Beyond Bulls & Bears

Op zoek naar inkomsten in een stormachtig beursklimaat

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans Pools

De “macro-orkanen” die door de wereldwijde financiële markten razen hebben zelfs de meest ervaren beleggers aan het denken gezet. Maar het zijn diegenen die in de eerste plaats inkomsten uit hun beleggingen nastreven die het in deze omstandigheden wellicht het moeilijkst zullen hebben.

Toby Hayes, vice president en portefeuillebeheerder van Franklin Templeton Solutions, gelooft dat beleggen op basis van risicofactoranalyse, wat de kern vormt van zijn multi-activastrategie, een goede alternatieve benadering zou kunnen zijn: een strategie die als uiteindelijke doel heeft munt te slaan uit de marktvolatiliteit. Hieronder legt hij uit wat deze strategie inhoudt.

Toby Hayes
Toby Hayes

Toby Hayes
Vice President, Portfolio Manager 
Franklin Templeton Solutions

De uitdaging voor traditionele beheerders van multi-assetfondsen met een focus op inkomsten in het huidige wereldwijde economische klimaat is duidelijk: inkomsten genereren binnen een “defensieve aanpak”, door te focussen op beleggingscategorieën die doorgaans minder volatiel zijn en, van cruciaal belang, het risico van grote verliezen voor hun portefeuilles tot een minimum beperken. In de huidige marktomstandigheden is het volgens ons onmogelijk om dergelijke “defensieve inkomsten” te garanderen in een traditionele portefeuille die is samengesteld uit verschillende beleggingscategorieën.

Nu de rente op staatsobligaties een dieptepunt heeft bereikt, kan een beheerder die een traditionele aanpak hanteert en een potentieel inkomstendoel van 4% tot 5% nastreeft, overwegen om de weging van de portefeuille in hoogrentende obligaties van opkomende markten en/of aandelen met hoge dividenden te vergroten. Deze beleggingscategorieën – die zogenaamd van het “groeitype” zijn – worden ook als riskantere beleggingen beschouwd vanwege hun potentiële volatiliteit, en in geval van een marktcorrectie slagen ze er meestal niet in hun waarde te behouden.

In het beursklimaat van vandaag houdt het concept van het samenstellen van een portefeuille met laag risico en hoge inkomsten via traditionele asset allocatie in mijn ogen niet langer stand. Je kan wel een portefeuille met zogenaamd laag risico samenstellen in de zin dat er een lage volatiliteit wordt nagestreefd, maar die zal dan waarschijnlijk hoofdzakelijk bestaan uit staatsobligaties die momenteel nauwelijks iets opleveren. Daarom denken wij dat er een andere aanpak nodig is.

Volgens ons kan de zorgvuldige en juiste toepassing van een   een betere bron van inkomsten bieden. En in onze strategie is volatiliteit een van die risicofactoren.

Wat is beleggen op basis van risicofactoranalyse?

Multi-assetportefeuilles waren de laatste jaren over de hele wereld populair omdat beleggers nieuwe manieren zochten om een rendement zoals dat van aandelen te boeken met minder volatiliteit. Veel van deze strategieën concentreren zich op traditionele methoden voor asset allocatie zoals het schuiven tussen aandelen, obligaties en contanten. Toby Hayes, vice president en portefeuillebeheerder van Franklin Templeton Solutions volgt echter een andere aanpak. Hij maakt gebruik van een ruimere toolkit om waardekansen te zoeken op basis van een diversificatie van de risicofactoren, in plaats van de beleggingscategorieën. Lees er hier meer over

Impact van macro-indicatoren

Belangrijke evoluties in macro-indicatoren zoals de sterkte van de Amerikaanse dollar en de volatiliteit van de grondstoffenprijzen – niet het minst van de olieprijs – hebben in de afgelopen maanden verregaande economische gevolgen gehad, zowel voor bedrijven als voor overheden. Hoewel sommige van deze macrotrends als positief kunnen worden beschouwd, zijn hun voordelen doorgaans pas later voelbaar. Zo zullen de voordelen van de lagere olieprijzen voor de consument waarschijnlijk pas in de tweede helft van dit jaar merkbaar worden in de wereldwijde groeicijfers. Anderzijds zien we nu al de pijnlijke gevolgen van de stijging van de dollar voor Amerikaanse bedrijven die hun producten en diensten in het buitenland verkopen en voor landen en bedrijven met dollarverplichtingen.

Daarom nemen wij momenteel een defensieve positie in: Ik denk dat we zo voorbereid zijn op een periode van meer volatiliteit. Wanneer de volatiliteit stijgt, wil ik hiervan kunnen profiteren op een manier waartoe traditionele multi-assetfondsen met inkomstenstrategieën volgens mij niet in staat zijn.

