Beyond Bulls & Bears

Wordt 2016 voor aandelen een mooier jaar?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Vorig jaar gingen de wereldwijde aandelenmarkten gebukt onder de haperende groei in ontwikkelde landen, de malaise in de opkomende markten en de gekelderde grondstoffenprijzen, maar volgens Ed Perks, chief investment officer, Franklin Templeton Equity, wordt 2016 ondanks de volatiele start voor de aandelenmarkten een mooier jaar.

Ed Perks, CFA
Executive Vice President
Chief Investment Officer
Franklin Templeton Equity

Ook na de jaarovergang blijven we algemeen optimistisch over de vooruitzichten voor het potentiële rendement van wereldwijde aandelen, om tal van redenen: de verdere daling van de werkloosheid in belangrijke regio’s, de betere loonvooruitzichten voor een breder segment van de wereldeconomie en de veerkrachtige bedrijfswinsten, waardoor kapitaal nog steeds op enorm flexibele wijze kan worden aangewend.

De financiële markten zijn in het vierde kwartaal van 2015 enigszins hersteld van de hogere volatiliteit uit het vorige kwartaal. Dit kwam deels omdat men er steeds meer van overtuigd raakt dat het onwaarschijnlijk is dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de rente zal verhogen in een vacuüm dat geen rekening houdt met de wereldwijde economische omstandigheden, en veeleer een “geleidelijk en gematigd tempo” zal aanhouden, in de woorden van Fed-voorzitter Janet Yellen. Dat toekomstige renteverhogingen in grotere mate zullen worden ingegeven door gegevens, hangt uiteindelijk ook samen met de toekomstige evolutie van belangrijke economische indicatoren, zoals de werkloosheid, de loon- en inflatieverwachtingen, terwijl ook het economische klimaat in de hele wereld en de potentiële invloeden op de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie in aanmerking moeten worden genomen.

Tijdens de eerste week van het kalenderjaar 2016 werd de handel opnieuw overspoeld door een golf van steeds grotere volatiliteit op de financiële markten. De onrust onder beleggers nam toe door een ruime waaier van wereldwijde macro-economische factoren, waaronder een combinatie van problemen die te maken hadden met China: de scherpe volatiliteit op de Chinese aandelenmarkten, de verdere devaluatie van Chinese yuan en de hernieuwde bezorgdheid over de vertraging van de Chinese economische groei.  Bovendien waren de financiële markten in de eerste week van de handel van 2016 enigszins van hun stuk gebracht door de geopolitieke spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran, meldingen dat Noord-Korea een waterstofbom testte, en de verdere daling van de wereldwijde energieprijzen. Hoewel wij bij de formulering van onze beleggingsstandpunten grondig rekening houden met elk van deze factoren, weten wij vrij zeker dat de markten uiteindelijk verder zullen kijken dan de berichtgeving in deze korte periode, en zich in eerste instantie zullen toeleggen op de verdiensten en fundamentals van afzonderlijke effecten, althans, als de geopolitieke spanningen niet sterk escaleren.  Wanneer financiële markten op korte termijn buitensporig reageren op negatieve berichtgeving, ontstaan er voor gedisciplineerde langetermijnbeleggers immers vaak interessante beleggingskansen.

Vooral bij het ontstaan van verschillende macro-economische een geopolitieke uitdagingen — wat van tijd tot tijd nu eenmaal gebeurt — lijkt het ons evident dat het niet alleen noodzakelijk maar ook waarschijnlijk is dat er een collectieve inspanning zal worden geleverd om de wereldwijde groei te ondersteunen; uit recente aanwijzingen van verschillende centrale banken en overheden, zoals de Europese centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BOJ), blijkt dat zij bereid zijn om hun respectieve programma’s van kwantitatieve versoepeling in een context van economische of geopolitieke onzekerheid voort te zetten.

quote

Gedisciplineerde allocatie van bedrijfskapitaal

Eén bepalend kenmerk van de recente wereldwijde aandelenmarkten dat volgens ons in 2016 belangrijk zal blijven, is de gedisciplineerde allocatie van bedrijfskapitaal.

De graadmeters voor winstgevendheid bevinden zich nog steeds op historisch hoge niveaus, en binnen ondernemingen genoten besluitvormers een enorme flexibiliteit in hun keuze van strategische en voor aandeelhouders gunstige maatregelen, zoals fusies en overnames, hogere investeringen en investeringsuitgaven, optimalisering van de balans, dividendgroei en aandeleninkopen. Daarnaast kozen veel bedrijven ervoor om niet-kernactiviteiten af te stoten en nieuwe prioriteiten te stellen voor investeringskansen met het oog op betere rendementen.

