Beyond Bulls & Bears

In de kijker: Het beleid van de Fed en de vastrentende markt

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

In de kijker: Professionals van Franklin Templeton Investments werpen een snelle maar verhelderende blik op een belangrijk beleggingsthema.

De afloop van de beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) bood de marktwaarnemers weinig verrassingen, en de verhoging van de rente bleef op de agenda voor een onbepaalde datum in de toekomst. Roger Bayston, Senior Vice President, Franklin Templeton Fixed Income Group®, geeft zijn kijk op de vergadering van de Fed en op wat zij inhoudt voor de vastrentende markten.

Roger Bayston
Roger Bayston

Roger Bayston, CFA®
Senior Vice President, Portfolio Manager
Franklin Templeton Fixed Income Group

We zijn halverwege het jaar en de Fed maakt nog geen aanstalten om de rente te verhogen. Hoe ziet uw team het beleid en de rente van de Fed?

Bij de Franklin Templeton Fixed Income Group gingen we ervan uit dat de Fed de korte rente in 2015 zou beginnen op te trekken, en de juni-vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) heeft onze mening niet gewijzigd dat de rente nog voor het einde van het jaar zal worden opgetrokken. De twee zaken waar de Fed het sterkst rekening mee houdt, zijn de arbeidsmarkt en de inflatie. Gelet op het huidige werkloosheidspercentage in de VS (5,5% in mei), het feit dat de financiële crisis nu al enkele jaren achter ons ligt, de positieve economische indicatoren en het herstel van het vermogen van de huishoudens, is er volgens de Fed waarschijnlijk weinig reden om de korte rente op dit punt van de cyclus op nul te houden. Hoewel er nog niet echt genoeg inflatie is om te kunnen zeggen dat de Fed achterloopt, denken we wel dat de arbeidskosten zullen aantrekken, waarschijnlijk zelfs op korte termijn, en dus ook dat de Fed de rente wel zal moeten optrekken, vermoedelijk in het derde kwartaal. De Fed heeft nu al een tijdje te verstaan gegeven dat zij de rente zal verhogen, maar de markt lijkt het niet te willen geloven, en we verwachten dan ook een zekere marktvolatiliteit wanneer het zover is, of dat nu in september dan wel op de beleidsvergadering van december is. Wij denken dat de Fed de laatste tijd geprobeerd heeft duidelijk te maken wat er kan gebeuren nadat zij de verhoging van de rente heeft ingezet. De beleidsmakers geven aan dat wanneer zij de rente beginnen te verhogen, dat geleidelijk zal gebeuren, met inachtneming van de indicatoren.

Kunnen we het even hebben over de veranderingen op de markt van de Fed Funds sinds de financiële crisis? Heeft dit een invloed op de exitstrategie van de Fed?

De Fed houdt de Fed Funds-rente (de interbancaire daggeldrente) nu al enkele jaren op 0% en heeft diverse middelen ingeschakeld in het kader van haar programma voor kwantitatieve versoepeling. De Fed heeft de markt te kennen gegeven dat zij de korte rente wellicht dit jaar zal verhogen. Zij bezit ook een grote effectenportefeuille, met inbegrip van Amerikaans schatkistpapier en door hypotheek gedekte effecten (mortgage-backed securities, MBS) van overheidsinstellingen die vroeg of laat op tafel zullen komen wanneer we overschakelen op een beleid van monetaire verstrakking.

De Fed bezit $ 1,7 biljoen aan MBS’s van de instellingen. Wat kan de impact daarvan zijn wanneer de Fed ze op de markt begint te brengen?

Wij luisteren zorgvuldig naar wat de Fed vertelt, en zij heeft duidelijk gemaakt dat zij niet van plan is haar MBS’s te verkopen. Specifiek aan mortgage pass-throughs is dat ze maandelijks vervallen. Naarmate de huishoudens telkens hun maandelijkse afbetalingen van hoofdsom en rente doen, daalt het saldo in de loop van de tijd. Door dat verval in de portefeuille zal zij waarschijnlijk niet blijven bestaan gedurende de hele nominale looptijd van 30 jaar van deze obligaties. De echte vraag is volgens ons niet of de Fed deze beleggingscategorieën op de markt zal brengen – wat zij waarschijnlijk niet zal doen – maar wel wanneer zij stopt met het herbeleggen van de hoofdsom. Op dit moment herbelegt de Fed nog steeds de afgeloste bedragen, en zij heeft dan ook een duidelijke impact op de markt. Wanneer de Fed die herbeleggingen stopzet, zal dat de eerste maal in lange tijd zijn dat één of andere Amerikaanse overheidsinstelling – vroeger Fannie Mae of Freddie Mac en nu de Federal Reserve – niet actief is op deze markt. We denken dus dat er een zekere volatiliteit zal zijn bij het zoeken naar een nieuw evenwicht tussen kopers en verkopers.

Hebben beleggingen in Amerikaanse vastrentende effecten tegenwoordig nog zin volgens u?

