Beyond Bulls & Bears

De grote vier van Azië: er zit beweging in het hervormingsfront

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

Azië mag dan al een zeer verscheiden continent zijn wat cultuur en ontwikkeling betreft, veel landen in de regio hebben de economische tegenwind van de laatste tijd wel op dezelfde manier proberen op te vangen – door ambitieuze hervormingen op het getouw te zetten. Peter Wilmshurst en Joanne Wong van de Templeton Global Equity Group leggen een aantal van de voorstellen onder de loep en putten daarvoor uit hun uitgebreide ervaring in de regio en uit het diepgaande plaatselijke onderzoek van hun collega’s. Hun conclusie is alvast dat de bedoelingen van de landen weliswaar duidelijk zijn, maar dat ieder land zijn eigen problemen zal moeten overwinnen om gunstige resultaten te boeken.

Joanne Wong
Joanne Wong
Peter Wilmshurst
Peter Wilmshurst

Peter Wilmshurst, CFA
Executive Vice President
Portfolio Manager, Research Analyst
Templeton Global Equity Group

Joanne Wong, CFA
Executive Vice President
Portfolio Manager, Research Analyst
Templeton Global Equity Group

In hun streven naar een duurzamer model voor economische groei – meer aangedreven door consumptie en minder door investeringen in vaste activa – hebben de Chinese autoriteiten een hele serie structurele hervormingen doorgevoerd, en zij zijn lang niet de enigen in de regio Azië-Pacific die een dergelijke strategie volgen.

Vooral in China denken wij dat deze inspanningen tijd zullen kosten en dat het pad niet altijd over rozen zal gaan. Wij denken dan ook dat het bbp ook de komende jaren trager zal groeien dan in het verleden.

Het goede nieuws is dat de leiders van China zich bewust lijken van de problemen van overcapaciteit, de overmatige schuldenlast in sommige sectoren, de exuberante vastgoedmarkt en de afnemende economische productiviteit van de kredietschepping. De Chinese autoriteiten proberen hervormingen door te voeren in de staatsbedrijven en banken, en tegelijk de groei te ondersteunen, en de verschillende doelstellingen zijn niet altijd even goed op elkaar afgestemd. Wij verwachten veeleer periodieke, gerichte stimuleringsmaatregelen dan grootschalige versoepeling, nu de nadruk meer op economische hervormingen en herstructureringen ligt en China zijn investeringsgerichte economie herschikt.

Als China doorgaat met het spenen van zijn economie, weg van de infrastructuur, denken wij dat het land daar op langere termijn de vruchten van zou moeten plukken. De versoepeling van de kredietvoorwaarden door de People’s Bank of China kan volgens ons de nodige flexibiliteit bieden om structurele hervormingen door te voeren zonder al te veel economische pijn.

Dat relatief gunstige resultaat hangt echter af van de juiste keuzes door de Chinese leiders. Het hoogste wetgevende orgaan van het land, het National People’s Congress, heeft de economische hervormingen alvast op de agenda van zijn vergadering van deze maand geplaatst.

Voorlopig denken wij dat de inkomsten en waarderingsniveaus onder druk zullen blijven door de vertraging van de economische groei en het wegwerken van onrendabele kapitaaltoewijzingen in het systeem.

Gelet op de gedrukte waarderingen hebben wij selectieve kansen voor onze portefeuilles gevonden in China, al blijft de context moeilijk door de aanzienlijke economische onevenwichtigheden en de sterk gepolitiseerde bedrijfsomgeving. Bovendien vrezen wij dat de overinvesteringen in infrastructuur, vaste bedrijfsactiva en onroerende goederen een reëel risico vormen.

Wong_Wilmshurst_country box (2)_v2_dut

De pijlen van Abe

Wij hebben de indruk dat de historische kwantitatieve versoepelingsmaatregelen in Japan slechts beperkte wezenlijke voordelen hebben opgeleverd voor de economie. Japan lijkt afhankelijk van die kwantitatieve versoepeling om zijn schuld te financieren en het ziet er niet naar uit dat dit beleid op korte termijn zal worden afgebouwd. De massale kwantitatieve versoepeling van Japan zal ook dit jaar een enorme liquiditeit op de wereldmarkt injecteren, wat gunstig kan zijn voor een aantal economieën en financiële markten in diverse delen van de wereld.

Kwantitatieve versoepeling en begrotingsstimulansen zijn twee van de drie ‘pijlen’ die de Japanse overheid afvuurt om de groei in gang te schieten. Dit programma staat bekend als ‘Abenomics’, naar premier Shinzo Abe. Hoewel de monetaire en begrotingshervormingen positieve eerste stappen zijn om Japan te helpen zich los te werken uit zijn economische moeras, denken wij dat de derde pijl – structurele hervormingen in de overheid en de bedrijfswereld – minstens even belangrijk is.