Hoewel uit onze analyse blijkt dat de omzetgroei de laatste tijd in veel sectoren bescheiden is geweest, is het volgens ons waarschijnlijk dat alles onder de omzetpost verder zou moeten blijven doorfilteren en een grotere impact zou moeten blijven hebben op de gezonde winstniveaus van vandaag. Wij zijn van oordeel dat dit in heel 2016 zal blijven duren, aangezien veel sectoren een bescheiden omzetgroei hebben gekend. Naar onze mening zullen deze gunstige omstandigheden wellicht aanhouden, deels vanwege de lage energiekosten en prijzen voor vele grondstoffen, de gematigde druk op lonen en prijzen en de lagere rentekosten en hefboomwerking. Omdat wordt verwacht dat de rente in de toekomst zal stijgen, maken veel beleggers zich zorgen over de impact van hogere rentekosten op de bedrijfswinsten en, uiteindelijk, de aandelenkoersen. Hoewel de impact niet volledig verwaarloosbaar zou zijn, moeten er volgens ons andere factoren in overweging worden genomen, zoals het doorgaans lagere aandeel van de schuld in verhouding tot het totale kapitaal, en de beperkte rol van de totale schuld en de rentekosten op de balansen en resultatenrekeningen van de meeste bedrijven. Want hoewel bedrijven uit de hele wereld de afgelopen jaren in totaal een vrij aanzienlijke hoeveelheid schuld hebben uitgegeven, is het leeuwendeel van deze schuldemissies volgens ons wel om de juiste redenen uitgevoerd, bijvoorbeeld om duurdere bestaande schuld te vervangen door minder dure schuld, en om van de historisch lage marktrente te profiteren om gedurende enkele jaren interessante financieringskosten vast te zetten.

Een moeilijke periode voor inkomstenbeleggers

Het globaal lage niveau van de marktrente en de potentiële tegenvaller van hogere rentes in de toekomst, is voor inkomstenbeleggers een uitdaging. Dividendaandelen, die een combinatie van lopende inkomsten en mogelijke toekomstige dividendgroei kunnen bieden, zijn voor veel beleggers steeds vaker een alternatief.  Het totale niveau van uitbetaalde dividenden is tijdens de wereldwijde financiële crisis enigszins gedaald, waarna veel bedrijven zich opnieuw ten doel stelden om hogere dividenden uit te betalen, een trend die de aandelenmarkten tot eind 2015 heeft overheerst. Gezien de kans op toekomstige renteverhogingen hebben veel beleggers verklaard bezorgd te zijn over de gevoeligheid, of correlatie, tussen dividendaandelen en langlopende vastrentende effecten. Hoewel bedrijven die ondanks een beperkte winst- en dividendgroei, toch hoge dividenden uitkeren inderdaad onder die druk kunnen bezwijken, trachten wij met onze fundamentele analyse het volledige beeld te beoordelen: van concurrentiepositie en groeipotentieel tot financiële structuur en het vermogen om beschikbare cashflow te genereren. Wij zijn ervan overtuigd dat aandelen met deze kenmerken beleggers in 2016 en daarna een interessant rendementspotentieel kunnen bieden.

Loont het om in 2016 kieskeurig te zijn?

 Volgens ons zijn er drie dingen die ons door 2016 zullen loodsen: ons fundamenteel onderzoek, selectiviteit en optimisme.

Ondanks de onzekerheid over het tempo van de wereldwijde economische groei en de duur van de huidige economische expansie, bestaan er nog steeds talrijke seculaire groeithema’s die beleggers verschillende kansen bieden. De wereldwijd steeds meer vermogende middenklasse houdt in dat goederen en diensten voor een snel groeiend deel van de bevolking steeds beter toegankelijk zijn, vooral in de belangrijke opkomende economieën China en India. Tegelijkertijd heeft mobiele technologie wereldwijd een expansie meegemaakt, waardoor er in uiteenlopende sectoren en bedrijven beleggingskansen zijn ontstaan.

De technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg leiden tot vooruitgang in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, de aanpassing van behandelingen en programma’s voor patiënten, en mobiel en predictief toezicht. En hoewel de energiesector in 2015 na de aanzienlijke daling van de wereldwijde prijzen voor olie en aardgas voor beleggers enorme uitdagingen in petto had, zouden de zelfcorrigerende krachten van lagere upstreaminvesteringen, uitputting van bronnen en een afname van de Amerikaanse booractiviteiten, volgens onze analyse plaats moeten maken voor meer evenwichtige vooruitzichten voor het komende jaar.

De wereldwijde financiële markten worden nog steeds geconfronteerd met talrijke risico’s, maar volgens ons zijn de aanjagers van bedrijfswinstgevendheid in het huidige zakelijke en economische klimaat houdbaar. Hoewel er zeker fundamentele problemen mogelijk zijn in de vorm van een onverwachte economische vertraging, geopolitieke conflicten, een stijging van de inflatie en de inputkosten, of een onverwachte stijging in het tempo en de omvang van renteverhogingen in de Verenigde Staten of elders, blijft de economische cyclus volgens ons intact, geschraagd door een gestaag groeiende werkgelegenheid en steeds betere loonvooruitzichten. Gezien deze algemeen gezonde context, een solide reeks kansen en een langetermijnfocus, blijven wij in het begin van 2016 optimistisch over de vooruitzichten voor een actief aandelenbeheer in uiteenlopende sectoren en regio’s.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

 De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

 Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen; beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s in verband met dezelfde factoren.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.