Pośród byków i niedźwiedzi

O stałym dochodzie

Dlaczego zaostrzanie polityki przez Fed nie powinno niepokoić inwestorów działających na rynkach instrumentów o stałym dochodzie?

Powszechne przewidywania rynkowe zakładały podwyższenie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA (Fed) podczas marcowego posiedzenia poświęconego polityce pieniężnej, a Fed zachował się zgodnie z oczekiwaniami, podnosząc swoją kluczową krótkoterminową stopę kredytową (stopę funduszy federalnych) po raz drugi na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Fed zaznaczył ponadto, że cykl zaostrzania polityki pieniężnej prawdopodobnie będzie kontynuowany, jednak na horyzoncie wciąż jest wiele niewiadomych. Chris Molumphy z zespołu Franklin Templeton Fixed Income Group interpretuje krok Fedu jako wotum zaufania dla gospodarki Stanów Zjednoczonych w obliczu pozytywnych trendów dotyczących rynku pracy, konsumpcji i nastrojów w biznesie. Chris Molumphy przypomina, że stopy długoterminowe nie idą krok w krok za rosnącą stopą funduszy federalnych, natomiast — co szczególnie istotne — na rynkach instrumentów o stałym dochodzie wciąż można znaleźć atrakcyjne obszary pomimo wzrostów stóp.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki

W świetle symptomów sygnalizujących dobrą kondycję gospodarki nabieramy coraz większego przekonania, że znajdujemy się w fazie wzrostu krótkoterminowych stóp procentowych; przewidujemy, że wzrosty stóp krótkoterminowych w najbliższej przyszłości będą raczej stopniowe, a nie gwałtowne, a Fed będzie dążył do bardziej neutralnego poziomu stóp. W odniesieniu do inwestycji stałodochodowych należy jednak pamiętać, że stopy krótkoterminowe zwykle nie są w pełni skorelowane ze stopami długoterminowymi, na które wpływ może mieć wiele różnych czynników.

Jak zawsze oznacza to różne implikacje dla różnych sektorów rynku instrumentów o stałym dochodzie.

Podwyżkę stóp wprowadzoną przez Fed postrzegamy jako dobry sygnał świadczący o tym, że Fed uznaje dowody potwierdzające solidną kondycję gospodarki Stanów Zjednoczonych, w tym, w szczególności, korzystne trendy na rynku pracy oraz dobre nastroje wśród przedsiębiorców i konsumentów.

W miarę poszukiwań bardziej neutralnego poziomu stóp procentowych, Fed odzyskuje także szerszy wpływ na gospodarkę. Neutralny poziom stóp zapewnia Rezerwie Federalnej dostęp do pełnego arsenału narzędzi, które mogą okazać się potrzebne, gdyby trzeba było dokonać zwrotu w prowadzonej polityce. Nasze obawy budzi, między innymi, fakt, że jeżeli Rezerwa Federalna nadal będzie utrzymywała stopy na niskim poziomie, a kondycja gospodarki nieoczekiwanie zacznie się pogarszać, Fed nie będzie w stanie pobudzić gospodarki poprzez dalsze cięcia stóp. Sądzimy, że Fed powinien dysponować zapasem amunicji, nawet jeżeli w najbliższym czasie nie będzie jej potrzebować.

W świetle solidnych kluczowych wskaźników ekonomicznych, uważaliśmy i wciąż uważamy, że Fed podejmował coraz większe ryzyko zbyt późnej podwyżki krótkoterminowych stóp procentowych w reakcji na poprawę sytuacji gospodarczej. Przypominamy, że stopa funduszy federalnych przez dłuższy czas była na poziomie zerowym i wciąż jest niska na tle średnich historycznych nawet po ostatniej decyzji Fedu.

Nie spodziewamy się jednak równie szybkiego wzrostu rentowności długoterminowych papierów skarbowych. Rentowność 10-letnich papierów skarbowych może stopniowo i powoli iść w górę, jednak dynamika tego wzrostu nie będzie porównywalna ze wzrostem stóp krótkoterminowych.

Instrumenty o stałym dochodzie: interesujące obszary

Zgodnie z pozytywną oceną ogólnych fundamentalnych wskaźników ekonomicznych, niezmiennie formułujemy optymistyczne prognozy dla korporacyjnych instrumentów dłużnych, włącznie z obligacjami o ratingu inwestycyjnym, obligacjami o wysokim dochodzie i kredytami lewarowanymi (bankowymi), pomimo dobrej passy w ostatnim czasie. Wciąż uważamy, że te sektory mogą generalnie korzystać na sprzyjających czynnikach ekonomicznych.

Jeżeli chodzi o papiery dłużne przedsiębiorstw o ratingu niższym niż inwestycyjny, największe ryzyko zawsze jest związane z kłopotami finansowymi i niewypłacalnością, zatem uważnie obserwujemy te źródła ryzyka na obecnym etapie cyklu ekonomicznego. Uważnie monitorujemy sytuację, ale nie dostrzegamy sygnałów zapowiadających szerszy spadek jakości instrumentów kredytowych, przynajmniej w krótkiej i średniej perspektywie czasowej.

Ponadto niezmiennie uważamy, że sektor obligacji komunalnych jest atrakcyjny z punktu widzenia wartości względnej. Ogólnie rzecz biorąc, pozytywnie oceniamy wskaźniki fundamentalne dotyczące kondycji finansowej większości miast i stanów.

Podsumowując, przypuszczamy, że Fed prawdopodobnie będzie nadal podnosił krótkoterminowe stopy procentowe w miarę poszukiwania bardziej neutralnego poziomu stóp procentowych na krzywej dochodowości, a z czasem te podwyżki staną się bardziej zrównoważone. Biorąc pod uwagę solidną kondycję gospodarki Stanów Zjednoczonych, z optymizmem patrzymy na zaostrzanie polityki pieniężnej przez Fed i sądzimy, że na rynkach instrumentów o stałym dochodzie wciąż jest wiele potencjalnych możliwości dla inwestorów.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

 Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

 Jakie jest ryzyko?

 Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Wpływ na wartość obligacji mogą mieć zmiany kondycji finansowej ich emitentów oraz zmiany ratingów kredytowych. Kredyty o zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje przedsiębiorstw o wysokim dochodzie mają rating niższy niż inwestycyjny, w związku z czym inwestowanie w te instrumenty wiąże się z większym ryzykiem niewypłacalności, która może skutkować utratą zainwestowanego kapitału; ryzyko to może być większe w okresach spowolnienia gospodarczego.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.