Beyond Bulls & Bears

Alternatieven

Hedgefondsstrategieën krijgen een tweede adem

Na drie teleurstellende jaren halverwege dit decennium, hebben hedgefondsstrategieën de afgelopen 12 maanden een vlotter parcours afgelegd. Brooks Ritchey, Senior Managing Director bij K2 Advisors, analyseert hier de argumenten die pleiten voor een gunstig klimaat in de toekomst.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

Onvoorspelbare natuurkrachten zoals forse windstoten en grillige getijden kunnen de pleziervaarder soms in de problemen brengen wanneer hij probeert om zijn boot aan te leggen in een drukke haven. Zo kan een plotse windstoot de boeg of achtersteven van een aanmerende boot gemakkelijk pakken en hem voorbij de aangeduide aanlegplaats blazen.

Ervaren bootvaarders houden echter rekening met de wind- en zee-elementen wanneer zij hun boot besturen in de jachthaven. Zij varen mee met de wind en maken vaak gebruik van het momentum en de richting van een bewegende luchtmassa en zeegolven om hun schepen zachtjes in de richting van de nauwe aanlegplaatsen te sturen.

Het idee is immers om de elementen die voor jou liggen in jouw voordeel te temmen, of het nu gaat om het aanmeren van een boot of beleggen. Net zoals tussentijdse wind en getijden, die ervaren schippers kunnen helpen, zijn er exogene factoren die een invloed kunnen hebben op de financiële markten waarop behendige hedgefondsbeheerders kunnen inspelen in hun zoektocht naar alfa. Dat definiëren we als een voor risico gecorrigeerde graadmeter van de waarde die een actieve portefeuillebeheerder toevoegt aan of onttrekt van het rendement van een portefeuille.

Een aantal factoren, zoals stijgende Amerikaanse rentevoeten, de heropflakkering van grote schommelingen op de internationale valutamarkten, en de groter wordende dispersie van aandelenrendementen tussen de verschillende sectoren en regio’s, hebben waarschijnlijk een steeds gunstiger klimaat gecreëerd voor hedgefondsstrategieën, die de afgelopen kwartalen opnieuw positieve rendementen hebben neergezet.

Over een periode van 12 maanden (die eindigde op 30 juni 2017) hebben wereldwijde hedgefondsen, met als graadmeter de HFRX Global Hedge Fund Index, een mooie winst van 6,0% in Amerikaanse dollar opgeleverd.[1]De prestaties van deze alternatieve beleggingen zijn ten opzichte van de voorbije twee jaar enorm verbeterd. Sinds het jaarbegin is de HFRX Global Hedge Fund Index meer dan 2,56% gestegen, uitgedrukt in Amerikaanse dollar.[2](Enkel voor illustratieve doeleinden, geen weerspiegeling van de prestaties van een fonds van Franklin Templeton, noch de eigenschappen van een portefeuille. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.)

Stijgende rentevoeten: een zegen voor hedgefondsen

Na bijna zeven jaar rond het nulpunt te hebben geschommeld, begonnen de Amerikaanse rentevoeten eind 2015 hoger te klimmen.

Empirisch kunnen we zien dat de ommekeer bij de prestaties van hedgefondsstrategieën (sinds begin 2016) samenvalt met de stijging van de Amerikaanse rentevoeten. Een statistische analyse van het historisch verband tussen rentevoeten en alfa ondersteunt de stelling dat hedgefondsen het doorgaans beter doen in een klimaat van stijgende rentevoeten. De logica is vrij eenvoudig: Wanneer de rentevoeten stijgen, zal de dispersie van de rendementen tussen de verschillende activaklassen groter zijn. Hierdoor krijgen hedgefondsbeheerders die alfa nastreven meer kansen om te handelen.

De alfa kan meer uitgesproken en sterker zijn tijdens bepaalde economische cycli of beleggingsregimes, zoals periodes van hogere rentevoeten. In andere fasen kan de alfa zwakker en flauwer zijn.

