Pośród byków i niedźwiedzi

Kapitał

Duży świat akcji małych i średnich spółek europejskich

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony holenderski francuski niemiecki

Spektrum akcji spółek o małej kapitalizacji jest większe niż się większości ludzi wydaje; dlatego Ed Lugo, starszy wiceprezes i zarządzający portfelami inwestycyjnymi z zespołu Franklin Equity Group, uważa, że można tam także znaleźć więcej możliwości niż sądzi większość inwestorów. Ed Lugo tłumaczy, dlaczego widzi w tym obszarze potencjalne możliwości inwestycyjne i wskazuje sektory, którym przygląda się ze szczególną uwagą.

Ed Lugo Starszy wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi Franklin Equity Group

Pomimo ostatniego wzrostu zmienności i sygnałów osłabienia wzrostu produktu krajowego brutto w Europie w pierwszym kwartale 2018 r.1 po solidnym 2017 r. sądzimy, że akcje małych i średnich spółek europejskich nadal są atrakcyjną inwestycją na każdy etap cyklu rynkowego i ekonomicznego.

Akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji osiągały w przeszłości lepsze wyniki w porównaniu z papierami dużych przedsiębiorstw (co ilustruje poniższy wykres), a ponadto inwestorzy gotowi zająć się analizą fundamentalną poszczególnych papierów z tego słabo zbadanego obszaru rynku mają szansę znaleźć możliwości, jakich inni nie zauważyli.

Akcje małych spółek radzą sobie lepiej niż papiery dużych przedsiębiorstw

Na przestrzeni ostatniej dekady akcje małych i średnich spółek europejskich osiągały generalnie lepsze wyniki niż papiery spółek o dużej kapitalizacji, co ilustruje poniższy wykres zestawiający indeksy MSCI Europe Small- and Mid-Cap (SMID) Index i MSCI Europe Index. Mówiąc o małych spółkach, mamy na myśli spółki o kapitalizacji rynkowej mniejszej niż 8 mld euro.

Dostrzegamy szereg powodów uzasadniających tę historyczną przewagę. Małe i średnie spółki znajdują się często na wczesnych etapach rozwoju i rosną szybciej niż bardziej dojrzałe, duże przedsiębiorstwa. Przykładowo, z punktu widzenia międzynarodowej konkurencji, małe i średnie przedsiębiorstwa zwykle w bardziej elastyczny sposób dostosowują się do zmian zachodzących w ich branżach.

Małe i średnie spółki mogą także koncentrować się na pojedynczym produkcie lub usłudze, przez co stają się atrakcyjnymi obiektami przejęć dla dużych przedsiębiorstw poszukujących możliwości dywersyfikacji lub zwiększenia skali działalności.

Możliwości w słabo zbadanym obszarze

Szacujemy, że spektrum inwestycyjne małych i średnich spółek w Europie obejmuje blisko 1300 podmiotów, ale ten obszar wciąż jest słabo zbadany. Liczba analityków zajmujących się mniejszymi spółkami jest znacznie mniejsza w porównaniu z liczbą analityków badających duże przedsiębiorstwa.

Sądzimy, że ta dysproporcja z czasem może się dodatkowo pogłębić, gdy duże banki inwestycyjne wciąż będą ciąć budżety na analizy, a zmiany regulacji będą wywierać dodatkową presję na działalność analityczną tych banków.

W związku z ograniczoną skalą prowadzonych analiz wśród akcji spółek o małej kapitalizacji można znaleźć większe dysproporcje cenowe, które inwestorzy koncentrujący się na szczegółowej analizie fundamentalnej pojedynczych papierów mogą wykorzystać. Akcje mogą być wyceniane nieadekwatnie do generowanych przez spółki zysków i przepływów pieniężnych, co stwarza więcej okazji do korzystnej selekcji papierów.

W naszych badaniach koncentrujemy się na wysokiej jakości spółkach o solidnej pozycji konkurencyjnej, których akcje wyceniane są na atrakcyjnych, według nas, poziomach. Papiery tych spółek można znaleźć w segmentach rynku, które w danym momencie nie cieszą się przychylnością inwestorów lub których atuty nie zostały odkryte przez rynki.

Niektóre spółki cykliczne z sektora produkcji już skorzystały na poprawie nastrojów inwestorów w coraz lepszych warunkach gospodarczych. Dostrzegamy także szereg brytyjskich przedsiębiorstw przemysłowych, które zyskują na ożywieniu gospodarczym w Wielkiej Brytanii pomimo ciągłej niepewności wokół Brexitu. Wzrost gospodarczy w Europie może słabnąć, natomiast my szukamy potencjalnych możliwości wśród spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, które utrzymują zrównoważony wzrost na różnych etapach cyklu ekonomicznego.

W potencjalnie bardziej niepewnych warunkach rynkowych charakteryzujących się większą zmiennością i rosnącymi stopami procentowymi szczegółowe analizy akcji mogą być, według nas, skutecznym sposobem na odkrywanie lekceważonych lub niesprawiedliwie potraktowanych przez rynek europejskich spółek o małej kapitalizacji, które mogą pasować do naszej długofalowej wizji inwestycyjnej.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje w mniejsze i młodsze spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a perspektywy dalszego rozwoju takich spółek są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw, przez co kursy akcji tych spółek mogą wykazywać się zmiennością.