Pośród byków i niedźwiedzi

Prognozy inwestycyjne na 2015 r.: Szanse gospodarki USA na dalszy wzrost

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski holenderski francuski włoski niemiecki hiszpański

Grant Bowers i Matt Moberg, zarządzający portfelami inwestycyjnymi i analitycy z Franklin Equity Group®, przedstawiają swoje prognozy dla gospodarki USA, omawiając innowacje, jakich spodziewają się w 2015 r. i w latach kolejnych, a także potencjalne możliwości inwestycyjne wśród akcji amerykańskich spółek o potencjale wzrostowym.

Grant Bowers
Grant Bowers

Grant Bowers, zarządzający portfelami inwestycyjnymi, analityk
Franklin Equity Group®

Matt Moberg, zarządzający portfelami inwestycyjnymi, analityk
Franklin Equity Group®

Sądzimy, że dobra koniunktura na rynku konsumenckim i w sektorze prywatnym w USA będzie w tym roku wspierać ciągły wzrost amerykańskiej gospodarki. Niska inflacja, mocny kurs dolara oraz powolna poprawa sytuacji na rynku pracy pozwalają przypuszczać, że na znaczące podwyżki stóp procentowych będzie trzeba jeszcze poczekać. Te czynniki tworzą warunki ekonomiczne sprzyjające poprawie kondycji gospodarki krajowej, jak również wielu tematom inwestycyjnym związanym z sekularnym wzrostem, które zidentyfikował nasz zespół.

Matt Moberg
Matt Moberg

W naszej ocenie, siłą napędową gospodarki USA w 2015 r. będą konsumenci. Od pewnego czasu, zatrudnienie i płace w Stanach Zjednoczonych idą w górę. Konsumenci korzystają z niskiej inflacji oraz długiego okresu niskich stóp procentowych, a ostatnio także ze spadku cen energii, który przekłada się na niższe ceny paliwa. Te trendy powinny na kilka sposobów wspierać wzrost gospodarczy w USA w 2015 r.

Amerykańskie spółki utrzymują, według nas, dobrą kondycję. Kontrola kosztów, wyższa wydajność produkcji i umiarkowany wzrost przychodów na przestrzeni ostatnich kilku lat przełożyły się na rekordowo wysoką rentowność i salda pozycji gotówkowych wielu przedsiębiorstw z USA. W ostatnim czasie, te przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać możliwości w obszarze strategicznych fuzji i przejęć, by zwiększyć swą konkurencyjność lub wejść na nowe rynki. Dzięki konwergencji niskich stóp procentowych, rekordowo wysokim poziomom gotówki, korzystnym cenom akcji oraz stabilnemu wzrostowi, wiodące spółki poszukiwały możliwości rozwoju poprzez strategiczne przejęcia, a dynamika w obszarze fuzji i przejęć była w 2014 r. największa od 2007 r. Co ważniejsze, wzmożoną aktywność na tym polu interpretujemy jako znak, że wielu przedsiębiorców z optymizmem patrzy w przyszłość i spodziewamy się kontynuacji tego trendu także w 2015 r., jeżeli warunki ekonomiczne nadal będą sprzyjające.

W najbliższej przyszłości, mocne fundamenty przedsiębiorstw w USA powinny wspierać obecne poziomy wyceny, a zwroty z inwestycji w akcje będą najprawdopodobniej stymulowane wzrostem rentowności oraz decyzjami zarządów spółek dotyczącymi alokacji kapitału. Niemniej jednak, wzmożona zmienność na rynkach akcji nie będzie dla nas zaskoczeniem, biorąc pod uwagę koncentrację inwestorów na możliwych implikacjach wzrostów stóp procentowych. Nadal uważnie obserwujemy zmiany sytuacji geopolitycznej, śledząc wydarzenia, które mogą wywoływać nasilone wahania na rynkach. Takie okresy zmienności mogą przynosić znakomite okazje do zakupów dla inwestorów długoterminowych.

Opierając się na naszych analizach fundamentalnych, dostrzegamy możliwości inwestycyjne w wielu różnych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, technologie, konsumpcja czy przemysł. Ogólne warunki są korzystne dla spółek mających ekspozycję na najważniejsze trendy gospodarcze i stymulowany innowacjami wzrost sekularny. W obszarze ochrony zdrowia, z optymizmem przyglądamy się postępom prac nad nowymi lekami, wierząc, że niedawne sukcesy prób klinicznych nad produktami, które mają być stosowane w leczeniu wielu różnych poważnych chorób, pokazują bezprecedensowy potencjał do dalszych innowacji. Jeżeli chodzi o technologie, globalne rozpowszechnienie smartfonów i coraz większa popularność urządzeń do komunikacji bezprzewodowej są źródłem możliwości inwestycyjnych w różnych branżach. Przykłady obiecujących nowych technologii to urządzenia do monitorowania stanu zdrowia dla diabetyków, automatyzacja produkcji przemysłowej czy popularne aplikacje związane z podróżowaniem, grami wideo czy mediami społecznościowymi.

W dłuższej perspektywie, oceniamy pod kątem inwestycyjnym nowe i dopiero zapowiadane trendy, takie jak automatycznie sterowane samochody, drukowanie trójwymiarowe, alternatywne źródła energii, oświetlenie LED czy sekwencjonowanie DNA. Naszym zdaniem, już wkrótce pojawi się wiele nowych produktów, które zmienią nasze życie i sposób w jaki się komunikujemy ponad nasze wyobrażenie. Mając duży wachlarz dostępnych możliwości i koncentrując się na długim horyzoncie inwestycyjnym, optymistycznie oceniamy perspektywy rysujące się przed wzrostowymi akcjami spółek z USA zarówno w 2015 r., jak i później.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments (FTI). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Kursy akcji wzrostowych odzwierciedlają prognozy przyszłych zysków lub przychodów, a zatem mogą notować nagłe spadki, gdy prognozy te nie zostaną zrealizowane. Mniejsze, względnie młode i/lub niedoświadczone spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a ich perspektywy dalszego rozwoju są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw. Dane historyczne pokazują, że akcje takich spółek charakteryzują się generalnie większą zmiennością wyceny niż papiery dużych przedsiębiorstw, szczególnie w krótkiej perspektywie. W zależności od tymczasowej koncentracji portfela na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji, portfel może być narażony na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń dotyczących tych obszarów większego zaangażowania w porównaniu z portfelem utrzymującym ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji. Inwestycje w szybko rozwijające się branże, w tym w sektory technologii i ochrony zdrowia (które w przeszłości wyróżniały się sporą zmiennością) mogą wykazywać nasilone wahania cen (szczególnie w krótkiej perspektywie), w związku z błyskawicznymi procesami zmian i rozwoju produktów, a także zmianami regulacji rządowych dotyczących spółek bazujących na rozwoju naukowym lub technologicznym i procedurami przyznawania atestów i dopuszczeń dla nowych leków i urządzeń medycznych. Inwestycje w mniejsze spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a perspektywy dalszego rozwoju takich spółek są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swej skrzynki e-mail. Subskrybuj blog pt. „Pośród byków i niedźwiedzi”.