Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Prognozy dla strategii opartych na funduszach hedgingowych na trzeci kwartał: K2 Advisors

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski włoski niemiecki hiszpański

K2 Advisors dąży do generowania wartości poprzez aktywne zarządzanie portfelem, taktyczną alokację i dywersyfikację wykorzystującą cztery podstawowe strategie hedgingowe: strategię akcyjną typu „long/short”, strategię opartą na wartości względnej, globalną strategię makroekonomiczną oraz strategię powiązaną ze zmianami w spółkach. W prognozach na trzeci kwartał 2017 r. członkowie zespołów K2 Advisors ds. badań i budowy portfeli inwestycyjnych przedstawiają swój punkt widzenia na ważne rynkowe wydarzenia, które zamierzają obserwować, a także na wybrane strategie, które odzwierciedlają ich najważniejsze założenia inwestycyjne. Uważamy, że ta wiedza pomoże inwestorom lepiej zrozumieć korzyści płynące z posiadania tytułów uczestnictwa funduszy inwestujących w strategie hedgingowe.

Prognozy na III kwartał: akt wiary

U progu trzeciego kwartału koncentrujemy naszą uwagę na działaniach Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fedu). W ramach normalizacji polityki pieniężnej, która rozpoczęła się w grudniu 2015 r., Fed jak dotąd już czterokrotnie podnosił stopy procentowe. Z inwestycyjnego punktu widzenia uważamy decyzję Fedu o podniesieniu stóp za korzystną, w szczególności w kontekście rozbieżności pomiędzy polityką pieniężną w Stanach Zjednoczonych a wciąż poluzowaną polityką realizowaną przez inne światowe banki centralne, w tym Europejski Bank Centralny (EBC) i Bank Japonii (BJ). To rozproszenie powinno zaowocować atrakcyjnymi możliwościami dla aktywnych strategii opartych na funduszach hedgingowych, których celem jest generowanie wyników opartych na współczynniku alfa.[1]

Niemniej jednak, z makroekonomicznego punktu widzenia, podchodzimy do decyzji Fedu z większą ostrożnością. Nie oznacza to, że uważamy ten kierunek działań za niewłaściwy — nie twierdzimy, że wiemy lepiej niż Yellen i jej współpracownicy, jaka będzie najlepsza polityka w obecnych warunkach.

Z perspektywy autorów polityki pieniężnej, których zadaniem jest, między innymi, tworzenie warunków dla utrzymania gospodarki w dobrej kondycji, można powiedzieć, że właściwie nie mieli innego wyboru. Niektórzy jednak uważają, że Fed nie powinien podnosić stóp procentowych przy tak niskim poziomie inflacji w Stanach Zjednoczonych. Z decyzją banku centralnego nie zgodził się prezes Banku Rezerw Federalnych w Minneapolis Neel Kashkari, który zauważył, że rynek wysyła ostatnio mieszane sygnały: warunki na rynku pracy uległy zaostrzeniu, ale jednocześnie inflacja spadała. W piśmie z 16 czerwca Kashkari uzasadnił niezadowolenie w następujący sposób: „Z jednej strony intuicja podpowiada mi, by uwierzyć w logikę takiego toku rozumowania… zaostrzone warunki na rynku pracy powinny zmusić pracodawców do większej konkurecji o pracowników, co z kolei powinno przełożyć się na wyższe płace. Spółki ostatecznie będą musiały przerzucić część tych kosztów na swoich klientów, co powinno prowadzić do wyższej inflacji. Z drugiej strony taki scenariusz nie znajduje poparcia w danych… inflacja bazowa wręcz spada w sytuacji zaostrzających się warunków na rynku pracy”.

Dane nie do końca potwierdzają zatem argumentację Fedu. W pewnym sensie można wręcz powiedzieć, że decyzja o podwyżce stóp procentowych to akt wiary: Fed wierzy, że teoria ekonomiczna przeważy nad rzeczywistością, w której pomimo zaostrzających się od marca warunków na rynku pracy, inflacja nadal nie zbliża się do ustalonego przez Fed docelowego poziomu.

Sądzimy, że decyzja nosi pewne znamiona mentalności w stylu „spróbujmy i zobaczmy co się wydarzy”. Właściwie kto może wiedzieć, czego możemy się spodziewać? Ekonomia to niewątpliwie skomplikowana dziedzina. Niezależnie od skomplikowanej i głębokiej pracy intelektualnej, jaką współcześni teoretycy wkładają w tworzenie rozmaitych modeli, ich analizom generalnie brakuje solidnej wiedzy na temat zjawisk zachodzących w rzeczywistym świecie. Podobnie jak w meteorologii nie zrobiono na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat poważniejszych postępów w kierunku większej sprawdzalności prognoz (pomimo ogromnego wzrostu mocy obliczeniowej w tym samym czasie), modele ekonomiczne — niezależnie od ich zastosowania i przeznaczenia — nadal można w najlepszym wypadku uznać za nieco rozmyte.

Przy nieskończenie dużej liczbie istotnych czynników i dynamicznym środowisku stale zmieniających się rynków, przewidywanie zdarzeń w oparciu o związek przyczynowo-skutkowy jest praktycznie niemożliwe. Można tu przywołać nieśmiertelne słowa Alberta Einsteina: „gdy prawa matematyki odnoszą się do rzeczywistości, nie są pewne; jeżeli są pewne, nie odnoszą się do rzeczywistości”.

Oczekiwania inflacyjne zakładają brak inflacji, a wkrótce mogą być jeszcze niższe. Może należało poczekać na więcej danych potwierdzających, że ostatni spadek inflacji rzeczywiście jest „przejściowy”, co zdaje się sugerować Yellen w swoich ostatnich komentarzach. A może jednak nie. Czas pokaże, jak należało postąpić.

