Beyond Bulls & Bears

Beleggen op basis van risicofactoranalyse: het gaat niet alleen om waardevermeerdering

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Na de wereldwijde financiële crisis van 2007 tot 2009 zijn beleggers in veel markten gewend geraakt aan lage volatiliteitsniveaus, enkele sporadische marktschokken niet te na gesproken. Deze zomer waren er signalen van verhoogde marktvolatiliteit over de hele wereld, gekoppeld aan bezorgdheid over Griekenland, China en een mogelijke wijziging van het Amerikaanse monetaire beleid in de herfst. Matthias Hoppe, senior vice president en portfolio manager van Franklin Templeton Solutions, zegt dat de zomerinzinking een voorbode zou kunnen zijn van nog meer marktschokken. Hij pleit voor een nieuwe kijk op de traditionele methoden die gericht zijn op diversificatie, naarmate de volatiliteit sterker wordt.

Matthias Hoppe
Senior Vice President, Portfolio Manager
Franklin Templeton Solutions

euro_mhoppe_LThumb
Mattias Hoppe

 Sinds de financiële crisis is de wijze waarop beleggers tegen hun portefeuilles aankijken sterk veranderd. Vandaag lijken beleggers ons niet meer op zoek te zijn naar portefeuilles met een hoge risicoblootstelling om een hoog positief rendement na te streven. Ze willen daarentegen oplossingen die het potentieel in zich dragen een zekere stabiliteit binnen een bepaald risiconiveau te bieden. Meer en meer zien wij dat beleggers het minder belangrijk vinden dat een portefeuille het beter doet dan een benchmark, maar dat ze meer focussen op de resultaten die ze kunnen verwachten van hun beleggingen.

Deze overwegingen, in combinatie met de inherente uitdagingen van de huidige beleggingsomgeving, kunnen de traditionele multi-assetbenaderingen verstoren (zie ook “Wat is beleggen op basis van risicofactoranalyse?”). Dat is een van de drijfveren geweest voor onze teams, door te focussen op onze lang gebruikte benadering op basis van risicofactoranalyse via diverse strategieën.

De ervaring van de financiële crisis leert ons dat, wanneer er grote marktschokken zijn, de correlatie tussen beleggingscategorieën doorgaans toeneemt, waardoor ze meer in parallel evolueren. Wij denken dat dit de mogelijkheden voor de beleggers beperkt om ten volle te profiteren van diversificatie[1], en dat het aantoont dat een succesvolle beleggingsstrategie een combinatie vergt van de vaardigheden en bekwaamheid om een aantal onafhankelijke transacties of beleggingen te doen in een specifieke periode, doorgaans een jaar.

Een vluchtige blik op het beleggingslandschap geeft een aanwijzing van de uitdaging waarvoor traditionele portefeuillebeheerders en beleggers staan.

Ons team is optimistisch over de groei van de wereldeconomie, die wij als een positief signaal zien voor risicoactiva zoals aandelen. Wij weten echter ook dat maar heel weinig risicoactiva, zelfs degene die als “veilige havens” worden beschouwd, echt zonder problemen zijn. De meeste moeten opboksen tegen een of andere vorm van tegenwind.

Dat betekent dat een belegger of portefeuillebeheerder het hele beleggingsuniversum aan een diepgaander onderzoek moet onderwerpen. De vastrentende producten bijvoorbeeld hebben het vandaag moeilijk, met bijna historische rentedieptepunten in veel ontwikkelde economieën. Het is moeilijk in deze beleggingscategorie rendement te behalen. Sommige beleggers kijken naar de opkomende markten als mogelijk alternatief.

Hoewel wij nu positief zijn over de eurozone, zijn de bedrijfswinsten in deze regio in het verleden achtergebleven. In de Verenigde Staten daarentegen evenaarden de winstcijfers hoogterecords omdat Amerikaanse bedrijven profiteerden van de stijgende waarde van de dollar tegenover andere valuta’s, wat vragen deed rijzen over een mogelijke zeepbel.

Op zoek naar stabiliteit in een volatiele wereld

Tegen deze achtergrond en de overduidelijke verschillen in monetair beleid dat centrale banken over de hele wereld voeren, denken wij dat de lange periode van zeer lage volatiliteit op de markten ten einde loopt.

Deze zomer waren er al enkele tekenen van de verhoogde volatiliteit die wij in de toekomst verwachten. Wij streven ernaar onze strategieën te beheren binnen een volatiliteitsbereik door de risicobijdrage van de verschillende beleggingscategorieën in onze portefeuilles te controleren. Wij kennen actief wegingen toe aan verschillende risicofactoren op basis van onze top-down marktvisie, en houden er altijd rekening mee dat de portefeuille niet te veel mag worden gedomineerd door één risicofactor.

Dit heeft gezorgd voor een omwenteling in de manier waarop wij onze portefeuilles bekijken. Vroeger toonden wij de risicobijdrage per beleggingscategorie, in aandelen, valuta’s en obligaties.

Nu delen wij al onze beleggingen in vier stijlen in, voor een grotere transparantie en betere spreiding van onze portefeuille.

  • Groei: Strategieën die gericht zijn op het vinden van beleggingskansen waarvan gedacht wordt dat ze een goed groeipotentieel bieden
  • Defensief: Strategieën die erop gericht zijn beleggers te beschermen tegen grote verliezen door sterke marktdalingen
  • Stabiel: Strategieën die erop gericht zijn hogere rendementen te bieden dan geldmarktinstrumenten, maar met een iets hoger risico
  • Opportunistisch: Strategieën, defensief dan wel groeigericht, die ernaar streven munt te slaan uit marktverstoringen of waarderingen op korte termijn

 Door deze strategieën te combineren zorgen wij ervoor dat de portefeuille niet te veel in één richting overhelt. Zo kunnen zelfs vastrentende beleggingen groeikenmerken vertonen en moeten deze instrumenten niet altijd als defensief worden beschouwd. Door deze strategieën in de portefeuille te combineren, streven wij ernaar een veel meer gediversifieerde portefeuille samen te stellen wat betreft het beheer van de effectieve correlatie.[2] Op deze manier trachten wij zowel de neergaande als de opgaande marktbewegingen te controleren.

Daar is volgens ons de echte waarde te vinden. Het gaat er volgens ons niet zozeer om te kunnen voorspellen wanneer de volgende marktcrash zal plaatsvinden, maar veel meer om het samenstellen van een zeer goed gediversifieerde portefeuille waarvan de beleggingen echt niet gecorreleerd zijn.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in derivaten brengen kosten met zich mee en kunnen een economisch hefboomeffect creëren, dat een aanzienlijke volatiliteit en verliezen kan veroorzaken die gevoelig hoger liggen dan de oorspronkelijke belegging. Bij short gaan bestaat het risico dat het verlies hoger oploopt dan het oorspronkelijk belegde bedrag. Er bestaan liquiditeitsrisico’s wanneer effecten moeilijker te verkopen worden tegen de prijs waaraan ze gewaardeerd werden.

[1] Diversificatie biedt geen garantie voor winst of bescherming tegen het risico van verlies.

[2] De correlatie meet de mate waarin twee beleggingen al dan niet gelijk evolueren. De correlatie kan reiken van 1 (perfect positieve correlatie, de twee beleggingen zijn historisch altijd in parallel geëvolueerd) tot -1 (perfect negatieve correlatie; de twee beleggingen zijn historisch altijd in tegengestelde richting geëvolueerd).