De grafiek hieronder belicht de positieve correlatie tussen alfaniveaus (in vergelijking met de S&P 500-index) op de Hedge Fund Research Index Fund Weighted Composite Index (HFRI FWI) [3] en de rentevoeten, zoals gemeten door de vijf-jarige Amerikaanse Treasury-rentevoeten, over een periode van 26 jaar van januari 1991 tot april 2017. Hij toont aan dat hogere nominale rentevoeten historisch gezien samenvielen met bovengemiddelde jaarlijkse alfa voor de HFRI FWI. Wanneer de rentevoeten bijvoorbeeld tot hun hoogste peil stegen (zoals weerspiegeld door de vijfde kwintielstaaf aan de rechterkant van de grafiek), stegen de gemiddelde alfaniveaus eveneens fors door tot het allerhoogste niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer kansen voor bepaalde hedgestrategieën

Het komt er op neer dat stijgende rentevoeten historisch gezien in het voordeel hebben gespeeld van bepaalde types van hedgefondsstrategieën. We denken dan in het bijzonder aan long/short equity en arbitrage op de obligatiemarkten.

In het aandelensegment kunnen bedrijven met zwakke fundamentals onder steeds grotere druk komen te staan wanneer de rentevoeten klimmen, omdat ze slechts in beperkte mate profijt kunnen halen uit lagere rentevoeten om hun zakelijke activiteiten te financieren. Bedrijven die zwaar in de schulden zitten, kunnen ook bijkomende financiële stress ondervinden aangezien de ontleenkosten stijgen wanneer de rentevoeten beginnen te stijgen. Anderzijds kan een klimaat van stijgende rentevoeten positief zijn voor bedrijven met veel cash. Hun financiële rekeningen zullen er immers mogelijk beter uitzien door de rente-inkomsten die zij verdienen op hun cashoverschot.

Door de verslechtering van de operationele prestaties, de winstmarges en de financiële gezondheid van zwakkere beursgenoteerde bedrijven kunnen hun aandelenkoersen onder druk komen wanneer de rentevoeten beginnen te stijgen. Ondertussen kunnen aandelen van fundamenteel gezonde bedrijven met overtollige cash een hogere waardering krijgen dankzij hogere rente-inkomsten.

In theorie zal er bijgevolg een grotere prijsdispersie zijn tussen de aandelen van zwakkere bedrijven en degene die fundamenteel sterker zijn wanneer de rentevoeten opwaarts evolueren. Dat kan long/short aandelenbeheerders kansen geven om te handelen, omdat ze op die manier mogelijk een beter omlijnd aandelenuniversum hebben op het vlak van potentiële winnaars en verliezers.

In het vastrentende segment komen obligaties met een langere looptijd [4]doorgaans meer onder druk te staan wanneer de rentevoeten stijgen in vergelijking met vastrentende effecten met een kortere looptijd.

Door de paradigmaverschuiving in de Amerikaanse rentecyclus zouden arbitragebeheerders in het vastrentende segment, naar analogie met long/short aandelenbeheerders, garen kunnen spinnen bij het hogere aantal handelskansen wanneer zij op jacht gaan naar alfa. Zij zouden bijvoorbeeld gezonde obligaties kunnen kopen die degelijke coupons betalen met een beperkt neerwaarts prijsrisico terwijl ze tegelijkertijd vastrentende effecten shorten die kwetsbaar lijken voor stijgende rentevoeten en inflatieverwachtingen.

De correctie in de Amerikaanse overheidsobligatiemarkt eind 2016 speelde immers in de kaarten van veel arbitragebeheerders in vastrentende effecten die tijdens deze periodes in staat bleken om te profiteren van de prijsdaling van Amerikaanse Treasuries.

