Beyond Bulls & Bears

Vooruitzicht

Amerika kiest voor verandering

Donald Trump heeft de presidentsverkiezingen gewonnen. Maar wat nu?  In dit artikel delen Ed Perks, CIO van Franklin Templeton Equity, en Christopher Molumphy, CIO van Franklin Templeton Fixed Income Group, hun aanvankelijke opvattingen. Over één ding zijn ze het eens: de markten zouden wel eens volatiel kunnen blijven.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen betekent volgens ons dat de volatiliteit op de aandelenmarkt aanhoudt. De campagne van pas verkozen president Donald Trump heeft bij veel Amerikanen duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Een groot deel van de bevolking kan zich immers niet vereenzelvigen met de huidige toestand van de Amerikaanse regering. Zijn aantrekkingskracht als een buitenstaander die Washington een andere stem zou kunnen geven, staat voor verandering. Maar verandering betekent onzekerheid. Het machtsevenwicht van weleer tussen de uitvoerende en de wetgevende macht, is nu in handen van de Republikeinen. Dat houdt in dat er de komende jaren meer belangrijke beleidsverschuivingen zouden kunnen plaatsvinden.

Sinds de wereldwijde financiële crisis hebben de Amerikaanse aandelenmarkten goed standgehouden, maar politieke problemen in de Verenigde Staten (automatisch doorgevoerde kortingen op de overheidsbegroting, belastinghervormingen, vastgelopen regeringsonderhandelingen) en in het buitenland (de schuldencrisis in de eurozone, het brexitreferendum) hebben natuurlijk voor enige marktvolatiliteit gezorgd. Deze gebeurtenis doet dat wellicht ook. In de afgelopen acht jaar hebben wij vastgesteld dat de onderliggende kracht van de Amerikaanse economie, gesteund door positieve fundamentals voor het bedrijfsleven en de consumptie, in belangrijke mate bepalend is geweest voor waardecreatie. Wij zijn van oordeel dat de gezonde toestand van de Amerikaanse economie, de bedrijfswinsten en dividendgroei evenals trends op het vlak van werkgelegenheid en het uitgavenpatroon van consumenten, een belangrijke factor zullen zijn voor toekomstige marktrendementen. Wel moeten we ons realiseren dat Trumps handelsagenda zou kunnen betekenen dat multinationals een andere groeikoers moeten varen, en onder beleggers twijfel zaait over de vraag of die veerkrachtige markt ook op lange termijn overeind blijft. Het valt af te wachten op welke gebieden de nieuwe regering zich vooral zal toeleggen en hoe het beleid vorm krijgt. Als actieve beheerders is het onze taak om vast te stellen waar deze potentiële grenzen tussen risico’s en kansen voor onze cliënten precies liggen.

In de weken en maanden net voor de Amerikaanse verkiezingen hebben onze teams de mogelijke beleidsimplicaties van beide kandidaten geanalyseerd, om tot een gefundeerd standpunt te komen over de mogelijke gevolgen voor verschillende marktsectoren. Sectoren waar de regelgeving potentieel wordt veranderd of waar het overheidsbeleid mogelijk stelselmatig wijzigt, worden waarschijnlijk het sterkst getroffen door beslissingen van de nieuwe regering. De gezondheidszorg is een van de voor de hand liggende voorbeelden. Op een hoger niveau is het nog onduidelijk of de oproep van de Republikeinen om de Affordable Care Act af te schaffen, luider wordt. Ook staan veel geneesmiddelenbedrijven uit de gezondheidszorg de laatste maanden onder aanzienlijke druk. De markt vreest immers dat een nieuwe regering ingrijpende wetgevende maatregelen kan invoeren om geneesmiddelenprijzen te rationaliseren. En dat heeft mogelijk negatieve gevolgen voor farmaceutische en biotechnologiebedrijven. Onze analisten zijn echter van oordeel dat deze risico’s al grotendeels in de waarderingen worden weerspiegeld en dat regelgevende en wetgevende maatregelen de momenteel bestaande negatieve verwachtingen wellicht niet waarmaken.

