Pośród byków i niedźwiedzi

Optymizm, pesymizm i możliwości

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski holenderski francuski niemiecki hiszpański

Indeks S&P 500 utrzymuje dobrą passę od 2008 r., notując dwucyfrowe zwroty w pięciu z sześciu ostatnich lat, a rentowność amerykańskich papierów skarbowych oscyluje wokół rekordowo niskich poziomów. W takich warunkach, wielu inwestorów kwestionuje szanse na generowanie dalszych solidnych całkowitych zwrotów w dłuższej perspektywie. Ed Perks, CIO i zarządzający portfelami inwestycyjnymi w Franklin Equity Group®, tłumaczy dlaczego nadal jest optymistą w stosunku do perspektyw rysujących się przed rynkiem amerykańskim oraz wskazuje obszary, w których poszukuje dziś możliwości inwestycyjnych.

Ed Perks, CFA®, Director of Portfolio Management, Franklin Equity Group®.
Ed Perks

Ed Perks, CFA
CIO, wiceprezes wykonawczy, zarządzający portfelami inwestycyjnymi
Franklin Equity Group®

Przyglądając się ogólnym warunkom inwestycyjnym i ostatnim danym o zyskach spółek, dostrzegamy kilka kluczowych tematów. Z makroekonomicznego punktu widzenia, wolniejszy wzrost (w szczególności w wielu regionach poza USA) połączony z mocnym kursem dolara amerykańskiego zaniża wyniki spółek, co potwierdzają niektóre przedsiębiorstwa publikujące w ostatnim czasie raporty o kwartalnych zyskach. Aprecjacja USD niewątpliwie utrudnia warunki dla licznych korporacji międzynarodowych – rosnący kurs amerykańskiej waluty ma niekorzystny wpływ na krajowe firmy generujące dużą część przychodów na rynkach zagranicznych. Zagregowany wzrost przychodów i zysków jest jak dotąd względnie umiarkowany, choć wyniki są dość zróżnicowane w poszczególnych sektorach. Przykładowo, szybszy wzrost notują spółki z takich sektorów, jak technologie, dobra luksusowe czy ochrona zdrowia, a w szczególności biotechnologie i usługi medyczne.

Z punktu widzenia naszych strategii skoncentrowanych na wzroście, jednym z obszarów, których perspektywy oceniamy pozytywnie, jest ochrona zdrowia, a w szczególności przemysł farmaceutyczny i biotechnologie. Nadal obserwujemy dynamiczne innowacje i dobre wyniki prac badawczo-rozwojowych, które zwiększają liczbę produktów oczekujących na wprowadzenie na rynek oraz uzasadniają korzystne długoterminowe prognozy dla wzrostu przychodów i zysków. Duże znaczenie dla tego sektora mają, ponadto, fuzje i przejęcia, w których, w naszej ocenie, nie chodzi wyłącznie o optymalizację podatkową.  Dostrzegamy szanse na ulepszenie mniej wydajnych przedsiębiorstw poprzez poprawę jakości zarządzania. Rozwój technologii zwiększa szanse na coraz lepsze wyniki sektora ochrony zdrowia; uważamy, że ten temat inwestycyjny należy stale monitorować.

Jeżeli chodzi o technologie, globalne rozpowszechnienie smartfonów i coraz większa popularność urządzeń do komunikacji bezprzewodowej to źródła możliwości inwestycyjnych w różnych branżach. Przykłady obiecujących nowych technologii to urządzenia do monitorowania stanu zdrowia dla diabetyków, automatyzacja produkcji przemysłowej czy popularne aplikacje związane z podróżowaniem, grami wideo czy mediami społecznościowymi. Wyceny w sektorze technologicznym są generalnie atrakcyjne na tle długoterminowego potencjału wzrostowego. Także w tym wypadku duże znaczenie mają fuzje i przejęcia, które mogą skonsolidować i wzmocnić branżę technologiczną. Coraz więcej spółek technologicznych dzieli się gotówką z akcjonariuszami poprzez dywidendy lub wykup akcji. Wszystkie te argumenty uzasadniają nasze optymistyczne długofalowe prognozy dla sektora informatycznego.

Prognozy rynkowe dla USA

Nasze prognozy dla gospodarki USA i rynków amerykańskich na najbliższy rok są względnie optymistyczne ze względu na dwa ważne czynniki: dobrą kondycję rynku konsumenckiego oraz korzystny efekt niższych kosztów produkcji, przede wszystkim w związku z gwałtownym i znaczącym spadkiem cen energii. Sądzimy, że niższe ceny energii mogą mieć rozległy stymulacyjny wpływ na cały szereg sektorów i branż.

Jeżeli chodzi o amerykański rynek konsumencki, dostrzegamy kilka niewątpliwie korzystnych i trwałych trendów, takich jak wzrost zatrudnienia czy poprawa nastrojów wśród konsumentów. Naszym zdaniem, dodatkowe wsparcie powinien stanowić wzrost wykorzystania zasobów w gospodarce w 2015 r.  Choć spadek tempa wzrostu gospodarczego i inne problemy na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi skupiają uwagę mediów, należy zauważyć, że amerykańska gospodarka jest w dużej mierze skoncentrowana na rynku krajowym. Rynki zagraniczne niewątpliwie są ważne dla wielu przedsiębiorstw z USA, ale ok. 68% amerykańskiego produktu krajowego brutto generuje konsumpcja, podczas gdy eksport odpowiada za ok. 13% PKB. Amerykańscy konsumenci są dziś w lepszej sytuacji niż choćby kilka lat temu; bilanse konsumentów poprawiają się równolegle do poprawy bilansów przedsiębiorstw, a wydatki na konsumpcję utrzymują trend wzrostowy. Korzystne dla konsumentów są także niższe ceny energii, ponieważ dolary, które do niedawna byłyby przeznaczone na paliwo, dziś mogą zostać wydane w innych obszarach rynku.

