Pośród byków i niedźwiedzi

Kapitał

Budżet Indii na rok budżetowy 2017-2018: Najważniejsze informacje

Indyjska gospodarka boryka się z tymczasowymi problemami z płynnością w związku z wycofaniem z obiegu banknotów o nominałach 500 i 1000 rupii indyjskich pod koniec ubiegłego roku w ramach prowadzonej przez indyjskiego premiera Narendrę Modiego walki z korupcją. Pewien niepokój wśród inwestorów związany z budżetem państwa na rok budżetowy 2017-2018 oraz jego potencjalnym wpływem na rynek jest zatem zrozumiały. Sukumar Rajah, dyrektor zarządzający i CIO ds. azjatyckich rynków akcji, analizuje długofalowe plany budżetowe Modiego oraz indyjskiego ministra finansów Aruna Jaitleya oraz omawia potencjalne korzyści przyjaznej dla inwestorów polityki dla indyjskiej gospodarki w nadchodzącym roku.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki

Gdy indyjski rząd ogłosił w listopadzie program demonetyzacji, wiadomość o tej decyzji była przekazywana przez media na całym świecie i wywołała tymczasową zmienność na indyjskim rynku akcji. W rezultacie Indie utraciły pozycję najszybciej rosnącej gospodarki na świecie1, jednak sądzimy, że program demonetyzacji nie zaburza gospodarczej równowagi tak mocno, jak początkowo obawiało się wielu obserwatorów; przewidujemy, że konsekwencje programu wymiany banknotów okażą się krótkotrwałe i wygasną wraz z wprowadzeniem do obiegu nowych środków płatniczych.

W obliczu zaplanowanych na bieżący rok ważnych wyborów stanowych, rynki spodziewały się budżetu o bardziej populistycznym odchyleniu niż dotychczas. Tegoroczny budżet jest natomiast przede wszystkim skoncentrowany na konsolidacji finansów publicznych, a konkretnie na obniżeniu rządowych deficytów. Uważamy, że nacisk na bardziej konserwatywną politykę budżetową może sprzyjać odbiciu wzrostu gospodarczego w perspektywie dwóch kolejnych kwartałów.

pic 1

Sądzimy, że podjętą niedawno decyzję o demonetyzacji należy postrzegać w kontekście innych zakrojonych na szeroką skalę elementów polityki rządu. Pomimo krótkoterminowych konsekwencji demonetyzacji, zmiany o charakterze długoterminowym, takie jak wprowadzenie ustawy o podatku od towarów i usług, zwiększanie dostępności usług finansowych i poprawa wydajności realizacji projektów rządowych mogą sprawić, że ścieżka długofalowego rozwoju Indii stanie się bardziej czytelna.

W założeniach budżetu wyraźnie widoczna była długoterminowa koncentracja na wzroście. Plany transformacji, stymulacji i porządkowania nie odbiegały od formułowanych przez Modiego najważniejszych tematów związanych z dyscypliną budżetową z naciskiem na długofalową kondycję budżetową, wyższe wydatki na infrastrukturę, ściślejsze przestrzeganie przepisów podatkowych oraz finansowanie świadczeń społecznych.

Przestrzeń do wzrostu na indyjskim rynku akcji

Indyjski rynek akcji pozytywnie zareagował na budżet i zanotował odbicie pod wpływem braku zmian w opodatkowaniu długoterminowych zysków kapitałowych z inwestycji w akcje. Nadal dostrzegamy przestrzeń do dalszych wzrostów. Indyjska giełda należy do najbardziej różnorodnych rynków na świecie i wykazuje odporność na wpływ wstrząsów zewnętrznych. Liczba krajowych inwestorów posiadających akcje indyjskich spółek jest nadal niska, ale to najwyraźniej wkrótce się zmieni.

Ponadto indyjski rząd stara się przyciągać inwestorów zagranicznych, między innymi poprzez zniesienie obowiązku uzyskania zatwierdzenia Rady ds. Promocji Inwestycji Zagranicznych (FIPB) oraz uproszczenie procesu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych stają się coraz bardziej długoterminowe, a napływ tych inwestycji wzrósł w 2016 r. o 18%2.

Sądzimy, że zmienność zysków krajowych spółek także może wzrosnąć, ponieważ niektóre przedsiębiorstwa, a konkretnie spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu, będą musiały jakoś przetrwać wpływ programu demonetyzacji w warunkach braku przepływów pieniężnych.

Sektory, które warto obserwować

Tegoroczny zrównoważony budżet odzwierciedla zobowiązanie do utrzymania dyscypliny budżetowej, choć niektórzy mogą odnieść wrażenie, że administracja Modiego wykazała się daleko posuniętą ostrożnością.

Dobra konsumpcyjne wyższego rzędu

  • Koncentracja rządu na indyjskich obszarach wiejskich i dalszym obniżaniu stawek podatków nakładanych na gorzej zarabiających podatników powinna sprzyjać spółkom z tego sektora, które są w stanie oferować tańsze towary i usługi.
  • Zakaz dużych transakcji gotówkowych może okazać się korzystny dla zorganizowanych graczy (spółek działających zgodnie z regulacjami rządowymi i wywiązujących się z zobowiązań podatkowych) z branży jubilerskiej.
  • Wpływ programu demonetyzacji wciąż jest widoczny, a krótkoterminowa zmienność danych o zyskach krajowych spółek nie będzie dla nas zaskoczeniem. Konsekwencje tego zjawiska prawdopodobnie będą odczuwalne w sektorze dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu.

Finanse

  • Nakreślona w budżecie konsolidacja powinna nadal poprawiać bieżące warunki płynności i stworzyć przestrzeń do obniżania stóp depozytowych, które znalazły się ostatnio pod pewną presją po cięciach stóp kredytowych.
  • Sądzimy, że budżet prawdopodobnie nie będzie miał bezpośredniego wpływu na indyjskie banki, ale może przynieść liczne korzyści pośrednie poprzez cyfryzację, spadek stóp i wzrost gospodarczy.

Materiały

  • Powiązany z zyskami plan rozwoju niedrogiego budownictwa mieszkaniowego powinien zwiększyć popyt na cement i inne najważniejsze materiały wykorzystywane przy budowie domów.

Przemysł

  • Mniej więcej 60% budżetu na infrastrukturę przeznaczono na transport, tj. na linie kolejowe, autostrady, linie metra, sieci irygacyjne i porty.

Uważamy, że budżet na rok budżetowy 2017-2018 zachowuje równowagę w obszarze planowanych wydatków rządowych, zakładając obniżanie deficytu przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu poszczególnych sektorów poprzez wydatki publiczne. Ten pierwszy element pozwala Indiom zachować wiarygodność i zaufanie inwestorów, natomiast drugi stymuluje wzrost gospodarczy, co jest bardzo potrzebne po demonetyzacji. W rezultacie dostrzegamy liczne potencjalne możliwości inwestycyjne w sektorach gospodarki krajowej, które powinny napędzać wzrosty na indyjskim rynku akcji i położyć solidne fundamenty pod konsolidację budżetową.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzającego, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym czynnikami dotyczącymi poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólnymi warunkami panującymi na rynkach. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków akcji.

1.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, „World Economic Outlook”, styczeń 2017 r.

  1. Departament Polityki Przemysłowej i Promocji Przemysłu, grudzień 2016 r.