Pośród byków i niedźwiedzi

Czy akcje spółek z USA reagują w sposób racjonalny?

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony holenderski francuski włoski niemiecki

Gdy najważniejsze indeksy osiągają kolejne maksima, niektórzy inwestorzy zaczynają się niepokoić. Biorąc pod uwagę potężne całkowite zwroty wypracowane na przestrzeni ostatnich pięciu lat przez amerykańskie rynki akcji (2009-2013), wątpliwości dotyczące możliwości utrzymania się wzrostów na giełdach należy uznać za całkowicie naturalne.

Zarządzający portfelami inwestycyjnymi Grant Bowers uważa, że wiele spośród czynników, które napędzały wzrosty kursów akcji w ostatnich latach nadal jest aktualnych, np. niska inflacja, solidne zyski spółek czy sprzyjająca polityka pieniężna, ale jednocześnie ostrzega przed możliwymi wzmożonymi wahaniami, szczególnie gdy inwestorzy nadal będą koncentrować się na perspektywie podwyżek stóp procentowych w USA.

Grant BowersGrant Bowers
Wiceprezes i zarządzający portfelami inwestycyjnym, Franklin Equity Group®

Gdy spojrzymy na szerszy obraz sytuacji, nadal dostrzeżemy więcej powodów do optymizmu. Nasze prognozy dla rynków akcji w USA są zatem niezmiennie optymistyczne. Kondycja gospodarki USA stale się poprawia, a niekorzystne konsekwencje mroźnej zimy, które miały duży wpływ na rynki w pierwszym kwartale 2014 r., są coraz mniej odczuwalne. Dane ekonomiczne pokazują dobrą koniunkturę w kluczowych obszarach, takich jak produkcja, wydatki konsumenckie i zatrudnienie, sugerując, że gospodarka amerykańska utrzymuje dobry kurs i jest w trakcie ekspansji.

Wzrosty na rynkach na przestrzeni ostatnich lat były stymulowane przez zdrową kombinację rosnącej rentowności i poprawy wskaźników wyceny. W zespole Franklin Equity Group uważamy, że rynki akcji zachowują się racjonalnie i odzwierciedlają poprawę warunków gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Spółki nadal mają, naszym zdaniem, solidne fundamenty, ale wyceny znacząco wzrosły w porównaniu z minimami notowanymi w okresie kryzysu finansowego w latach 2008-2009 do poziomów bliższych długoterminowym średnim historycznym.

Pomimo stale rosnących cen, wiele spośród czynników, które napędzały wzrosty kursów akcji w ostatnich latach nadal jest aktualnych.  Szczególnie korzystna dla dalszych wzrostów w kolejnych latach może być kombinacja niskiej inflacji i sprzyjającej polityki pieniężnej na całym świecie oraz poprawy danych ekonomicznych i wzrostu rentowności spółek w USA. Należy jednak spodziewać się wzmożonej zmienności na rynkach akcji, związanej z obawami inwestorów dotyczącymi ograniczania stymulacji przez Rezerwę Federalną oraz narastającego ryzyka geopolitycznego. Takie okresy nasilonych wahań mogą przynosić znakomite okazje do zakupów dla inwestorów długoterminowych.

W najbliższej przyszłości, mocne fundamenty przedsiębiorstw powinny wspierać obecne poziomy wyceny, a zwroty z inwestycji w akcje będą najprawdopodobniej stymulowane wzrostem rentowności oraz – co ważniejsze – decyzjami zarządów spółek dotyczącymi alokacji kapitału. Liczne amerykańskie przedsiębiorstwa wyszły z globalnego kryzysu finansowego z wzmocnionymi fundamentami, zoptymalizowaną strukturą kosztów i większą konkurencyjnością w porównaniu z 2007 r. Ta konkurencyjność połączona ze skuteczną kontrolą kosztów zaowocowała rekordowo wysokimi zyskami i wywindowała salda pozycji gotówkowych w bilansach wielu spółek w USA na najwyższe poziomy w historii.

W ostatnich latach, amerykańskie spółki wykorzystywały nadmiar gotówki do podnoszenia dywidend i wykupu akcji, co, w warunkach niepewnego wzrostu gospodarczego, jest względnie bezpieczną i konserwatywną metodą wykorzystania środków pieniężnych.  Wraz z umocnieniem się ożywienia gospodarczego, te same przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać możliwości w obszarze strategicznych fuzji i przejęć, by zwiększyć swą konkurencyjność lub wejść na nowe rynki. Dynamika w obszarze fuzji i przejęć zaczęła rosnąć w 2013 r. i przyspiesza także w 2014 r.; duże transakcje przeprowadzono w takich sektorach, jak ochrona zdrowia, media czy przemysł. W warunkach niskich stóp procentowych, rekordowo wysokich przepływów gotówki oraz „zdrowych” kursów akcji, ten trend powinien utrzymać się także w przyszłości.


