Beyond Bulls & Bears

Vooruitzicht

Hoe de zoektocht naar rendement vergroent

Beleggers overwegen een brede waaier van manieren om rendement te behalen in dit klimaat van ultralage rente. Zoals David Zahn, ons Hoofd van de afdeling European Fixed Income, al opmerkte zijn fondsen met vaste looptijden (of zogeheten buy-and-hold-fondsen) voor sommigen een populaire keuze gebleken. Daarnaast staanmilieu, maatschappij en governance (environmental, social and governance, ofwel ESG) hoog op de agenda.Zahn stelt dat beleggers in hun zoektocht naar rendement geen concessies hoeven doen aan hun ‘groene’ principes.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits

Zelfs in het huidige klimaat van hardnekkig lage rentes in de meeste delen van de wereld, is voor veel beleggers het behalen van een aantrekkelijk rendement niet de enige overweging. Een groeiend aantal beleggers richt zich op milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG) van de activa die zij bezitten.

We denken niet dat beleggers in vastrentende waarden in hun zoektocht naar rendement concessies hoeven te doen aan hun ESG-overtuigingen.

Als portefeuillebeheerders vinden we het essentieel om te kijken naar hoe ondernemingen met deze onderwerpen omgaan.

In onze ogen zijn de twee gebieden waar mensen het meest bezorgd over zijn – en die het gemakkelijkst te meten zijn – de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en het waterverbruik.

We willen onze klanten de mogelijkheid bieden om te investeren in bedrijven die vooruitgang willen boeken op het gebied van CO2-uitstoot en waterverbruik.

We zoeken bijvoorbeeld naar bewijzen van wat obligatie-emittenten in onze portefeuilles concreet doen om de CO2-uitstoot te beheersen en terug te brengen en wat ze doen om hun verbruik en verspilling van water te verminderen.

We willen een ‘contactstrategie’ ontwikkelen om extra verbeteringen te stimuleren, omdat we van mening zijn dat dialoog en partnerschap deze bedrijven kunnen helpen vooruitstrevender te zijn dan wanneer ze zelfstandig zouden opereren.

Beschikbaarheid van gegevens

Een van de grootste uitdagingen is dat er weinig consistentie blijkt te zijn in de manier waarop bedrijven hun ESG-blootstelling rapporteren of in de gegevens die zij gebruiken.

We denken dat bedrijven duidelijker moeten zijn over het delen van hun strategische planning ten aanzien van deze onderwerpen met belanghebbenden, waaronder aandeelhouders en obligatiehouders.

We hopen dat door contact te leggen met bedrijven waarvan we effecten bezitten, we ESG-zaken hoger op de bedrijfsagenda kunnen krijgen. Hoe meer beleggers en vermogensbeheerders om deze informatie vragen, hoe meer bedrijven zich op het consistent en doelmatig leveren van ESG-gegevens zullen moeten richten.

De rol van beleggen in vastrentende waarden

Van oudsher staan aandeelhouders vooraan in het aanspreken van bedrijven, maar in toenemende mate spelen obligatiehouders een rol bij het stimuleren van ESG-bewustzijn bij bedrijven.

Het voordeel dat beleggers in vastrentende waarden in dit verband hebben, is dat bedrijven normaal gesproken slechts eenmaal aandelen uitgeven, terwijl veel bedrijven regelmatig schuldemissies moeten doen. Emittenten van obligaties raken dus steeds meer vertrouwd met beleggers die dit soort vragen stellen. Bedrijven realiseren zich dat obligatiehouders waarschijnlijk vaker in hun bedrijf zullen beleggen en dat zij hun zorgen serieus moeten nemen.

Door betere contacten hopen we een betere openbaarmaking van gegevens te bewerkstelligen, wat op zijn beurt meer transparantie zou moeten bieden over de vooruitgang die wordt geboekt op alle ESG-thema’s.

Beleggers richten zich in hun zoektocht naar rendement op vastrentende waarden

De rentes blijven overal ter wereld hardnekkig laag en vormen een uitdaging voor beleggers die op zoek zijn naar rendement.

We verwachten dat er in de eurozone tot ten minste 2022 geen renteverhoging komt. En sommige commentatoren denken dat de rentetarieven in de Verenigde Staten eerder zullen dalen dan dat ze gaan stijgen.

Zoals we in februari al opmerkten, heeft deze uitdagende omgeving geleid tot een heropleving van de interesse in zogeheten buy-and-hold- of ‘vaste looptijd’-beleggingsstrategieën.

Deze strategieën bepalen vooraf een beoogd rendement over een vaste periode (bijvoorbeeld vijf jaar), op basis van een obligatieportefeuille met een gelijkaardige beleggingshorizon.

In het huidige klimaat kan een belegging met vaste looptijd de blootstelling aan duratierisico verminderen—met andere woorden: blootstelling aan veranderende rentetarieven.

Voor beleggers die obligaties aanhouden waarvan de vervaldatum samenvalt met hun beleggingshorizon, maakt het immers niet uit wat er in de tussentijd gebeurt met de rente, zolang ze hun coupon maar uitgekeerd krijgen.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor actuele beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Daardoor is het mogelijk dat de waarde van de portefeuille daalt, aangezien de koersen van obligaties in een portefeuille zich aanpassen aan een rentestijging. Beleggingen in obligaties met een lagere rating gaan gepaard met een hoger falingsrisico en het verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.