Beyond Bulls & Bears

Aandelen

Hoe zit het met de rente en inflatie in Europa

Er is hoop dat de economieën dit jaar een duurzamer en robuuster herstel zullen laten zien, gezien het ongekend ruime pakket aan monetaire en begrotingsstimuleringsmaatregelen en doordat er steeds meer mensen tegen COVID-19 gevaccineerd zullen zijn. Maar beleggers vragen zich af wat er daarna gebeurt: neemt de inflatie toe en stijgt de rente als gevolg hiervan? Onze David Zahn, hoofd van European Fixed Income, licht zijn gedachtes toe.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans

De uitdagingen van COVID-19 en een klimaat van langdurig lage rentetarieven hebben ertoe geleid dat veel beleggers zich afvragen of hun posities in vastrentende waarden nog wel passend zijn. Vanuit Europees perspectief zien we nog volop rendementskansen in het komende jaar en de jaren daarna.

De inflatiefactor

Inflatie speelt zeker in de hoofden van veel beleggers, gezien de verwachting dat veel economieën dit jaar sterker zullen groeien omdat er een uitweg is uit de pandemie-crisis. De rente op Amerikaanse staatsobligaties is aan het stijgen vanwege de dreiging van reflatie, en de obligatierentes in Europa laten eenzelfde beeld zien.

We denken dat de Europese rentetarieven dit jaar niet significant zullen stijgen. Hoewel het waarschijnlijk lijkt dat de inflatie in de Verenigde Staten zal oplopen, kan dat grotendeels van tijdelijke aard zijn en beperkt blijven tot bepaalde sectoren. Terwijl in Europa de kans op duurzame inflatie naar onze mening zeer gering blijft.

Het inflatietempo van de consumptieprijzen in de eurozone bedroeg in januari 2021 0,9% op jaarbasis; een herstel na enkele maanden met negatieve cijfers. Volgens een prognose van de Europese Centrale Bank (ECB) stijgt de inflatie in de eurozone naar 1,3% in 2023, maar zij schat de inflatie al jaren te hoog in. Hoewel de inflatie iets zou kunnen stijgen ten opzichte van het huidige niveau, is dit niet ernstig genoeg dat het beleggers op de obligatiemarkt schrik zal aanjagen of ervoor zorgt dat de ECB haar beleidskoers verandert.

De realiteit is dat het in Europa enkele jaren gaat duren voordat de economieën zijn hersteld van de COVID-19-crisis en terug zijn gekeerd naar pre-pandemisch niveau. In dit klimaat denken we dat de ECB zeer accommoderend zal blijven en waarschijnlijk haar activaopkoopprogramma, dat de markt met liquiditeit heeft overspoeld, zal voortzetten. Gezien de waarschijnlijkheid van een langzaam herstel, voorzien we zeker in de komende vijf jaar geen stijgende rente in de eurozone.  Onthoud dat Europa er tien jaar over heeft gedaan om de mondiale financiële crisis van 2008-2009 te boven te komen.

We zijn ervan overtuigd dat de autoriteiten in Europa lessen hebben getrokken uit het verleden en nu eerder bereid zijn uitgaven te doen als de situatie erom vraagt, d.w.z. als de economie zwak is.

De politiek in Europa

Uiteraard moeten beleggers de politieke ontwikkelingen in de eurozone in de gaten houden. Aangezien de Duitse bondskanselier Angela Merkel dit jaar aftreedt, ontstaat er een machtsvacuüm aan de top en de grote vraag is wie dat gaat vullen. De voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de ECB, Mario Draghi, is weer terug in de politieke arena en werd op 13 februari premier van Italië. Ik denk dat dit een positieve stap voorwaarts is voor Europa als geheel, aangezien hij een van de meest gerespecteerde politici in Europa is en aandringt op grote hervormingen op Europees niveau, naast hervormingen in Italië. We denken dat deze nieuwe politieke dynamiek heel interessant is om te volgen en reële gevolgen kan hebben voor het functioneren van de EU en de Europese overheden, wat van invloed kan zijn op de markten. We zijn van mening dat de controle in toenemende mate gecentraliseerd gaat worden, wat erg belangrijk is omdat het betekent dat Europa veel interessanter wordt voor het wereldwijde publiek om in te beleggen, vooral gezien de grote uitgiftes van pan-Europese obligaties in reactie op de pandemie.

