Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Prognozy dla strategii opartych na funduszach hedgingowych na pierwszy kwartał: K2 Advisors

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki hiszpański

W swoich prognozach na pierwszy kwartał 2018 r. członkowie zespołów K2 Advisors ds. badań i budowy portfeli inwestycyjnych zakładają, że korzystne rozproszenie wyników daje powody do optymizmu dla zarządzających trzema głównymi kategoriami strategii opartych na funduszach hedgingowych: europejskimi strategiami akcyjnymi typu „long/short”, strategiami opartymi na wartości względnej oraz strategiami makroekonomicznymi zarządzanymi w sposób uznaniowy. Uważamy, że ta wiedza pomoże inwestorom lepiej zrozumieć korzyści płynące z posiadania tytułów uczestnictwa funduszy inwestujących w strategie hedgingowe.

 

David Saunders
Założyciel i dyrektor zarządzający
K2 Advisors

Robert Christian
Starszy dyrektor zarządzający Dyrektor ds. badań
K2 Advisors

Brooks Ritchey
Starszy dyrektor zarządzający Dyrektor ds. budowy portfeli
K2 Advisors

 

Fala płynności opada… Czy inwestorzy będą musieli się przesiąść na inną łódź? 

Ekspansja bilansu Rezerwy Federalnej (Fedu) z ok. 900 mld USD w 2008 r. do prawie 4,5 bln USD obecnie była w ciągu ostatniej dekady jedną z najważniejszych sił kształtujących sytuację na rynku; potężna fala płynności, która uniosła ceny aktywów na całym świecie (w niektórych przypadkach w sposób bezkrytyczny), miała także wpływ na zachowanie inwestorów. Poza tym, że rentowność papierów skarbowych spadła na rekordowo niskie poziomy, a rynki akcji zanotowały nowe maksima, wielu inwestorów przesuwało kapitał w kierunku aktywów o wyższym ryzyku, podczas gdy koszty kapitału były sztucznie zaniżone. Uważamy, że ta dynamika wkrótce się zmieni.

Fala najwyraźniej opada. Fed już wkroczył na drogę prowadzącą do normalizacji stóp procentowych, a inne duże banki centralne na całym świecie także mogą odchodzić od poluzowanej polityki pieniężnej w 2018 r. — wiele spośród nich prezentuje coraz bardziej „jastrzębią” retorykę. Co więcej, oczekiwania inflacyjne zaczęły być korygowane w górę pod wpływem globalnego wzrostu, w tym głównie pod wpływem cieszącej się dobrą kondycją gospodarki Chin.

Uważamy, że inwestorzy, którzy nie są przygotowani na przejście z ery ożywienia i poluzowanej polityki pieniężnej w erę ekspansji po luzowaniu ilościowym, mogą być narażeni na poważne ryzyko. Na rynkach można się spodziewać wzmożonej zmienności i ostrych korekt, podobnych pod względem skali i dynamiki do zmian rentowności papierów skarbowych ze Stanów Zjednoczonych, jakie obserwowaliśmy w czwartym kwartale 2016 r.

W 2018 r. jednym z wyzwań dla inwestorów będzie fakt, że oczekiwana przez nich tradycyjna rozbieżność pomiędzy obligacjami i aktywami o wyższym ryzyku może być w nowych warunkach nieaktualna tym bardziej, jeżeli zrealizują się nasze prognozy nowego cyklu spadków na rynku papierów skarbowych ze Stanów Zjednoczonych. Całkiem możliwe, że ceny aktywów o wyższym ryzyku także spadną, gdy rentowność „wolnych od ryzyka” amerykańskich papierów skarbowych poszybuje w górę. Rynki przyzwyczaiły się do wyjątkowo niskich stóp dyskontowych, a ich korekta w górę mogłaby znacząco zmienić sposób obliczania poziomów wyceny.