Strategie akcyjne typu „long/short” oparte na akcjach europejskich spółek

 Niezależnie od dalszego rozwoju wydarzeń w obszarze wzrostu gospodarczego i inflacji w Ameryce Północnej, niezmiennie wierzymy w korzystne warunki dla strategii akcyjnych typu „long/short” opartych na akcjach europejskich spółek.

Europejskie rynki akcji cały czas zyskują dzięki względnie korzystnym wycenom, przyspieszeniu wzrostu zysków i globalnej reflacji. Po rozwiązaniu większości problemów w sektorze bankowym Europa wydaje się być na dobrej drodze do powrotu na ścieżkę wzrostu. Ponadto spodziewamy się niezmiennie solidnych warunków do generowania współczynnika alfa, ponieważ niektóre spółki, sektory i kraje mogą skorzystać na tych trendach bardziej niż inne. Pomimo braku zmienności rynkowej, korelacja spada, a rozproszenie rośnie, co tworzy sprzyjające warunki do selekcjonowania akcji na podstawie analizy fundamentalnej.

Przykładowo, znacząca deprecjacja funta brytyjskiego przełożyła się na mniejszą korelację i większe rozbieżności danych o zyskach pomiędzy spółkami zarabiającymi na eksporcie a przedsiębiorstwami, dla których eksport nie jest źródłem zysków. Warunki dla inwestowania w strategie typu „long/short” mogą się jeszcze bardziej poprawić, gdy stopy procentowe w regionie zaczną rosnąć.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy mogliśmy także zaobserwować ciekawą rotację sektorową: kapitał przepływał w kierunku finansów i technologii, natomiast defensywne sektory związane z energetyką i surowcami pozostały nieco w tyle. Taka dynamika to dla zarządzających okazja do otwarcia długich pozycji o wysokiej jakości przy względnie wydajnych zabezpieczeniach rynkowych.

Rozbieżne kierunki polityki banków centralnych: potencjalne korzyści dla inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie opartych na wartości względnej

 Spodziewamy się większych możliwości skorelowanych ze zmianami sytuacji gospodarczej w związku z rozbieżnymi ścieżkami polityki realizowanej przez banki centralne w najważniejszych gospodarkach na świecie. Działania nabywców i sprzedawców obligacji kierujących się zmianami perspektyw gospodarczych powinny wywołać jeszcze większe rozbieżności rynkowe pomiędzy środkami pieniężnymi, obligacjami i kontraktami terminowymi, co byłoby korzystne dla strategii opartych na wartości względnej.

Zarządzający tymi strategiami dostrzegają możliwości w dwóch najważniejszych obszarach: w arbitrażu międzynarodowym i arbitrażu międzysektorowym. Od grudnia 2015 r. Fed już czterokrotnie podnosił stopy procentowe, co jest wyraźnym sygnałem, że bank centralny zmierza w kierunku normalizacji poziomów stóp.

Jednocześnie EBC i BJ utrzymują stymulacyjne podejście. Rozbieżność może być przyczyną rozproszenia, które z kolei może być źródłem możliwości dla strategii hedgingowych, na przykład związanych z zajmowaniem krótkiej pozycji na obligacje rządowe ze Stanów Zjednoczonych przy długiej pozycji na obligacje ze strefy euro.

Zarządzane strategie makroekonomiczne oparte na kontraktach terminowych (CTA — Commodity Trading Advisor)

 Strategie CTA związane są z systematycznym podążaniem za rynkowymi trendami i realizacją transakcji w zależności od bieżącej dynamiki. Nasze optymistyczne prognozy dla makroekonomicznych strategii CTA oparte są na kombinacji lepszych warunków dla inwestycji zgodnych z trendami rynkowymi oraz zmniejszonej korelacji pomiędzy różnymi aktywami. Niewielka zmienność na wszystkich dużych rynkach wciąż jest pewnym problemem (szczególnie dla systematycznych zarządzających kierujących się poziomami cen), ale jednocześnie podoba nam się niewielka korelacja tej strategii z tradycyjnymi klasami aktywów oraz potencjał związany z niwelowaniem ryzyka w określonych warunkach rynkowych.

Więcej o wspomnianych tutaj oraz pozostałych strategiach hedgingowych można przeczytać w naszym poprzednim artykule na blogu pt. „Płynne inwestycje alternatywne coraz bardziej atrakcyjne”.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Identyfikowanie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych nie jest łatwym zadaniem i wiąże się ze sporą dozą niepewności. Nie ma także gwarancji, że którakolwiek z takich alternatywnych strategii inwestycyjnych przyniesie spodziewane efekty. Każda transakcja może wygenerować stratę, jeżeli oczekiwania zarządzającego się nie zrealizują. Z inwestycjami w tego rodzaju strategie wiąże się różnego rodzaju ryzyko, w tym ryzyko rynkowe typowe dla podmiotów inwestujących we wszystkie typy instrumentów, włącznie z ryzykiem zmienności rynkowej.

Prognozy dotyczące strategii hedgingowych są formułowane w odniesieniu do innych strategii hedgingowych i nie odzwierciedlają opinii dotyczących spodziewanych wyników bezwzględnych czy spodziewanego ryzyka związanego z jakąkolwiek strategią czy elementem strategii. Szacunki dotyczące nastrojów rynkowych są formułowane przez zespół K2 ds. analiz na podstawie szeregu różnych czynników istotnych z punktu widzenia analityków zajmujących się daną strategią lub elementem strategii i mogą ulegać zmianie zgodnie z uznaniem analityków.

[1]Alfa to skorygowany o ryzyko wskaźnik wartości, jaką zarządzający portfelem dodaje lub odejmuje od stopy zwrotu funduszu.