Beyond Bulls & Bears

Alternatieven

Beleggingsmogelijkheden in sociale infrastructuur

Raymond Jacobs, Managing Director van Franklin Real Asset Advisors, geeft een inleiding tot beleggen in sociale infrastructuur en legt uit dat dit niet alleen voordelig is voor de portefeuilles van beleggers maar dat ook de maatschappij als geheel hier baat bij heeft.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits

Sociale infrastructuur is een groeiende beleggingscategorie, ondanks de budgettaire beperkingen van de grootste belegger; de overheid.

Sinds de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende wereldwijde recessie zijn de overheidsbegrotingen onder druk komen te staan en zijn er bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd waardoor de uitgaven voor sociale infrastructuur zijn afgenomen.

Dit, naast de groeiende vraag naar meer en verbeterde sociale infrastructuur in ontwikkelde regio’s zoals Europa, biedt een bredere groep beleggers kansen om actief deel te nemen in de sector.

Wat is sociale infrastructuur?

Bij Franklin Templeton definiëren we sociale infrastructuur als de fysieke activa die sociale diensten mogelijk maken en aldus bijdragen aan het vormen van sterke gemeenschappen.

Tijdens de Algemene Vergadering van 2015 hebben de Verenigde Naties 17 “Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling” vastgesteld om, naast andere doelen, armoede en honger te bestrijden en het milieu te beschermen.

Beleggen in sociale infrastructuur heeft als objectief zes van deze doelen te verwezenlijken: een goede gezondheid en welzijn; kwalitatief hoogwaardig onderwijs; fatsoenlijk werk en economische groei; duurzame steden en gemeenschappen; klimaatactie en leven op het land. Bij Franklin Templeton brengen we deze doelen onder in twee categorieën: gemeenschap en milieu.

Een investering in sociale infrastructuur biedt de mogelijkheid om een tweeledige doelstelling na te streven; financieel rendement genereren en een positieve sociale en ecologische impact in de bredere samenleving bewerkstelligen. Tot de activa in de beleggingscategorie sociale infrastructuur behoren gezondheidszorg- en onderwijsfaciliteiten; sociale en betaalbare huisvesting; en gebouwen die verband houden met justitie, noodhulp en maatschappelijke dienstverlening.

Hoewel de toegang tot sociale dienstverlening in heel Europa van essentieel belang is voor economische groei en welvaart, wordt er niet genoeg gedaan om de vereiste infrastructuur op te bouwen en adequaat te onderhouden. Door te investeren in sociale infrastructuur kunnen beleggers voor het broodnodige privékapitaal zorgen om de sociale diensten die aan gemeenschappen worden verleend, te stimuleren en te beschermen.

Investeringen in sociale infrastructuur voorzien doorgaans in stabiele kasstromen, met opbrengsten die voortvloeien uit langlopende geïndexeerde huurcontracten, die bescherming bieden tegen inflatie terwijl de huurder het pand bewoont.

Uitdagingen bij investeringen in sociale infrastructuur

In heel Europa ligt het volume van investeringen in gemeenschappen aanzienlijk onder het vereiste niveau. De Europese langetermijnbeleggersvereniging heeft onlangs een rapport gepubliceerd met de titel “Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe,” waarin wordt gesteld dat de totale investeringskloof in sociale infrastructuur bijna € 142 miljard bedraagt[1].

Het Verenigd Koninkrijk onderkent het gebrek aan publieke financiering in de sociale infrastructuur als een groot probleem dat moet worden aangepakt via alternatieve financieringsregelingen, opdat diensten zoals betaalbare huisvesting en gezondheidszorg kunnen worden blijven verleend. Overheden beschikken niet over de economische middelen om voldoende nieuwe faciliteiten te bouwen of bestaande faciliteiten te onderhouden en richten zich in toenemende mate op particuliere kapitaalbronnen om het tekort te compenseren.

Het milieu brengt verschillende uitdagingen met zich mee, met klimaatverandering, de afnemende biodiversiteit en waterschaarste als meest urgente vraagstukken. Volgens het World Economic Forum is de vastgoedsector verantwoordelijk voor 40% van het wereldwijde energieverbruik en 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Gebouwen verbruiken meer energie dan de industrie of het vervoer en zullen tussen nu en 2030 meer bijdragen aan de CO2-uitstoot. Steden zijn er mede de oorzaak van dat de biodiversiteit afneemt, o.a. door economische druk, afvalproductie en fysieke aanwezigheid.

