Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

K2 Advisors: Strategie hedgingowe łapią drugi oddech

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski holenderski francuski włoski niemiecki

Po trzech rozczarowujących latach w połowie bieżącej dekady dwanaście ostatnich miesięcy upłynęło w bardziej sprzyjających warunkach dla strategii opartych na funduszach hedgingowych. Brooks Ritchey, starszy dyrektor zarządzający w K2 Advisors, tłumaczy, dlaczego przyszłość rysuje się, według niego, w jasnych barwach.

Nieprzewidywalne siły natury, takie jak porywisty wiatr czy silny przypływ, często nękają niedzielnych żeglarzy usiłujących zacumować łodzie w zatłoczonych portach. Nagły podmuch wiatru w dziób lub rufę może oddalić jacht od wyznaczonego miejsca.

Doświadczeni żeglarze potrafią jednak odpowiednio manewrować jednostkami w marinach bez względu na wiatr czy fale, a często wręcz wykorzystują dynamikę i kierunek ruchu mas powietrza i wody, by łagodnie wprowadzić łódź w wąską wyznaczoną przestrzeń.

Sekret tkwi w opanowaniu lub poskromieniu żywiołu, by działał na naszą korzyść; dotyczy to nie tylko wpływania jachtem do portu, ale także inwestowania. Podobnie jak wiatr i fale mogą pomagać doświadczonym żeglarzom, egzogeniczne czynniki mające wpływ na sytuację na światowych rynkach finansowych mogą być wykorzystywane przez sprawnych zarządzających funduszami hedgingowymi do generowania wskaźnika alfa, który definiujemy jako skorygowany o ryzyko wskaźnik wartości, jaką zarządzający portfelem dodaje lub odejmuje od stopy zwrotu.

Kilka czynników, takich jak rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, ponowny wzrost wahań na światowych rynkach walutowych czy coraz większe rozproszenie zwrotów z akcji w różnych sektorach i regionach, przyczynia się do poprawy warunków dla strategii opartych na funduszach hedgingowych, których wyniki w ostatnich kwartałach zaczęły się poprawiać.

W okresie 12 miesięcy (zakończonym 30 czerwca 2017 r.) światowe fundusze hedgingowe wypracowały przyzwoity wynik na poziomie 6,0% w USD (według indeksu HFRX Global Hedge Fund Index).[1] To ogromna poprawa wyników tych inwestycji alternatywnych w porównaniu z wynikami za poprzednie dwa lata. Od początku roku indeks HFRX Global Hedge Fund Index poszedł w górę o ponad 2,56% w USD.[2] (Informacje mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie odzwierciedlają wyników jakichkolwiek funduszy ani charakterystyki jakichkolwiek portfeli Franklin Templeton. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.)

Wzrosty stóp sprzyjają funduszom hedgingowym

Po siedmiu latach oscylowania w okolicach zera pod koniec 2015 r. stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zaczęły rosnąć.

Trend wyników strategii opartych na funduszach hedgingowych zmienił wektor (od początku 2016 r.) wraz ze wzrostem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co możemy potwierdzić empirycznie. Statystyczna analiza historycznych zależności pomiędzy stopami procentowymi a współczynnikiem alfa potwierdza słuszność tezy, że fundusze hedgingowe generalnie radzą sobie lepiej w warunkach wzrostów stóp. To zjawisko ma proste logiczne uzasadnienie: gdy stopy rosną, rozproszenie zwrotów z różnych klas aktywów staje się coraz szersze, co z kolei przekłada się na większe możliwości tradingowe dla zarządzających funduszami hedgingowymi skoncentrowanych na generowaniu wskaźnika alfa.

Alfa może umacniać się na pewnych etapach cyklu ekonomicznego lub w określonym środowisku inwestycyjnym, np. w okresach wzrostów stóp procentowych, jak również słabnąć w innych warunkach.