Een nieuwe regering heeft ook gevolgen voor een andere sector: de financiële sector. Sinds de wereldwijde financiële crisis is het regelgevingsklimaat voor financiële dienstverleners drastisch gewijzigd; wij verwachten dan ook niet dat de nieuwe regering het beleid in aanzienlijke mate zal veranderen. Trumps campagnediscours was gunstiger voor financiële waarden, en wij zouden verwachten dat hij over het algemeen bijvoorbeeld meer politieke benoemingen doet die gunstig zijn voor het bedrijfsleven. De ontwrichting van de economie die als gevolg van zijn voorgestelde handelsbeleid zou kunnen ontstaan, is echter een groter risico voor de sector.

Eén belangrijke vraag die beleggers bezighoudt is of en hoe de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) op de verkiezingen zal reageren. In de laatste dagen voor de verkiezingen leek de markt in de prijzen al rekening te houden met een hogere volatiliteit, aangezien uit de peilingen bleek dat het een nek-aan-nekrace zou worden. De verkiezingen zijn nu achter de rug. En hoewel er wat ons betreft althans één element van onzekerheid (wie de overwinning behaalt) is weggewerkt, zijn er andere bijgekomen. Vooralsnog baseert de Fed zijn beslissingen over de timing en de omvang van toekomstige renteverhogingen op cijfers. Kennelijk heeft de Fed ook bijzonder veel aandacht voor de economie en de financiële markten buiten de Verenigde Staten. Periodes van economische zwakte of volatiliteit in de hele wereld zijn immers factoren waarmee de Fed in zijn commentaren steeds meer rekening houdt. Ontwikkelde economieën – en niet alleen de Verenigde Staten – hebben moeite om een solide groei te bewerkstelligen in een omgeving die nog steeds gekenmerkt wordt door een milde inflatie. Tot slot zijn wij al lang van mening dat een renteverhoging doorgaans betekent dat de Fed ervan overtuigd is dat de Amerikaanse economie niet langer kwetsbaar is, en dat beschouwen wij voor de bedrijven waarin wij beleggen als iets positiefs. Nu er minder duidelijkheid heerst over de toekomstige Amerikaanse economische groei, verwachten wij dat de Fed voorzichtig te werk zal gaan en de renteverhogingscyclus voorlopig uitstelt.

Voorstellen die wellicht bevorderlijk zijn voor de economische groei, houden verband met infrastructuuruitgaven en repatriëring. Nog voor de verkiezingen werd door beide partijen benadrukt hoe belangrijk het was om de infrastructuuruitgaven voor belangrijke projecten zoals bruggen, spoorwegen en luchthavens te verhogen. Die projecten zouden niet alleen de werkgelegenheid doen toenemen – wat via de consument een versterkend effect op de economie kan hebben – maar kunnen ook gunstig zijn voor bedrijven uit de sector van de materialen, de industrie en de technologie. Repatriëring, waardoor Amerikaanse bedrijven in staat zouden zijn om geld uit het buitenland terug te brengen, zou bedrijven meer flexibiliteit verschaffen om te investeren in groei of om kapitaal terug te laten vloeien naar de aandeelhouders. Deze voorstellen kunnen allebei uiteenlopende gevolgen hebben voor afzonderlijke bedrijven. De potentiële baten kunnen worden opgenomen in een beoordeling van de voordelen en nadelen die deel uitmaakt van de fundamentele, bottom-upresearchbenadering van onze analisten.

