Pośród byków i niedźwiedzi

Perspektywy

Korekty rynkowe z szerszej perspektywy

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony holenderski francuski włoski niemiecki

Wprawdzie nie wiemy, kiedy bieżąca zmienność na rynku akcji nieco osłabnie, ale Stephen Dover, szef zespołu Franklin Templeton ds. akcji, uważa, że należy skoncentrować się na szerszej perspektywie i fundamentach rynku oraz powstrzymać się przed uleganiem tymczasowym wahaniom nastrojów. Według Stephena Dovera wskaźniki fundamentalne wciąż wydają się solidne.

 

Stephen Dover
Szef zespołu ds. akcji
Franklin Templeton Investments

 

W poniedziałek 5 lutego na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych zanotowano nagłą falę zmienności. Indeks Dow Jones Industrial Average zarejestrował największy w historii punktowy spadek i zakończył dzień na poziomie niższym o 1175 punktów, choć w ciągu dnia przez moment był aż o niemal 1600 punktów niższy od poziomu otwarcia. Był to największy dzienny procentowy spadek indeksu od sierpnia 2011 r. Konsekwencje załamania były odczuwalne na całym świecie i już we wtorek, 6 lutego, śladem podążyły rynki akcji w Azji i Europie.

Pod wpływem nagłych spadków niektórzy obserwatorzy rynków zaczęli poszukiwać wyjaśnienia sytuacji, między innymi formułując hipotezę, że era taniego pieniądza na całym świecie najwyraźniej dobiega końca.

Niemniej jednak inwestycje w akcje od wielu lat generują solidne zwroty, zatem korekta rynkowa byłaby, według nas, uzasadniona.

Zważywszy, że rynki mają za sobą kilka lat względnie solidnych i bezprecedensowych wzrostów, korekta może zaowocować bardziej atrakcyjnymi cenami, dzięki którym akcje nie byłyby już tak drogie jak obecnie, co z kolei stworzyłoby lepsze warunki do otwarcia nowych pozycji w portfelach.

Inwestorzy nie powinni mylić rynku z gospodarką. Na całym świecie obserwujemy solidny realny wzrost gospodarczy. Spółki, które mają niskie zadłużenie, przejrzyste perspektywy zysków, wpływ na ceny rynkowe oraz dodatnie przepływy pieniężne, powinny być w stanie radzić sobie dobrze nawet w warunkach zaostrzonej polityki pieniężnej i rosnących stóp procentowych.

Należy podkreślić, że pomimo pewnego prawdopodobieństwa tymczasowo wzmożonej zmienności w dłuższej perspektywie wyceny rynkowe zwykle odzwierciedlają fundamenty poszczególnych spółek i krajów. Uważamy, że długofalowe czynniki stymulujące wzrost strukturalny, takie jak wydatki na konsumpcję, infrastrukturę i innowacje/adaptację technologii czy też innowacje w obszarze ochrony zdrowia, wciąż są obecne, a lekki wzrost stóp procentowych lub inflacji nie powinien mieć poważniejszych niekorzystnych konsekwencji.

Mamy świadomość wyzwań wciąż obecnych na całym świecie. Niektóre kraje potrzebują reform strukturalnych pomimo, że często takie reformy nie cieszą się dużym poparciem. Wybory mogą wywoływać niepewność i przynosić zmiany, a poza tym zawsze wiążą się z ryzykiem błędów w prowadzonej polityce czy nieoczekiwanych wstrząsów geopolitycznych.

Utrzymanie obranego kursu

W czasach rynkowych zawirowań kuszące może być przyjęcie krótkiej perspektywy. Ważne jednak, aby koncentrować się na długim horyzoncie inwestycyjnym i pamiętać o własnym celu inwestycyjnym takim jak emerytura, kształcenie dzieci, itp.

Rynkowe stopy zwrotu mogą być zróżnicowane, ale dopóki światowa gospodarka ma dobrą kondycję, a spółki rosną i wdrażają innowacje, warto, według nas, inwestować w akcje i zachować ekspozycję na potencjalny wzrost, którego spodziewamy się w przyszłości.

Większość inwestorów utrzymuje znaczącą część swoich inwestycji na rynkach krajowych, co w nomenklaturze finansów behawioralnych nazywane jest skłonnością do przebywania na własnym podwórku. Wszyscy inwestorzy powinni rozważyć dywersyfikację portfeli obejmującą różne rynki i różne klasy aktywów, aby w większym stopniu zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami pojedynczych wydarzeń. Co więcej uważamy, że w czasach wzmożonej zmienności swoją wartość może potwierdzić aktywne zarządzanie. Inwestorom radzimy, by skonsultowali się z doradcą finansowym w celu określenia własnych założeń alokacji aktywów, które będą najbardziej adekwatne do ich sytuacji.

Ostatnie zawirowania rynkowe nie zmieniły naszych poglądów na sytuację na świecie. Pomimo prawdopodobieństwa dalszych wahań z optymizmem myślimy o najbliższym roku.

 

Poznaj szczegółowe prognozy Stephena na najbliższy rok oraz jego punkt widzenia na potencjalne wyzwania i możliwości.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog Beyond Bulls & Bears.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

 Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Dywersyfikacja nie gwarantuje zysków ani nie eliminuje ryzyka strat.