Poniższy wykres przedstawia dodatnią korelację pomiędzy poziomami współczynnika alfa (w stosunku do indeksu S&P 500 Index) dla indeksu Hedge Fund Research Index Fund Weighted Composite Index (HFRI FWI)[3] a stopami procentowymi mierzonymi rentownością pięcioletnich papierów skarbowych ze Stanów Zjednoczonych w okresie 26 lat od stycznia 1991 r. do kwietnia 2017 r. Wykres pokazuje, że wyższym nominalnym stopom procentowym towarzyszyły w przeszłości ponadprzeciętnie wysokie roczne poziomy współczynnika alfa dla indeksu HFRI FWI. Przykładowo, gdy stopy osiągnęły swoje maksimum (reprezentowane przez słupek dla piątego kwintyla po prawej stronie wykresu), średnie poziomy alfa także wzrosły do najwyższego poziomu.

Więcej możliwości dla wybranych strategii hedgingowych

W przeszłości rosnące stopy procentowe zwykle sprzyjały określonym typom strategii opartych na funduszach hedgingowych, w tym, przede wszystkim, strategiom akcyjnym typu „long/short” i strategiom opartym na arbitrażu instrumentów o stałym dochodzie.

Jeżeli chodzi o rynki akcji, gdy stopy procentowe idą w górę, spółki o słabych fundamentach mogą odczuwać narastającą presję związaną z ograniczonymi możliwościami wykorzystania niskich stóp do finansowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa pogrążone w długach mogą odczuwać większe kłopoty finansowe, ponieważ wraz ze wzrostem stóp procentowych rosną także koszty obsługi zadłużenia. Z drugiej strony wzrosty stóp procentowych mogą sprzyjać spółkom dysponującym dużymi zapasami gotówki, których sprawozdania finansowe prezentują się lepiej dzięki dochodom z oprocentowania nadwyżek środków pieniężnych.

Spadek wydajności działalności operacyjnej, niższe marże zysków oraz pogorszenie kondycji finansowej słabszych spółek giełdowych mogą przekładać się na spadki kursów akcji tych przedsiębiorstw, gdy stopy procentowe idą w górę. Z kolei ceny akcji przedsiębiorstw mających solidne fundamenty i nadwyżki gotówki mogą być korygowane w górę pod wpływem wyższych dochodów z oprocentowania.

Teoretycznie powinno to oznaczać większe rozproszenie cen pomiędzy akcjami słabych spółek oraz papierami fundamentalnie silniejszych przedsiębiorstw wraz ze wzrostem stóp procentowych. Takie warunki mogą zaowocować możliwościami tradingowymi dla zarządzających strategiami akcyjnymi typu „long/short” dzięki bardziej czytelnemu rozgraniczeniu pomiędzy potencjalnymi zwycięzcami a przegranymi w ich spektrum inwestycyjnym.

Z kolei na rynkach instrumentów o stałym dochodzie obligacje o dłuższym czasie trwania[4] zwykle są gorzej wyceniane w porównaniu do instrumentów krótkoterminowych, gdy stopy procentowe rosną.

Po zmianie paradygmatu cyklu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zarządzający koncentrujący się na arbitrażu instrumentów o stałym dochodzie mogą, podobnie jak zarządzający strategiami akcyjnymi typu „long/short”, zyskać więcej możliwości tradingowych ułatwiających polowanie na współczynnik alfa. Zarządzający mogą, na przykład, kupować solidne obligacje oferujące przyzwoity kupon i ograniczone ryzyko spadku wyceny, a jednocześnie otwierać krótkie pozycje na instrumenty o stałym dochodzie, które wydają się wrażliwe na wpływ spodziewanych wzrostów stóp procentowych i inflacji.

Dekoniunktura na rynku obligacji rządowych ze Stanów Zjednoczonych pod koniec 2016 r. i na początku bieżącego roku rzeczywiście przyniosła korzyści zarządzającym wykorzystującym arbitraż instrumentów o stałym dochodzie, którzy mogli wykorzystać spadki cen amerykańskich papierów skarbowych w tym okresie.

Lepsze warunki do generowania wskaźnika alfa

Strategie oparte na funduszach hedgingowych generalnie osiągały słabe wyniki w latach 2014 i 2015, czyli w okresie ciągłych wahań pomiędzy apetytami na ryzyko i awersją do ryzyka na światowych rynkach finansowych. Inwestorzy na zmianę pompowali duże ilości kapitału w niektóre klasy aktywów i wycofywali pieniądze z rynków.

