Beyond Bulls & Bears

Waarom wij niet in paniek raken over China

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

In de eerste dagen van 2016 werden de wereldwijde markten gekenmerkt door dezelfde volatiliteit als in het derde kwartaal van 2015. De oorzaak? Alweer bezorgdheid over de duurzaamheid en het traject van de Chinese economische groei. Volgens ons Templeton Global Macro-team is een groot deel van deze angst overdreven, en zijn de onderliggende fundamentals van China positiever, hoewel de volatiliteit op korte termijn kan aanhouden. In dit artikel geeft Michael Hasenstab, CIO van Templeton Global Macro, zijn visie, namelijk dat de matiging van de Chinese groei veeleer een normalisering dan een vertraging is, en legt hij uit waarom hij geen valutaoorlog verwacht.

Michael Hasenstab
Michael Hasenstab

Michael Hasenstab, Ph.D.
Executive Vice President, Portefeuillebeheerder
Chief Investment Officer
Templeton Global Macro

Tijdens de eerste week van het jaar zonken de Chinese aandelenmarkten diep in het rood, wat op de wereldwijde beurzen algemene paniek veroorzaakte. Voor wereldwijde beleggers kan dit natuurlijk verontrustend zijn, maar op basis van onze diepgaande langetermijnanalyse van de economische situatie in China, is er op dit moment volgens ons geen reden tot paniek. Over het algemeen zijn we nog steeds van oordeel dat de onderliggende omstandigheden van de Chinese economie fundamenteel stabieler zijn dan de markten onlangs hebben laten blijken. Wij denken nog steeds dat de Chinese beleidsmakers zowel over de middelen als over de financiële slagkracht beschikken om de recente vertraging tegen te gaan en een groei van 6% tot 7% in stand te houden. Dit is volgens ons voldoende om de wereldwijde groei te ondersteunen.

quoteIn zijn relatief korte geschiedenis heeft de binnenlandse aandelenmarkt van China extreme schommelingen gekend, deels omdat ze niet toegankelijk was voor internationale beleggers. En hoewel de aandelenmarkt van China nog steeds een relatief beperkte rol speelt in de economie van het land, als een bron van kapitaal voor bedrijven en als tegoeden voor huishoudens, is ze voor beide partijen belangrijker geworden.

Vorige zomer heeft de Chinese regering een aantal administratieve maatregelen goedgekeurd om de daling van de aandelenkoersen een halt toe te roepen, na een correctie waarvan beleggers in de hele wereld flink zijn geschrokken. Die correctie vond destijds overigens plaats nadat de waarderingen in de loop van de vorige 12 maanden ruim verdubbeld waren, maar het was niet de voorbode van de omvangrijke crash die bepaalde waarnemers hadden voorspeld.

De Chinese centrale bank (de People’s Bank of China – PBOC) is opnieuw tussenbeide gekomen om de yuan te devalueren, en ook deze keer wordt de devaluatie door bepaalde commentatoren geïnterpreteerd als een signaal dat de beleidsmakers nog steeds ernstig bezorgd zijn over de groeivertraging.

Hoewel bepaalde waarnemers stellen dat de Chinese overheid mogelijk een aanzienlijke waardedaling van de munt op touw zet om de groei via export te stimuleren —  waardoor er valutaoorlogen worden ontketend die de wereldwijde groei en het wereldwijde financiële systeem kunnen verstoren — zien wij dat anders.

Zoals we reeds aangaven in onze diepgaande analyse van China in Global Macro Shifts, denken wij dat de Chinese beleidsmakers heel waarschijnlijk de ingeslagen koers zullen aanhouden. We wijzen erop dat de Chinese munt vóór de waardedaling in augustus 2015, op reële effectieve basis in de vorige 12 maanden met ruim 12% was gestegen. Bovendien was er tijdens de eerste helft van het jaar ‘snel geld’ uit China gestroomd, wat duidelijk ook een invloed heeft gehad op de beslissingen van de beleidsmakers. Hoewel de renminbi een bescheiden waardedaling heeft gekend, is dit volgens ons niet de aanzet voor de grotere, ongecontroleerde verzwakking die door de markten wordt gevreesd.

0116_China_BalancingAct-nl-NL

De onvermijdelijke groeinormalisering van China

In tegenstelling tot de markt zijn wij op dit moment niet pessimistisch over het traject van de Chinese economische groei. De recente matiging van de groei in China is volgens ons een onvermijdelijke normalisering voor een economie van een dergelijke omvang, met een bruto binnenlands product (bbp) dat inmiddels vijfmaal hoger ligt dan tien jaar geleden. Een lagere groei vertegenwoordigt dus nog steeds een enorm niveau van wereldwijde totale vraag.

Naar ons oordeel is de kwaliteit van de Chinese groei de laatste jaren verbeterd. Hogere arbeidskosten en rentepercentages hebben de winsten gedrukt; anderzijds zorgen hogere lonen voor meer consumptie, die voor de Chinese groei steeds belangrijker is geworden, en die volgens onze schattingen bijna 60% van het bbp bedraagt en nog steeds toeneemt. Bovendien kunnen nieuwe beleidsmaatregelen voor de liberalisering van de rente ervoor zorgen dat kapitaal weer in de hele economie terechtkomt, vooral in de privésector die volgens onze verwachtingen in de toekomst de groei zal aanjagen.

In tegenstelling tot de afgelopen 30 jaar, levert de privésector in China inmiddels een grotere bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid dan staatsbedrijven. China verstedelijkt in snel tempo, en dat vereist ook de nodige bouwprojecten. Er worden plannen gemaakt voor infrastructuurinvesteringen, aangezien de spoorwegen worden uitgebreid en er stemmen opgaan voor meer waterzuiverings- en milieuprojecten. Dergelijke projecten zouden de negatieve hindernissen voor de groei door de zwakkere industrie en de overcapaciteit in de vastgoedsector enigszins kunnen compenseren. Daarentegen lijken de vastgoedprijzen hun laagste niveau te hebben bereikt als gevolg van eerdere versoepelingsmaatregelen.

Over het algemeen zijn wij op basis van onze analyse van oordeel dat China de ingeslagen koers zal aanhouden, met een bescheiden vertraging van de bbp-groei tot 6% in de komende jaren[1], terwijl de economie overschakelt naar een model van consumptie, dienstverlening en industrie met een hogere toegevoegde waarde. Voor de wereldeconomie heeft dit belangrijke gevolgen:

  • Wij menen dat een Chinese groei van 6%+ de wereldwijde groei zal ondersteunen. Een belangrijke factor gezien de structurele kwetsbaarheid van het Europese herstel en het verwachte strengere beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed).
  • Samen met een nieuwe ronde van infrastructuurinvesteringen zal dit ook enigszins gunstig zijn voor de grondstoffenmarkten. Wel zal ook de vraag naar de meeste industriële metalen afnemen als gevolg van de Chinese economische overschakeling van investeringen naar consumptie. Per saldo zouden onze vooruitzichten voor China dan ook moeten aansluiten bij stabielere grondstoffenprijzen in de komende jaren.
  • De Chinese economische overschakeling heeft ook verschillende gevolgen voor het handelsverkeer: De handel met geavanceerde economieën die afgewerkte en industriële goederen produceren, zou moeten toenemen, en er zou in verhouding minder handel moeten worden gedreven met grondstoffenproducenten. Bovendien moeten ook het ‘one belt, one road’-project en de beslissingen van de pas opgerichte Asia Infrastructure Investment Bank goed in de gaten worden gehouden vanwege hun potentiële langetermijnimpact op het handelsverkeer.
  • Tot slot impliceert de gestage groei van de lonen dat China de inflatie in de rest van de wereld geleidelijk aan een duwtje in de rug zou moeten geven, wat ons standpunt bevestigt dat we een hogere inflatie en een hogere rente mogen verwachten, te beginnen met de Verenigde Staten.

Kortom, de economie van China bevindt zich in een cruciale fase van de evenwichtsoefening, maar er is volgens ons geen instortingsgevaar. Enkele traditionele groeimotoren (industrie, vastgoed en lokale overheidsuitgaven) zijn stilgevallen of vertraagd, maar die worden overgenomen door nieuwe groeimotoren (de dienstensector en een nieuwe generatie bedrijven uit de privésector). Hoewel de volatiliteit op korte termijn kan aanhouden, zijn wij nog steeds optimistisch over de vooruitzichten voor China terwijl het land een nieuw evenwicht tracht te bereiken.

Voor een meer gedetailleerde analyse van markten over de hele wereld kunt u ‘Global Macro Shifts’ raadplegen, een onderzoeksgebaseerde briefing over de wereldeconomie waarin de analyses en meningen van dr. Michael Hasenstab en andere senior leden van Templeton Global Macro worden gepresenteerd. Dr. Hasenstab en zijn team beheren Templetons wereldwijde obligatiestrategieën, waaronder niet aan een benchmark gekoppelde strategieën voor vastrentende waarden, valutastrategieën en wereldwijde macro-economische strategieën. Zijn team van economen, die zijn opgeleid aan enkele van ’s werelds meest gerenommeerde universiteiten, koppelt een wereldwijde macro-economische analyse aan diepgaand onderzoek op landenniveau om langdurige evenwichtsverstoringen op te sporen die beleggingskansen kunnen opleveren.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dalen. Buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang en de lagere liquiditeit.

[1] Er kan niet worden gegarandeerd dat schattingen of prognoses werkelijkheid zullen worden.