Vijf manieren om bij te dragen aan positieve effecten

Zodra we hebben vastgesteld welke sociale en ecologische uitdagingen moeten worden aangepakt, zoeken we naar manieren waarop met onze beleggers kunnen bijdragen aan oplossingen. Er zijn vijf brede groepen die beschrijven hoe we oplossingen bieden en positieve maatschappelijke en milieueffecten creëren.

  1. Ons langetermijnkapitaal zodanig in stelling brengen dat het een betrouwbare beheerder is van de activa die we in portefeuillie hebben. Ons doel is om sterk presterende activa te behouden en minder presterende activa te versterken teneinde de sociale voorzieningen en de ecologische voetafdruk ervan te verbeteren. Bij sommige financieringsregelingen, zoals een buy-and-lease-back, kunnen we het broodnodige publieke kapitaal vrijmaken en de gemeenten van liquiditeit voorzien.
  2. Meer investeringen in sociale infrastructuur kunnen leiden tot functionele verbeteringen via directe en geplande verbetering van aangekochte faciliteiten door middel van renovatie en modernisering. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van meer bruikbare ruimte, het verbeteren van het comfort en de bruikbaarheid van de ruimte voor huurders en bezoekers, en het vinden van alternatieve toepassingen die de bredere gemeenschap ten goede komen.
  3. We kunnen positieve milieueffecten creëren door acties die vervuiling verminderen, het netto verbruik van water en materiaal verminderen en biodiversiteit en schoon vervoer ondersteunen. Enkele voorbeelden van milieuverbeteringen zijn het installeren van energie-efficiënte systemen, het creëren van meer groene ruimte, en het verbeteren van het recycling- en afvalverwijderingsbeleid.
  4. De vierde bijdrage die we kunnen leveren betreft doelgerichte ontwikkeling. Met bepaalde beleggingen kan bijvoorbeeld worden ingespeeld op de mogelijkheid om een niet-sociale infrastructuur om te vormen tot sociale infrastructuur (gebouwen). Ook kunnen er zich mogelijkheden voordoen om nieuwe gebouwen te construeren of het bouwoppervlak voor sociale infrastructuur te vergroten.
  5. Ten slotte denken we dat huurders- en gemeenschapspartnerschappen essentieel zijn voor het succes van invloedrijke beleggingen in sociale infrastructuur. In sommige gevallen kunnen er mogelijkheden ontstaan om met lokale partners samen te werken en nieuwe manieren te creëren om de gemeenschap van dienst te zijn.

Beleggingsimplicaties

Onze bijdragen spelen een cruciale rol bij het verschaffen van een basis voor onze inspanningen. Door ervoor te zorgen dat beleggingen een of meer van de vijf hierboven beschreven acties bevatten, is het mogelijk om bij te houden hoe beleggingen leiden tot positieve resultaten voor de gemeenschap en het milieu.

Door de uitdagingen eerst vast te stellen en daarna direct aan te pakken, kunnen we kansen creëren voor gemeenschappen. De toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening kan worden verbeterd door middel van faciliteiten met efficiënter gebruik en behoud van middelen.

Deze positieve potentiële resultaten vereisen een volledige integratie van impactbeheer in ons gehele beleggingsproces. Daarom hebben we een intern impactbeoordelingssysteem ontwikkeld waarmee we naast de verwachte financiële prestaties ook de huidige en potentiële toekomstige impact van een belegging kunnen beoordelen.

De sociale infrastructuur speelt een cruciale rol in de gezondheid en levendigheid van lokale gemeenschappen. Als fysiek activum kan sociale infrastructuur tevens een grote rol spelen in het leefbaar houden van onze planeet.

Bij gebrek aan voldoende middelen om de sociale infrastructuur te onderhouden en te verbeteren, delven gemeenschappen en het milieu het onderspit. Naar onze mening kunnen gerichte injecties van privékapitaal in de sociale infrastructuur de prestaties van deze assets aanzienlijk verbeteren, wat op zijn beurt kan bijdragen tot een betere bescherming van het milieu en de burgers in de maatschappij.

 

Dit stuk verscheen oorspronkelijk in Responsible Investor.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Ht is mogelijk dat er gegevens van derde partijen werden gebruikt om dit materiaal voor te bereiden, en Franklin Templeton Investments (‘FTI’) heeft zulke gegevens niet onafhankelijk nagekeken, goedgekeurd of geauditeerd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor actueel beleggingsnieuws kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Nederland en op @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Een belegging in effecten die verband houden met infrastructuur houdt bijzondere risico’s in, zoals hoge rentekosten, een grote hefboomwerking en een grotere blootstelling aan ongunstige economische reglementaire ontwikkelingen in de sector. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.

___________

[1] Bron: Europese Commissie: Stimuleren van investeringen in sociale infrastructuur in Europa, januari 2018