Uważamy, że ten trudny okres dla strategii opartych na funduszach hedgingowych najwyraźniej dobiegł końca. Inwestorzy na całym świecie stają się ostatnio coraz bardziej uważni przy selekcji inwestycji i alokacji aktywów, kładąc większy nacisk na czynniki fundamentalne. W rezultacie rośnie rozproszenie cen i pojawia się coraz więcej możliwości tradingowych wśród pojedynczych instrumentów i klas aktywów, co generalnie sprzyja lepszym wynikom funduszy hedgingowych.

Przykładowo, zarządzający strategiami skoncentrowanymi na zmianach w spółkach oraz strategiami akcyjnymi typu „long/short” generowali wyższe średnie zyski w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy dzięki coraz większej koncentracji inwestorów na wydarzeniach dotyczących poszczególnych spółek, wzroście zysków, bilansach i wycenach pojedynczych instrumentów z różnych sektorów i regionów.

Jednocześnie inwestorzy, którzy mogą odczuwać niepewność co do perspektyw rysujących się przed akcjami i obligacjami, zaczynają inwestować większe ilości kapitału w strategie oparte na funduszach hedgingowych, których celem jest osiąganie jak najwyższego współczynnika alfa w warunkach wzrostów i spadków rynkowych. Zarządzający funduszami hedgingowymi, którzy dynamicznie poszukują potencjalnych zwycięzców i przegranych niezależnie od aktualnego etapu cyklu rynkowego, także starają się zapewniać inwestorom pewne zabezpieczenie przed spadkami na wypadek pogorszenia się warunków na rynku.

Generalnie uważamy, że bieżące warunki rynkowe są korzystne dla różnych strategii opartych na funduszach hedgingowych. Konsekwentny wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, duże wahania na globalnych rynkach walutowych oraz większe rozproszenie cen różnych instrumentów i klas aktywów mogą okazać się potężnymi siłami napędowymi dla strategii opartych na funduszach hedgingowych, których zarządzający dążą do generowania jak najwyższego współczynnika alfa.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Identyfikowanie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych nie jest łatwym zadaniem i wiąże się ze sporą dozą niepewności. Nie ma także gwarancji, że którakolwiek z takich alternatywnych strategii inwestycyjnych przyniesie spodziewane efekty. Z inwestycjami w tego rodzaju strategie wiąże się różnego rodzaju ryzyko, w tym ryzyko rynkowe typowe dla podmiotów inwestujących we wszystkie typy instrumentów, włącznie z ryzykiem zmienności rynkowej. Każda transakcja może wygenerować stratę, jeżeli oczekiwania zarządzającego się nie zrealizują.

Wartość rynkowa instrumentów utrzymywanych w portfelach K2 może rosnąć lub spadać, czasem w sposób gwałtowny i nieprzewidywalny. Prognozy dotyczące strategii hedgingowych są formułowane w odniesieniu do innych strategii hedgingowych i nie odzwierciedlają opinii dotyczących spodziewanych wyników bezwzględnych czy spodziewanego ryzyka.

[1] Indeks HFRI Global Hedge Fund Index ma w założeniu odzwierciedlać ogólny skład spektrum inwestycyjnego złożonego z funduszy hedgingowych w oparciu o bazę danych Hedge Fund Research Inc. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. W odróżnieniu od wyników indeksów większości klas aktywów, stopy zwrotu z indeksu HFR Index uwzględniają opłaty i koszty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.

[2] Ibid. Dane za okres od początku roku do 26 maja 2017 r.

[3] Współczynnik alfa obliczono w stosunku do indeksu S&P 500 Index. HFRI Fund Weighted Composite Index to globalny równoważony indeks obejmujący ponad 2.000 funduszy zarządzanych przez pojedynczych zarządzających, które są uwzględnione w bazie danych Hedge Fund Research Inc. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. W odróżnieniu od wyników indeksów większości klas aktywów, stopy zwrotu z indeksu HFR Index uwzględniają opłaty i koszty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.

 

[4] Czas trwania to miara wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych.