Beyond Bulls & Bears

Amerikaanse groei niet geremd door Europese perikelen

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Nu de Griekse schuldencrisis niet uit het nieuws te branden is en de Chinese aandelenmarkt in vrije val lijkt, is er dit jaar weinig sprake van een zomerse windstilte – behalve in de Verenigde Staten, waar de economische omstandigheden relatief kalm zijn gebleven. De recente turbulentie in de eurozone en China heeft echter de aandacht gewekt van de Amerikaanse beleggers, die zich beginnen af te vragen of de relatief gezonde Amerikaanse economie aan het wankelen kan worden gebracht door de marktvolatiliteit in het buitenland. Ed Perks, Executive Vice President en Chief Investment Officer van de Franklin Equity Group, geeft zijn kijk op de Amerikaanse markten en legt uit waarom de Amerikaanse economie volgens hem ondanks de problemen in bepaalde regio’s van de wereld waarschijnlijk het pad van de groei zal blijven bewandelen.

Ed Perks
Ed Perks

Ed Perks, CFA
Executive Vice President, Chief Investment Officer
Portfolio Manager
Franklin Equity Group

Door de relatieve windstilte in het Amerikaanse financiële landschap deze zomer, hebben veel Amerikaanse marktwaarnemers hun aandacht verlegd naar de economische stormen in andere delen van de wereld, in de eerste plaats Europa en China. Sommige beleggers vragen zich daarbij af of de volatiliteit waarmee de Griekse schuldencrisis gepaard gaat de Amerikaanse economie zou kunnen ondermijnen.

Ondanks de recente onzekerheid rond Griekenland blijven wij doorgaans redelijk optimistisch over de economische vooruitzichten van Europa en vinden wij kansen in diverse delen van de markt. Wij hebben participaties in Europese aandelen in sectoren zoals gezondheidszorg en energie, en wij denken dat de huidige volatiliteit op de Europese markten een kans vormt om in te spelen op verschillen in de relatieve waarde tussen Europese bedrijven en hun Amerikaanse tegenhangers. Veel van onze buitenlandse participaties zijn dan ook te danken aan dergelijke marktverstoringen. Dat betekent echter nog niet dat wij onze regionale of landenwegingen baseren op een top-down benadering. Onze interesse in een bedrijf is niet in de eerste plaats gebaseerd op het land waar het gevestigd is. Wij hechten meer belang aan zijn onderliggende waardering, zijn potentiële opbrengst en de mogelijkheid om te profiteren van marktverstoringen of waarderingsafwijkingen.

De Amerikaanse economie blijft op koers

Wat de Amerikaanse economie betreft, denken wij dat de tegenwind voor de groei wat is gaan liggen. Wat de huidige fase van de Amerikaanse expansie mist aan diepgang, wordt wellicht goedgemaakt door de overgang naar een meer duurzame of langdurige expansie. Wij denken dat de omstandigheden gunstig zijn en dat de expansie zal worden voortgezet, gelet op de rugwind van diverse belangrijke factoren.

Ten eerste is er de afgelopen jaren een aanzienlijke daling van de werkloosheid geweest in de Verenigde Staten. Wat mij vooral van belang lijkt bij deze dynamiek is dat de werkloosheidsdaling een versnellende trend vertoont. De maandelijkse banengroei in de Verenigde Staten gaat in stijgende lijn, en lag de afgelopen 6 à 12 maanden zelfs hoger dan de voorgaande 6 à 12 maanden. Wij stellen ook de eerste loonstijgingen vast. Normaliter zouden die een positieve invloed moeten hebben op de toekomstige economische activiteit en de economische groei.

In de tweede plaats blijft de inflatie in de Verenigde Staten op een laag peil, wat gunstig zou moeten zijn voor de economie. Wij denken dat de Fed in de toekomst de potentiële inflatiedruk binnen de perken zal houden bij haar overstap naar een genormaliseerd rentebeleid en renteverhogingen.

In de derde plaats hebben de bedrijven hun kasstroom versterkt aan de hand van diverse technieken. De huidige rentevoeten, die op een historisch laag peil staan, bieden bedrijven de mogelijkheid om hun leenkosten aanzienlijk te verlagen. Bedrijven die langetermijnschuld hebben uitgegeven tegen zeer lage rente, zouden deze obligaties na verloop van tijd dan ook wel eens als de ‘kroonjuwelen’ in hun kapitaalstructuur kunnen beschouwen. Wij denken dat obligaties die tegen dergelijke voorwaarden zijn uitgegeven, waarschijnlijk op de markt zullen blijven tot hun vervaldatum, zodat de bedrijven gedurende lange tijd vrijer over hun kasstroom kunnen beschikken. Veel bedrijven zijn er ook in geslaagd een ‘landingsbaan’ te creëren: zij hebben hun schuldinstrumenten zo gestructureerd dat het jaren zal duren voordat er aanzienlijke verplichtingen moeten worden afgelost.

