Beyond Bulls & Bears

Aandelen

Een geïntegreerde benadering in het beheer van ESG-risico’s en -kansen

Informatie, gegevens en onderzoek vormen de bouwstenen van beleggingsbeslissingen. Naarmate de jaren verstrijken en er nieuwe informatie bekend wordt, vinden beleggers innovatieve manieren om met nieuwe inzichten goed gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Tegenwoordig concentreren toekomstbewuste beleggers zich steeds meer op de analyse van ESG-criteria (environmental, social and governance, of hoe bedrijven scoren op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur), om hun bestaande onderzoeksinspanningen aan te vullen met een extra perspectief. Julie Moret, hoofd van ESG bij Franklin Templeton, legt uit hoe ESG bijdraagt aan een geavanceerder kader voor de beoordeling van beleggingen en dient als instrument om bredere totaalrisico’s te beoordelen.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Duits

We leven in een snel veranderende wereld. Uitdagingen op duurzaamheidsgebied, zoals efficiënt gebruik van hulpbronnen en de gevolgen en overgangsrisico’s van klimaatverandering, worden almaar relevanter, net als het groeiende aantal beleids- en regelgevingsdrukproblemen die verband houden met duurzaamheidskwesties.

We zien dat beleggers zich in hogere mate bewust zijn van een afstemming tussen duurzaamheid en financiële impact, zoals blijkt uit het groeiend aantal ondertekenaars van sectorgestuurde initiatieven zoals de  Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI).

Een internationale groep van institutionele beleggers heeft de PRI ontwikkeld om het toenemende belang van milieugebonden, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) kwesties in beleggingspraktijken tot uitdrukking te laten komen. Sinds de introductie in 2006 hebben bijna 2.000 bedrijven, goed voor een beheerd vermogen van USD 81,7 biljoen1, zich bij de principes aangesloten. De bedrijven zeggen toe om ESG-overwegingen een rol te laten spelen in de besluitvorming, eigendomspraktijken en rapportering over beleggingen.

Ondanks die groei worden ESG-praktijken nog steeds op heel uiteenlopende manieren geïnterpreteerd en uitgevoerd. De verschillen zijn des te groter omdat er in de beleggingswereld een reeks verwarrende en dikwijls onderling inwisselbare begrippen en acroniemen worden gebruikt, die soms juist naar verschillende concepten en doelstellingen verwijzen.

De geschiedenis van ESG

ESG-analyse is ontstaan in de jaren 60, toen bepaalde levensbeschouwelijke organisaties ethische filters invoerden om vast te stellen welke bedrijven niet aan hun morele waarden voldeden, zodat ze die uit hun portefeuilles konden weren. Typische zogenaamde ‘zondige’ aandelen waren onder meer tabak en alcohol. Toen er in de jaren 70 een klimaat van scherper maatschappelijk en politiek bewustzijn ontstond, werden deze selectiefilters uitgebreid naar gedrag en schendingen van internationaal aanvaarde normen en standaarden.

Tegenwoordig wordt er bij ESG een genuanceerdere benadering gehanteerd en kan er een breed scala van technieken worden gebruikt, van positieve screening en/of het gebruik van ESG-criteria om het risico te beperken of potentiële alfa[1]  te genereren.

De impact van ESG-thema’s analyseren

Bij Franklin Templeton maken we een duidelijk onderscheid: ESG werkt bij ons anders dan ethisch beleggen of beleggen op basis van waarden, en daarbij hoeven we niet in te boeten aan rendement. Als actieve beheerders willen we begrijpen hoe deze brede ESG-thema’s van invloed zijn op de strategische langetermijnrisico’s en kansen voor de bedrijven waarin we beleggen.

We zijn daarom van mening dat ESG-analyse een integraal onderdeel moet zijn van onderzoek en beleggingsbeslissingen. We zien waarde op het snijvlak van evaluatie van traditionele financiële parameters en evaluatie van duurzaamheidsparameters.