Ed perske chart1Ed perske chart 2

Poza stymulacją konsumpcji, niższe koszty energii mogą mieć także znaczący wpływ na sektor produkcji oraz na szereg branż, które w przeszłości wykazywały ujemną korelację z cenami energii – od transportu i motoryzacji po tworzywa sztuczne i maszyny. Uważamy, że niższe ceny surowców powinny sprzyjać spółkom skoncentrowanym na rynkach krajowych i umożliwiać im wyróżnienie się na tle konkurencji w tym okresie niepewnego globalnego wzrostu.

Możliwości związane ze zmiennością w sektorze energetycznym

Ostatnie zawirowania w sektorze energetyki pozwoliły nam skoncentrować się na odkrywaniu atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych związanych z bezkrytyczną wyprzedażą, jaka zwykle towarzyszy tak dużym wahaniom rynkowym. Dynamikę na rynku akcji spółek związanych z energetyką na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy określiłbym jako przejaw zachowań stadnych w najgorszym wydaniu. Dla nas oznacza to możliwość wyszukania solidnych spółek, które zostały wrzucone do jednego worka z tymi słabszymi – na tym właśnie koncentrujemy się od kilku miesięcy.

W porównaniu z sytuacją sprzed sześciu miesięcy, większe możliwości w sektorze energetyki pojawiły się w branżach związanych z obsługą i wyposażeniem pól naftowych, gdzie zanotowano znaczące spadki w rezultacie ograniczenia wydatków na inwestycje. Pomimo pogorszenia się perspektyw krótkoterminowych, prognozy długofalowe dla tego segmentu sektora energetycznego nadal wyglądają, według nas, korzystnie, w dużej mierze dzięki rosnącemu zaawansowaniu technicznemu w licznych nowych obszarach produkcji oraz solidnym bilansom i atrakcyjnym dywidendom. W mojej ocenie, te atuty sprawiają, że branża związana z obsługą i wyposażeniem pól naftowych jest atrakcyjnym obszarem dla inwestorów długoterminowych.

Wiele spółek jest w stanie generować zyski przy cenie ropy na poziomie 100 USD [za baryłkę], ale w sytuacji, gdy koszt baryłki mieści się w przedziale 55-65 USD, znacznie ważniejsze staje się zrozumienie jakości aktywów i zdolności zarządów do obniżania kosztów. Te czynniki będą miały decydujące znaczenie dla skutecznego inwestowania w warunkach niższych cen ropy, zatem selekcja papierów również będzie w przyszłości coraz ważniejsza. W tym obszarze widzę możliwość wykorzystania wartości dodanej, jaką zapewnia aktywne zarządzanie, a w szczególności nasz proces indywidualnej selekcji opartej na szczegółowych badaniach, stanowiący podstawę naszych strategii akcyjnych i hybrydowych.

Ed perske chart 3

Pozycjonowanie portfela: obligacje korporacyjne i papiery zamienne

Solidne wyniki rynku akcji na przestrzeni ostatniego roku stworzyły sprzyjające warunki do realizacji zysków. Choć wciąż dostrzegamy potencjał w akcjach w perspektywie najbliższego roku, w przypadku naszych portfeli hybrydowych koncentrujemy się nieco bardziej na obligacjach korporacyjnych, ponieważ dostrzegamy w tym obszarze korzystniejsze możliwości, pomimo niezmiennie niskich długoterminowych stóp procentowych. Notujemy wzmożone wahania spreadów kredytowych, wynikające po części z bardziej technicznych czynników, takich jak tymczasowy odpływ aktywów z sektora; w rezultacie, spready rozszerzają się, a możliwości związane z rentownością papierów stają się coraz bardziej atrakcyjne.  Przykładowo, w drugiej połowie 2014 r., rentowność znacząco rosła praktycznie w całym segmencie obligacji korporacyjnych o wysokim dochodzie. Dostrzegając kuszący potencjał, koncentrujemy się jednocześnie na analizie fundamentów wiarygodności kredytowej, w celu identyfikowania wyjątkowych okazji, jakie oferuje dziś ten rynek. Pewne możliwości widzimy również wśród papierów zamiennych. Coraz więcej podmiotów decyduje się ostatnio na emisję papierów zamiennych, co z pewnością zasługuje na obserwowanie i może być źródłem kolejnych okazji dla inwestorów w 2015 r.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swej skrzynki e-mail. Subskrybuj blog pt. „Pośród byków i niedźwiedzi”.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzającego, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments (FTI). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Wpływ na wartość papierów mogą mieć zmiany kondycji finansowej ich emitentów oraz zmiany ratingów kredytowych. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym czynnikami dotyczącymi poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólnymi warunkami panującymi na rynkach. Inwestowanie w sektor energetyczny wiąże się ze szczególnym ryzykiem, związanym z takimi czynnikami, jak większa podatność na niekorzystne trendy ekonomiczne i zmiany regulacji mających wpływ na ten sektor.