Beyond Bulls & Bears

Blijft de groei van India tot in de sterren reiken?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

Na de uitstekende prestaties van de Indiase markt in de laatste 12 maanden vragen veel waarnemers zich af of de huidige aandelenkoersen houdbaar zijn op langere termijn. Sukumar Rajah, managing director en chief investment officer, Local Asset Management, Asian Equity, ziet wel degelijk redenen om ervan uit te gaan dat ster India zal blijven rijzen en dat we weer vertrouwen mogen hebben in de toekomst. Hij belicht enkele punten uit de pas bekendgemaakte begroting voor 2015 en wijst op het laaghangende fruit dat de nieuwe eerste minister van India, Narendra Modi, kan plukken nu hij het langverwachte hervormingsprogramma gaat starten.

Sukumar Rajah
Sukumar Rajah

Sukumar Rajah 
Managing Director, Chief Investment Officer
Franklin Templeton Local Asset Management, Asian Equity

Volgens de meeste berekeningen heeft India een verbluffend jaar achter de rug: de MSCI India Index behoorde tot de best presterende aandelenindexen wereldwijd met een winst van 24,9%[1] in 2014, goed voor zijn beste twaalfmaandelijkse resultaat in vijf jaar, terwijl de bedrijfswinsten met 16%[2] toenamen, waarmee India zowat alle andere landen in de hele wereld achter zich liet.

Het is dan ook begrijpelijk dat beleggers er niet zomaar van uitgaan dat zo’n topprestatie kan worden volgehouden of zelfs kan worden herhaald.

Ons team van analisten en andere beleggingsprofessionals in India gelooft echter dat het een van de weinige markten ter wereld is waar zowel de fundamentals op lange termijn als die op korte termijn op de goede weg zitten om te blijven verbeteren.

Vanuit een kortetermijnstandpunt lijkt India te herstellen van de groeivertraging die de laatste jaren op de economie drukte. Momenteel is er dan ook een versnelling van de groei van het bruto binnenlands product (bbp). Tegelijk zijn er signalen dat sommige van de problemen die druk op de economie zetten, zoals het tekort op de lopende rekening, de hoge inflatie en het grote begrotingstekort, aan het verbeteren zijn. Wij menen dat er aanwijzingen zijn om te spreken van een cyclisch herstel in India, naast tekenen dat de ommekeer op de markt al is ingezet.

Indian Economy Slide_V2_dut

Het is niet alleen het vooruitzicht van een cyclisch herstel waarop wij ons standpunt baseren. Wij vinden India ook zeer aantrekkelijk op lange termijn. Volgens ons is het groeipotentieel voor India op lange termijn immers veel groter dan in veel andere markten. Dat is te danken aan een aantal factoren, waaronder de industrialisering, veranderingen in de bevolkingssamenstelling en het hervormingsprogramma dat de regering wil invoeren.

Zoals veel andere opkomende markten is India druk bezig te industrialiseren en is er een groeiende behoefte aan infrastructuur, waardoor de overheid veel geld pompt in onder meer wegen en spoorwegen.

Aan de basis van deze trends liggen goede demografische troeven, weerspiegeld in een groeiende middenklasse, een toenemend aantal consumenten en een grotere talentenvijver waaruit werkgevers kunnen vissen.

Wij stellen vast dat de economische groei van India voor een deel wordt voortgestuwd door de binnenlandse consumptie van duurzame goederen door een enorm aantal geschoolde consumenten die jonger zijn dan 25. Bovendien zorgt de jonge bevolking van het land voor een bevolkingspiramide met een stevige basis en daardoor een lagere afhankelijkheidsratio dan veel ontwikkelde landen.

Ook geloven wij dat India’s middenklasse kan blijven groeien en zo zal bijdragen tot het creëren van een nog grotere consumentenmarkt. Intussen zullen wij ook aandachtig volgen hoe de beloofde structurele hervormingen zich ontwikkelen. Na afloop van de algemene verkiezingen van vorig jaar overheerste het geloof dat de pas verkozen eerste minister, Narendra Modi, een bedrijfsvriendelijkere regering zou leiden. Zijn National Democratic Alliance heeft alleszins veel over hervormingen gesproken, zowel op administratief vlak als met betrekking tot de wetgeving.