Het belang van een actieve aanpak

Door de COVID-19-crisis hebben veel beleggers hun aandacht verlegd. Een belangrijk gebied dat steeds meer aandacht krijgt, betreft het thema milieu, maatschappij en governance (ESG). Beleggers vragen zich af: wat kan ik doen om mijn beleggingsportefeuille duurzamer te maken? Wat kan ik met mijn beleggingsdollars doen om echt bij te dragen aan de beperking van de klimaatverandering? We denken dat deze kwesties de komende jaren nog belangrijker zullen worden en tot meer beleggingsstromen zullen leiden. Dat betekent niet per se alleen in bedrijven met de hoogste ESG-scores beleggen.

We zoeken actief naar bedrijven die op dit gebied werk aan de winkel hebben, maar openstaan voor positieve verandering. Wellicht hebben ze een te grote ecologische voetafdruk of heeft hun beleid schadelijke maatschappelijke gevolgen, maar het management erkent dit en ziet de noodzaak van verbetering op deze gebieden. Dit soort bedrijven kunnen veel alfa en waarde toevoegen naarmate ze hun zaken beter op orde krijgen. Dat zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar in de loop van enkele jaren en met aanhoudende betrokkenheid kan er grote vooruitgang worden geboekt op dit gebied. Er zijn veel bedrijfsemittenten die zich in een zeer vroege fase bevinden wat betreft hun ESG-aanpak—als ze bereid zijn te communiceren en betrokken te zijn, beschouwen we dat als veelbelovend.

Dit alles sterkt ons in onze overtuiging dat een actieve aanpak van groot belang is. We denken dat de obligatiemarkten in de komende 12 tot 18 maanden waarschijnlijk volatiel zullen zijn. Hierdoor geloven we sterk in de waarde van actief beheer; beleggers moeten flexibel zijn en mogelijk portefeuillewijzigingen aanbrengen om alfa te genereren. We vinden het ook belangrijk om een ‘oorlogskas’ te hebben om in te zetten als zich aantrekkelijke kansen voordoen.

Ondanks mogelijke tegenvallers en onzekerheden, zien we nog steeds nieuwe kansen op de Europese obligatiemarkt. We denken dat er binnen Europa bepaalde hoogrentende obligaties met een dubbele B-rating er vrij aantrekkelijk uitzien, bijvoorbeeld als onderdeel van een barbell-strategie met wat minder risicovolle en wat meer risicovolle beleggingen binnen een portefeuille. En we kijken niet alleen naar de eurozone voor kansen; we kijken naar heel Europa, inclusief de landen in opkomend Europa. Naar onze mening zijn obligaties nog steeds geschikt als risicospreider in tijden van marktstress, en het zal nog even duren voordat we de pandemie achter ons hebben gelaten.

Belangrijke juridische informatie

Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het is geen juridisch of fiscaal advies.

De visies die aanbod komen, zijn die van de beleggingsbeheerders en de commentaren, meningen en analyses worden weergegeven vanaf het moment van de publicatie (of specifieke datum in sommige gevallen) en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie in dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio of markt.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton (‘FT’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses.

Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden buiten de VS aangeboden door andere gelieerde ondernemingen van FT en/of hun distributeurs als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen financiële professional of uw contactpersoon bij Franklin Templeton Institutional te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Uitgegeven in de VS door Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com—Franklin Templeton Distributors, Inc. is de voornaamste distributeur van de in de VS geregistreerde producten van Franklin Templeton Investments, die niet verzekerd zijn door de FDIC; waarde kunnen verliezen; en geen bankgarantie genieten, en enkel beschikbaar zijn in rechtsgebieden waar een aanbod of promotie van dergelijke producten toegelaten is onder de geldende wetten en regels.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Actief beheerde strategieën zouden verliezen kunnen maken indien het oordeel van de beleggingsbeheerder over markten, rentevoeten of de aantrekkelijkheid, relatieve waarden, liquiditeit of potentiële groei van bepaalde beleggingen in een portefeuille onjuist blijkt te zijn. Er bestaat geen garantie dat de beleggingstechnieken of -beslissingen van een beleggingsbeheerder de gewenste resultaten zullen opleveren.