Op overheidsniveau omvatten de voorgestelde hervormingen het verlagen van de vennootschapsbelasting, het dereguleren van bepaalde sectoren en het uitbreiden van de beroepsbevolking. Eén van de eerste pogingen tot deregulering vond plaats in februari, toen de overheid de regels in de landbouwsector versoepelde om de Japanse boeren concurrerender te maken. De eerste verlaging van de vennootschapsbelasting komt er in april, wanneer het tarief naar verwachting met 2,5% zal worden verlaagd.

Wij denken dat het opvoeren van het aantal werkenden in Japan van essentieel belang is, gelet op de demografie en de schuldenlast van het land. De Japanse bevolking krimpt en tegelijk heeft het land eéén van de hoogste percentages inwoners in de leeftijdscategorie van meer dan 65 jaar ter wereld.[1] Dat demografische profiel heeft het schuldniveau van het land nog verder uitgediept, omdat een kleiner aantal werkende Japanners nu moet voorzien in de maatschappelijke en gezondheidszorgdiensten voor de ouderen.[2] De Japanse schuldgraad bedraagt nu 245% van zijn bbp, de hoogste verhouding schuld/bbp ter wereld.[3] Bij de voorstellen om deze problemen aan te pakken is er bijvoorbeeld het idee om meer vrouwen aan het werk te krijgen en de immigratie op te voeren.

Hoewel het een positieve zaak is dat de regering van premier Abe de structurele problemen wil aanpakken in het kader van haar derde pijl, moet het allemaal nog hard worden gemaakt, en wij zijn lang niet zeker dat de overheid de nodige steun zal vinden om al haar plannen in wetten te gieten.

Japan_Debt to GDP_dut

Wat de bedrijfswereld betreft, denken wij dat de Japanse bedrijven aantrekkelijker zouden ogen voor de beleggers als zij hun balansbeheer zouden verbeteren, minder op hun centen zouden blijven zitten en minder zouden deelnemen aan dure fusies en overnames. Grote ondernemingen zouden volgens ons ook hun povere onderliggende winstgevendheid moeten aanpakken, bijvoorbeeld door het sluiten van verlieslatende dochters en een sterkere focus op relevante technologie.

India wordt wakker

Ook India, de op twee na grootste economie van Azië, is bezig met structurele hervormingen. Onder leiding van premier Narendra Modi heeft de overheid een inflatiedoel vastgelegd in het kader van haar inflatiebeheersingsbeleid, wat zou moeten helpen om de rentevoeten en de kostprijs van kapitaal lager te krijgen. Zij heeft ook ambitieuze plannen opgesteld, zoals het bouwen van maar liefst 100 nieuwe steden, het verbeteren van de infrastructuur, onder andere via hogesnelheidstreinen, en een project om overstromingen in te dijken door waterlopen met elkaar te verbinden via kanalen en reservoirs, al blijven er nog belangrijke vraagtekens bij de uitvoering en de financiering van al deze plannen. Op langere termijn denken wij dat India moet snoeien in de bureaucratie, de arbeidswetten moet vereenvoudigen en de kwaliteit van de overheidsuitgaven moet verbeteren door de subsidies te rationaliseren en de middelen meer te investeren in kapitaalopbouw en productieve sectoren.

India boekt een economisch herstel, mede dankzij de afnemende inflatie en de toenemende export in lijn met de stijgende vraag, vooral vanuit de Verenigde Staten.

Aandeelhouderswinst

In Zuid-Korea verplicht een hervormingspakket dat dit jaar van kracht is geworden de grote concerns van het land om tot 80% van hun netto inkomsten te bestemmen voor dividenden, binnenlandse investeringen of loonstijgingen, anders wordt die winst tegen 10% belast. Zuid-Korea is een markt waar de dividendopbrengsten zijn achtergebleven, wat ook de aandelenkoersen onder druk zette. De bedrijven hebben een grote vrije kasstroom gegenereerd, maar daarvan is weinig naar de aandeelhouders teruggevloeid. Sommige bedrijven hebben nu aandelenterugkopen en hogere dividenduitkeringen aangekondigd, en als deze trend aanhoudt, zouden de Zuid-Koreaanse aandelenkoersen flink kunnen opveren.

Presentation1

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd door Franklin Templeton Investments (‘FTI’). FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig geleden verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie, en de gebruiker die zich verlaat op deze verklaringen, meningen en analyses doet dat louter op eigen risico. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.


[1] Bron: Wereldbank, per 2013.

[2] Ibid.

[3] Bronnen: FactSet, Internationaal Monetair Fonds.