Betere omgeving om potentiële alfa binnen te halen

Over het algemeen deden hedgefondsstrategieën het niet al te best in 2014 en 2015, een periode waarin de grillige ‘risk on’ en ‘risk off’ handelspatronen de wereldwijde financiële markten beheersten. Beleggers deden grote hoeveelheden geld tegelijkertijd in en uit de activaklassen stromen.

Volgens ons ziet het er naar uit dat de moeilijke periode voor hedgefondsstrategieën achter de rug is. De jongste tijd zijn wereldwijde beleggers kieskeuriger geworden in hun beleggingsselectie- en activa-allocatieprocessen, en hechten ze meer belang aan fundamentele factoren. Dat heeft gezorgd voor meer prijsdispersie en meer handelskansen bij uiteenlopende individuele effecten en activaklassen. Hierdoor hebben hedgefondsen volgens ons door de bank genomen betere prestaties neergezet.

Zo hebben event-driven en long/short aandelenbeheerders de afgelopen 12 tot 18 maanden betere gemiddelde rendementen neergezet, doordat beleggers zich steeds meer zijn gaan focussen op bedrijfsspecifieke gebeurtenissen, winstgroei, balansen en waarderingen van individuele effecten in verschillende sectoren en regio’s.

Tezelfdertijd lijken beleggers die twijfelen aan de vooruitzichten voor aandelen en obligaties meer geld te stoppen in hedgefondsstrategieën die alfa proberen binnen te halen in zowel stijgende als dalende markten. De ‘dubbel actieve’ hedgefondsbeheerders, die op een dynamische manier potentiële winnaars en verliezers eruit halen, los van de marktcycli, willen ook een zekere vorm van neerwaartse bescherming bieden aan beleggers wanneer de marktomstandigheden verslechteren.

Over het algemeen denken we dat de huidige marktomstandigheden er goed uitzien voor een reeks hedgefondsstrategieën. De opwaartse trend van de Amerikaanse rentevoeten, grote schommelingen op de wereldwijde valutamarkten en grotere prijsdispersies tussen individuele effecten en activaklassen zouden beheerders van hedgefondsstrategieën die op zoek gaan naar alfa wel eens een stevige duw in de rug kunnen geven.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Abonneer u op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Het is moeilijk om interessante beleggingskansen te identificeren. Er gaat een aanzienlijke mate van onzekerheid mee gepaard en er bestaat geen garantie dat dergelijke alternatieve beleggingsstrategieën succesvol zullen zijn. Beleggingen in deze soorten strategieën gaan gepaard met verschillende risico’s, zoals de marktrisico’s die gebruikelijk zijn voor entiteiten die in alle soorten effecten beleggen, inclusief marktvolatiliteit. Een transactie kan steeds een verlies opleveren indien de verwachtingen van de beheerder niet uitkomen.

De marktwaarde van de effecten die worden aangehouden in de portefeuilles van K2 kan stijgen of dalen, soms snel en onvoorspelbaar. De vooruitzichten voor hedgestrategieën worden vastgesteld in verhouding tot andere hedgestrategieën en vertegenwoordigen geen oordeel over een absoluut verwacht toekomstig rendement of risico.

_______________________________________

[1]De HFRX Global Hedge Fund Index wil representatief zijn voor de algemene samenstelling van het hedgefondsuniversum dat rapporteert aan de Hedge Fund Research Inc. databank. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in worden belegd. In tegenstelling tot de meeste activaklasse indices weerspiegelt de HFR index vergoedingen en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

[2] Ibid. Sinds het jaarbegin tot 26 mei 2017.

[3]Alfa berekend in vergelijking met de S&P 500-index. De HFRI Fund Weighted Composite Index is een wereldwijde, gelijkgewogen index van meer dan 2.000 single manager fondsen die rapporteren aan de Hedge Fund Research Inc. databank. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in worden belegd. Ze zijn exclusief vergoedingen, kosten of verkoopkosten. In tegenstelling tot de meeste activaklasse indices weerspiegelt de HFR index vergoedingen en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

[4]Duration is een graadmeter voor de rentegevoeligheid van een obligatie.