Pośród byków i niedźwiedzi

Kapitał

Perspektywa przedterminowych wyborów we Włoszech wzbudza strach na rynkach akcji

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski

Szerokie poparcie najważniejszych partii politycznych we Włoszech dla nowej ordynacji wyborczej może oznaczać, że wybory parlamentarne w tym kraju zostaną przeprowadzone już we wrześniu. Niektórzy inwestorzy uważają, że ten bezprecedensowy krok może dodatkowo wystraszyć europejskie rynki akcji. Robert Mazzuoli, zarządzający portfelami inwestycyjnymi ds. akcji europejskich spółek w zespole Franklin Local Asset Management, uważa, że zmiana ordynacji wyborczej we Włoszech oraz prawdopodobieństwo wyłonienia nowych przywódców politycznych w trzech najważniejszych krajach strefy euro, czyli we Francji, Niemczech i Włoszech, mogą dać inwestorom szansę na zrobienie kroku w tył i oszacowanie potencjalnych możliwości dostępnych w całej Europie.

Cztery spośród najważniejszych włoskich partii politycznych poparły radykalną reformę systemu wyborczego, co, według ekspertów, zwiększa prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku rozpisane zostaną krajowe wybory powszechne.

Zaskakujący krok wystraszył niektórych inwestorów, a kursy akcji włoskich spółek spadały w ciągu kilku dni po ogłoszeniu wiadomości. Niektórzy obserwatorzy obawiają się konsekwencji dla rynków akcji w innych częściach Europy.

My jednak uważamy, że scenariusz może oznaczać możliwości (w szczególności na włoskim rynku akcji), o ile rynek będzie nadal notował słabą dynamikę w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory. Uważamy, że największe znaczenie ma zmiana systemu wyborczego.

Reforma wprowadza proporcjonalną ordynację wyborczą, podobną do stosowanej w Niemczech. Zgodnie z nowymi zasadami mniejsze partie potrzebowałyby co najmniej 5% głosów, by w ogóle dostać się do parlamentu. Zmiana zyskała poparcie czterech największych partii politycznych — centrolewicowej Partii Demokratycznej, centroprawicowej Forza Italia, Ruchu Pięciu Gwiazd oraz skrajnie prawicowej Lega Nord.

W przyszłym miesiącu autorzy włoskiego prawa mają debatować nad projektem ustawy, która wprowadzałaby reformę w życie. Jeżeli dojdą do porozumienia, nowe wybory mogą odbyć się już jesienią, czyli w tym samym okresie co wybory federalne w Niemczech.

Były włoski premier Matteo Renzi wyraził poparcie dla zmiany i powiedział, że przeprowadzenie wyborów w czasie, w którym odbędą się wybory federalne w Niemczech, zmniejszyłoby niepewność na rynku.

Jeżeli porozumienie się utrzyma, w efekcie pięcioprocentowego progu do włoskiego parlamentu w kolejnej kadencji wejdą zaledwie cztery partie, co powinno znacząco ułatwić uformowanie nowego rządu dysponującego bardziej stabilną większością.

Sądzimy zatem, że zmiana ordynacji wyborczej przemawia za przyjęciem bardziej optymistycznego podejścia do akcji włoskich spółek. W warunkach większej pewności co do tego, które partie wejdą do parlamentu oraz publicznego poparcia ze strony partyjnych liderów, spodziewamy się osłabienia niepokojów politycznych i niepewności rynkowej.

Szersze implikacje dla Europy

Jeżeli chodzi o prognozy na 2018 r., z coraz większym optymizmem oceniamy potencjalne możliwości dostępne dla inwestorów w Europie. Europejski Bank Centralny prawdopodobnie utrzyma poluzowaną politykę, co, według nas, potwierdza słuszność naszych prognoz.

Jeżeli Włochy przeprowadzą w 2017 r. przedterminowe wybory i zyskają stabilną koalicję rządową, wszystkie trzy najważniejsze kraje strefy euro (Francja, Niemcy i Włochy) będą miały nowo wybrane rządy. Można mieć nadzieję, że przedstawiciele tych krajów będą w stanie współpracować ze sobą przez 3-4 kolejne lata na rzecz reformowania UE po opuszczeniu wspólnoty przez Wielką Brytanię. Uważamy, że zapewniłoby to rynkom finansowym od dawna oczekiwaną stabilność polityczną, a także dałoby szansę na naprawę wad we wspólnym projekcie europejskim oraz ożywienie wzrostu połączone z większym udziałem różnych grup społecznych w rozwoju.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog Beyond Bulls & Bears.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków.Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. W zależności od tymczasowej koncentracji portfela na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji portfel może być narażony na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń dotyczących tych obszarów większego zaangażowania w porównaniu z funduszem utrzymującym ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej.