Beyond Bulls & Bears

Beleggingsvooruitzichten voor 2015: waarom wij blijven geloven in de wereldwijde aandelenmarkten

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Spaans Pools

Wereldwijd zijn er zich trends aan het ontwikkelen die voor verschillende activaklassen potentiële beleggingskansen bieden in het nieuwe jaar. Thomas A. Nelson en Brooks Ritchey van Franklin Templeton Solutions nemen deze trends onder de loep en vertellen welke marktsegmenten volgens hen van deze trends zullen profiteren.

Tom Nelson
Tom Nelson
Brooks Ritchey
Brooks Ritchey

Thomas A. Nelson, CFA, Director of Investment Solutions
Brooks Ritchey, Director of Investment Solutions
Franklin Templeton Solutions

Nu wij aan het begin van 2015 staan, wijzen onze indicatoren en analyses erop dat de wereldwijde inflatie beperkt zou moeten blijven en een liquiditeitsomgeving zou moeten stimuleren waarvan de aandelen zouden kunnen profiteren, zij het waarschijnlijk in combinatie met een lichte toename van de koersvolatiliteit. Vanwege de lage inflatie in de meeste ontwikkelde markten zullen hun centrale banken de kortetermijnrente waarschijnlijk laag houden. Daarom geven wij op dit moment de voorkeur aan aandelen boven contanten. Daarnaast zijn de waarderingen van aandelen gunstig gebleven in vergelijking met die van zowel de overheidsobligaties van ontwikkelde markten als de plaatselijke daggeldrentevoeten. De nominale aandelendividendopbrengst van de MSCI All Country World Index was groter dan de aan de inflatie aangepaste opbrengst tot de vervaldatum van de Citigroup World Government Bond Index in het derde kwartaal van 2014.[1]

Een andere waarderingsmaatstaf waar wij gebruik van maken is de aandelenrisicopremie, die wij definiëren als het winstrendement min de toepasselijke lokale daggeldrente. De lokale aandelenrisicopremies in de Verenigde Staten, Europa, Japan en het Verenigd Koninkrijk lagen de afgelopen maanden allemaal hoger dan de gemiddelde aandelenrisicopremies op lange termijn voor elk land, wat volgens ons kenmerkend is voor een klimaat dat gunstiger is voor aandelen dan voor contanten.

Het verder uiteenlopen van het regionale monetaire beleid en de groeipercentages van het bruto binnenlands product (bbp) bieden kansen voor een beleggingsaanpak over meerdere activaklassen. Op de aandelenmarkten ziet Franklin Templeton Solutions interessante mogelijkheden in Japan, opkomende Aziatische landen en Europa. Wij blijven de aandelenmarkten van opkomend Azië verkiezen boven die van opkomend Latijns-Amerika, door de betere fundamentals en aantrekkelijke waarderingen van Aziatische bedrijven. Wij gaan ervan uit dat de Verenigde Staten evolueren naar een minder soepel monetair beleid, terwijl de centrale bank van Japan een zeer stimulerend beleid is blijven voeren. Ook de robuuste fundamentals van Japanse bedrijven en de volgens ons aantrekkelijke beurskoersen in Japan per eind december 2014 zijn redenen waarom ons team van Franklin Templeton Solutions aan het begin van 2015 de voorkeur geeft aan Japanse aandelen boven die van Amerikaanse bedrijven.

Wij zien ook kansen in Europese aandelen, voornamelijk vanwege een hoopgevend herstel van de wereldwijde bbp-groei en het verschillende monetaire beleid van de Federal Reserve (de Fed) en de Europese Centrale Bank (de ECB). De meeste onderdelen van de wereldwijde samengestelde aankoopmanagersindex (een maatstaf van de gezondheid van de maaksector) waren positief en vertoonden een stijgende lijn eind 2014. Daarvan zou de Europese export volgens ons kunnen profiteren in 2015. Terwijl de monetaire stimulansen in de VS worden afgebouwd, zou de liquiditeitsomgeving in Europa gunstig kunnen zijn voor de regionale aandelenmarkten, aangezien de ECB open lijkt te staan voor onconventionele maatregelen om de groei te helpen ondersteunen en indien nodig de deflatie te bestrijden.

Wat de vastrentende markten betreft, geloven wij dat de langetermijnrente in de VS geleidelijk zou kunnen stijgen in de context van gestaag verbeterende groeivooruitzichten. Wij geven de voorkeur aan een positionering met een korte duratie gelet op de beleidsplannen van de Fed, de stijgende werkgelegenheid in de VS, de aantrekkende Amerikaanse economie en de volgens ons duur geprijsde Amerikaanse overheidsobligaties. Wij verkiezen Amerikaanse hoogrentende effecten boven Amerikaanse overheidsobligaties met een middellange looptijd omdat de rentedekkingsratio’s de afgelopen jaren zijn verbeterd, nu veel bedrijven hun leenkosten verlagen en hun kasposities versterken. Aangezien veel Amerikaanse bedrijven grote cashreserves hebben opgebouwd en de looptijden van hun schulden hebben verlengd, denken wij dat er op korte tot middellange termijn relatief weinig bedrijven in gebreke zullen blijven. Wij geloven ook dat het hoogrentende marktsegment in de VS kan bogen op een aantrekkelijk rendementspotentieel aangezien de Amerikaanse economie blaakt van gezondheid.

Hedgefondsen[2] blijven voor ons een belangrijk beleggingsinstrument om mogelijk diversificatievoordelen te genieten en ons rendementspotentieel te vergroten via strategieën die in elke situatie winst opleveren, of de markten nu stijgen of dalen. Wij vinden hedgefondsen ook interessant vanwege de mogelijke stijging van de rentevoeten, en wij hebben belangstelling in producten die zijn toegespitst op specifieke markteigenschappen of anomalieën met als doel rendement te genereren ongeacht de markttrends. Daarnaast blijven wij de ogen openhouden voor kansen op de grondstoffenmarkten en wij denken dat de olieprijzen in 2015 iets hoger zullen liggen dan de dieptepunten van eind 2014.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen. Ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken van het CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen met een potentieel voor hogere opbrengsten gaan doorgaans ook gepaard met een hoger risico. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in ontwikkelende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, naast de risico’s die verbonden zijn aan de relatief geringe omvang van deze markten, de beperktere liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Diversificatie vormt geen garantie voor winst of bescherming tegen het risico van verlies.

Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Hoogrentende obligaties zijn in het algemeen instrumenten met een lagere rating en hogere rente, die gepaard gaan met een hoger risico van wanbetaling en die mogelijk kunnen leiden tot het verlies van de hoofdsom. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating.

Beleggingen in hedgefondsen zijn speculatieve beleggingen, zij gaan gepaard met een aanzienlijk risico en mogen niet worden beschouwd als een volledig beleggingsprogramma. Een belegging in een hedgefonds is slechts in beperkte mate liquide en is enkel geschikt voor wie rekening houdt met de mogelijkheid dat het hele belegde bedrag verloren gaat. Er kan geen zekerheid worden geboden dat de door de beheerders van het hedgefonds gebruikte beleggingsstrategieën succes zullen boeken.


[1] Bron: Thomson Reuters (Markets) LLC: Datastream, voor de periode van 31 december 1987 tot en met 31 oktober 2014. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker. Indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen garantie voor toekomstige resultaten.

[2] Een hedgefonds is een gemeenschappelijk beleggingsfonds, doorgaans een privaat partnership, dat een maximaal rendement nastreeft aan de hand van een ruim scala van strategieën, met inbegrip van onconventionele en illiquide beleggingen.