De zoektocht naar opbrengst

De obligatiemarkten zullen tijdens de rest van 2015 waarschijnlijk weinig opbrengst te bieden hebben, en de kern van onze vastrentende strategie blijft een constructieve positionering om ons te wapenen voor de vermoedelijke renteverhogingen in de Verenigde Staten. Het beheer van het obligatierisico wordt waarschijnlijk een delicate evenwichtsoefening.

Wij denken dat er nog steeds waarde te vinden is in de hoogrentende sector, gelet op de lage rente die wordt geboden in andere segmenten van de vastrentende markt. Hoewel het aantal wanbetalingen dit jaar is gestegen – vooral bij bepaalde aardoliebedrijven – verwachten wij geen grote aftakeling van het algemene wanbetalingspercentage. Als de langetermijnrente inderdaad in opwaartse lijn gaat, tegen een achtergrond van aantrekkende economische omstandigheden en bedrijfsfundamentals, zou dat zelfs een goede zaak kunnen zijn voor heel wat emittenten in de hoogrentende beleggingscategorie.

De Amerikaanse hoogrentende sector heeft in 2015 verschillende momenten van een duidelijke beleggingsuitstroom genoteerd, maar gerenommeerde en goed gekapitaliseerde beleggers hebben de laatste tijd blijk gegeven van hernieuwde belangstelling voor deze beleggingscategorie. In het verleden zijn momenten van kentering in het beleid vaak gepaard gegaan met korte periodes van tegenvallend rendement, wat volgens ons een risico vormt. Wij zien mogelijk meer kansen in de aandelenverwante converteerbare obligaties. De interesse voor het uitgeven van converteerbare effecten is de laatste tijd blijkbaar toegenomen, en het is dan ook een trend die wij nauw volgen en die later dit jaar interessante beleggingskansen zou kunnen bieden.

De opkomst van de dividenden

In onze hybride portefeuilles behouden wij onze positieve kijk op aandelen, die wij op dit moment verkiezen boven de andere beleggingscategorieën. Wij zien een opwaarts potentieel voor de Amerikaanse aandelenmarkt nu het ongeveer één jaar geleden is dat zich voor het eerst donkere wolken samenpakten boven de bedrijfswereld, denk maar aan de sterkere Amerikaanse dollar. Wij denken echter dat de druk op de omzetgroei door de versterking van de valuta in de toekomst zal afnemen. Al met al zou er meer onderscheid moeten komen tussen het rendement van de verschillende sectoren, omdat ontwikkelingen zoals de sterkere dollar een uiteenlopende impact hebben op de diverse onderliggende sectoren en bedrijven.

De verbeterende vooruitzichten voor de dividendopbrengst van aandelen van steeds meer Amerikaanse bedrijven en sectoren hebben ons ook geholpen sterker te focussen op de kansen van de aandelenmarkt. Nu bedrijven de afgelopen jaren hun schulden hebben afgebouwd en hun balans hebben verbeterd, hebben zij ook een sterkere kaspositie opgebouwd. En steeds meer bedrijven zetten die extra contanten in om dividenden uit te keren of te verhogen.

Dat heeft geleid tot heel wat opbrengstkansen in Amerikaanse aandelensectoren, kansen die vroeger beperkt bleven tot de sectoren die traditioneel de beste opbrengsten uitkeerden, zoals telecommunicatiediensten, nutsbedrijven en energie. Wij stellen vast dat steeds meer bedrijven nu voor het eerst dividenden uitkeren of hun dividenden optrekken, vooral in historisch niet-traditionele gebieden zoals informatietechnologie en gezondheidszorg.