Untitled

Perspektywy inwestycyjne

Poszukujemy wysokiej jakości spółek oferujących potencjał do budowania długoterminowego wzrostu, koncentrując się przy tym na wieloletnich trendach wzrostowych. Staramy się identyfikować liderów rynku, czyli takie przedsiębiorstwa, które, według nas, są na pierwszym lub drugim miejscu w danej branży, aby uzyskać możliwie najlepszą ekspozycję na możliwości wzrostowe, których spodziewamy się w perspektywie kolejnych lat.

Takie „spółki wzrostowe” często mają kluczowe cechy, na których się koncentrujemy, takie jak:

  • wieloletni potencjał wzrostowy;
  • solidna przewaga nad konkurencją w branży o wysokich barierach dla nowych graczy;
  • znakomity zarząd;
  • dobra kondycja finansowa, mocny bilans i duże przepływy gotówkowe.

Wieloletnie możliwości wzrostowe znajdujemy w wielu różnych obszarach amerykańskiego rynku. Są to, między innymi, tradycyjne sektory wzrostowe, takie jak technologie, gdzie wzrost rozpowszechnienia rozwiązań mobilnych na całym świecie może generować potężne przychody i zyskiwać firmom wielu nowych klientów, a masowe przejście na przetwarzanie informacji w chmurze zakłóca działalność wartego miliardy dolarów segmentu technologii tradycyjnych i zmienia sposób postrzegania inwestycji technologicznych przez przedsiębiorców. Innym ważnym obszarem jest ochrona zdrowia. Wzrosty w tym sektorze stymuluje wprowadzanie na rynek rekordowej liczby nowych produktów, a także solidny popyt na leki na całym świecie.

Potencjał wzrostowy w perspektywie kolejnych lat dostrzegamy także w sektorach, które nie są zwykle kojarzone z dynamicznym wzrostem, takich jak energetyka czy przemysł. Jednym z ważnych dla nas tematów jest tzw. „renesans produkcji” w USA. Uważamy, że ten renesans dotyczy nie tylko produkcji, ale także energetyki, ponieważ jego siłą napędową są odkrycia potężnych łupkowych złóż gazu i ropy w USA w ciągu ostatnich pięciu lat, które radykalnie odmieniły sytuację w tym sektorze i mogą mieć ważne konsekwencje dla amerykańskiego przemysłu w ciągu najbliższej dekady. Efektem jest szybszy wzrost wielu przedsiębiorstw energetycznych oraz spółek obsługujących ten sektor.

Co ciekawe, z inwestycyjnego punktu widzenia, renesans produkcji powinien okazać się korzystny dla wielu różnych obszarów amerykańskiej gospodarki – od przemysłu i energetyki po rynek konsumencki, który odczuje pozytywny wpływ niższej inflacji, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz wyższych wydatków na dobra luksusowe wraz z wzrostem liczby wysokiej jakości stanowisk pracy w Stanach Zjednoczonych. W perspektywie najbliższych 3-5 lat, ożywienie w sektorze wytwórczym może zatem mieć daleko idące konsekwencje, które będą sprzyjać rozwojowi gospodarki USA przez wiele kolejnych lat.

Komentarze, opinie i analizy Granta Bowersa są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do zainwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton Investments bezpośrednio na twój e-mail i subskrybuj blog „Pośród byków i niedźwiedzi”.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym czynnikami dotyczącymi poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólnymi warunkami panującymi na rynkach. Kursy akcji wzrostowych odzwierciedlają prognozy przyszłych zysków lub przychodów, a zatem mogą notować nagłe spadki, gdy prognozy te nie zostaną zrealizowane. Mniejsze, względnie młode i/lub niedoświadczone spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a ich perspektywy dalszego rozwoju są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw. Akcje takich spółek charakteryzują się generalnie większą zmiennością wyceny niż papiery dużych przedsiębiorstw, szczególnie w krótkiej perspektywie. W zależności od tymczasowej koncentracji portfela na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji, portfel może być narażony na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń dotyczących tych obszarów większego zaangażowania w porównaniu z portfelem utrzymującym ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji.