Beyond Bulls & Bears

Aandelen

Voorbereid zijn op de SFDR van de EU: Impact van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector

We hebben onlangs een panel bijeengeroepen om de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, hierna SFDR) te bespreken. Deze verordening maakt deel uit van een plan om kapitaal te heroriënteren in de richting van een duurzamere economie, om duurzaamheid in risicobeheer te integreren en om transparantie te bevorderen. In deze bijdrage delen we de belangrijkste uitkomsten van de paneldiscussie georganiseerd door Berengere Blaszczyk, Head of Distribution voor Frankrijk, Benelux en Nordics van Franklin Templeton, waaraan de volgende personen deelnamen: David Sheasby, Head of Stewardship en ESG bij Martin Currie, Michelle Auger, ESG Business Manager bij Franklin Templeton, David Zahn, Head of European Fixed Income bij Franklin Templeton en Head of Sustainable Fixed Income voor Franklin Templeton Fixed Income, en Guy Janssens, Head of Sustainable and Responsible Investments, bij BNP Paribas Fortis.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans

Om te onthouden

  • Michelle Auger: De SFDR is een wetgeving van de Europese Unie (EU) die voortvloeit uit het vaste politieke voornemen om de financiëledienstensector te verbinden met het thema duurzaamheid. Het primaire doel van de verordening is meer transparantie en informatieverschaffing over wat bedrijven doen en meer informatieverschaffing over hoe duurzaamheidsgericht hun projecten zijn. We hanteren een doordachte en strategische benadering wat betreft de implementatie van deze verordening. In fase één gaan we de markt op met een kleiner aantal duurzaamheidsfocusfondsen waarvoor wij hoge verwachtingen hebben, en dit worden artikel 8- en artikel 9-fondsen.
  • David Zahn: Klanten zullen meer focus zien op hoe we onze fondsen duurzamer kunnen maken, en de SFDR biedt ons daarvoor een passend kader. We beheren ons Europese assortiment vastrentende producten doorgaans al op een duurzame wijze en hebben ESG al volledig in onze producten geïntegreerd. Ik denk dat het in alle opzichten voordelig zal zijn als mensen precies begrijpen wat we doen. Het wordt letterlijk zo in de prospectussen verwoord.
  • David Sheasby: Voor de markt gaat de SFDR in essentie over transparantie en authenticiteit. Ik denk dat het een duidelijk inzicht zal geven in wat vermogensbeheerders op duurzaamheidsgebied doen—in ons geval zijn we daar al volop mee bezig. De SFDR gaat niet over een verandering in wat we doen, maar over het formaliseren ervan, en nadenken over het verhaal dat in de prospectussen moet worden opgenomen en hoe dit consequent tot uitdrukking wordt gebracht.
  • Guy Janssens: De SFDR is voor ons van groot belang. We hebben enkele jaren geleden op bedrijfsniveau besloten dat we 100% duurzaam zouden worden; 100% van de activiteiten in fondsen en ETF’s zouden in een paar jaar tijd artikel 8- en 9-activiteiten moeten worden. We bevinden ons nu in een overgangsfase. We zijn verheugd dat dit eraan zit te komen, en we kijken uit naar de inspanningen van andere vermogensbeheerders.

Berengere Blaszczyk: Wat houdt de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de SFDR) precies in? Mevrouw Auger, we beginnen bij u.

Michelle Auger: De SFDR is een wetgeving van de Europese Unie (EU) die voortvloeit uit het vaste politieke voornemen om de financiëledienstensector te verbinden met het thema duurzaamheid. Het primaire doel van de verordening is meer transparantie en informatieverschaffing over wat bedrijven doen en meer informatieverschaffing over hoe duurzaamheidsgericht hun projecten zijn. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat deze verordening betekent dat de EU de strijd aanbindt tegen de praktijk van “greenwashing” (iets als duurzaam voorstellen terwijl dat eigenlijk niet zo is). Bij Franklin Templeton verwelkomen we de SFDR, want het is een belangrijke stap in het stimuleren van transparantie en authenticiteit in de manier waarop beleggers omgaan met ESG en duurzaamheid.

Deze verordening is veeleer gebaseerd op beginselen dan dat zij bepaalde handelswijzen wil voorschrijven. Daarom hebben we over het geheel genomen voor een weloverwogen en strategische aanpak gekozen.

Dit is nog maar het begin. De bedrijfstak zal nog meer moeten gaan rapporteren en openbaar maken, omdat er secundaire wetgeving is, de zogeheten technische reguleringsnormen, die verdere instructies bevatten. Samen met de rest van de bedrijfstak, proberen we aan te sluiten bij deze instructies, waarvan ik verwacht dat ze ons nog een hele tijd bezig zullen houden.

