Pośród byków i niedźwiedzi

Dobre strony decyzji Rezerwy Federalnej dla instrumentów o stałym dochodzie

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony holenderski francuski włoski niemiecki hiszpański

Teraz, gdy amerykański System Rezerwy Federalnej zdecydował się na pierwszą od niemal dekady podwyżkę stóp procentowych, inwestorzy działający na rynkach instrumentów o stałym dochodzie mogą zastanawiać się, co może to wszystko oznaczać dla ich portfeli. Chris Molumphy z Franklin Templeton Fixed Income Group wspomina poprzednie cykle zaostrzania polityki pieniężnej i zachowanie rynku papierów skarbowych, przedstawiając swój punkt widzenia na dobre strony obecnej sytuacji.

Christopher Molumphy, CFA
CIO
Franklin Templeton Fixed Income Group

Amerykański System Rezerwy Federalnej (Fed) wreszcie podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Choć spodziewamy się tymczasowej zmienności na rynkach instrumentów o stałym dochodzie, to wyniki naszych badań wskazują, że konsekwencje dla średnio- i długoterminowych stóp procentowych w średniej lub dłuższej perspektywie powinny być ograniczone.

W szczególności nasza analiza poprzednich cyklów podwyżek stóp, wraz z oceną aktualnych warunków ekonomicznych, sugeruje, że długoterminowe stopy procentowe, w tym stopy, na których opiera się na przykład oprocentowanie kredytów hipotecznych, prawdopodobnie już odzwierciedlają wpływ długo oczekiwanych podwyżek stóp przez Fed. W związku z tym mogą one szybko powrócić na poprzednie poziomy, gdy osłabnie pierwsza reakcja na wiadomości, jakie w tym tygodniu napływają z Rezerwy Federalnej.

Ogólnie rzecz biorąc, decyzję Rezerwy Federalnej o podniesieniu stóp procentowych oceniamy pozytywnie z punktu widzenia rynków, ponieważ teraz sytuacja stała się bardziej czytelna, a towarzyszące ogłoszeniu tej decyzji oświadczenia wydane przez Fed umocniły przekonanie, że ewentualne dalsze podwyżki będą rozłożone w czasie i wyważone. Kluczowa teza, jaką moglibyśmy zatem dziś postawić, brzmi: stopy najprawdopodobniej będą niskie jeszcze przez dłuższy czas.

Droga do podwyżek stóp przez Fed

Zamykając odbywające się w dniach 15–16 grudnia posiedzenie Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), przedstawiciele Rezerwy Federalnej ogłosili swą decyzję o podniesieniu referencyjnej krótkoterminowej stopy kredytowej (Fed Funds Rate) po raz pierwszy od 2006 r. Stopa ta została podniesiona o 0,25% do 0,50, co jest o tyle znaczące, że wyznacza zmianę kierunku polityki, ale pod każdym innym względem oznacza bardzo drobną korektę.

W bolesnym okresie kryzysu finansowego i recesji ekonomicznej w USA w latach 2008–2009, Fed zdecydował się na nadzwyczajne rozluźnienie polityki pieniężnej, obniżając stopę Fed Funds Rate do zerowego poziomu. Gospodarka od tamtego czasu zanotowała odbicie i wszystko wskazuje na to, że te nadzwyczajne środki nie są już potrzebne.

Rynki antycypowały podwyżki stóp już od pewnego czasu, ale czynnikiem o kluczowym znaczeniu najprawdopodobniej był grudniowy raport o zatrudnieniu, sygnalizujący wzrost zatrudnienia poza rolnictwem o 211 000 w listopadzie, w połączeniu z korektą w górę danych za wrzesień i październik. Zwiększenie siły roboczej najwyraźniej było ostatnim ważnym czynnikiem, na jaki czekał Fed.

Bodaj jeszcze większe znaczenie niż sama podwyżka stóp mają jednak wskazówki dotyczące możliwych dalszych zmian stóp procentowych w perspektywie najbliższego roku lub dwóch lat. Rezerwa Federalna skutecznie sygnalizuje rynkowi własne oczekiwania co do stopy Fed Funds Rate oraz swą ocenę gospodarki. Fed oświadczył, że zamierza działać powoli, w odróżnieniu od działań podejmowanych przez Rezerwę Federalną podczas ostatniego cyklu zaostrzania polityki pieniężnej, który rozpoczął się w 2004 r.

1215_Fed_Interest_Rate_Molumphy IIIWprawdzie inflacja w Stanach Zjednoczonych wciąż nie sięga poziomu 2%, wyznaczającego nieoficjalny cel inflacyjny Rezerwy Federalnej, ale stopa inflacji zwykle rośnie z pewnym opóźnieniem, zatem spodziewamy się jej powolnego wzrostu wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy.

Pragniemy także zauważyć, że choć Fed ma bezpośredni wpływ na krótkoterminowe stopy procentowe, jego wpływ na stopy długoterminowe jest bardziej ograniczony. Przykładowo, rentowność 10-letnich bonów skarbowych, na której generalnie opiera się oprocentowanie kredytów hipotecznych, jest uzależniona od dynamiki rynkowej i czynników makroekonomicznych, takich jak oczekiwania co do wzrostu gospodarczego i inflacji nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Uważamy, że choć stopy długoterminowe powinny pójść w górę, biorąc pod uwagę kondycję gospodarki USA, są pewne czynniki, które mogą utrzymać stopy krótkoterminowe na niskich poziomach przez dłuższy czas.

