Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywne spojrzenie na zmienność

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki hiszpański

Wielu inwestorów obawia się takiej zmienności rynkowej, jaką obserwujemy od kilku miesięcy, choć nie zawsze jest ona niekorzystna, szczególnie dla inwestorów zajmujących się niektórymi alternatywnymi strategiami inwestycyjnymi. Brooks Ritchey, starszy dyrektor zarządzający w K2 Advisors, tłumaczy, dlaczego tak jest.

Brooks Ritchey
Brooks Ritchey

Brooks Ritchey
Starszy dyrektor zarządzający, K2 Advisors
Franklin Templeton Solutions

Każdy zarządzający inwestycjami ma własną kolekcję ulubionych powiedzonek. Jedno z moich brzmi: „Każdy nowy kryzys to możliwości w przebraniu”. Rok 2016 jak dotąd daje mi szansę sprawdzenia słuszności tej maksymy. Mimo burzliwego początku roku na rynkach na całym świecie wzmożona zmienność pociąga za sobą możliwości w postaci rynkowej niewydolności. Niewydolny rynek oznacza, że inwestorzy generalnie podejmują decyzje przede wszystkim pod wpływem strachu, a nie czynników fundamentalnych, a ceny papierów wartościowych mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistej wartości.

Ogólnie rzecz biorąc, strategie hedgingowe w większości dążą do zarabiania na rynkowych dysproporcjach przez wykorzystywanie cenowych lub innych względnych rozbieżności między papierami wartościowymi, technicznych wahań rynkowych, głębokiej fundamentalnej analizy wyceny lub innych mierzalnych trendów i/lub niespójności.

Jako inwestorzy wykorzystujący strategie hedgingowe przez portfele płynnych inwestycji alternatywnych oczekujemy, że ta rynkowa niewydolność będzie dla nas oznaczać lepsze możliwości generowania ponadprzeciętnych zwrotów lub dodatniego wskaźnika alfa.[1] Innymi słowy, z punktu widzenia inwestorów zajmujących się strategiami hedgingowymi zmienność zwykle oznacza większe szanse na oddzielenie zwycięzców od przegranych. (Nie oznacza to, że inwestorzy koncentrujący się na strategiach hedgingowych zawsze starają się unikać „przegranych”, ale o tym powiemy kilka słów nieco później).

Na podstawie naszych bieżących prognoz ekonomicznych oraz w obliczu ciągłych zmagań rynków z takimi problemami jak słabnące tempo wzrostu w Chinach czy niepewność wokół globalnych stóp procentowych spodziewamy się utrzymania, a może nawet eskalacji zmienności w najbliższym czasie. Uważamy, że spośród czterech powszechnych typów strategii hedgingowych zwykle wykorzystywanych przez nasze portfele płynnych inwestycji alternatywnych (strategie akcyjne typu „long/short”, strategie oparte na wartości względnej, strategie powiązane ze zmianami w spółkach oraz globalne strategie makroekonomiczne) największe szanse na wykorzystanie spodziewanego nasilenia rynkowej zmienności w najbliższej przyszłości mają globalne strategie makroekonomiczne oraz strategie akcyjne typu „long/short”.

Globalne strategie makroekonomiczne. Świat pełen możliwości

Globalne strategie makroekonomiczne koncentrują się na możliwościach wynikających z ogólnych makroekonomicznych czynników na wielu rynkach i wśród wielu aktywów, w tym walut i surowców. Zarządzający tymi strategiami biorą pod uwagę wiele czynników, takich jak wskaźniki ekonomiczne dotyczące danego kraju lub regionu czy trendy i rozbieżności w polityce banków centralnych. Ostatnie wydarzenia w Chinach przełożyły się na możliwości dla zarządzających globalnymi makroekonomicznymi strategiami hedgingowymi. Oto przykład jednej z takich okazji:

Untitled

Strategie akcyjne typu „long/short”: Zmienność i rozpiętość cen akcji

Wraz z narastającą zmiennością rozpiętość między cenami akcji spółek uważanych za solidne a kursami papierów przedsiębiorstw zmagających się z trudnościami zwykle się powiększa. Celem strategii hedgingowych typu „long/short” jest wykorzystywanie tego zjawiska poprzez grę na wzrost kursów akcji (obejmowanie długiej pozycji) mocnych spółek oraz obejmowanie krótkiej pozycji spółek słabszych. Należy pamiętać, że zarządzający strategiami hedgingowymi nie koncentrują się wyłącznie na poszukiwaniu „zwycięzców”, ale mogą korygować swą ekspozycję i wyszukiwać spółki, które mogą odczuć negatywne konsekwencje takich wydarzeń jak na przykład załamanie cen ropy, aby zarabiać na spadkach kursów ich papierów.

Uważamy ponadto, że strategie akcyjne typu „long/short” mogą korzystać na dalszym wzroście stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, nawet jeżeli podwyżki te nie będą zbyt radykalne. Nawet stopniowe wzrosty stóp mogą przekładać się na możliwości dla zarządzających strategiami hedgingowymi „long/short”.

W warunkach niskich stóp procentowych wiele miernych spółek jest w stanie funkcjonować w oparciu o tanie kredyty. Gdy stopy idą w górę, możliwości takich miernych spółek w zakresie dalszego wzrostu stają się ograniczone, ponieważ wyższe koszty obsługi długu zaniżają ich zyski. Takie okoliczności pomagają jednoznacznie oddzielić zwycięzców od przegranych, a związane z tym dysproporcje rynkowe przekładają się na potencjał do generowania wskaźnika alfa.

Kolejnym czynnikiem mającym istotny wpływ na wyceny i oddzielenie zwycięzców od przegranych jest solidna aprecjacja dolara amerykańskiego w ciągu ostatniego roku. Amerykańskie sektory i spółki koncentrujące się na eksporcie mają dziś trudniejsze warunki do powiększania zysków niż importerzy czy przedsiębiorstwa generujące zyski przede wszystkim na rynku lokalnym. Ze względu na to, że kierunek polityki pieniężnej w USA odbiega od przyjętego w wielu innych dużych gospodarkach i regionach, spodziewamy się kontynuacji tego trendu do końca 2016 r. Wyższe stopy procentowe w USA prawdopodobnie podtrzymają trend wzrostowy kursu dolara w stosunku do innych ważnych walut.

Wykorzystanie „zaburzeń równowagi”

Kolejnym czynnikiem, który może zaowocować możliwościami dla strategii akcyjnych typu „long/short”, jest rozwój przełomowych technologii, zwanych także technologiami „zaburzającymi równowagę” w swych sektorach. Od dłuższego czasu obserwujemy wpływ Google i innych spółek z branży mediów elektronicznych na tradycyjne media. W przyszłości możemy spodziewać się podobnych wstrząsów w innych branżach, takich jak motele czy rekreacja, gdy pojawią się na nich nowe technologie zaburzające dotychczasowe status quo. W warunkach dynamicznego rozwoju technologii może pojawić się wielu zwycięzców i przegranych.

Takie zaburzenia, podobnie jak zmienność, często postrzegane są negatywnie, jednak oba te zjawiska mogą przekładać się na atrakcyjne możliwości inwestycyjne dla strategii hedgingowych dążących do wykorzystywania wynikających z nich zwykle dysproporcji rynkowych.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość rynkowa instrumentów utrzymywanych w portfelach płynnych inwestycji alternatywnych K2 może rosnąć lub spadać, czasem w sposób gwałtowny i nieprzewidywalny. Wyniki portfeli uzależnione są od umiejętności zarządzającego w zakresie selekcji, kontrolowania i alokacji aktywów portfela pomiędzy doradców. Portfele są aktywnie zarządzane i mogą notować straty, gdy ocena określonych inwestycji przez zarządzającego lub doradców okaże się nieprawidłowa. Niektórzy współzarządzający mogą mieć niewielkie lub zerowe doświadczenie w zarządzaniu aktywami zarejestrowanej spółki inwestycyjnej. Z zagranicznymi inwestycjami związane jest większe ryzyko inwestycyjne wynikające z czynników politycznych, ekonomicznych, kredytowych czy informacyjnych, a także z wahań kursów walut. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z kosztami i mogą być źródłem lewarowania portfela inwestycyjnego, co z kolei może powodować znaczną zmienność i straty (jak i zyski) portfela przewyższające wartość inwestycji początkowej. Inwestycje w papiery dłużne o niższym ratingu lub wysokim dochodzie wiążą się z większym ryzykiem kredytowym, włącznie z ryzykiem niewypłacalności lub upadłości emitenta. Portfele mogą dokonywać krótkiej sprzedaży papierów, która wiąże się z ryzykiem strat przewyższających wartość zainwestowanego kapitału. Ryzyko niedostatecznej płynności dotyczy papierów, które trudno sprzedać po cenie, na jaką są wyceniane, lub których sprzedaż po takiej cenie nie jest możliwa.

[1] Alfa to skorygowany o ryzyko wskaźnik wartości, jaką zarządzający portfelem dodaje lub odejmuje od stopy zwrotu funduszu.

[2] Krótka sprzedaż to sprzedaż papierów wartościowych, które sprzedawca pożyczył (najczęściej od maklera) i zobowiązał się zwrócić w określonym terminie w przyszłości. Makler sprzedaje pożyczone akcje i przekazuje środki uzyskane ze sprzedaży na rachunek sprzedawcy. W określonym terminie w przyszłości sprzedawca zobowiązany jest do kupna tej samej liczby akcji i zwrotu ich maklerowi. Jeżeli w okresie między tymi transakcjami cena akcji spadnie, sprzedawca może odkupić akcje po niższej cenie i zarobić na różnicy cenowej. Jeżeli natomiast kurs akcji w tym czasie wzrośnie, sprzedawca będzie musiał zapłacić więcej za odkupowane akcje i tym samym poniesie stratę. Ważne: Strategie oparte na krótkiej sprzedaży wiążą się z nieograniczonym potencjałem możliwych spadków.