Beyond Bulls & Bears

vooruitzichten

ESG-onderzoek: Hoe institutionele beleggers ‘verantwoord beleggen’ hebben omarmd

Verantwoord beleggen heeft de afgelopen jaren voldoende weerklank gekregen om als algemeen beginsel te worden aanvaard. Wat minder duidelijk is, is hoe ver wereldwijde institutionele beleggers zijn met het integreren van  ecologische, sociale en governance (ESG)-beginselen in hun beleggingsbeslissingen. Om daar achter te komen, heeft Franklin Templeton een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren in 21 markten, om te zien in hoeverre verantwoord beleggen onderdeel is geworden van beleggingsbeslissingen. We belichten vier thema’s om te achterhalen hoe vermogensbezitters in de loop van de tijd verantwoord beleggen en ESG-uitgangspunten zijn gaan omarmen.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans

Van beginselen naar beste praktijken

Kaders voor verantwoord beleggen, zoals maatschappelijk verantwoord beleggen, positieve screening, impact- en thematisch beleggen, en de integratie van ESG-beginselen worden al tientallen jaren in verschillende vormen toegepast in professioneel vermogensbeheer. Bij Franklin Templeton zetten we al heel lang in op verantwoord beleggen en de toepassing van ESG-criteria in onze beleggingsprocessen.

We erkennen echter dat institutionele beleggers zich in andere stadia van de ESG-transitie bevinden. Daarom hebben we een onderzoek laten uitvoeren om beter inzicht te krijgen in hoe vergevorderd ze zijn met het integreren van de ESG-beginselen in hun beleggingsbeslissingen. Ons onderzoek omvatte verschillende typen respondenten – van beleggers die net een raamwerk van ESG-regels hadden ingevoerd tot vermogensbezitters die binnen een ESG-kader een reeks beleidslijnen op organisatieniveau hebben ontwikkeld die in de portefeuilles worden toegepast. Uit ons onderzoek kwamen vier thema’s naar voren die helpen verklaren waarom vermogensbezitters in de loop van de tijd verantwoord beleggen en ESG-uitgangspunten zijn gaan omarmen.

Thema #1: ESG-thema slaat aan

 Aangezien ESG-overwegingen in toenemende mate worden aanvaard, bestaat er onder de respondenten van het onderzoek een brede consensus over de voordelen met betrekking tot potentiële risicoreductie, maar ook verschillen van mening over de impact op potentiële rendementen.

 We ontdekten dat het ontwikkelen van deskundigheid in ESG voor institutionele beleggers een topprioriteit is, meer nog dan kerncategorieën zoals beleggingsstrategie en technologie. Uit onze enquête bleek dat 80% van de vermogensbezitters meer middelen investeert in het verbeteren van hun ESG-kennis en dat 73% hun capaciteiten op dit gebied aan het uitbreiden is.

Deze onderzoeksresultaten weerspiegelen zowel het groeiende belang van ESG als de onderontwikkelde interne capaciteiten van veel beleggers. Naarmate men meer geëngageerd raakt, worden er steeds meer middelen en speciale teams vrijgemaakt voor ESG, waardoor de belangstelling voor onderzoek en gegevens toeneemt.

 De meeste beleggers die we hebben ondervraagd, zijn het eens over de voordelen van integratie van ESG vanuit het oogpunt van de mogelijkheden voor risicoreductie. Bovendien beschouwt ongeveer 46% van de respondenten risicoreductie als het belangrijkste voordeel, op ruime afstand gevolgd door verbetering van het rendement en het nakomen van fiduciaire verplichtingen. Dit komt omdat wanneer je beleggen door een ESG-bril ziet, er vaak systeemrisico’s op lange termijn aan het licht komen, zoals klimaatverandering, zwakke bestuursstructuren, of een slechte staat van dienst op milieu- of sociaal gebied. Een ESG-controle kan bijvoorbeeld de aandacht vestigen op activa die kolengestookte elektriciteitscentrales bezitten, en op risico’s voor een portefeuille als de vraag naar koolstofintensieve energie zou dalen.

De opvattingen over rendement lopen in ons onderzoek veel meer uiteen. Ondanks dat 70% van de respondenten een positief beeld heeft van de impact van ESG op het beleggingsrendement, is bijna een derde van mening dat beleggers door de integratie van ESG met een lager rendement genoegen moeten nemen.

Zowel ESG-adepten van het eerste uur als een aantal meer gevorderde vermogensbezitters hebben gezegd dat naarmate ze ESG-factoren toepasten op nieuwe beleggingscategorieën, het moeilijker werd om een outperformance te behalen. Naast verschuivingen in beleid en regelgeving, zou een groter vertrouwen in en duidelijkheid over de impact van ESG-integratie op het rendement van alle beleggingscategorieën een katalysator kunnen zijn voor bredere acceptatie van ESG.

Figuur 1:

Thema #2: Verdieping

Verantwoord beleggen kan het best worden gezien als een continuüm van beste praktijken, in plaats van als een reeks onafhankelijke kennissilo’s. Elke nieuwe aanpak – impactbeleggen, actief engagement of ESG-integratie – biedt een afzonderlijk perspectief dat voortbouwt op wat er eerder was. Negatieve screening (uitgezonderd bedrijven die niet relevant zijn voor specifieke ESG-waarden) wordt bijvoorbeeld vaak beschouwd als een eenvoudige eerste stap omdat het relatief makkelijk te implementeren is.

We kwamen er echter achter dat naarmate beleggers meer ervaring opdoen, ze deze eerste stappen zelden overboord gooien. Beleggers blijven negatieve screening een effectief instrument vinden om hele sectoren uit te sluiten die conflicteren met hun waarden, zoals de tabaks- en wapenindustrie. Terwijl 82% van de adepten van het eerste uur die aan ons onderzoek hebben meegedaan, negatieve screening toepassen, gebruiken meer gevorderde beleggers deze benadering dus bijna even vaak (78%).

Naarmate beleggers meer ervaring opdoen met methoden van verantwoord beleggen, worden ESG-variabelen op grote schaal direct in het beleggingsproces geïntegreerd: 91% van de ondervraagde meer gevorderde beleggers doet dit, vergeleken met 67% van de gemiddeld gevorderde beleggers, en bijna geen enkele van de vroege ESG-adepten.

De integratie van ESG-variabelen in fundamentele analyse begint meestal in de markt voor overheidsparticipaties, niet in de laatste plaats omdat dit vaak de grootste beleggingscategorie in de portefeuille is en relatief de meest uitgebreide ESG-informatie biedt. Zodra de implementatie in aandelen grotendeels is voltooid, krijgen beleggers oog voor andere beleggingscategorieën.

Hoewel uit ons onderzoek bleek dat gevorderde beleggers een voortrekkersrol spelen bij het op bredere schaal implementeren van ESG, zijn de nieuwkomers met een inhaalslag bezig, waarbij meer dan de helft van hen ESG integreert in hun vastrentende portefeuilles, vergeleken met meer dan 80% van de gevorderde beleggers. Wat betreft privévermogen (bijv. private equity of niet-beursgenoteerd vastgoed) en multi-assetoplossingen, passen gevorderde beleggers ESG op grote schaal toe, maar er is ruimte voor groei.

Figuur 2:

 Thema #3: Duiding van ESG-factoren

 Uit onze studie bleek dat beleggers bij hun beleggingsbeslissingen rekening houden met een breed scala aan factoren in E, S en G. Vermogensbezitters die zich in de eerdere stadia van ESG-integratie bevinden, zijn in eerste instantie vaker gericht op governance-factoren. Naarmate beleggers vorderen met ESG-integratie, komen milieufactoren op de eerste plek in hun portefeuilles, zoals te zien is in Figuur 3.

Figuur 3:

Veel respondenten meten de CO2-voetafdruk van hun portefeuilles en ontwikkelen risicomodellen voor klimaatverandering om inzicht te krijgen in hoeverre hun portefeuilles hieraan zijn blootgesteld. Een ESG-belegger is Azië zei:  “We kunnen klimaatverandering niet langer negeren in onze risicomodellen. Dit is een kwestie die beleggers in Azië serieuzer zullen willen onderzoeken”. Beleggers die minder bekend zijn met ESG zullen waarschijnlijk een relatief grotere nadruk leggen op bestuurskwesties, zoals transparantie bij de overheid of corruptie bij bedrijven.

Thema #4: Aanvullen van leemten in de gegevens

 Het ontbreken van gegevens van hoge kwaliteit vormt een belemmering voor bredere ESG-acceptatie. Ondanks enige vooruitgang op dit gebied, geven veel beleggers aan dat ze nog steeds moeite hebben om aanbieders te vinden met een volledig pakket aan ESG-informatie voor te overwegen beleggingen.