Na de inhuldiging in januari, wanneer het gevoerde discours van de afgelopen maanden vertaald wordt in werkelijke beleidslijnen, zullen onze beleggingsteams de gevolgen van veranderingen voor de relevante segmenten van de markt blijven evalueren. Het belangrijkste is dat wij van oordeel zijn dat de fundamentals van de Amerikaanse economie een gematigd groeitempo ondersteunen. Wij hebben vastgesteld dat balansen van bedrijven en consumenten bijzonder stabiel zijn, aangezien zowel bedrijven als particulieren geprofiteerd hebben van de lage rente en de positieve kredietfundamentals om kapitaal te lenen en te investeren.” Vooruitblikkend op 2017 willen wij bij Franklin Templeton Equity vooral de economische omstandigheden en de financiële gezondheid en fundamentals van de individuele bedrijven begrijpen in de sectoren en branches waarin we beleggen. Wanneer onverwachte gebeurtenissen uitkomen, zorgt dat voor een ontwrichting, maar ook voor kansen voor beleggers die meer op lange termijn denken. We maken ons klaar om mogelijk gebruik te maken van zulke ontwrichtingen die zich op korte termijn kunnen voordoen. Nu de onzekerheid van de verkiezingen achter de rug is, kunnen de markten zich volgens ons weer toeleggen op de fundamentals.

De markt is ongetwijfeld blij dat deze verkiezing achter de rug is en dat er nu eindelijk aan de toekomst kan worden gewerkt. Gezien het onverwachte resultaat zullen we moeten afwachten hoe de markten op langere termijn zullen reageren. De eerste reactie was duidelijk volatiliteit, en dat was grotendeels te verwachten gezien de toekomstige onzekerheid die Trump als president in het Witte Huis met zich meebrengt.

Nu er duidelijkheid heerst over het Witte Huis en het Congres, moet er aandacht worden besteed aan het beleid en de toekomst. Volgens ons zullen er wellicht grote verschillen zijn tussen het discours dat Trump tijdens zijn campagne heeft gevoerd en zijn werkelijke beleidsdaden als verkozen president. Veel beleidskwesties die tijdens zijn campagne aan bod kwamen, kunnen immers niet zonder de steun van beide partijen worden ingevoerd. Helaas betekent dat heel waarschijnlijk hoge niveaus van volatiliteit op de markten, inclusief een vlucht naar kwaliteit. Dat klimaat kan aanhouden tot de markt aan het idee van Trump als president gewend is.

Zoals we al eerder uitdrukkelijk hebben vermeld, zijn het uiteindelijk de fundamentals die bepalend zijn voor de prestaties van de vastrentende markten op langere termijn. Ondanks het resultaat van de presidentsverkiezingen zijn de recente fundamentals volgens ons nog steeds optimistisch: de economische groei en de arbeidsmarkt blijven in een gestaag tempo verbeteren. Nu deze verkiezingen achter de rug zijn zouden deze fundamentals de Fed ook het vertrouwen moeten schenken om het beleid verder te verstrakken en de rente in december te verhogen, weliswaar in een heel gematigd tempo. Dit verrassende resultaat kan die renteverhoging vanwege de volatiliteit op de markt misschien wel uitstellen, maar het verandert de koers van de Amerikaanse economie op korte termijn niet ingrijpend.  Hoewel we op korte termijn blijven uitkijken naar ontwrichtende factoren, blijven wij vasthouden aan onze beleggingsdiscipline, waarbij wij ons toeleggen op de fundamentals en in alle fasen van de cyclus blijven beleggen.

In de toekomst zullen we ook het hoofd moeten bieden aan enkele potentiële struikelblokken. Zoals we in de loop van deze verkiezingscampagne hebben gezien, zijn beide partijen intern nog steeds vrij sterk verdeeld. Wij zijn van oordeel dat de volgende 100 dagen kritiek zullen zijn voor de nieuw verkozen regering in de Verenigde Staten, en in die periode zullen tal van beleidskwesties steeds duidelijker worden. Er bestaat geen twijfel dat deze verkiezingen en het resultaat het status quo in vraag hebben gesteld, en als er impasses blijven bestaan, zouden zelfs kleine problemen groter kunnen worden. We hebben dergelijke perioden al eerder meegemaakt en in sommige gevallen hebben ze volatiliteit veroorzaakt. Hoewel de verkiezingen nu achter de rug zijn, blijft het huidige politieke landschap een belangrijk punt om bij beleggingen op de vastrentende markten in aanmerking te nemen.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.