Co więcej, dostrzegamy pewne poczucie bezpieczeństwa na rynkach różnych klas aktywów wynikające z faktu, że stopy zwrotu z amerykańskich papierów skarbowych oraz stopy zwrotu z aktywów o wyższym ryzyku ostatnio często wykazywały dodatnią korelację[1], a także solidne stopy zwrotu. Dobre wyniki wypracowane w warunkach nadzwyczajnie poluzowanej polityki pieniężnej mogą jednak przysłaniać rzeczywiste ryzyko związane z tymi kategoriami aktywów. W miarę odchodzenia od poluzowanej polityki pieniężnej, ta dodatnia korelacja może się wprawdzie utrzymać, ale z odwrotnym skutkiem, tzn. można spodziewać się spadków cen obligacji, akcji i światowych aktywów o wyższym ryzyku, gdy czas bezprecedensowych przesunięć na rynkach finansowych będzie dobiegać końca. W 2018 r. zamierzamy ograniczać ekspozycję na ten typ korelacji i ryzyka.

Podsumowując, uważamy, że potężna fala tanich pieniędzy, na której wznosiły się wszystkie łodzie i która pozwalała na beztroskie żeglowanie, obecnie opada, a inwestorzy, którzy nie są przygotowani na tę zmianę, mogą być narażeni na poważne ryzyko.

To może być właściwy moment na zabezpieczenie portfela innymi łodziami, które będą się lepiej nadawały do żeglowania przez mielizny, skały i mętne wody, jakich spodziewamy się w nadchodzących kwartałach. Choć te czynniki mogą mieć różny wpływ na poszczególne strategie oparte na funduszach hedgingowych, wskaźnik alfa[2] w segmencie funduszy hedgingowych w przeszłości rósł w warunkach większego rozproszenia i zmienności, w szczególności gdy towarzyszyły im wzrosty stóp procentowych.

 Europejskie strategie akcyjne typu „long/short” 

Uważamy, że Europa ma przed sobą wyższy wzrost gospodarczy w warunkach lepszych nastrojów wśród konsumentów, poprawiającej się inflacji oraz spadającego bezrobocia. Te czynniki powinny przełożyć się na wzrost zysków, ale obecnie rynki wyceniają niski wzrost. 

Wyceny akcji spółek europejskich wydają się dziś bardziej korzystne na tle danych historycznych. Stosunek wskaźników cen do wartości księgowej w Europie i w Stanach Zjednoczonych wciąż jest rekordowo niski (patrz: wykres poniżej).[3] Ostatnie wydarzenia, takie jak Brexit, mogą wywoływać w Europie jeszcze większe rozbieżności (pomiędzy spółkami skoncentrowanymi na rynku krajowym a przedsiębiorstwami prowadzącymi sprzedaż międzynarodową), nakreślając wyraźne granice pomiędzy grupami zwycięzców i przegranych.

Inwestorzy stosujący strategię typu „long/short” w tym regionie mogą wykorzystać takie rozproszenie. Uważamy, że nierównomierny wzrost w całym regionie przełoży się na większe rozproszenie pomiędzy akcjami, sektorami i krajami, co z kolei powinno pozwolić generować wyższy wskaźnik alfa. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, wzrosty stóp procentowych będące efektem wygaszania stymulacji budżetowej przez Europejski Bank Centralny mogą stworzyć tamtejszym spółkom podobne sprzyjające warunki, z jakich korzystają przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych.

Strategie makroekonomiczne zarządzane w sposób uznaniowy

Korekty polityki banków centralnych, zmiany we władzach banków centralnych, prawdopodobieństwo destabilizacji sytuacji geopolitycznej oraz inne czynniki ryzyka mogą wywoływać wzmożoną zmienność rynkową oraz rozszerzać spektrum możliwości dostępnych dla strategii makro zarządzanych w sposób uznaniowy na różnych rynkach instrumentów o stałym dochodzie i walut.

Ponadto uważamy, że kalendarz ekonomicznych i geopolitycznych wydarzeń w 2018 r. powinien oferować atrakcyjne możliwości dla zarządzających takimi strategiami koncentrujących się na rynkach instrumentów o stałym dochodzie i walut.