Vermogensbezitters onderzoeken potentiële beleggingskandidaten, met inbegrip van hun leveranciers, om ervoor te zorgen dat ze dezelfde ESG-doelstellingen hebben en daar ook naar handelen. In sommige gevallen stellen ze discrepanties vast tussen de bedrijfsactiviteiten van een onderneming en haar ESG-doelstellingen. Een stichting in Noord-Amerika verklaarde:  “We zien dat een aantal organisaties een imago van deugdzaamheid wil uitstralen, maar dat hun beleggingen en acties daar niet mee stroken. Er zijn geen databureaus die een goed beeld kunnen geven van dit type ‘inconsistente’ organisaties.”

Figuur 4:

De sterke vraag naar betere ESG-data heeft geleid tot een sectorbrede erkenning dat verandering nodig is. Recente initiatieven van vermogensbezitters omvatten onder meer het aansporen van grotere organisaties om informatie vrij te geven over hun CO2-uitstoot en gebruik van fossiele brandstoffen, en het opzetten van open, centrale opslagplaatsen van betrouwbare en gestandaardiseerde ESG-data.

Respondenten in alle regio’s hebben hun steun uitgesproken voor inspanningen van vrijwillige ESG-initiatieven, waarbij ze de noodzaak erkenden van een gericht, gestructureerd en goed gefinancierd offensief om de kwaliteit van ESG-data te verbeteren. Vermogensbezitters zijn zich er echter van bewust dat vrijwillige ESG-initiatieven niet voldoende zullen zijn en dat lokale en internationale regelgeving is vereist. Het overheidsbeleid ten aanzien van kwesties zoals openbaarmaking van klimaatgegevens moet duidelijker worden gedefinieerd om beleggers in staat te stellen betere ESG-beslissingen te nemen.

Conclusie

Recente en minder gevorderde ESG-adepten gaven in het onderzoek aan dat ze meer begeleiding en richtlijnen nodig hebben. Velen worstelen met de vraag hoe zij ESG-overwegingen het beste in hun beleid en portefeuille-opbouw kunnen integreren, en hoe zij sceptische stakeholders kunnen overtuigen van de voordelen van ESG.

Zo kijken ze naar de wereldwijde ESG-leiders voor inspiratie. De ESG-leiders zeggen echter dat het begint met het goede voorbeeld geven in de eigen organisatie, en dat het van cruciaal belang is om de beste ESG-praktijken en -beginselen in de eigen organisatie over te nemen. Dit betekent onder andere dat ESG-waarden ingebed dienen te zijn in de cultuur en het gedrag van de organisatie en de werknemers. Het omvat ook het opbouwen van samenwerkingsverbanden in groepen zoals Principles for Responsible Investment (PRI) en de C40 Cities Climate Leadership Group.

Ten slotte worden bedrijven aangesproken op ESG-kwesties. Vermogensbezitters willen beter onderzoek en meer innovatie om het vertrouwen te krijgen dat de resultaten in overeenstemming zullen zijn met de intenties. De beschikbare onderzoeksrapporten kunnen elkaar echter tegenspreken, en rapportages komen niet altijd overeen met de praktijkbeoordelingen van vermogensbezitters. Ondanks de beperkingen op het gebied van data, kennis en middelen, twijfelen veel beleggers niet aan het belang van ESG-gerelateerde kwesties en hun potentiële langetermijneffecten op het portefeuillerendement. We zijn van mening dat er meer discussie nodig is om deze kwesties aan te pakken.

Vermogensbezitters verdienen het om te weten hoe de keuze voor verantwoord beleggen hun portefeuillerendement zal beïnvloeden, en vermogensbeheerders hebben betere instrumenten nodig om ESG-kaders toe te passen op hun beleggingsstrategieën. Naar onze opvatting zijn de financiële langetermijnresultaten van pensioenfondsleden, polishouders en individuele beleggers hiervan afhankelijk.

 Het volledige rapport is hier te vinden (uitsluitend voor institutionele beleggers).

ESG-onderzoeksmethode van NMG

Franklin Templeton ging in zee met NMG Consulting om een uitgebreid onderzoek te doen naar de vooruitgang die vermogensbezitters op dit gebied hebben geboekt. Het wereldwijde ESG-onderzoek was erop gericht om het volledige ESG-acceptatietraject in kaart te brengen, met de nadruk op beleggers die al op een of andere manier met de implementatie van ESG-overwegingen bezig waren.

Tussen april en juni 2019 heeft NMG ontmoetingen gehad met ervaren vakmensen bij institutionele en grote beleggingsmaatschappijen in 21 markten, samen goed voor een belegd vermogen van ongeveer USD 20 biljoen.

 

 

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton (‘FT’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.