Beyond Bulls & Bears

Vooruitzicht

Gevolgen Brexit vanuit macro-economisch perspectief

Terwijl de markten de schok van de beslissing van het VK om de Europese Unie (EU) te verlaten verwerken, zouden enkele langetermijngevolgen op de markten nog voor onzekerheid kunnen blijven zorgen. Dr. Michael Hasenstab, CIO van Templeton Global Macro, geeft zijn standpunt over de gevolgen van de beslissing van het VK om uit de EU te stappen, en wat dat voor beleggers zou kunnen betekenen.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Volgens mij is het belangrijk om de uitslag van het Britse EU-referendum op te splitsen in twee onderdelen: de permanente gevolgen die de beslissing wellicht heeft voor het Verenigd Koninkrijk, Europa en de wereldeconomie enerzijds, en de veeleer tijdelijke factoren anderzijds.

Wat de permanente gevolgen betreft, was de uitslag van het referendum duidelijk in het nadeel van de Britse economie, aangezien de handel met Europa ruim 50% van de totale wereldwijde handel van de Britse economie uitmaakt. Voor het Verenigd Koninkrijk zal het overigens bijzonder moeilijk worden om vrijhandelsovereenkomsten te sluiten om dezelfde soort handelsovereenkomsten te bekomen die het had als lid van de Europese Unie (EU). De beslissing heeft gevolgen voor de arbeidsmobiliteit. En ook de in Londen gevestigde financiële sector zal de gevolgen voelen.

Maar het grootste effect is waarschijnlijk wat er met Europa gebeurt als we dit mogen beschouwen als een aanwijzing dat populistische, nationalistische gevoelens tegenover de EU en het eurozoneproject op het hele Europese vasteland toenemen. In 2011 waren we ervan overtuigd dat de eurozone bij elkaar zou blijven, ondanks de enorme economische wanverhoudingen en zonder dat er sprake was van een politieke unie, een begrotingsunie, een bankenunie en zonder dat Italië erin slaagde om structurele hervormingen door te voeren. Het waren vraagstukken waaraan kon worden gewerkt, althans op voorwaarde dat er een onvoorwaardelijke en overtuigende politieke bereidheid bestond om als een unie samen te blijven.

Helaas blijkt uit de onverwachte brexituitslag dat deze brede politieke bereidheid in sneltempo afneemt. Volgens mij brengt de toekomst nog meer referendums en nog meer nationalistische partijen die een vertrek uit de EU voorstaan. Dit zal een enorme volatiliteit teweeg brengen en een moeilijke periode in de eurozone inluiden.

We verwachten niet dat dit alles onmiddellijk gebeurt, maar als beleggers is het zeker iets waar we rekening mee moeten houden.

Wat de uiteindelijke gevolgen betreft, stellen we bij een schok van deze omvang doorgaans een enorme risicoaversie vast, en dat kwam na de referendumuitslag tot uiting in de rally van Amerikaanse staatsobligaties en de Japanse yen en in de massale uitverkoop van effecten uit opkomende markten. Dit zijn volgens ons meer tijdelijke gevolgen. In de loop van pakweg volgende maand is het mogelijk dat de markttendensen weer een andere koers gaan varen. zeker naarmate mensen beseffen dat dit voor de eurozone een langetermijnvraagstuk is. Wat de gevolgen voor opkomende markten zoals Mexico of Indonesië ook zijn, deze beslissing heeft niet echt een wezenlijke invloed op onze beleggingsvooruitzichten.

Wij volgen de marktactiviteit op de voet en proberen eventueel te profiteren van een aantal ontwrichte situaties die wij na het referendum hebben vastgesteld. Op specifieke momenten tijdens de volatiliteit na het referendum stelden we vast dat welbepaalde opkomende markten, enigszins een bodem hadden bereikt: een aantal valuta’s van opkomende markten was aanvankelijk 5% tot 7% gedaald, maar veroverde stilaan opnieuw terrein toen de situatie later tijdens de beursdag van 24 juni weer stabiliseerde. In de loop van het weekend en in de komende weken, zodra mensen beginnen te beseffen welke echt belangrijke gevolgen deze gebeurtenis voor Europa en de rest van de wereld heeft, zullen bepaalde van die risico-effecten in opkomende markten die massaal van de hand werden gedaan, volgens mij stilaan een herstel inzetten. De schok voor Europa zou volgens mij wel eens meer permanente gevolgen kunnen hebben. Mensen zullen wellicht gaan twijfelen over beleggingen in de eurozone op langere termijn.  Wij zijn er daarom nog steeds van overtuigd dat de euro waarschijnlijk zal dalen.

Dr. Hasenstab en zijn team beheren Templetons wereldwijde obligatiestrategieën, waaronder niet aan een benchmark gekoppelde strategieën voor vastrentende waarden, valutastrategieën en wereldwijde macro-economische strategieën. Zijn team van economen, die zijn opgeleid aan enkele van ’s werelds meest gerenommeerde universiteiten, koppelt een wereldwijde macro-economische analyse aan diepgaand onderzoek op landenniveau om langdurige evenwichtsverstoringen op te sporen die beleggingskansen kunnen opleveren.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in ontwikkelingsmarkten, waar frontiermarkten een onderdeel van zijn, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.