Berengere Blaszczyk: En hoe heeft Franklin Templeton zich hierop voorbereid?

Michelle Auger: Zoals ik al zei, hebben we voor een weloverwogen en strategische aanpak gekozen. In fase één van de implementatie van de SFDR gaan we daarom de markt op met een kleiner aantal duurzaamheidsfocusfondsen waarvoor wij hoge verwachtingen hebben, en dit worden artikel 8- en artikel 9-fondsen. En als het gaat om wat dit voor onze klanten inhoudt, hebben onze juridische en marketingteams geweldig werk verricht. Ze hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om de precontractuele documenten en het bijbehorende marketingmateriaal voor te bereiden. De prospectussen zijn ingediend en de websiteberichten zijn klaar. Het marketingmateriaal is gecontroleerd en voldoet aan de nieuwe informatieverstrekkingsvereisten.

Berengere Blaszczyk: Meneer Janssens, kunt u ons iets meer vertellen over hoe BNP zich heeft aangepast aan de SFDR?

Guy Janssens: De SFDR is voor ons van groot belang. We hebben enkele jaren geleden op bedrijfsniveau besloten dat we 100% duurzaam zouden worden. Onze doelstelling is om 100% van de activiteiten in fondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s) in een paar jaar tijd artikel 8- en 9-activiteiten te maken. We bevinden ons nu in een overgangsfase. Het betekent dat in al onze producten het uitsluitingsbeleid, de milieu-, sociale en governancenormen (ESG) en betrokkenheid moet worden geïntegreerd, wat erg belangrijk is. En de informatieverstrekking vanzelfsprekend. Voor onze Belgische producten moet er veel informatie over een vermogensbeheerbedrijf worden verstrekt. We gaan in Europa daarin een beetje verder, ook op het gebied van de informatieverstrekking op productniveau. We zijn daarom verheugd dat er een Europees kader is omdat we actief zijn binnen de BNP Groep, een Europese bank. Dit zal de liquiditeitspositie verbeteren, alsmede het productassortiment dat we in België kunnen aanbieden.  We zijn dus blij dat dit eraan zit te komen, en we kijken uit naar de inspanningen die ook van de zijde van Franklin Templeton en andere vermogensbeheerders zullen komen om meer informatie te verstrekken en artikel 8- en artikel 9-producten te ontwikkelen.

Berengere Blaszczyk: Meneer Zahn, welke invloed heeft de SFDR op uw activiteiten als beheerder van een Europese vastrentende portefeuille?

David Zahn: De invoering van deze specifieke EU-verordening was een logische voortzetting van ons Europese productaanbod, omdat ons Europese assortiment vastrentende producten doorgaans al een tijdje op duurzame wijze beheren. In dit opzicht waren we verheugd dat sommige van onze fondsen labels zoals Febelfin toegekend hebben gekregen, die ons ESG-proces valideren en erkennen. Dus vanuit dit oogpunt hebben we ESG al volledig in onze producten geïntegreerd. We hebben al veel van de uitsluitingen opgenomen en doen dit ook al enkele jaren. We formaliseren dit momenteel in onze prospectussen—we hadden dat voor een deel al gedaan, maar niet in alle prospectussen. Het gaat meer om het formaliseren ervan, zodat iedereen begrijpt wat we doen. Ik zie dit echter niet als een einddoel dat we in artikel 8 of artikel 9 willen of moeten passen. Het belangrijkste is dat onze fondsen duurzamer worden, en die weg willen we verderzetten. Ik denk dat de klant meer van deze focus zal zien op hoe we onze fondsen duurzamer kunnen maken, wellicht door het terugbrengen van de koolstof die ze produceren in vergelijking met conventionele obligatiefondsen.

Ik denk dat de SFDR ons helpt om in een raamwerk te opereren, zodat alle anderen zich moeten conformeren aan wat wij al aan het doen zijn als ze op dat specifieke gebied willen verkopen. Dus dit is echt gunstig voor ons, en hoewel er kinderziektes zullen zijn, denk ik dat het over het algemeen nuttig is dat mensen precies begrijpen waar we mee bezig zijn. Het wordt letterlijk in de prospectussen opgenomen, in plaats van in onze systemen en in onze presentaties. Ik hoop ook dat de aanpak ervan iets homogener zal worden, in plaats van dat elk land zijn eigen ding doet. Het gaat erom het proces volledig holistisch te maken. Dat vind ik heel belangrijk voor onszelf, maar ook voor onze klanten.

Berengere Blaszczyk: Meneer Sheasby, heeft u een andere kijk op wat de impact van de SFDR op de financiële markten gaat zijn vanuit het oogpunt van aandelen?