Wij zien administratieve hervormingen, zoals de versnelde uitgifte van bedrijfsvergunningen, als laaghangend fruit, omdat de overheid deze maatregelen kan doorvoeren zonder goedkeuring van het parlement.

De hervormingen van de wetgeving daarentegen zullen een werk van langere adem zijn en zullen in de meeste gevallen wel de goedkeuring van het Indiase parlement vereisen. Wij hebben er goede hoop op dat de regering deze hervormingen zal verwezenlijken, maar afhankelijk van de parlementaire procedures die ze voor elk afzonderlijk geval besluit te volgen, zou het zes maanden tot anderhalf jaar kunnen duren om de hervormingen door te drukken.

[Budget Box Insert: onderstaande tekst]

Aandelenwaarderingen in India

Ondanks de belangrijke ontwikkelingen op bedrijfsvlak en de grote aandelenkoersbewegingen van de laatste 12 maanden denken wij dat de waarderingen in India dicht in de buurt van hun langetermijngemiddelde liggen. Bovendien geloven wij dat een duidelijke versnelling van de economische groei en de winststijgingen in de toekomst mogelijk is, een factor die nog niet is verrekend in de huidige marktwaarderingen.

Uiteraard denken wij ook, vanuit ons perspectief als beleggers in India, dat er mogelijkheden zijn om waarde toe te voegen aan onze portefeuilles, al zal een zorgvuldige aandelenselectie daarbij belangrijk zijn.

In dat opzicht menen wij dat er zeer interessante beleggingskansen te vinden zijn in de financiële sector van India. Banken uit de privésector winnen marktaandeel en groeien sneller dan banken die in handen zijn van de overheid. Het banksysteem zelf lijkt te groeien in een in onze ogen gezond tempo, en de banken uit de privésector groeien zelfs nog sneller. De banken uit de privésector kunnen in het algemeen ook bogen op een hogere rentabiliteit en balansen van betere kwaliteit.

Daarnaast denken wij dat ook een aantal industriële aandelen zich in een uitstekende positie bevindt om te profiteren van een herstel of verbetering van de economische groei. Ook in dit marktsegment zien wij dus enkele interessante beleggingsmogelijkheden.

Begroting 2015

Na de overduidelijke overwinning van Modi in de verkiezingen van mei 2014 leefde bij veel waarnemers de hoop dat hij meteen ingrijpende hervormingen zou doorvoeren in de fiscale en economische systemen van het land.

In haar begrotingsplannen voor dit jaar, zoals uiteengezet in het Union Budget, heeft de regering zich voorzichtiger opgesteld en gekozen voor een pragmatische aanpak met een focus op langetermijnhervormingen, in plaats van te gaan voor snelle maar slechts voorlopige economische oplossingen.

De regering lijkt te hebben gekozen voor een trager traject dan veel marktwaarnemers hadden verwacht. Maar volgens ons biedt de begroting 2015–2016 een goed evenwicht tussen ondersteuning van het cyclische economische herstel op korte tot middellange termijn enerzijds en structurele hervormingen voor de groei op lange termijn anderzijds.

Wij denken dat het feit dat de regering haar begrotingsdoelstellingen versoepelt om meer ruimte te laten voor overheidsuitgaven positief is voor de opleving van de investeringscyclus op korte tot middellange termijn.

