Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Co może być ważniejsze dla akcji spółek brytyjskich niż Brexit?

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski

Do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w 2019 r. pozostał nieco ponad rok, a niepewność co do przyszłych stosunków pomiędzy obiema stronami procesu, co zrozumiałe, kładzie się cieniem na nastrojach inwestorów. Colin Morton, wiceprezes i zarządzający portfelami inwestycyjnymi w zespole ds. akcji spółek brytyjskich, uważa jednak, że Brexit nie będzie miał decydującego wpływu na sytuację Wielkiej Brytanii w nadchodzących latach i sugeruje, by inwestorzy skoncentrowali się na potencjalnym wpływie rosnących stóp procentowych na papiery brytyjskich przedsiębiorstw.

Colin Morton Wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi Zespół ds. akcji spółek brytyjskich Franklin Local Asset Management

Pomimo wszechobecnej medialnej debaty na temat negocjacji warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) dostrzegamy powody, by przypuszczać, że Brexit powinien okazać się tylko epizodem na tle długoterminowych perspektyw rysujących się przed gospodarką tego kraju.

Choć temat może się obecnie wydawać poważny, nie sądzimy, by Brexit zdefiniował sytuację Wielkiej Brytanii w perspektywie kolejnych 5-10 lat.

Większe znaczenie będą miały, według nas, szersze zmiany makroekonomiczne takie jak korekty kierunku polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

Wpływ czynników globalnych

Po długim okresie słabej dynamiki po globalnym kryzysie finansowym w latach 2007-2009 światowy wzrost gospodarczy najwyraźniej nareszcie nabiera tempa i w 2018 r. ma sięgnąć, według prognoz, poziomu 3,1%.[1] Może to być pierwszy rok od czasu globalnego kryzysu finansowego, w którym światowa gospodarka zbliży się do swojego pełnego potencjału.

W takich warunkach, m.in. w obliczu niemal pełnego zatrudnienia w kilku dużych gospodarkach, należałoby oczekiwać wzrostu płac, który z kolei powinien przełożyć się na wzrost inflacji.

Gdyby inflacja w Wielkiej Brytanii zaczęła znacząco rosnąć, Bank Anglii powinien dążyć do podwyżki stóp procentowych, by ograniczyć presję inflacyjną.

Od czasu ubiegłorocznego referendum w sprawie Brexitu brytyjski bank centralny już podniósł stopy procentowe w listopadzie 2017 r., choć ten krok po prostu zrekompensował wcześniejszą obniżkę stóp wprowadzoną bezpośrednio po głosowaniu.

Wpływ na rynek akcji w Wielkiej Brytanii mają także czynniki międzynarodowe. Decyzja Rezerwy Federalnej (Fedu) o utrzymaniu dotychczasowych prognoz zmian stóp procentowych na 2018 r. przewidujących trzy podwyżki stóp wywołała spadek kursu dolara amerykańskiego i jego osłabienie w stosunku do najważniejszych walut. Te ostrożne prognozy mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki akcji średnich i dużych przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii, które generują zyski denominowane w dolarach na rynkach zagranicznych.

Kursy akcji niektórych spółek brytyjskich wciąż wysokie pomimo zbliżającego się Brexitu

Półtora roku po brytyjskim referendum w sprawie opuszczenia UE krajowe rynki akcji są w lepszej kondycji niż oczekiwało wielu obserwatorów.

Czynniki umacniające tę odporność to, między innymi, solidna pozycja niektórych eksporterów i atrakcyjna wycena denominowanych w funtach szterlingach akcji koncernów międzynarodowych notowanych na giełdzie w Londynie.

Wiele spośród tych przedsiębiorstw o dużej kapitalizacji ma już doświadczenie w nawigowaniu w złożonych warunkach umów handlowych pomiędzy różnymi krajami.

Rosnące stopy procentowe są źródłem znacznie większego ryzyka niż Brexit

Pomimo niepokoju wokół Brexitu sądzimy, że większe ryzyko średnioterminowe dla akcji spółek brytyjskich związane jest z prawdopodobieństwem wzrostu stóp procentowych.

Niektórzy inwestorzy mogą postrzegać rosnące stopy procentowe, a także będący ich następstwem wzrost rentowności obligacji jako sygnał większej wiary w gospodarkę. Niemniej jednak wzrosty stóp procentowych mają pewne implikacje także dla innych klas aktywów.

Rynek przyzwyczajony do skrajnie niskich stóp procentowych prawdopodobnie odnotuje pewne korekty, gdy stopy będą wracały na normalne poziomy. Uważamy, że wzrosty stóp procentowych stanowiące narzędzie do ograniczenia inflacji mogą stłumić apetyt inwestorów na akcje notowane na brytyjskim rynku, w tym, w szczególności, na papiery, które już teraz uważamy za przewartościowane. Niektóre spośród tych akcji mogą zatem z czasem tracić na atrakcyjności. Zaostrzone warunki na rynku kredytowym wynikające z wyższych stóp procentowych mogą ograniczyć potencjalne zyski i osłabić przepływy pieniężne spółek.

Rosnące stopy procentowe mogą, w szczególności, do pewnego stopnia osłabić zyski z akcji o charakterze podobnym do obligacji takich jak papiery dostawców usług komunalnych, producentów dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, przedsiębiorstw farmaceutycznych czy spółek z sektora nieruchomości. Akcje takich spółek zwykle oferują niski, ale stabilny wzrost, stabilną dywidendę oraz niską zmienność. Wszystkie te cechy stanowią atrakcyjne atuty dla inwestorów w warunkach niskich stóp procentowych, ale mogą stracić na atrakcyjności, gdy stopy zaczną iść w górę.

Stopniowy wzrost stóp procentowych może także mieć niekorzystny wpływ na mniejsze brytyjskie przedsiębiorstwa. Tanie kredyty mogą stać się trudniej dostępne, a wzrost oprocentowania już zaciągniętego zadłużenia może uszczuplić zyski spółek.

W warunkach poprawy sytuacji gospodarczej tego typu akcje mogą tracić w oczach inwestorów na tle innych klas aktywów takich jak obligacje. Choć Brexitowi poświęca się dużo uwagi, nierozsądnym byłoby ignorowanie innych czynników makroekonomicznych w większym stopniu związanych z sytuacją w kraju takich jak polityka pieniężna, które mogą mieć jeszcze większy wpływ na brytyjskie rynki akcji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog Beyond Bulls & Bears.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej.

[1] Źródło: Bank Światowy, „Globalne perspektywy ekonomiczne”, styczeń 2018 r. Realizacja jakichkolwiek prognoz lub szacunków nie jest w żaden sposób gwarantowana.