 Inwestycje w instrumenty o stałym dochodzie skoncentrowane na wartości względnej

Choć stopy procentowe są niższe przez dłuższy czas niż początkowo oczekiwały rynki, czas trwania[4] instrumentów nadal jest źródłem ryzyka dla portfeli wielu inwestorów działających na rynkach instrumentów o stałym dochodzie. Uważamy, że rynek instrumentów o wysokim dochodzie jeszcze nigdy nie był tak wrażliwy na zmiany stóp procentowych.

Sądzimy, że inwestorzy stosujący strategię opartą na wartości względnej instrumentów o stałym dochodzie, tacy jak zarządzający strategiami kredytowymi typu „long/short”, są dobrze przygotowani, by zniwelować to ryzyko, biorąc pod uwagę krótszy czas trwania papierów w ich portfelach; tacy inwestorzy powinni także być w stanie generować alfa dzięki rosnącemu rozproszeniu sektorowemu.

Więcej o wspomnianych strategiach hedgingowych można przeczytać w naszym poprzednim artykule na blogu pt. „Płynne inwestycje alternatywne coraz bardziej atrakcyjne”.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Z inwestycjami w tego rodzaju strategie oparte na funduszach hedgingowych wiążą się ryzyka rynkowe typowe dla podmiotów inwestujących we wszystkie typy instrumentów, włącznie z ryzykiem zmienności rynkowej. Nie ma żadnej gwarancji, że strategie inwestycyjne stosowane przez zarządzających funduszami hedgingowymi i płynnymi inwestycjami alternatywnymi okażą się skuteczne. Każda transakcja może wygenerować stratę, jeżeli oczekiwania zarządzającego się nie zrealizują. Prognozy dotyczące strategii hedgingowych są formułowane w odniesieniu do innych strategii hedgingowych i nie odzwierciedlają opinii dotyczących spodziewanych wyników bezwzględnych czy spodziewanego ryzyka związanego z jakąkolwiek strategią czy elementem strategii. Szacunki dotyczące nastrojów rynkowych są formułowane przez zespół K2 ds. analiz na podstawie szeregu różnych czynników istotnych z punktu widzenia analityków zajmujących się daną strategią lub elementem strategii i mogą ulegać zmianie zgodnie z uznaniem analityków.

[1] Korelacja to liniowa zależność pomiędzy dwiema seriami stóp zwrotu. Wskaźnik korelacji odzwierciedla siłę zależności pomiędzy dwiema seriami stóp zwrotu. Im silniejsza zależność, tym większe podobieństwo stóp zwrotu.

[2] Wskaźnik alfa to miara różnicy pomiędzy rzeczywistą a oczekiwaną stopą zwrotu funduszu przy poziomie ryzyka rynkowego mierzonego wskaźnikiem beta. Dodatni wskaźnik alfa oznacza, że fundusz wypracował lepszy wynik, niż można było się spodziewać na podstawie wskaźnika beta. Z kolei ujemny wskaźnik alfa oznacza, że wynik funduszu nie dorównał oczekiwaniom formułowanym na podstawie wskaźnika beta. Niektórzy inwestorzy postrzegają wskaźnik alfa jako miarę wartości dodanej lub odjętej przez zarządzającego portfelem funduszu.

[3] Źródła: MSCI Europe Index, MSCI USA Index. Indeks MSCI USA Index mierzy wyniki akcji dużych i średnich spółek z rynku w Stanach Zjednoczonych. Indeks MSCI Europe Index obejmuje akcje dużych i średnich przedsiębiorstw z 15 europejskich krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. MSCI nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z przedstawionymi danymi MSCI. Dalsze rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jest zabronione. Niniejszy raport nie został zatwierdzony ani opracowany przez MSCI. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.

Wskaźnik cen do wartości księgowej to iloraz ceny za akcję danej spółki i jej wartości księgowej (tzn. wartości netto) na akcję. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu.

[4] Czas trwania to miara wrażliwości ceny (wartości nominalnej) instrumentu o stałym dochodzie na zmiany stóp procentowych. Czas trwania wyraża się w latach.