Naar onze mening draagt de combinatie van de twee typen parameters daadwerkelijk bij tot verdieping van ons fundamenteel onderzoek en biedt het een extra hulpmiddel om te differentiëren tussen bedrijven en sectoren die kwetsbaar zijn voor verstoring en bedrijven en sectoren die zich kunnen aanpassen.

Na verloop van tijd kunnen deze overwegingen een nieuwe vorm geven aan concurrentievoordelen en uiteindelijk ook aan de duurzaamheid van de groei van het bedrijf en de gecreëerde waarde voor aandeelhouders op lange termijn.

ESG als fiduciaire verplichting

Naarmate de zakelijke rationale voor ESG duidelijker wordt, verwachten we dat beleggingsbeheerders in toenemende mate zullen worden gedwongen om vanuit een fiduciaire plicht actief te worden op dit gebied, omdat beleidsmakers en regelgevers hun aandacht richten op duurzaamheid.

Na de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering die in 2015 plaatsvond in Parijs (COP21), hebben de Franse autoriteiten de Franse Wet op de energietransitie voor groene groei (of de Wet op de energietransitie) aangenomen. De ambitieuze wetgeving bevat een routekaart om de klimaatverandering te beperken en de energiemix te diversifiëren.

In juni 2017 heeft de Taskforce Klimaatgerelateerde Financiële Openbaarmakingen (TCFD) van de Raad voor financiële stabiliteit (FSB) een lijst vrijgegeven met vrijwillige, consistente aanbevelingen voor openbaarmaking.

Meer recent heeft de Europese Commissie een alomvattend kader vastgesteld om de duurzaamheid in de financiële sector te verbeteren, op basis van aanbevelingen van haar deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame financiering (HLEG).

Het is duidelijk welke richting het op gaat: er is een toenemende verwachting dat beleggingsbeheerders en beleggers hun inzicht moeten verdiepen in de reikwijdte van deze kwesties en de impact ervan op de langetermijnbestendigheid van de bedrijfsactiviteiten, en in nieuwe mogelijkheden voor toekomstig groeipotentieel.

We zijn van mening dat er waarschijnlijk verstrekkende gevolgen zullen zijn voor benchmarkselectie, rapportage en plichten van de belegger.

 

ESG integreren

Naast het uitbreiden van bestaand onderzoek met verdiepte ESG-analyse om de intrinsieke waarde en het alfapotentieel te beoordelen, moeten beleggingsbeheerders risico’s kunnen beheren om in staat zijn ze te meten en te begrijpen. Bij Franklin Templeton willen we ervoor zorgen dat de risico’s die wij in onze portefeuilles nemen, goed worden begrepen en mogelijk rendement kunnen opleveren. Door niet alleen de traditionelere maatstaven voor kwantitatief risico te analyseren, zoals tracking error of bèta, maar ook meer kwalitatieve ESG-risicomaatstaven die een beoordeling van de kwaliteit van het management en het reputatierisico mogelijk maken, zijn wij van oordeel dat wij een beeld kunnen ontwikkelen dat risico’s vanuit meerdere standpunten bekijkt en ons inzicht in de mogelijke neerwaartse risico’s kunnen verdiepen.

ESG-gegevens kunnen een volledig nieuw perspectief bieden waardoor potentiële verborgen risico’s, slechts verscholen achter de balans en de financiële ratio’s, kunnen worden ontdekt. En in diezelfde lijn zullen bedrijven die vandaag tijd besteden aan de veranderende praktijken op het gebied van beleggingsonderzoek om in hun beleggingsproces een ESG-kader op te nemen, zich volgens ons in de toekomst waarschijnlijk met succes kunnen onderscheiden.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en @FTI_Nederland en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.


[1] Alfa is een voor risico gecorrigeerde maatstaf voor het extra rendement van een fonds dat een portefeuillebeheerder al dan niet realiseert.