Podwyżki stóp przez Fed a rentowność

Analiza poprzednich cyklów zaostrzania polityki pieniężnej przez Fed oraz zachowania rynku papierów skarbowych na przestrzeni ostatnich 30 lat pokazuje, że wzrost stopy Fed Funds Rate generalnie nie wywołuje równoległego wzrostu rentowności papierów długoterminowych w tym samym czasie lub o tej samej skali. Poniższy wykres pokazuje poziomy rentowności pięcioletnich i dziesięcioletnich papierów skarbowych przed poprzednim rozpoczęciem cyklu zaostrzania polityki przez Fed oraz ścieżkę, którą podążała ich rentowność w okresie kolejnych kilku miesięcy. Jak widzimy, rentowność papierów długoterminowych faktycznie wzrosła, ale — co ciekawe — najsilniejszy wzrost następował zwykle na pięć lub sześć miesięcy przed decyzją Rezerwy Federalnej, a nie po jej podjęciu. W ciągu 4–5 miesięcy po rozpoczęciu zaostrzania polityki pieniężnej przez Fed, rentowność pięcio- i dziesięcioletnich papierów skarbowych wracała do poziomu początkowego, a czasem wręcz spadała jeszcze niżej. Dla nas ten dowód na tendencję rynków do wyceniania działań Rezerwy Federacji z wyprzedzeniem może stanowić wskazówkę dotyczącą możliwego rozwoju obecnej sytuacji.[1]

1215_Fed_Interest_Rate_Molumphy I

Rozbieżności w polityce pieniężnej na świecie: kluczowy temat na 2016 r.

Można byłoby przypuszczać, że bieżące wydarzenia na rynkach światowych przełożą się na ograniczenie wzrostu długoterminowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w kolejnym roku. Kilka banków centralnych na całym świecie wciąż rozluźnia politykę pieniężną, włącznie z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), który ogłosił niedawno swą decyzję o przedłużeniu programu luzowania ilościowego do marca 2017 r. W 2016 r. spodziewamy się utrzymania tej znaczącej rozbieżności w kierunkach polityki pieniężnej na świecie.

Poniższy wykres pokazuje rynkowe oczekiwania co do rentowności 10-letnich papierów skarbowych, ustalone na podstawie danych z amerykańskiego rynku kontraktów terminowych futures. Uczestnicy rynku oczekują, że długoterminowe stopy procentowe w perspektywie najbliższego roku będą rosły, ale ten wzrost ma być umiarkowany. Potwierdza to nasze przekonanie o istnieniu kilku czynników, które mogą utrzymywać długoterminowe stopy procentowe na niskim poziomie jeszcze przez pewien czas.

 1215_Fed_Interest_Rate_Molumphy II

Przedsiębiorstwa z USA wydają się generalnie zdolne do przetrwania umiarkowanego wzrostu stop

W tych warunkach utrzymywania się niskich stóp przez dłuższy czas, solidna konsumpcja w USA powinna okazać się korzystna dla amerykańskich spółek. W obliczu spodziewanego zaostrzania polityki pieniężnej przez Fed, dobra dynamika krajowej konsumpcji powinna pomóc spółkom poradzić sobie z trudniejszą sytuacją w obszarze eksportu, wynikającą z aprecjacji dolara amerykańskiego. Choć niskie ceny surowców mogą być pewnym wyzwaniem dla sektorów o większej ekspozycji na rynek surowcowy w 2016 r., sądzimy, że inne sektory powinny odczuć ich korzystny wpływ w postaci obniżenia kosztów produkcji. Większość przedsiębiorstw amerykańskich ma odpowiednie poziomy płynności w bilansach i w dalszym ciągu charakteryzuje się zasadniczo dobrą dla nas pozycją i zdolnością do niwelowania niekorzystnego wpływu umiarkowanych podwyżek stóp procentowych. Uważamy ponadto, że warunki techniczne lub epizody wzmożonej zmienności mogą stanowić okazje do korygowania naszego pozycjonowania pod kątem wyceny względnej.

Zastanawiając się, co może przynieść nam 2016 rok, sądzimy, że wreszcie wkraczamy w od dawna oczekiwaną fazę wzrostu stóp procentowych. Wzrost ten będzie jednak prawdopodobnie powolny i zrównoważony, a jego skala nie powinna wywołać poważniejszych przesunięć w portfelach instrumentów o stałym dochodzie.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Pośród byków i niedźwiedzi”.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół.

Wyłączenie odpowiedzialności za odnośniki do stron zewnętrznych

Odnośniki mogą przekierowywać użytkownika na zewnętrzne strony lub do zewnętrznych elementów multimedialnych zawierających informacje lub usługi, które nie zostały przez nas sprawdzone ani nie są przez nas wspierane. Radzimy zapoznać się z polityką dotyczącą prywatności, bezpieczeństwa, użytkowania, itp. każdej odwiedzanej strony internetowej, ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad takimi stronami zewnętrznymi ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści na nich zawarte.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

[1] Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.