David Sheasby: Wat mij betreft zorgt de SFDR voor meer transparantie en authenticiteit op de markt, en ik ben erg blij dat we deze weg zijn ingeslagen. Ik denk dat het een duidelijk inzicht zal geven in wat vermogensbeheerders doen, en vanuit het oogpunt van aandelen denk ik dat we al veel goede dingen doen.

Martin Currie is nu al meer dan een decennium bezig met de integratie van ESG, en voor ons geldt dat de portefeuillebeheerders en analisten daarin het voortouw nemen. Als langetermijnbeleggers leggen we veel nadruk op betrokkenheid en actief aandeelhouderschap. ESG is een essentieel onderdeel van ons beleggingsproces. En dus is een deel van wat we hebben gedaan toen de regelgeving werd ingevoerd, samen te werken met de portfoliobeheerders om na te denken over hoe we een aantal dingen die we al deden konden formaliseren. Dat is waar het bij de SFDR echt om gaat: het gaat niet om een verandering in wat we doen, maar om het formaliseren van wat we doen, nadenken over de teksten die moeten worden opgenomen in de prospectussen en hoe we deze op een consistente manier in het prospectussysteem verwoorden.

Kortom, alle huidige Martin Currie-strategieën zijn gecategoriseerd als artikel 8 met betrekking tot de criteria. Het is dus feitelijk een weerspiegeling van wat we al doen. Wat David’s punt betreft, denk ik dat dit een volgende stap in het traject is; het is niet het eindpunt. Er zal doorlopend verdere informatieverstrekking vereist zijn. En artikel 9 zou bijvoorbeeld mogelijk als een andere en meer gespecialiseerde categorie kunnen worden gezien. Dat soort dingen zijn erg interessant als het gaat om de vraag hoe de markt zich zal ontwikkelen, en we waren erg enthousiast over het potentieel dat dit biedt in Europa. Als wereldwijde beleggingsfirma zetten we wellicht een maatstaf voor andere markten wat betreft het verder ontwikkelen van hun beleggingsaanpak.

Berengere Blaszczyk: Meneer Janssens, ik ben benieuwd naar uw mening over hoe de ESG-behoeften onder particuliere beleggers zich de laatste tijd hebben ontwikkeld.

Guy Janssens: Ik vind dat een heel belangrijke vraag, want als je met klanten spreekt over duurzaamheid, vergroening, de SFDR en Febelfin-labels, zeggen ze allemaal dat ze duurzamer willen beleggen. Maar de belangrijkste vraag is wat voor effect dit heeft op de prestaties. De vraag is: als je ESG integreert, en als je in je productaanbod de overstap maakt van artikel 6 of 8 naar artikel 9, zoals wij doen, heeft dit dan een negatief effect hebben op de prestaties, omdat we ‘duurzaam zijn’ moeten combineren met het leveren van ‘goede prestaties’?

Vorig jaar, tijdens de COVID-19-crisis, hebben we gezien dat ESG-integratie en artikel 8- en artikel 9-fondsen het heel goed deden, maar niet in alle sectoren of subsectoren. In Europa en bij BNP beleggen we dus duurzamer—wat een goede zaak is—maar klanten komen nog steeds naar ons voor een goed rendement. Beleggers zijn mogelijk bezorgd dat er een negatief verband bestaat tussen ‘duurzaam zijn’ en ‘goede prestaties’ leveren, en dat is iets waar we wat aan moeten doen. En we moeten kijken naar de betrokkenheid en de motivatie van de klanten. We zijn enigszins bezorgd over de vooruitzichten en we weten dat klanten duurzaamheid waarderen, maar niet noodzakelijkerwijs tegen elke prijs. We moeten dus goede oplossingen vinden die duurzaamheid combineren met een goede risico-rendementsverhouding en goede prestaties. Ik ben ervan overtuigd dat de integratie van ESG het risico in een obligatieportefeuille zal verlagen en ook de risico-rendementsverhouding in een aandelenportefeuille zal verbeteren, maar dit is een kwestie van de langere termijn. Private banking-klanten, waar ik voornamelijk voor werk, hebben doorgaans geen langetermijnvisie. Er zijn sommige segmenten van de markt—grondstoffen en goud bijvoorbeeld—waar het echt moeilijk voor hen is om over te gaan op artikel 8- en 9-producten, maar ze hebben periodes gehad waarin ze sterk hebben gepresteerd.

Berengere Blaszczyk: Meneer Zahn, hoe kijkt u ernaar vanuit het oogpunt van vastrentende beleggingen?