Macro-orkanen: Een sterkere dollar en een neerwaartse spiraal van de grondstoffenprijzen

Op macro-economisch vlak zien wij momenteel een aantal ontwikkelingen die de wereldeconomie enorme schade toebrengen. De eerste is de relatief sterke Amerikaanse dollar, die vraagtekens zet bij de houdbaarheid op langere termijn van een deel van de winsten die een aantal S&P 500-bedrijven de laatste jaren hebben geboekt. De tweede ontwikkeling is de neerwaartse spiraal van de grondstoffenprijzen, die deels te verklaren is door de groeivertraging van de Chinese economie.

Van deze twee “macro-orkanen” is de eerste volgens ons de belangrijkste: de toenemende kracht van de dollar.

Veel beleggers hebben te weinig oog gehad voor het aandeel van de relatief zwakke dollar in de winsten van S&P 500-bedrijven, zelfs tegen de algemene achtergrond van een trage Amerikaanse economische groei.

De meeste aandelen in deze index zijn multinationals die een belangrijk deel van hun omzet buiten de Verenigde Staten genereren. Zolang de dollar zwak stond, werden de winsten omhoog geduwd toen de inkomsten uit het buitenland in dollar werden omgezet.

Nu de dollar sterker is geworden, is deze situatie volledig omgedraaid. Veel bedrijven uit de S&P 500-index hebben dan ook hun winstverwachtingen neerwaarts bijgesteld, wat de vraag doet rijzen of de markt deze nieuwe ontwikkeling zal beschouwen als een wisselkoersprobleem of de S&P 500[1] als beleggingscategorie zal heroverwegen? Als we alleen naar de dollar kijken, dan zijn er sterke argumenten om ervan uit te gaan dat de aandelenvolatiliteit zal stijgen en dat deze benchmarkbeleggingscategorie op weg is naar een mogelijke correctie.

Bovendien wordt er steeds meer gespeculeerd over een mogelijke renteverhoging door de US Federal Reserve nadat die op de vergadering van maart  Ik denk dan ook dat de elementen voor een mogelijke structurele stijging van de volatiliteit, vooral op de Amerikaanse aandelenmarkten, stilaan aanwezig zijn.

Intussen blijkt de vertraging van de economische groei in China nog meer druk te zetten op de grondstoffenprijzen, waardoor de tweede macro-orkaan steeds krachtiger wordt.

Hierbij is het belangrijk op te merken dat de impact van zowel een sterkere dollar als dalende grondstoffenprijzen vooral voelbaar zal zijn in opkomende markten.

Zo zijn de nationale inkomsten van veel opkomende markten die grondstoffen produceren gedaald.Andere opkomende markten, zoals India en andere landen in Azië die meer grondstoffen invoeren, hebben daarentegen sterk geprofiteerd van de prijsdalingen.

Toch vrezen wij dat een aantal opkomende markten te veel schulden zijn aangegaan. Landen en bedrijven die leningen in dollar hebben uitstaan, zullen volgens ons onder druk komen te staan als de dollar verder blijft stijgen.

De prijsdalingen van grondstoffen en de sterke dollar hebben grote gevolgen voor opkomende markten. Het is geen toeval dat tijdens grote dollarrally’s in het verleden bepaalde opkomende markten een valutacrisis doormaakten.

Wij volgen een klassieke inkomstengenererende strategie die volatiliteit gebruikt om potentiële winst na te streven. Gelet op de structurele stijging van de volatiliteit, denken wij dan ook dat er meer waarde te vinden is in deze op inkomsten gerichte strategie. Op dit moment geloven wij dat de potentiële inkomsten die deze strategie zou opleveren eventuele waardestijgingen die wij laten liggen zouden compenseren. Als er een duidelijke Bear markt zou zijn, zou de waarde toenemen omdat wij wellicht geen stijgingskansen zouden laten liggen. Dit zou dan een te overwegen strategie kunnen zijn voor beleggers die denken dat we het einde naderen van een cyclische Bull markt.

Het risico voor deze strategie zou een scenario zijn waarin de cyclische Bull markt verder blijft duren en de volatiliteit instort tot bijna nul. Een belegger met een traditionelere focus, zelfs een die hoogrentende effecten of obligaties van opkomende markten omvat, zou in die situatie wellicht betere resultaten behalen. Maar voor een belegger die op zoek is naar een defensievere positie, geloven wij dat de eerder genoemde aanpak het overwegen waard is.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Deze factoren kunnen de risico’s van beleggingen op opkomende markten nog versterken. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating. Beleggingen in derivaten brengen kosten met zich mee en kunnen een economisch hefboomeffect creëren, dat een aanzienlijke volatiliteit en verliezen kan veroorzaken die gevoelig hoger liggen dan de oorspronkelijke belegging. Bij short gaan bestaat het risico dat het verlies hoger oploopt dan het oorspronkelijk belegde bedrag. Er bestaan liquiditeitsrisico’s wanneer effecten moeilijker te verkopen worden tegen de prijs waaraan ze gewaardeerd werden.

[1] Indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd.