Pośród byków i niedźwiedzi

Kapitał

Punkt widzenia na przełomowe zmiany

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony francuski włoski niemiecki

WPROWADZENIE: Podczas swoich podróży po całym świecie i spotkań z przedstawicielami spółek nasi analitycy wiele słyszą o potencjale nowych spółek, w tym często tych, których działalność opiera się na nowoczesnych technologiach i które mają zaburzyć dotychczasowe status quo na rynkach. Nasze doświadczenie i wiedza podpowiadają jednak, że to zaburzenie równowagi wykracza poza obszar technologii. Stephen Dover, szef zespołu Franklin Templeton Investments ds. akcji, podaje trzy przykłady przełomowych zmian poza sektorem technologicznym.


Stephen H. Dover, CFA
Wiceprezes wykonawczy, szef zespołu ds. akcji
Franklin Templeton Investments

W ostatnich latach byliśmy świadkami szeregu zmian, które sugerują, że inwestorzy powinni zrewidować swoje dotychczasowe przekonania.

Napisano niezliczoną ilość raportów na temat przełomowych zmian, jakie na ogólnoświatowych rynkach wywołują nowe technologie takie jak samochody autonomiczne. Mniej zainteresowania budzą zmiany zachodzące poza światem technologii.

W artykule wskazujemy trzy przełomowe zmiany, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, analizując sytuację na rynkach, w gospodarce i w polityce.

Zmiana nr 1: Zmieniające się trendy globalnej konsumpcji

Azja przełamuje dominację Stanów Zjednoczonych w obszarze globalnej konsumpcji. W ostatnich latach wiele krajów azjatyckich, szczególnie tych gęsto zaludnionych, takich jak Chiny, Indie i Indonezja, notuje dynamiczny wzrost konsumpcji krajowej. Jak widać na poniższym wykresie, konsumpcja w tych krajach rośnie szybciej niż w Stanach Zjednoczonych, co przekłada się na większą równowagę konsumpcji globalnej niż miało to miejsce w przeszłości.

Zmiana nr 2: Wzrost cen aktywów finansowych

Od czasu globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. banki centralne na całym świecie pompowały do światowej gospodarki potężne ilości stymulacyjnych środków pieniężnych. Ci z nas, którzy studiowali ekonomię, uważali, że doprowadzi to do ogromnej inflacji na całym świecie.

Na razie do tego nie doszło, choć zaczynamy obserwować oznaki rosnącej inflacji na kilku rynkach. Jedną z przyczyn tej sytuacji może być potężny wzrost światowej populacji, który utrzymuje koszty pracy na niskich poziomach.

Występuje jednak inflacja innego rodzaju, która nie znajduje odzwierciedlenia w typowych indeksach cen konsumenckich i jest efektem ogólnoświatowych programów stymulacyjnych. Mówimy o inflacji cen aktywów, ponieważ duża część stymulacyjnego kapitału pompowanego przez banki centralne trafiła na rynki akcji, nieruchomości i innych aktywów.

W ten sposób wywołano efekt bogactwa. Ludzie, którzy zachowali swoje aktywa po globalnym kryzysie finansowym, wyszli na tym wprost znakomicie. Przykładowo, jak widać na poniższym wykresie, średnia wartość netto gospodarstwa domowego w Stanach Zjednoczonych wzrosła prawie dwukrotnie ze 105 tys. USD w 2008 r. do 199 tys. USD w 2017 r.

Zmiana nr 3: Populizm

W ostatnich latach obserwujemy wzrost poparcia dla ruchów populistycznych w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Uważamy, że trend odzwierciedla wzrost indywidualizmu oraz coraz większą nieufność w stosunku do społeczeństw obywatelskich w ich obecnej formie. Wielu ludzi ma poczucie, że jest pomijanych i zaczyna kwestionować pozycję władz. Może to być po części związane ze zmieniającymi się warunkami demograficznymi.

Przykładowo w Stanach Zjednoczonych zniechęcone starsze pokolenie najwyraźniej było jedną z głównych sił napędowych wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa. Wśród jego zwolenników było wiele osób, którzy odczuli spadek poziomu życia w porównaniu z sytuacją z przeszłości.

Wyborcze sukcesy partii populistycznych w Europie także wywołały większą niepewność i zmienność rynkową.

Uważamy, że gospodarcza inercja w Europie i Stanach Zjednoczonych połączona z narastającą nieufnością przyspieszyła rozpowszechnianie się populizmu.

W przeszłości Stany Zjednoczone notowały średni wzrost produktu krajowego brutto (PKB) rzędu 3% w okresach 10 lat.

Jak jednak widać na poniższym wykresie, amerykańska gospodarka nie wypracowała takiego wzrostu PKB od 10 lat.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

 

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym czynnikami dotyczącymi poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólnymi warunkami panującymi na rynkach. Znaczący wpływ na sektor technologii mogą mieć takie czynniki jak wychodzenie technologii z użytku, krótki cykl żywotności produktów, spadki cen i zysków, konkurencja ze strony nowych graczy rynkowych oraz ogólne warunki ekonomiczne. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków akcji.