Beyond Bulls & Bears

Beleggingsvooruitzichten 2015: Aziatische kredietmarkten

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

Eric Takaha en Marc Kremer van de Franklin Templeton Fixed Income Group® geven hun kijk op de wereldwijde markten, en leggen uit waarom zoveel opbrengstbeluste beleggers in 2015 in Azië op zoek blijven naar mogelijke kansen.

Eric Takaha
Eric Takaha
Marc Kremer
Marc Kremer

Marc Kremer, CFA
Vice President, Research Analyst en Portfolio Manager
Franklin Templeton Fixed Income Group®

Eric Takaha, CFA
Director Corporate & High Yield Group
Senior Vice President en Portfolio Manager
Franklin Templeton Fixed Income Group®

Voor de wereldwijde kredietmarkten was 2014 een wisselvallig jaar. De Amerikaanse markten zetten het jaar sterk in, maar het rendement begon te tanen tegen de zomer, door de bezorgdheid bij de beleggers over het tempo van de wereldwijde economische groei, het vooruitzicht van een verstrakking van het Amerikaanse monetaire beleid en de scherpe daling van de energie- en grondstoffenprijzen. De Europese kredietmarkten daarentegen negeerden de zwakke regionale groeivooruitzichten en trokken zich op aan de verwachting dat de Europese Centrale Bank in 2015 een programma voor obligatieaankopen (kwantitatieve versoepeling) zou opstarten.

De waarderingsevoluties van het afgelopen jaar vonden plaats tegen een achtergrond van doorgaans positieve fundamentals, waarbij de meeste bedrijven wereldwijd het voorzichtige beheer van hun schuldgraad, van hun looptijden en van de liquiditeit op hun balans voortzetten. Leners profiteerden van de lage rentevoeten om kortlopende schulden te herfinancieren en hun rentekosten te verlagen, en sommige bedrijven leenden zelfs geld om aandelen terug te kopen of overnames te financieren. De wanbetalingspercentages bleven laag vanuit historisch perspectief, maar een toename in 2015 zou ons niet echt verrassen.

Wij verwachten doorgaans gunstige omstandigheden op de kredietmarkten in 2015, al wint de selectiviteit inzake markten en emittenten nog aan belang. De aanzienlijke verschillen in economische groei zullen waarschijnlijk aanhouden, onder andere door de sterkere prestaties in de Verenigde Staten vergeleken met Europa. Andere landen zullen aangestuurd worden door een combinatie van hun eigen regionale groeikenmerken en de wereldwijde groeidynamiek, hoewel wij denken dat de aandacht vooral naar de beleidsmaatregelen van de centrale banken, de evolutie van de energieprijzen en de geopolitieke ontwikkelingen zal gaan.

Specifiek wat Azië (zonder Japan) betreft, zien wij een regio die de wereldwijde groei blijft aanvoeren, zij het onder de hoge niveaus van de laatste jaren, en die kan bogen op aantrekkelijke waarderingen, zeker ten opzichte van de ontwikkelde markten. Deze dynamiek is niet nieuw, opbrengstbeluste beleggers verwachten al sinds het aflopen van de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009 een spreadverbetering in Azië. De laatste zeven jaar is de marktkapitalisatie van de JP Morgan Asia Credit (JACI) Index meer dan 200% toegenomen, onder impuls van de uitgiftengroei. Dankzij die groei hebben de beleggers nu meer uiteenlopende mogelijkheden om uit te kiezen, zowel wat de landen als wat de sectoren betreft. De kredietspreads met Amerikaans schatkistpapier zijn ook gedaald na de hoge niveaus tijdens de wereldwijde financiële crisis, omdat de kwaliteit van dit universum is verbeterd en de beleggers minder huiverig voor het kredietrisico in de regio zijn geworden.[1]

Vooral de Chinese uitgiften zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Zij vertegenwoordigen nu al meer dan een derde van het beleggingsuniversum van Azië zonder Japan.[2] Chinese staatsbedrijven zijn aanzienlijke nieuwe leningen aangegaan op de buitenlandse obligatiemarkt, om minder afhankelijk te worden van de binnenlandse banken, de traditionele bron van financiering voor Chinese entiteiten. Veel van deze uitgiften zijn groot en extreem liquide, volgens ons aantrekkelijke elementen voor wereldwijde beleggers. Er was ook een aanhoudende uitgifteactiviteit bij diverse Chinese emittenten in de sectoren vastgoed en industrie, zowel van als onder beleggingskwaliteit, en bij emittenten in de nieuwe economie. Ook de Chinese banken beginnen een beroep te doen op de markt om te voldoen aan de strengere wereldwijde kapitaalvereisten.

Wij denken dat de effectenselectie binnen Azië absoluut doorslaggevend is, gelet op de gestegen waarderingen, en sommige beleggers zijn zich wellicht onvoldoende bewust van de onderliggende kredietrisico’s die inherent zijn aan deze markt. Sommige bedrijven hebben een beroep kunnen doen op de schuldmarkt ondanks onzekere financiële vooruitzichten, een hoge schuldgraad en/of een twijfelachtige corporate governance. Wij denken dat het belangrijk is om niet alleen inzicht te verwerven in de sterke en zwakke punten van de individuele emittenten, maar om ook de waarderingen binnen een ruimere context te plaatsen. Bovendien de kredietimpact van de evolutie van de grondstoffenprijzen tijdens het afgelopen jaar zal ook variëren, waarbij sommige emittenten profiteren van lagere productiekosten, terwijl andere bedrijven negatief worden beïnvloed door de lagere prijzen voor hun grondstoffen.

Wij verwachten dat de kredietomstandigheden in 2015 doorgaans gunstig zullen blijven in Azië. Wij zien kansen voor een mogelijke outperformance van Aziatisch krediet ten opzichte van de andere wereldwijde markten door de betere vooruitzichten inzake economische groei, de afgenomen gevoeligheid voor de rente van Amerikaans schatkistpapier en de verbeterde discipline inzake kapitaaluitgaven bij de bestaande emittenten, naast de aanhoudende uitbreiding van het beleggingsuniversum. Wij blijven er echter van overtuigd dat de sleutel van het succes in diepgaand onderzoek van de kredietmarkten en macro-economische omstandigheden ligt, nu de beleggers steeds meer oog krijgen voor de verschillen tussen de emittenten.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

 Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd door Franklin Templeton Investments (‘FTI’). FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig geleden verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie, en de gebruiker die zich verlaat op deze verklaringen, meningen en analyses doet dat louter op eigen risico. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Een hoge rente weerspiegelt het hogere kredietrisico waarmee sommige effecten met lagere rating in de portefeuille gepaard gaan. De risico’s van buitenlandse effecten omvatten wisselkoersschommelingen en politieke onzekerheid. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s vanwege diezelfde factoren, naast de risico’s die voortvloeien uit hun relatief kleine omvang en lagere liquiditeit. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.


[1] Indexen worden niet beheerd en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

[2] Bron: FactSet, JP Morgan. Zie www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekkers.