Beyond Bulls & Bears

Het weten waard: FOMC-vergadering van maart en de evolutie van de rente

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

Het weten waard: professionals van Franklin Templeton Investments bieden een snelle maar verhelderende blik op een belangrijk beleggingsthema.

Christopher Molumphy van de Franklin Templeton Fixed Income Group geeft zijn analyse van de vergadering van 17-18 maart van het Federal Open Market Committee (FOMC), waar het volgens hem met de Amerikaanse rente naartoe gaat en waarom hij denkt dat de opbrengst van de 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties wellicht langer lager blijft dan goed is.

0314_Molumphy_Quote1
Christopher Molumphy

Chris Molumphy, CFA, is Chief Investment Officer bij de Franklin Templeton Fixed Income Group®.

Wat zijn de belangrijkste conclusies van de vergadering van maart van de Federal Reserve (Fed)?

In hun recentste verklaring stelden de beleidsmakers van de Fed dat de economische activiteit iets was vertraagd, maar op de markt ging het vooral over het wegvallen van het woordje ‘geduldig’ in de tekst van de Fed over haar kijk op de toekomstige renteverhogingen. De Fed stelde dat “in de lijn van zijn vorige verklaring, het Comité van oordeel was dat een verhoging van de richtrente voor de federal funds[1] op de FOMC-vergadering van april onwaarschijnlijk blijft”. Dat houdt in dat juni de eerste vergadering zou kunnen zijn waarop de Fed haar rente begint te verhogen. In het verleden had Fed-voorzitter Janet Yellen al gesteld dat zij twee vergaderingen voor een renteverhoging een waarschuwing zou geven, zodat juni het vroegste tijdstip lijkt waarop dit kan gebeuren. Het betekent echter nog niet dat dan al een verhoging zal plaatsvinden. De Fed stelde ook dat zij de indicatoren in het oog zou houden, en het lijkt ons dan ook waarschijnlijker dat de eerste verhoging pas in september zal plaatsvinden.

Waren er wezenlijke veranderingen in de economische prognoses van de Fed?

In verband met de economische groei in de VS verlaagde de Fed haar groeiverwachtingen licht op de vergadering van maart, naar een bereik van 2,3%–2,7% voor dit jaar, terwijl de vorige prognose van december 2014 nog uitging van een groei van 2,6%–3%. Het middelpunt van het verwachte bereik verschoof dus van 2,8% naar 2,5% voor het lopende jaar. De Fed verwees naar de afname van de export door de sterkere dollar als de voornaamste reden voor de verlaging van de groeiverwachting. Daarnaast hebben wellicht ook het strenge winterweer in het noordoosten van de Verenigde Staten en de havensluitingen aan de westkust door stakingen de groei in het eerste kwartaal van 2015 wat afgeremd.

Ook de inflatieverwachting van de Fed ligt nu iets lager dan drie maanden geleden, wat zeker geen verrassing is, gelet op de val van de aardolieprijzen. Wat wel meer opvalt, is dat de Fed uitgaat van een kerninflatie (exclusief energie) binnen een bereik van 1,3%–1,4% in 2015 en 1,5%–1,9% in 2016, in beide gevallen dus lager dan zij in december 2014 verwachtte. De Fed denkt nu dat de inflatie tot in 2017 op een laag pitje zal blijven, een mening die wij niet volledig delen.

Daarnaast stelde de Fed ook dat de Verenigde Staten dit jaar zouden beantwoorden aan haar definitie van ‘volledige werkgelegenheid’ en voorspelde zij dat de werkloosheid eind 2015 op 5%–5,2% zou belanden.

Waarom boeken zowel aandelen als obligaties winst, nu de Fed zich lijkt op te maken voor een renteverhoging?

Ik denk dat de belangrijkste conclusie op de markten na de vergadering van maart is dat de verklaringen van de Fed kunnen worden geïnterpreteerd als een toezegging dat de rente zeer geleidelijk zou worden verhoogd, als en wanneer het zover is. Yellen wees er ook op dat hoewel het woord ‘geduldig’ is weggevallen uit de tekst van de Fed, dit nog niet betekent dat zij ‘ongeduldig’ te werk zou gaan bij het verhogen van de rente. De Fed zal zich waarschijnlijk soepel blijven opstellen en haar ingrepen afstemmen op de indicatoren. Zoals we reeds aangaven, denken wij dat de Fed dit jaar nog haar renteverhoging in gang zal zetten, waarschijnlijk in september. Nu de werkloosheid afneemt richting het niveau van volledige werkgelegenheid, is er weinig reden voor de Fed om haar federal funds-rente op nul te houden. Belangrijker volgens ons is echter hoe de Fed daarbij te werk zal gaan. Terugblikkend op 2004, de laatste verhogingscyclus van de Fed, toen gedurende een periode van twee jaar op iedere vergadering met 25 basispunten (0,25%) de rente werd verhoogd. Ik denk dat de Fed deze keer lang niet zo snel zal gaan.

Hoe ziet u de sterkte van de dollar en de impact daarvan op de economie?

