Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Prognozy dla strategii opartych na funduszach hedgingowych na pierwszy kwartał: K2 Advisors

K2 Advisors dąży do generowania wartości poprzez aktywne zarządzanie portfelem, taktyczną alokację i dywersyfikację wykorzystującą cztery podstawowe strategie hedgingowe: strategię akcyjną typu „long/short”, strategię opartą na wartości względnej, globalną strategię makroekonomiczną oraz strategię powiązaną ze zmianami w spółkach. W swych prognozach na pierwszy kwartał 2017 r., członkowie zespołów K2 Advisors ds. badań i budowy portfeli inwestycyjnych analizują wywołane przez wyborcze zwycięstwo Trumpa odbicie na rynkach zwane „Trumpflacją” oraz inne ważne rynkowe wydarzenia, które zamierzają obserwować.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski niemiecki

Prognozy na I kwartał: czy rynki rzeczywiście czeka tak wielka zmiana?

Wtorek 8 listopada 2016 r. znacząco odmienił oblicze świata i przyniósł także zmianę nastrojów mających wpływ na sytuację na rynkach światowych od ponad ośmiu lat. Dominująca narracja makroekonomiczna została z dnia na dzień napisana na nowo. Przyszłość definiowana dotychczas na podstawie prognoz ograniczonego wzrostu, oczekiwań „niższych stóp procentowych przez dłuższy czas” oraz obaw związanych z deflacją/stagflacją nagle została postawiona na głowie. Do wieczora 9 listopada, czyli w ciągu zaledwie 24 godzin od ogłoszenia wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, najbardziej prawdopodobny oczekiwany scenariusz zmienił się z deflacji na galopującą reflację oraz ze stagnacji produktu krajowego brutto (PKB) na eksplozję wzrostu gospodarczego. Ceny aktywów na całym świecie były szybko i gwałtownie przeszacowywane pod kątem nowego światowego porządku: rozpoczęła się „Trumpflacja”.

Od czasu wyborów w Stanach Zjednoczonych rynki opierały swe prognozy praktycznie wyłącznie na nadziei. Nadziei, że Trump spełni obietnice z kampanii wyborczej i dokona „wielkich” czynów dla Ameryki. Nadziei, że potężne wydatki na infrastrukturę, agresywne cięcia podatków, sprowadzenie wygenerowanych zagranicą zysków na rynek krajowy oraz potencjalnie mniej uciążliwe regulacje skutecznie ożywią gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Nadziei, że Rezerwa Federalna będzie w stanie normalizować stopy procentowe nie wywołując przy tym szkodliwych efektów ubocznych. Nadziei, że Europa uniknie niekorzystnych politycznych następstw referendum we Włoszech czy wyborów we Francji i w Niemczech w 2017 r. Wreszcie także nadziei, że sytuacja na rynkach wschodzących się ustabilizuje i nie pogorszy się pod wpływem wzrostu kursu dolara amerykańskiego.

Czy te nadzieje i tak duży optymizm są racjonalne? Oczekiwania są niewątpliwe całkiem duże, ale prawda potrafi być bardziej zaskakująca niż fikcja i nawet najbardziej utalentowani bajkopisarze prawdopodobnie nie byliby w stanie wyobrazić sobie tak fantastycznej fabuły, jaka w rzeczywistości rozegrała się podczas tego cyklu wyborczego. Może zatem Ameryka zanotuje rzeczywisty i odczuwalny wzrost, a może nie.

Tak czy inaczej naszym zadaniem jest reagowanie na bieżący rozwój wydarzeń. Jedyne, czego możemy być pewni, to fakt, że najbliższa przyszłość będzie naznaczona niepewnością i zmiennością rynkową, co generalnie sprzyja strategiom hedgingowym. Należy pamiętać, że wyższy wskaźnik alfa[1] to efekt uboczny niewydajnego rynku, a wzmożona zmienność sygnalizuje, według nas, właśnie taki brak wydajności. Wyborcze zwycięstwo Trumpa to rzeczywiście prawdziwy wstrząs i spodziewamy się ostrych wahań rynkowych w górę i w dół do czasu, gdy rynki ustalą jakie będą konsekwencje tego wstrząsu. Przewidujemy, ponadto, dużą rotację pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów, której przykładem jest obecny odpływ dużych ilości kapitału z rynku obligacji w kierunku akcji. Spodziewamy się także znaczącego rozproszenia na poziomie poszczególnych sektorów i papierów wartościowych. W takich okolicznościach zarządzający inwestycjami mający większą swobodę w zakresie obrotu instrumentami i dostęp do niekonwencjonalnych i rzadziej wykorzystywanych papierów wartościowych mogą być w stanie skuteczniej zarabiać na trendach i przesunięciach cenowych.

Trumpflacja: lepsze warunki dla strategii akcyjnej typu „long/short”

W minionym kwartale z optymizmem ocenialiśmy perspektywy rysujące się przed strategią akcyjną typu „long/short” i od tamtej pory tylko utwierdziliśmy się w tym przekonaniu. Uważamy, że wspomniana potężna zmiana na rynkach, którą obserwujemy od wyborczego zwycięstwa Trumpa, to dodatkowy korzystny czynniki dla tej strategii, podobnie jak oczekiwania związane z normalizacją stóp procentowych. Przewidujemy, że zarządzający strategiami akcyjnymi typu „long/short” będą mogli zarabiać na idiosynkratycznych możliwościach, jakie mogą pojawić się wraz z tymi zmianami. Można, na przykład, spodziewać się wzmożonej presji na kondycję finansową spółek o słabych fundamentach w warunkach rosnących stóp procentowych, co oznaczałoby potencjalne źródło zysków dla zarządzających, którzy będą potrafili prawidłowo wytypować zwycięzców i przegranych. Spółki i sektory podatne na zmiany cyklu gospodarczego mogą radzić sobie dobrze w warunkach rosnących wydatków na infrastrukturę, natomiast sektory defensywne mogą pozostawać nieco w tyle, gdy inwestorzy będą odchodzić od instrumentów oferujących przede wszystkim dochód.

Burzenie tamy powstrzymującej repatriację dochodów: strategia powiązana ze zmianami w spółkachNasze prognozy dla strategii hedgingowej powiązanej ze zmianami w spółkach są optymistyczne z kilku powodów. Wartość przeprowadzanych transakcji jest niezmiennie wysoka od kilku lat w efekcie niskich stóp procentowych, sprzyjających warunków na rynkach kredytowych oraz wysokich poziomów gotówki w bilansach spółek. W tym kwartale przewidujemy jednak pojawienie się dodatkowego czynnika, który będzie korzystny dla tej strategii. Po zaskakującym zwycięstwie Trumpa pojawiła się nowa narracja co do możliwości sprowadzenia na krajowy rynek bilionów dolarów utrzymywanych zagranicą w gotówce przez przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych. Na razie są to oczywiście wyłącznie spekulacje, a czas takich transferów oraz dokładna wartość kapitału zgromadzonego zagranicą nie są znane. Dominują jednak oczekiwania, że potencjalne zmiany regulacji i przepisów podatkowych wprowadzone przez administrację Trumpa skłonią przedsiębiorstwa do sprowadzenia tych środków w całości lub w części z powrotem do kraju.

Byłby to oczywiście ważny katalizator dobrych wyników strategii powiązanej ze zmianami w spółkach, ponieważ ta gotówka mogłaby być wykorzystana na potrzeby rozmaitych transakcji, takich jak wypłaty specjalnej dywidendy, podwyżki dywidendy, potencjalny wykup akcji, fuzje i przejęcia, restrukturyzacje czy zwiększenie nakładów na badania i rozwój. Dyrektorzy finansowi spółek mieliby w każdym razie do dyspozycji mnóstwo środków pieniężnych, co oznaczałoby bardzo atrakcyjne możliwości z punktu widzenia rozwoju działalności i wzrostu przedsiębiorstw.

Więcej o wspomnianych tutaj oraz pozostałych strategiach hedgingowych można przeczytać w naszym poprzednim artykule na blogu pt. „Płynne inwestycje alternatywne coraz bardziej atrakcyjne”.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i (lub) przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Identyfikowanie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych nie jest łatwym zadaniem i wiąże się ze sporą dozą niepewności. Nie ma także gwarancji, że którakolwiek z takich alternatywnych strategii inwestycyjnych przyniesie spodziewane efekty. Z inwestycjami w tego rodzaju strategie wiąże się różnego rodzaju ryzyko, w tym ryzyko rynkowe typowe dla podmiotów inwestujących we wszystkie typy instrumentów, włącznie z ryzykiem zmienności rynkowej. Każda transakcja może wygenerować stratę, jeżeli oczekiwania zarządzającego się nie zrealizują.

Wartość rynkowa instrumentów utrzymywanych w portfelach płynnych inwestycji alternatywnych K2 może rosnąć lub spadać, czasem w sposób gwałtowny i nieprzewidywalny. Inwestowanie w zagraniczne papiery wartościowe wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących obarczone są jeszcze większym ryzykiem wynikającym z tych samych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami i mniejszą płynnością. Prognozy dotyczące strategii hedgingowych są formułowane w odniesieniu do innych strategii hedgingowych i nie odzwierciedlają opinii dotyczących spodziewanych wyników bezwzględnych czy spodziewanego ryzyka. Założenia inwestycyjne zespołu K2 ds. analiz oparte są na szeregu różnych czynników i mogą ulegać zmianie.

[1] Alfa to skorygowany o ryzyko wskaźnik wartości, jaką zarządzający portfelem dodaje lub odejmuje od stopy zwrotu funduszu.