De afgelopen maanden zijn beleggers echter uit bepaalde marktsegmenten met hogere opbrengsten gestapt, waarschijnlijk door de verwachting dat de rente binnenkort wordt opgetrokken. Zo is in de S&P 500 de rentegevoelige nutssector achtergebleven bij de brede index tijdens de eerste twee kwartalen van 2015. Sommige nutsbedrijven zijn deze lente echter wellicht oververkocht, wat interessante kansen kan bieden, vooral bij bedrijven die hun kostenstructuur verbeteren of zich richten op gebieden met hogere groei. Andere bedrijven verschuiven hun bedrijfsmodel van de louter gereglementeerde rol die nutsbedrijven traditioneel spelen, naar meer alternatieve energieproducten zoals wind of zon, of de energie-infrastructuur, waar volgens ons heel veel behoefte aan is  in veel delen van de Verenigde Staten.

De aanpassing aan lagere energieprijzen

Ook de aandelen in de energiesector noteerden een moeilijke rendementsperiode tijdens de eerste helft van dit jaar. Ondanks hun recente problemen denken wij toch dat veel energiebedrijven goed gepositioneerd lijken voor een betere toekomst. Wij hebben dan ook selectieve inkopen gedaan wanneer zich aantrekkelijke relatieve waarden aandienden. Tijdens de daling van de aardolieprijs van juni 2014 tot het begin van 2015 hadden veel beleggers alleen oog voor het prijspeil dat de grondstof zou moeten bereiken om de sector in staat te stellen winsten te blijven genereren. Volgens ons kunnen veel aardoliebedrijven zich echter aanpassen en leren hoe ze in uiteenlopende prijsomstandigheden toch winst kunnen blijven maken, en wij denken dat veel bedrijven op dit moment de nodige bijsturingen uitvoeren.

Opvallend was de ontkoppeling tussen zwak presterende aandelen in de energiesector en hun hoogrentende bedrijfsobligatietegenhangers tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat bood ons de kans om bepaalde energieaandelen op te nemen. Een aantal bedrijven in de sector keert hogere dividendopbrengsten uit dan wat vergelijkbare bedrijfsobligaties bieden. In combinatie met het opwaartse potentieel door de mogelijkheid van aantrekkende grondstoffenprijzen in de komende een à twee jaar zouden deze beleggingen wel eens gunstig kunnen uitvallen voor onze aandeelhouders. Belangrijk daarbij is dat wij putten uit de kennis van ons diepgravende team van fundamentele aandelen- en kredietanalisten om een wezenlijk onderscheid te maken tussen de bedrijven en om hun relatieve merites te bepalen. Daarvoor houden wij rekening met de kwaliteit van hun schulden, de algemene positionering van hun activiteiten, het soort kasstroom dat zij genereren, en uiteindelijk het vermogen om de schuldeisers terug te betalen of hun dividenden op peil te houden, om zo kansen voor onze fondsen te identificeren.

Vanuit een meer thematisch oogpunt vertoont de wereldwijde activiteit van de fusies en overnames een solide groei, een trend die volgens ons zou moeten aanhouden en een belangrijk thema zou moeten blijven in een context van sterke concurrentiedruk en onzekere groei. Wij proberen aantrekkelijke strategische combinaties op te sporen in het licht van de huidige zeer soepele financieringsomgeving. De fusies en overnames zijn vooral toegenomen in de sectoren  informatietechnologie, gezondheidszorg en energie.

Los van de specifieke sector waarin wij beleggen, denken wij dat het belangrijk is om de zaken op lange termijn te bekijken, en kansen te zoeken waar de marktkoersen lijken af te wijken van onze inschatting van het potentieel voor inkomsten of vermogensgroei.

Lees meer over Ed Perks en zijn beleggingsaanpak in zijn blog ‘Maak kennis met de Manager’.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. De aandelenprijs en de opbrengst van de portefeuille worden beïnvloed door bewegingen in de rentevoeten. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een portefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de aandeelkoers van de portefeuille dan ook dalen. De waarde van obligaties kan ook worden beïnvloed door een verandering in de financiële gezondheid van een emittent of in zijn kredietrating. De portefeuille bestaat voor een aanzienlijk deel uit bedrijfsobligaties met hogere rente en lagere rating vanwege de relatief hogere opbrengst die zij bieden. Leningen met vlottende rente zijn instrumenten met lagere rating en hogere rente, die gepaard gaan met een hoger risico van wanbetaling en die mogelijk kunnen leiden tot het verlies van de hoofdsom. Deze effecten gaan gepaard met een hoger kredietrisico dan effecten van beleggingskwaliteit. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het mogelijke gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Wisselkoersen kunnen binnen een kort tijdsbestek aanzienlijk fluctueren, wat een impact kan hebben op het rendement.