Beyond Bulls & Bears

Hoe (on)waarschijnlijk is een compromis met Griekenland – en een ‘Grexit’?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Door de overwinning van de Syriza-partij in Griekenland is er nu één onzekerheid van de baan, maar zijn er meteen wel een hele reeks andere gecreëerd. Drie professionals van de Templeton Global Equity Group™, Norm Boersma, Cindy Sweeting en Heather Arnold, geven hun eerste kijk op de vraag of de nieuwe regering een compromis met de schuldeisers kan bereiken en of het land in de eurozone kan blijven.

Heather Arnold
Heather Arnold
Cindy Sweeting
Cindy Sweetin
Norm Boersma
Norm Boersma

Norman J. Boersma, CFA
Chief Investment Officer
Templeton Global Equity Group 

Cindy L. Sweeting, CFA
Director of Portfolio Management
Templeton Global Equity Group

Heather Arnold, CFA
Director of Research, Portfolio Manager, Research Analyst
Templeton Global Equity Group

Wat is er gebeurd?

Tegen een achtergrond van toenemend verzet tegen de voorwaarden van het reddingsplan voor Griekenland [die zijn opgelegd door de ‘trojka’ van leners: de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds] slaagde het land er niet in een president te benoemen in december 2014, wat leidde tot de ontbinding van het parlement en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen voor 25 januari 2015.

Zoals verwacht behaalde de linkse antibesparingenpartij Syriza een klinkende overwinning, maar de mate van die overwinning overtrof de verwachtingen van de markt. Kort daarop kondigde Syriza een coalitie aan met de zeer rechtse, ook tegen besparingen gekante partij Onafhankelijke Grieken, een teleurstellende ontwikkeling omdat de markt liever een centrumlinkse coalitie had gezien met een partner die de meer extreme eisen van Syriza wat had kunnen temperen.

Het huidige scenario houdt twee kernvragen in voor de wereldwijde aandelenbeleggers.

Ten eerste, kan een coalitie die de voorwaarden van het reddingspakket van de trojka verwerpt en haar kiespubliek vrijwel onbetaalbare sociale programma’s heeft beloofd, een compromis bereiken met de schuldeisers van het land dat de noodhulpkraan open houdt en Griekenland in de Europese Monetaire Unie kan houden?

En ten tweede, zo niet, wat kunnen de gevolgen zijn van een Griekse exit (‘Grexit’) voor de Europese financiële markten en ruimer gezien voor de wereldwijde aandelenmarkten?

Wat zou er kunnen gebeuren?

Al bij al was het verkiezingsresultaat nog slechter dan gevreesd, en de huidige regering heeft nu een mandaat om zich hard op te stellen tegenover de schuldeisers van de trojka. Syriza benadrukt echter dat het Griekenland in de eurozone wil houden en volgens de peilingen is een meerderheid van de Grieken het daarmee eens.

Hoewel wij niet kunnen zeggen waar deze situatie uiteindelijk in zal uitmonden, willen we er wel op wijzen dat diverse belangen op elkaar afgestemd lijken om een oplossing te vinden. Een mogelijk compromis zou zijn dat de trojka een beperkte schuldherstructurering en een vermindering van de besparingen aanbiedt, terwijl de nieuwe Griekse regering haar eisen voor schuldvermindering en agressieve uitgavenverhogingen mildert.

In de loop van de komende dagen zou de trojka het tijdschema voor de geplande herziening van het Griekse reddingsprogramma kunnen verlengen, al verwachten we niet dat de schuldeisers vers geld zullen aanbieden voor de nieuwe regering totdat het duidelijk maakt wat haar bedoelingen zijn inzake de bestaande schuldverplichtingen. Volgens ons zit de trojka in de sterkste onderhandelingspositie. Griekenland wordt geconfronteerd met aanzienlijke financieringsvereisten in 2015–2016 en zijn banken hangen af van de ECB voor gunstige financieringsregelingen. Nu de kapitaaluitstroom versnelt en de toenemende economische onzekerheid de belastinginkomsten onder druk zet, zal de Griekse overheid haar schulden waarschijnlijk niet kunnen doorrollen of de beloofde sociale programma’s kunnen financieren zonder steun van de trojka.

Hoewel wij denken dat een compromis het meest waarschijnlijke scenario is, weten wij ook maar al te goed dat de geschiedenis bol staat van onvoorziene ontwikkelingen. Syriza is een echte linkse partij, van het soort dat al vele jaren niet meer aan de macht is geweest in een groot Europees land, en het is zeker niet onmogelijk dat de nieuwe leiding van het land, met haar sterke mandaat vasthoudt aan haar eisen (onder bedreiging van niet-betaling), die echter onaanvaardbaar zijn voor de trojka en de Duitse kiezers.

Wat betekent dit voor Templetons portefeuilles?

Per 31 december 2014 had slechts één van onze portefeuillestrategieën een – dan nog kleine – directe blootstelling aan Griekenland. Hoewel onze aanzienlijke beleggingen in de eurozone zouden kunnen worden getroffen door het door de Griekse instabiliteit veroorzaakte besmettingseffect op andere regionale economieën en markten, denken wij dat het blok er nu sterker voorstaat dan enkele jaren geleden en dat dit nu dus minder te vrezen valt.

De oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)[1] en de regionale bankenunie zou, in combinatie met de invoering van beleidsmaatregelen zoals de Outright Monetary Transactions[2] en de aankoop van staatsobligaties in het kader van de kwantitatieve versoepeling, Europa heel wat resistenter tegen het besmettingsgevaar moeten maken dan tijdens de eerste golven van de regionale staatsschuldencrisis.

Griekenland vertegenwoordigt nog geen 2% van het bruto binnenlandse product van de eurozone[3] en de Griekse activa zijn grotendeels weggewerkt uit de balansen van de eurozone-banken, wat er ook op zou moeten wijzen dat een mogelijke impact op de bredere regio binnen de perken zal blijven. De markten leken daar maandag na de verkiezingen alvast van uit te gaan, en zij reageerden relatief rustig op het tegenvallende verkiezingsnieuws. Los van de kortetermijnimpact op het marktvertrouwen verwachten wij dan ook geen al te negatieve langdurige effecten van de Griekse gebeurtenissen over onze beleggingshorizon.

De verklaringen, meningen en analyses weerspiegelen de persoonlijke opvattingen van de beleggingsbeheerder(s) en zijn louter bestemd voor informatieve doeleinden en voor het brede publiek. Zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan bijzondere risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen; met beleggingen in opkomende markten gaan hogere risico’s gepaard in verband met dezelfde factoren.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute


[1] Outright Monetary Transactions is een in september 2012 aangekondigd programma voor obligatieaankopen waarbij de ECB kortlopende obligaties van landen van de eurozone op de secundaire markt zou aankopen om de marktrente omlaag te halen van landen waarover wordt gespeculeerd dat zij de euro zouden kunnen verlaten.

[2] Het Europees Stabiliteitsmechanisme, dat werd opgericht in februari 2012, is het permanente crisismechanisme voor de landen van de eurozone. Het ESM geeft schuldinstrumenten uit om leningen en andere vormen van financiële steun aan lidstaten van de eurozone te financieren.

[3] Bron: Eurostat. Gebaseerd op het geschatte bruto binnenlands product voor het derde kwartaal van 2014 in huidige prijzen. Gegevens per 22 januari 2015.