Een aantal elementen in de begroting beschouwen wij alvast als gunstige factoren, zoals:

  • De invoering van een nationale btw-heffing (de Goods and Services Tax). Maatregelen in te voeren tegen 1 april 2016. Wij zien dit als een belangrijke stap in de goede richting voor een land met een overvloed aan uiteenlopende staatsbelastingen, waardoor zakendoen een echte uitdaging is.
  • Versterkte maatregelen om corruptie en belastingontduiking tegen te gaan. Een voorgestelde belasting van 2% voor de superrijken van India en een gevangenisstraf van 10 jaar voor belastingontduikers om het zwartgeldcircuit te helpen opruimen. Deze nieuwe maatregelen zouden mensen moeten doen afzien van belastingontduiking, al vele jaren een wijdverbreid probleem in India.
  • Versterkte investeringen in infrastructuur. Er zal een nieuw nationaal fonds worden opgericht met een jaarlijkse injectie van INR 200 miljard in belastingvrije obligaties voor wegen-, spoorwegen- en irrigatieprojecten. Daarnaast vermindert de recente daling van de olieprijzen de factuur voor brandstofsubsidies, wat de centrale overheid de budgettaire ruimte biedt om het voorgestelde bedrag van US$ 11,3 miljard voor extra investeringen in infrastructuur te ondersteunen.
  • Realistische inkomensschattingen. De groei van het nominale bbp wordt geraamd op 11,5% en die van de bruto belastinginkomsten op 16% tegenover een jaar geleden.[3] Dit zijn volgens ons realistische, zelfs voorzichtige voorspellingen, vooral in vergelijking met de begrotingen die in de afgelopen jaren werden voorgesteld en die budgettaire stabilisatie beloofden op basis van zeer optimistische inkomensverwachtingen.
  • Maatregelen om financiële spaarplannen aan te moedigen. Er zijn maatregelen voorgesteld om spaargeld weg te lokken van fysiek goud en vastgoed naar verzekeringen en pensioenfondsen.
  • Verlaging van de vennootschapsbelasting. Er wordt verwacht dat de vennootschapsbelasting zal worden teruggebracht van 30% naar 25% over een periode van vier jaar, vanaf boekjaar 2017. India, dat momenteel een van de hoogste vennootschapsbelastingen in Azië heeft, zal zo aantrekkelijker worden voor buitenlandse directe investeerders, wat kan bijdragen tot het creëren van werkgelegenheid voor het land met het op een na grootste inwonersaantal ter wereld.
  • Decentralisatie van belastingheffing naar de staten. De grotere decentralisatie zal de fiscale afhankelijkheid van de staten van centrale middelen verkleinen, door de staten meer autonomie te geven om projecten te financieren en te ontwerpen die beantwoorden aan hun specifieke behoeften. Dat zal hopelijk de efficiëntie van de investeringen verbeteren en een snellere impact op de economie hebben.

De begroting bevatte echter niet alleen maar goed nieuws. Er zitten ook enkele elementen in die volgens ons marktvolatiliteit op korte termijn kunnen veroorzaken, in het bijzonder het trager dan verhoopte traject om het begrotingstekort te verkleinen en de onduidelijkheid over de herkapitalisering van staatsbanken. Dat laatste punt wordt enigszins goedgemaakt door het besluit om een onafhankelijke bankdienst op te richten om de governance te verbeteren, een hoopgevend signaal.

De verklaringen, meningen en analyses van Sukumar Rajah zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.

Koppelingen naar externe websites

Franklin Templeton Investments is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.

Het vermelden van een koppeling naar een externe website mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van die website of de eigenaars van de website (of hun producten/diensten). Hyperlinks kunnen u doorverbinden naar websites/mediabestanden van derden met informatie en diensten die niet door ons zijn gecontroleerd of goedgekeurd. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid, het veiligheidsbeleid, de gebruiksvoorwaarden en de andere beleidsregels van elke website die u bezoekt zelf te beoordelen, aangezien wij er geen controle over hebben en er geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor opnemen.


[1] Bron: MSCI. Zie www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker. Indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen garantie voor toekomstige resultaten.

[2] Bron: MSCI, Factset, Credit Suisse onderzoek, december 2014. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[3] Bron: Het Indiase ministerie van Financiën. Er kan geen zekerheid worden geboden dat de voorspellingen zullen worden verwezenlijkt.