Zelfs bij stijgende rente in de VS houdt de sterkte van de onderliggende Amerikaanse economie in dat er beleggingskansen te vinden zijn in de schuld- en aandelenmarkten. Wij staan bijvoorbeeld positief tegenover bedrijfskrediet in sommige van onze multisectorale strategieën als defensieve positionering om te profiteren van de sterkere economie en van het feit dat de bedrijven in staat zijn hun schulden af te betalen.

De beleggers maken zich zorgen over de rentecyclus en wat die inhoudt voor vastrentende beleggingen, maar ik denk dat zij ook oog zouden moeten hebben voor de kredietcyclus – wanneer krediet meer of minder verkrijgbaar is. Wat die kredietcyclus betreft, ligt het dieptepunt van de financiële crisis duidelijk achter ons. Er is in de Verenigde Staten een recordbedrag aan bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit uitgegeven. Het nulrentebeleid van de Fed heeft de beleggers verder op de rentecurve en lager in de kredietstructuur gejaagd in hun zoektocht naar inkomsten en opbrengst. Wij denken dat er nog steeds opportuniteiten te vinden zijn. Wij blijven krediet in onze portefeuilles opnemen, nu de bedrijven door de sterkte van de Amerikaanse economie en de context van lage rente hun schulden hebben afgebouwd.

Gelet op onze verwachting van hogere rente in de toekomst willen wij er ook op wijzen dat wij een defensieve positie handhaven in onze portefeuilles wat betreft duratie, die de gevoeligheid van de koers van een vastrentend effect meet ten opzichte van een wijziging in de rente, uitgedrukt in aantal jaren. Wij verwachten dat wanneer de Fed de korte rente begint op te trekken, de rentecurve waarschijnlijk zal vervlakken, met een grotere impact van de korte rente, veeleer dan een hogere lange rente.

In de media is er heel wat te doen over het veronderstelde gebrek aan liquiditeit in Amerikaans schatkistpapier, het gevolg van de veranderingen in de regelgeving na de financiële crisis van 2007-2009. Hoe ziet u dat?

De regels zijn wel degelijk veranderd, en we worden daar al een aantal jaren mee geconfronteerd. Het had een impact op Wall Street en de dealers, maar ook op de vastrentende markten. Die markten zijn door hun aard over-the-counter, wat inhoudt dat er een tussenpersoon is die bemiddelt tussen kopers en verkopers. De gewijzigde regelgeving maakt de obligatiehandel veel duurder voor de traditionele tussenpersonen – Wall Street en de investeringsbanken – en kan hun eigen kapitaal in gevaar brengen. Als gevolg van de verandering in deze dynamiek waren er soms sterkere bewegingen op de markt door bepaalde gebeurtenissen dan vroeger het geval zou zijn geweest. Ik denk dat alle beleggers in het vastrentende segment hier voortaan rekening mee zullen moeten houden.

En hoe wapent u zich tegen een potentiële liquiditeitsschaarste?

Als we onder liquiditeit het vermogen om een positie te liquideren bedoelen, hebben we nog geen specifieke problemen ondervonden, al waren er wel momenten van kortstondige volatiliteit op de markt.

Al bij al denk ik dat instrumenten met een hoge kredietkwaliteit redelijk liquide zullen blijven, en we denken dan ook niet dat ons echte liquiditeitsproblemen te wachten staan, zeker niet voor de kredietcyclus een heel eind verder is. Wanneer we ons echter in een nieuwe fase van de kredietcyclus bevinden en sommige emittenten het moeilijk krijgen om hun schulden af te betalen, zou de liquiditeit wel eens een echt probleem kunnen worden. We denken dat de diversificatie over de vastrentende segmenten doorslaggevend zal zijn wanneer de volatiliteit opsteekt.

Als vastrentende beleggers moeten wij meer instrumenten ontwikkelen en andere types gebruiken bij het beheer van onze portefeuilles, om meer liquide te blijven in sommige van onze kortlopende beleggingen. Zo blijven wij op wat volgens ons een voorzichtig risiconiveau is, gelet op de veranderingen in de marktliquiditeit. Op sommige momenten was onze strategie er dan ook op gericht meer liquide instrumenten in de portefeuilles te houden – contanten of andere kortlopende instrumenten – om te proberen munt te slaan uit deze volatiele periodes.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig geleden verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie, en de gebruiker die zich verlaat op deze verklaringen, meningen en analyses doet dat louter op eigen risico. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Veranderingen in de rente en vervroegde hypotheekaflossingen beïnvloeden de waarde van een obligatieportefeuille en zijn aandelenkoers en opbrengst. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als de rente. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating. De risico’s die verbonden zijn aan hoger rentende schuldeffecten met een lagere rating (zogenaamde ‘junk bonds’) omvatten een hoger risico van wanbetaling en verlies van kapitaal. Diversificatie vormt geen garantie voor winst of bescherming tegen het risico van verlies.