofverbruik en andere besparings- of vervangingsinitiatieven de vraag naar aardolie in zekere mate afremmen, al zou die afremming op haar beurt worden afgeremd door de lagere prijzen voor conventionele energie. Ten slotte zijn de activiteiten van de financiële spelers op de aardoliemarkt de laagste jaren toegenomen, wat in de toekomst waarschijnlijk zal bijdragen tot kortetermijnprijsvolatiliteit.

Wat zou er kunnen gebeuren?

Er zijn diverse ontwikkelingen aan de aanbodzijde die een invloed kunnen hebben op het productieniveau van de wereldoliemarkten. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over diens kernprogramma zouden kunnen resulteren in het opheffen van de sancties, wat zou uitmonden in een aanzienlijke toestroom van Iraanse aardolie op de wereldmarkt. Daarnaast heeft ook Irak de ambitie om zijn dagelijkse productie sterk op te voeren, hoewel de streefcijfers wel eens toekomstmuziek zouden kunnen blijven zolang de conflicten in de regio aanhouden. In de Verenigde Staten zou de schalieproductie op een hoog peil kunnen blijven als de productiekosten afnemen in tandem met de dalende energieprijzen. Elders kunnen ook andere landen hun eigen schalieprogramma’s opstarten, hoewel dit om rentabiliteitsredenen bij de huidige prijzen weinig waarschijnlijk lijkt.

Ten slotte valt niet uit te sluiten dat diverse onvoorziene gebeurtenissen, zoals militaire conflicten, terroristische aanslagen of zelfs een radicale koerswijziging bij de OPEC voor een aanzienlijke aanbodschok op de wereldwijde aardoliemarkten zouden kunnen zorgen.

Wat is de beleggingsimpact?

In lijn met Templetons behoedzame aanpak van fundamentalsvoorspellingen en in het licht van de beschikbare informatie gaat ons centrale scenario ervan uit dat de OPEC zijn marktaandeel zal behouden en zijn productie op het huidige niveau zal handhaven. Wij denken dat de marktkrachten de aanbodgroei zullen insnoeren en dat de vraag zich geleidelijk zal herstellen, wat een nieuwe evenwichtstoestand op de oliemarkten zou moeten opleveren op middellange termijn. Door de terughoudendheid van de OPEC zal het gros van dit aanbod waarschijnlijk afkomstig zijn van de Noord-Amerikaanse schalie-activa. Nu dit doordringt tot de financiële markten komen de Amerikaanse bedrijven voor aardoliediensten onder druk, maar we mogen niet vergeten dat het aanbod in dit deel van de markt zeer flexibel is.

Het aantal Noord-Amerikaanse boorplatforms kan weliswaar snel afnemen, maar ook net zo snel weer toenemen. Wij proberen geen expliciete voorspelling op te stellen van de grondstoffenprijzen, maar wij analyseren wel onze participaties aan de hand van een vork van mogelijke aardolieprijzen om een veiligheidsmarge in te bouwen in ‘normale’ omstandigheden. Gelet op de historische precedenten en onze analyse van de economische factoren in de huidige situatie, gaan wij er echter van uit dat de aardolieprijs vroeg of laat zal herstellen tot een niveau dat voortgezette investeringen mogelijk maakt. Wij denken dat sommige geïntegreerde aardoliebedrijven en exploratie- en productiebedrijven kunnen bogen op gunstige langetermijnfundamentals.

Energie is vanuit diverse maatstaven een van de goedkoopste sectoren ter wereld, volgens onze analyse, en een aantal van onze participaties wordt de laatste tijd verhandeld in de buurt van hun historische bodemwaarderingen. Hoewel wij gelet op het sombere sentiment voorlopig een aanhoudende volatiliteit verwachten, denken wij ook dat de huidige context een zeldzame kans biedt om te kopen wat volgens ons inkomsten- en groeikansen op lange termijn zijn, tegen zeer gedrukte koersen. Zoals Sir John Templeton ooit zei: “Kopen wanneer anderen uit wanhoop verkopen, en verkopen wanneer anderen niet stoppen met kopen, vereist een grote vastberadenheid, maar biedt ook de grootste opbrengstkansen”.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en zij kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd door Franklin Templeton Investments (‘FTI’). FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig geleden verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie, en de gebruiker die zich verlaat op deze verklaringen, meningen en analyses doet dat louter op eigen risico. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

 Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen in de energiesector gaan gepaard met specifieke risico’s, zoals een hogere gevoeligheid voor ongunstige economische en regulatorische ontwikkelingen in de sector. Beleggingen in buitenlandse aandelen gaan gepaard met hogere risico’s door de valutavolatiliteit en politieke en economische onzekerheid.

Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.


[1] Bron: Gebaseerd op de huidige analyse van Templeton Global Equity Group van de budgetten in 2015 van aardolie-, exploratie- en productiebedrijven in ons dekkingsuniversum.