Mijn eerste gedachte is natuurlijk dat de dollar inderdaad een zekere impact heeft op de economische groei in de VS, maar dat die beperkt blijft. De impact van de sterke dollar heeft heel wat aandacht gekregen, maar volgens ons is deze factor meer van belang voor de bedrijfswinsten van de multinationals dan voor het algemene bruto binnenlands product (bbp) in de VS. De economie van de Verenigde Staten wordt voor twee derde door de binnenlandse consumptie aangedreven, en de gezondheid van de consument en de arbeidsmarkt is dan ook een belangrijkere factor voor de algemene economische groei. De sterkte van de dollar heeft een impact, maar die blijft binnen de perken.

Waarom is er geen looninflatie als we een volledige werkgelegenheid naderen?

Volledige werkgelegenheid is nog geen werkloosheid van 0%. Er zijn altijd mensen die op zoek zijn naar een andere baan, wat ook wel de frictiewerkloosheid wordt genoemd. De Verenigde Staten naderen vandaag het niveau van de volledige werkgelegenheid, maar er valt nog geen looninflatie te bespeuren. Eén reden daarvoor is dat de arbeidsparticipatiegraad, het percentage mensen dat werkt of op zoek is naar werk, tegenwoordig op het zeer lage niveau zit dat we normaal associëren met periodes na een recessie. Dat kan volgens ons minstens gedeeltelijk te wijten zijn aan het grote aantal babyboomers dat heeft besloten met pensioen te gaan. Wat de reden ook is, op korte termijn zal de participatiegraad vermoedelijk niet noemenswaardig dalen, wat de looninflatie binnen de perken zou moeten houden.

En wanneer zal de rente van de Amerikaanse staatsobligaties beginnen te stijgen?

Wij denken dat de korte rente waarschijnlijk dit jaar begint te stijgen, maar het belangrijkste daarbij is dat dit geleidelijk zal gebeuren. De rente op langere termijn is wat moeilijker in te schatten. Gelet op de huidige economische omstandigheden zou de rente van 10-jarig Amerikaans schatkistpapier nu in feite hoger moeten liggen. Naarmate het jaar vordert, zal zij waarschijnlijk stijgen, maar om diverse redenen zal die lange rente wellicht nog een tijdje lager blijven dan zij in feite zou moeten zijn. De lagere aardolieprijzen zetten de inflatieverwachtingen momenteel onder druk, maar die invloed zal na verloop van tijd wegebben. De economische groei ligt volgens ons niet hoog genoeg om op korte termijn de inflatie aan te wakkeren of de rentevoeten te verhogen. Ook de aanzienlijke stijging van de Amerikaanse dollar oefent een neerwaartse druk uit op de prijzen, wat dus ook de inflatie drukt.

We hebben het hier over de mogelijkheid dat de Fed haar rentevoeten verhoogt, maar we mogen daarbij niet vergeten dat de wereldwijde liquiditeit op een hoog peil blijft. Japan zet zijn grootschalige kwantitatieve versoepeling voort en de Europese Centrale Bank (ECB) is nog maar enkele weken geleden gestart met een eigen versoepelingsprogramma, goed voor een totaalbedrag van een slordige € 1000 miljard. De versoepelingsmaatregelen van de centrale banken buiten de Verenigde Staten zouden de wereldwijde rente volgens ons nog een hele tijd binnen de perken moeten houden, dus zeker het komende jaar. We denken wel dat de rente van 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties, die nu nog onder de 2% zit, hoger zou moeten liggen. Maar wanneer we kijken naar de rente van de Japanse 10-jarige staatsobligaties die rond de 0,3% schommelen, terwijl de Duitse Bund het bij 0,17% houdt en de Zwitserse obligaties zelfs negatief zijn geworden[2], lijkt het duidelijk dat de Amerikaanse rente weliswaar zal stijgen, maar dat dit in een zeer gematigd tempo zal gebeuren.

Wat zijn nu de beleggingsgevolgen van dit alles?

In deze marktomstandigheden is een diversificatie[3] in vastrentende waarden zeker zinnig, ook op wereldwijd vlak. Wij zien selectieve kansen in wereldwijd krediet en een gunstige economische achtergrond voor bedrijfskrediet in de Verenigde Staten, wat doorgaans positief zou moeten uitdraaien voor zowel effecten van beleggingskwaliteit als het high yield segment (bedrijven). Wij staan ook gunstig tegenover bankleningen (hefboomleningen) en obligaties van plaatselijke overheden in deze context van solide groei.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals koersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in de grondstoffensectoren gaan gepaard met specifieke risico’s, zoals een hogere gevoeligheid voor ongunstige economische en regulatorische ontwikkelingen in de sector.

Hyperlink-disclaimer

Koppelingen kunnen u naar websites/media van derden voeren, waar u informatie en diensten vindt die niet door ons zijn gecontroleerd of worden ondersteund. Wij adviseren u de voorwaarden op het gebied van privacy, beveiliging, gebruik en dergelijke van elke website die u bezoekt te controleren, omdat wij daarover geen controle uitoefenen en er geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aannemen.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.


[1] De rente van de federal funds is de daggeldrente waartegen een deposito-instelling haar bij de Federal Reserve gehouden fondsen uitleent aan een andere deposito-instelling.

[2] Bron: Bloomberg, maart 2015.

[3] Diversificatie biedt geen garantie voor winst of bescherming tegen het risico van verlies.