Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Prognozy dla strategii opartych na funduszach hedgingowych na drugi kwartał: K2 Advisors

K2 Advisors dąży do generowania wartości poprzez aktywne zarządzanie portfelem, taktyczną alokację i dywersyfikację wykorzystującą cztery podstawowe strategie hedgingowe: strategię akcyjną typu „long/short”, strategię opartą na wartości względnej, globalną strategię makroekonomiczną oraz strategię powiązaną ze zmianami w spółkach. W prognozach na drugi kwartał 2017 r. członkowie zespołów K2 Advisors ds. badań i budowy portfeli inwestycyjnych przedstawiają punkt widzenia na ważne rynkowe wydarzenia, które zamierzają obserwować.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki

Prognozy na drugi kwartał: co dalej po „efekcie Trumpa”?

Rozbieżność pomiędzy politycznymi oczekiwaniami a rzeczywistością nieco się zmniejszyła w ostatnich tygodniach, przynajmniej jeżeli chodzi o 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nieudane forsowanie nowej ustawy o opiece zdrowotnej przyniosło pewne otrzeźwienie po rozleniwieniu, jakie zapanowało na Wall Street po wyborach. Taki przebieg wydarzeń został w niektórych kręgach odebrany z pewną satysfakcją, natomiast optymiści mogą z zadowoleniem zauważyć, że podział władzy zaprojektowany przez ojców założycieli Stanów Zjednoczonych wciąż pozostaje w Waszyngtonie nienaruszony.

Nieudana próba zastąpienia dotychczasowej ustawy o systemie opieki zdrowotnej nowym prawem oraz odrzucenie zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych dla obywateli niektórych krajów pokazały, że poszczególne elementy polityki zapowiadanej przez władzę wykonawczą nie będą ślepo akceptowane przez władzę ustawodawczą i sądowniczą. Na razie jednak wciąż panuje powszechne przekonanie, że administracji Trumpa uda się zrealizować trzy najważniejsze punkty zapowiadanej polityki, czyli reformę systemu podatkowego, deregulację i zwiększenie wydatków na infrastrukturę, a te trzy inicjatywy skutecznie pobudzą gospodarkę Stanów Zjednoczonych i zapewnią wsparcie dla obecnych wycen rynkowych.

Po wyborczym zwycięstwie Trumpa nastąpiło trzymiesięczne odbicie na rynkach akcji. Czas pokaże, na ile nadzieje i spekulacje przełożą się na rzeczywistość.

Niezależnie od ostatecznego rozwoju wydarzeń na arenie politycznej, przyjmując rynkową perspektywę w przyszłości spodziewamy się większej zmienności, która może być korzystna dla strategii hedgingowych. Należy pamiętać, że wyższy wskaźnik alfa to efekt uboczny niewydajnego rynku, a wzmożona zmienność sygnalizuje, według nas, właśnie taki brak wydajności — stąd większe szanse na sukces po stronie aktywnych inwestorów takich jak strategie hedgingowe. Wyborcze zwycięstwo Trumpa to rzeczywiście prawdziwy wstrząs i spodziewamy się ostrych wahań rynkowych w górę i w dół, dopóki rynki nie dojdą do konsensusu co do faktycznych konsekwencji wstrząsu. Spodziewamy się także znaczącego rozproszenia na poziomie poszczególnych sektorów i papierów wartościowych. W takich okolicznościach zarządzający inwestycjami mający większą swobodę obrotu instrumentami mogą być w stanie skuteczniej zarabiać na trendach i przesunięciach cenowych.

Bardziej sprzyjający klimat w Europie: strategie akcyjne typu „long/short”

Klimat w Europie stopniowo się poprawia, co dobrze wróży dla rynków europejskich, a także dla strategii akcyjnych typu „long/short”.

Po pierwsze, co najważniejsze, widmo populizmu najwyraźniej się oddala. To korzystna zmiana, ponieważ populizm stanowił zagrożenie dla budowanej przez całe dekady współpracy politycznej i gospodarczej w regionie. Niedawna porażka reprezentującego populistyczną „Partię Wolności” Geerta Wildersa w wyborach w Holandii może być barometrem nastrojów w całej Europie, co oznaczałoby, że nastroje się zmieniają. Co więcej, sondaże we Francji w większości sygnalizują spadek poparcia dla populistycznej kandydatki Marine Le Pen. W Niemczech partia kanclerz Angeli Merkel i jej koalicjanci nadal utrzymują przewagę nad prawicowymi konkurentami. Zmiany trendów politycznych w Europie powinny sprzyjać regionalnemu wzrostowi.

Poza korzystnymi warunkami politycznymi Europie dobrze wróżą także sprzyjające wskaźniki ekonomiczne i techniczne. Należy pamiętać, że akcje spółek europejskich notowały generalnie słabsze wyniki niż akcje przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat[1] i przypuszczamy, że trend ten może się odwrócić. Uważamy, że europejskie rynki akcji mogą zyskiwać dzięki korzystnym wycenom, przyspieszeniu wzrostu zysków i globalnej reflacji. Po latach względnie słabszego wzrostu w związku z kryzysem zadłużenia budżetowego i kryzysem w sektorze bankowym, wskaźniki wzrostu gospodarczego i inflacji w regionie zaczęły się poprawiać.