David Zahn: Hoewel we een toenemende vraag zien naar ESG-beleggingsoplossingen, blijft het rendement voor klanten van essentieel belang. Dus de integratie van ESG, de betrokkenheid bij vastrentende waarden, is ongelooflijk belangrijk, maar we willen ook de risico-rendementsverhouding niet uit het oog verliezen. De manier waarop we de ESG willen integreren, is niet door te zeggen dat we altijd de best-in-class producten zullen aanschaffen. Producten die aan de onderkant van de worst-in-class-categorie zitten, sluiten we uit, maar waar we echt naar op zoek zijn, zijn bedrijven en/of landen die een probleem hebben erkend met een deel van de E of S—meestal niet de G—want als er geen goede governance is, kun je op de E en S ook geen resultaten boeken. De hamvraag is of bedrijven daadwerkelijk een plan hebben om daar verandering in te brengen. Ik denk dat je op dat punt echt invloed kunt hebben als belegger, maar ook alfa kunt genereren. Uiteindelijk gaat het erom alfa te genereren binnen de bestaande beperkingen, maar ook om bedrijven en landen te laten evolueren in een richting die niet alleen beter voor hen is, maar ook beter voor de beleggers.

Berengere Blaszczyk: Naast de SFDR bestaan er nog een hele reeks andere ESG-voorschriften, en die hanteren niet noodzakelijkerwijs dezelfde criteria. Als vermogensbeheerder moeten we ons aanpassen aan veel verschillende factoren en vasthouden aan één, voor ons bedrijf specifieke opvatting over ESG en onze klanten daarvan overtuigen. Dat is soms best ingewikkeld. Wie zou hier nog wat meer over willen doorpraten? En bijvoorbeeld over de vraag hoe we aankijken tegen de SFDR in de bredere context van alle ESG-trends die we in Europa zien?

Michelle Auger: In navolging van wat David Sheasby eerder zei over het belang om authentiek en waarachtig te blijven m.b.t. onze eigen beleggingsfilosofie, vormt dit ons ijkpunt: dit is wat we nodig hebben, waarin we geloven en waar we voor staan als het gaat om duurzaamheid. We zijn ons ervan bewust dat er meer regelgeving op komst is, ook in Azië en in het VK. En bovendien, zoals we hebben besproken, winnen deze producten in diverse landen aan populariteit. Wat we parallel aan deze ontwikkelingen bij Franklin Templeton willen doen, is het gesprek met onze klanten voortzetten om te bepalen wat voor hen de belangrijkste prioriteiten gaan zijn, zodat we hen passende diensten kunnen blijven verlenen.

Belangrijke juridische informatie

Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het vormt geen juridisch of fiscaal advies. De visies die aanbod komen, zijn die van het team en de commentaren, meningen en analyses worden weergegeven vanaf het moment van de publicatie en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie die dit document bevat, is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio of markt.

De in dit document genoemde bedrijven en/of case studies worden louter ter illustratie gebruikt. Beleggingen maken op dit moment mogelijk wel of geen deel uit van een portefeuille waarvoor Franklin Templeton advies verstrekt. De verstrekte informatie is geen aanbeveling of individueel beleggingsadvies voor specifieke effecten, strategieën of beleggingsproducten en is geen indicatie van de handelingsintentie van enige door Franklin Templeton beheerde portefeuille.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton (‘FT’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. De in dit document getoonde bedrijven en/of case studies worden louter ter illustratie gebruikt. Beleggingen maken op dit moment mogelijk wel of geen deel uit van een portefeuille waarvoor Franklin Templeton advies verstrekt.

Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden buiten de VS aangeboden door andere gelieerde ondernemingen van FT en/of hun distributeurs als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen financiële professional of uw contactpersoon bij Franklin Templeton Institutional te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Uitgegeven in de VS door Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com—Franklin Templeton Distributors, Inc. is de voornaamste distributeur van de in de VS geregistreerde producten van Franklin Templeton, die niet verzekerd zijn door de FDIC; waarde kunnen verliezen; en geen bankgarantie genieten, en enkel beschikbaar zijn in rechtsgebieden waar een aanbod of promotie van dergelijke producten toegelaten is onder de geldende wetten en regels.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in ontwikkelende markten brengen hogere risico’s met zich mee die verband houden met dezelfde factoren, bovenop degene die samenhangen met hun relatief kleinere omvang en beperktere liquiditeit.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan niet worden gegarandeerd dat schattingen, verwachtingen of prognoses werkelijkheid zullen worden.

Link naar Externe Websites

Franklin Templeton is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.

Het opnemen van een link naar een externe website mag niet worden opgevat als een goedkeuring van die website of van de eigenaren van de website (of hun producten/diensten). Koppelingen kunnen verwijzen naar websites/media van derden met informatie en diensten die niet door ons zijn gecontroleerd of goedgekeurd. Wij raden u ten stelligste aan om het privacybeleid, het veiligheidsbeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere beleidslijnen van elke website die u bezoekt, te lezen, aangezien wij daarover geen controle hebben en daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld.