Pośród byków i niedźwiedzi

Hasenstab na Ukrainie o Ukrainie

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski holenderski francuski włoski

pic 1Ukraina to kraj mający zarówno duży potencjał, jak i ważne ze strategicznego punktu widzenia położenie geograficzne. Ostatnie wydarzenia były dla wielu niezwykle trudne, ale naród ukraiński wykazał się hartem ducha. Optymizmem mogło napawać także proaktywne wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej. Michael Hasenstab,   CIO   ds.    obligacji   światowych w    Franklin   Templeton   Fix Income Group®, przedstawia swój punkt widzenia na długofalowy potencjał tego wyjątkowego kraju, po swej ostatniej wizycie    w Kijowie.

pic 2  Dr Michael Hasenstab
Wiceprezes wykonawczy, CIO ds. obligacji światowych

Franklin Templeton Fixed Income Group®

Nasi inwestorzy powierzyli nam zadanie poszukiwania potencjalnych możliwości długoterminowego ulokowania kapitału na całym świecie. Mając to na uwadze,     zainteresowaliśmy się Ukrainą   z kilku powodów.

 

Długoterminowy potencjał

Uważamy, że Ukraina ma znaczący potencjał długoterminowy. Atuty tego kraju to niewiarygodnie wartościowy kapitał ludzki, bogate zasoby w sektorze rolnym, a także ważne ze strategicznego punktu widzenia położenie geograficzne i geopolityczne pomiędzy Europą a Wschodem. Pomimo pewnych tymczasowych problemów z budżetem, Ukraina ma niewielkie zadłużenie sięgające niewiele ponad 40% PKB1, co uważam za rozsądny poziom, stanowiący ok. połowę analogicznego wskaźnika dla USA oraz niewielki ułamek wskaźnika długu do PKB krajów, w przypadku których zwykle mówi się o poważnym problemie z zadłużeniem. Gdy zatem po raz pierwszy przyglądaliśmy się Ukrainie z punktu widzenia inwestycji w obligacje, obraz sytuacji wyglądał korzystnie. I wtedy wybuchł kryzys.

pic 3

Kolejne wydarzenia na Ukrainie były tragiczne i niepokojące. Pewne powody do optymizmu dostrzegliśmy w reakcji na kryzys. Naszym zdaniem, obecny rząd radzi sobie wyjątkowo dobrze, nie tylko zajmując się bieżącymi problemami, ale także przygotowując Ukrainę do prężnego rozwoju w perspektywie kolejnych 5-10 lat poprzez inicjowanie niezwykle trudnych, ale bardzo ważnych reform strukturalnych. Po obaleniu Janukowycza, ukraiński parlament (Rada Najwyższa) błyskawicznie zaproponowała reformy legislacyjne, w tym ograniczenie władzy prezydenckiej.

Reakcja społeczności międzynarodowej

pic 4 Społeczność międzynarodowa zareagowała na kryzys na Ukrainie w sposób proaktywny i świadczący o chęci współpracy. Stany Zjednoczone, Europa, Międzynarodowy       Fundusz Walutowy (MFW) oraz Bank Światowy wspólnie podjęły dialog mający na celu opracowanie pakietu reform, które pozwoliłyby nie tylko rozwiązać bieżące problemy z płynnością Ukrainy, ale także zapewnić temu krajowi możliwość budowania długofalowego sukcesu. Według Banku Światowego, nadrzędnym priorytetem powinno być zapewnienie stabilności fundamentów makroekonomicznych i sektora finansowego, czemu powinny towarzyszyć kluczowe reformy strukturalne mające pobudzić wzrost. Bank Światowy szacuje, że jeżeli „właściwa kombinacja polityki” zostanie szybko wdrożona, Ukraina powinna powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego w 2015 r.2

 

Przeciwności losu nie stanowią całego obrazu sytuacji na Ukrainie

pic 5Gdy wydarzenia na Ukrainie zaczęły stawać się coraz bardziej niepokojące, powszechna reakcja inwestorów była naturalnie negatywna, co znalazło odzwierciedlenie w kursach akcji. Sam fakt, że rynki czegoś nie aprobują, nie oznacza, że my automatycznie się tym interesujemy, ale generalnie poszukujemy sytuacji, w których rynki tracą zainteresowanie jakimś obszarem. Gdy odwiedzamy kraj i prowadzimy nasze badania, jak miało to miejsce ostatnio na Ukrainie, często zauważamy, że sytuacja nie jest zgodna z obrazem prezentowanym w mediach lub dominującym na rynkach punktem widzenia.  Nasza perspektywa oparta jest na lokalnych badaniach i długim horyzoncie czasowym, a w przypadku Ukrainy widzimy szanse na korzystny rozwój wydarzeń w przyszłości. Inwestujemy na Ukrainie dlatego, że byliśmy na miejscu, zrozumieliśmy sytuację i dostrzegamy długoterminowy potencjał.

 

pic 6

Uważamy, że zespół Franklin Templeton ds. obligacji światowych (Franklin Templeton Global Bond Group), zarządzający aktywami o wartości przekraczającej 190 mld USD3, ma odpowiednio duże zasoby, by dokonywać dużych inwestycji w pojedynczym kraju i utrzymywać takie pozycje tak długo, jak będzie to uzasadnione, ponieważ będą one stanowiły względnie małą część całych portfeli.

Sytuacja jest bez wątpienia kryzysowa i każdy odwiedzający Ukrainę może dostrzec wyzwania, jakim ten kraj musi stawić czoła. Przeciwności losu nie stanowią jednak całego obrazu sytuacji: najważniejsza jest reakcja ludzi na takie przeciwności. Moim zdaniem, reakcja na kryzys, przejawiająca się we wspólnych krokach we właściwym kierunku, daje powody do optymizmu, a w niektórych przypadkach świadczy o szeroko pojętym heroizmie.

Komentarze, opinie i analizy dr. Hasenstaba są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do zainwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe są potencjalne zwroty z inwestycji, tym większe ryzyko trzeba zaakceptować. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się z dodatkowym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących.

1.Źródło: © Międzynarodowy Fundusz Walutowy, grudzień 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2.Źródło: Bank Światowy, informacja prasowa z dn. 4 kwietnia 2014 r. „Kluczowe reformy na Ukrainie mające na celu podniesienie standardów życiowych”.

3.Źródło: Dane na dzień 31 grudnia 2013 r.