Co więcej, osłabienie euro i funta brytyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego połączone ze zmiennością rynkową wywołaną przez nadal niepewną sytuację geopolityczną zapewnia zarządzającym dodatkowe możliwości związane z selekcją akcji spółek z tego regionu. Dobrą pozycję powinny mieć, ponadto, europejskie spółki, które ponoszą koszty w euro lub funtach szterlingach, a jednocześnie generują dochody w mocniejszych walutach (takich jak dolar amerykański). Wielu zarządzających dostrzega możliwości także w sektorze finansowym; banki w Europie ciężko pracowały w ostatnich latach nad poprawą bilansów i wzmacnianiem kondycji. Uważamy, że wiele spośród tych instytucji zasługuje na wyższą wycenę niż notowana obecnie.

Bufor na wypadek większej niepewności: Wartość względna

Strategie oparte na wartości względnej są słabiej skorelowane z kierunkiem zmian w gospodarce, a zatem są atrakcyjne w warunkach wzmożonej niepewności rynkowej. W związku z bardzo małą rzeczywistą zmiennością profil długoterminowej zmienności strategii opartej na wartości względnej wykazuje atrakcyjną asymetrię jako uzupełnienie innych inwestycji. Co więcej, strategia ta najwyraźniej może korzystać na wzroście rozproszenia, który uważamy za prawdopodobny w świetle zmian polityki budżetowej wprowadzonych przez nową administrację Stanów Zjednoczonych, a także zmieniającej się rzeczywistości politycznej w Europie i w innych częściach świata.

Spodziewamy się wreszcie większych możliwości skorelowanych ze zmianami sytuacji gospodarczej w związku z rozbieżnymi ścieżkami polityki realizowanej przez banki centralne w najważniejszych gospodarkach na świecie. Przykładowo wyceny instrumentów z różnych krajów mogą być bardzo atrakcyjne względem siebie nawzajem, szczególnie w świetle stanowiska Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych co do podwyżek stóp procentowych. Z kolei w Japonii i w Europie nadal mówi się o możliwym rozluźnianiu polityki pieniężnej. Pochodną tej dynamiki są spore wahania na światowych rynkach walutowych, które także są źródłem możliwości zajmowania atrakcyjnych długich i krótkich pozycji przez strategie oparte na wartości względnej.

Katalizatory wyników strategii sytuacyjnych wciąż obecne

W 2017 r. spodziewamy się nadal solidnej dynamiki działalności spółek, która może przyspieszać wraz z upływem kolejnych miesięcy roku. Polityka nowej administracji będzie prawdopodobnie bardziej sprzyjająca dla biznesu (w związku z ograniczeniem regulacji), szczególnie w zakresie przepisów antymonopolowych. Mówi się także o dwóch potencjalnych zmianach w prawie podatkowym, które mogą korzystnie wpłynąć na działalność spółek; są to wakacje podatkowe umożliwiające sprowadzenie do kraju środków pieniężnych zarobionych na rynkach zagranicznych oraz znaczące obniżenie stawek podatku od zysków przedsiębiorstw.

Arbitraż fuzji i przejęć niezmiennie jest atrakcyjną strategią dla inwestorów poszukujących względnie stabilnych zwrotów przy minimalnej korelacji rynkowej. Inwestycje akcyjne oparte na łagodniejszych katalizatorach wyników zanotowały mieszane wyniki w 2016 r. w związku ze zmiennością rynkową i niekorzystnym rozwojem wydarzeń w niektórych przypadkach. Spodziewamy się poprawy warunków, gdy polityka nowej administracji stanie się bardziej czytelna, jednak wciąż sądzimy, że rozsądek nakazuje zmniejszanie wskaźnika beta poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Aktywni inwestorzy prawdopodobnie nadal będą brać na cel słabo zarządzane spółki, ale „szybkie działania naprawcze”, takie jak wykup akcji, odgrywają mniej istotną rolę. Oczekiwanie na efekty strategii będzie bardziej długotrwałe, jeśli inwestorzy będą decydować się na restrukturyzację zamiast inżynierii finansowej.

 Więcej o wspomnianych tutaj oraz pozostałych strategiach hedgingowych można przeczytać w naszym poprzednim artykule na blogu pt. „Płynne inwestycje alternatywne coraz bardziej atrakcyjne”.

 Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Identyfikowanie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych nie jest łatwym zadaniem i wiąże się ze sporą dozą niepewności. Nie ma także gwarancji, że którakolwiek z takich alternatywnych strategii inwestycyjnych przyniesie spodziewane efekty. Z inwestycjami w tego rodzaju strategie wiąże się różnego rodzaju ryzyko, w tym ryzyko rynkowe typowe dla podmiotów inwestujących we wszystkie typy instrumentów, włącznie z ryzykiem zmienności rynkowej.

Wartość rynkowa instrumentów utrzymywanych w portfelach płynnych inwestycji alternatywnych K2 może rosnąć lub spadać, czasem w sposób gwałtowny i nieprzewidywalny. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących obarczone są jeszcze większym ryzykiem wynikającym z tych samych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami i mniejszą płynnością.  Prognozy dotyczące strategii hedgingowych są formułowane w odniesieniu do innych strategii hedgingowych i nie odzwierciedlają opinii dotyczących spodziewanych wyników bezwzględnych czy spodziewanego ryzyka.

[1] Źródła: MSCI Europe Index, MSCI US Index. Indeks MSCI Europe Index obejmuje akcje dużych i średnich przedsiębiorstw z 15 europejskich krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Indeks MSCI USA Index mierzy wyniki akcji dużych i średnich spółek z rynku w Stanach Zjednoczonych. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.