Pośród byków i niedźwiedzi

Kapitał

Innowacje stymulują ożywienie branży biotechnologicznej

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony francuski niemiecki hiszpański

Evan McCulloch z zespołu Franklin Equity Group tłumaczy, dlaczego większy popyt na lekarstwa oraz wzrost wydatków na opiekę zdrowotną sprzyjają dobrej koniunkturze w sektorach biotechnologii i ochrony zdrowia oraz przedstawia swój punkt widzenia na niedawne przełomowe zmiany w medycynie, które, według niego, mogą stymulować przyszły wzrost.

 


Evan McCulloch

Starszy wiceprezes, dyrektor ds. badań
Franklin Equity Group®
Zarządzający portfelem funduszu Franklin Biotechnology Discovery Fund

Po osiągnięciu rekordowych maksimów w lipcu 2015 r. akcje spółek biotechnologicznych mierzone indeksem NASDAQ Biotechnology Index pozostawały w tyle za indeksem S&P 500 Index.[1] Indeks biotechnologiczny odbił się od minimów z listopada 2016 r., ale obawy przed możliwym zaostrzeniem regulacji prawnych dotyczących cen leków w Stanach Zjednoczonych odbiły się na kursach akcji.

Jak wspominaliśmy w naszym poprzednim artykule, zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich pod koniec 2016 r. przyczyniło się do odbicia kursów akcji spółek biotechnologicznych w 2017 r. Niemniej jednak w lipcu 2018 r. Trump ponownie wyraził swój brak aprobaty dla wysokich cen leków dostępnych na receptę i zapowiedział, że zamierza coś z tym zrobić. Uważamy, że polityczna presja na regulacje dotyczące cen leków na receptę nie słabnie, szczególnie w perspektywie wyborów środka kadencji zaplanowanych na listopad.

Pomimo niepewnej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych długoterminowe perspektywy rysujące się przed biotechnologią i szerszym globalnym sektorem ochrony zdrowia wydają nam się korzystne. Uważamy, że trendy demograficzne oraz szeroko rozpowszechnione innowacje i przełomowe rozwiązania medyczne stymulują popyt na produkty i usługi związane z ochroną zdrowia.

Warunki demograficzne korzystne dla sektora biotechnologicznego

Dostrzegamy kilka szerszych trendów wspierających dobrą koniunkturę w globalnym sektorze biotechnologii. Jeden z nich związany jest z demografią. Dzięki rozwojowi medycyny na świecie żyje dziś więcej ludzi w wieku powyżej 65 l. niż kiedykolwiek wcześniej; jak widać na poniższej mapie, dotyczy to w szczególności państw rozwiniętych.

Demografia ma duży wpływ na wydatki na ochronę zdrowia. Nie jest tajemnicą, że wraz ze starzeniem się populacji osoby starsze jako grupa potrzebują więcej lekarstw i wydają więcej na usługi medyczne niż młodsze pokolenia.

Jak widać na poniższym wykresie, seniorzy w wieku powyżej 65 l. wydają ponad dwa razy więcej pieniędzy na leki przepisywane na receptę oraz ochronę zdrowia niż 20-latkowie i 30-latkowie. Większe wydatki związane są przede wszystkim z przepisywanymi głównie seniorom lekami na chroniczne schorzenia takie jak choroba refluksowa przełyku, nadciśnienie, wysoki cholesterol czy inne dolegliwości typowe dla osób w podeszłym wieku.

Uważamy, że wyższe wskaźniki popytu na lekarstwa oraz większe wydatki na ochronę zdrowia wynikające ze starzenia się światowej populacji tworzą korzystne warunki do długofalowego wzrostu popytu w przemyśle farmaceutycznym i branży biotechnologicznej.

Obserwujemy także wzrost liczby nowych leków dopuszczanych do stosowania przez FDA (amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków), który ożywia branżę biotechnologiczną opierającą swój wzrost na nowych innowacyjnych lekach.

Uważamy, że FDA wykazuje większe zaangażowanie w przyspieszenie badań klicznych i ostateczne dopuszczanie nowych leków do obrotu niż kiedykolwiek wcześniej. Jak widać na poniższym wykresie, liczba leków dopuszczonych do obrotu przez FDA w 2017 r. była ponad dwukrotnie większa w porównaniu z względnie niskimi poziomami w 2016 r. Wygląda na to, że 2018 r. będzie kolejnym dobrym rokiem na polu dopuszczeń nowych leków przez FDA — od początku roku do 30 sierpnia dopuszczono na rynek 34 nowe produkty.

Rozpowszechnione innowacje i przełomowe zmiany

Ostatnie lata upłynęły pod znakiem bezprecedensowego rozwoju i przełomowych zmian w medycynie i technologiach medycznych. Przewidujemy, że ten potencjalnie długi cykl innowacji utrzyma się także w przyszłości.

Przełomowe innowacje odzwierciedlają potężne skoki do przodu na polu badań i rozwoju w obszarze ochrony zdrowia, a także błyskawiczne pogłębianie naszego zrozumienia ludzkiej biologii.

Pierwsze sekwencjonowanie ludzkiego genomu w 2000 r. było znaczącym wydarzeniem. Od tamtej pory koszty sekwencjonowania DNA mocno spadły. Wraz ze spadkiem cen i wzrostem precyzji sekwencjonowania genomu badania genetyczne stają się coraz bardziej powszechne i są wprowadzane do masowego stosowania.

W naszej ocenie zbliżamy się do momentu, w którym diagnostyka nowotworów będzie wymagała zwykłego badania krwi, ponieważ naukowcy już teraz są w stanie zidentyfikować rakowe DNA uwalniane przez nowotwory do krwiobiegu. Sądzimy, że kolejną granicą do przekroczenia na polu badań nowotworowych będzie wczesne wykrywanie raka na podstawie badań krwi, zanim pojawią się pierwsze objawy.

Postęp na polu sekwencjonowania DNA zwiększył, ponadto, liczbę poszczególnych schorzeń, których leczenie możliwe jest dzięki wyspecjalizowanej terapii, jak również podniósł jakość diagnostyki i leczenia chorób. Sekwencjonowanie ludzkiego genomu otworzyło także przestrzeń dla wielu nowych koncepcji, takich jak terapia genowa, w ramach której do komórek pacjenta wprowadzany jest obcy materiał genetyczny w celu uzupełnienia brakujących lub naprawy uszkodzonych genów wywołujących chorobę.

Innym ekscytującym i innowacyjnym obszarem na polu biotechnologii jest edycja genów pozwalająca korygować mutacje genetyczne. W odróżnieniu od tradycyjnej terapii genowej technologie edycji genów umożliwiają bezpośrednią naprawę uszkodzonych genów wywołujących choroby — łańcuch DNA jest przycinany w odpowiednim miejscu, dzięki czemu naukowcy mogą wymienić niepożądany gen na gen skorygowany.

Narzędzia do edycji genów potencjalnie mogą być przydatne w leczeniu zarówno chorób genetycznych, jak i innych problemów zdrowotnych, takich jak zakażenie wirusem HIV, jednak ich zastosowanie w leczeniu ludzi wciąż jest w bardzo wczesnej fazie rozwoju, a zapewnienie skuteczności i bezpieczeństwa tych technologii wymaga jeszcze dużo pracy.

Innym ważnym obszarem jest medycyna personalizowana, która staje się rzeczywistością dzięki przełomowym osiągnięciom naukowców. Medycyna personalizowana polega na przepisywaniu właściwych leków i form leczenia właściwym pacjentom.

Zasadniczo dostrzegamy znaczące innowacje na polu terapii genowej, edycji genów, onkologii i w innych obszarach, w których potencjał układu odpornościowego pacjenta zaprzęgany jest do walki z nowotworem. Perspektywy rysujące się przed genomiką w ujęciu ogólnym budzą naszą ekscytację, a sekwencjonowanie DNA będzie w przyszłości, w naszej ocenie, kluczowym narzędziem do stosowania leków i innych form leczenia.

Implikacje dla inwestorów

Niezależnie od sporych możliwości inwestycyjnych, jakie dostrzegamy wśród akcji spółek biotechnologicznych, nasze podejście inwestycyjne wciąż cechuje dyscyplina i selektywność. Na podstawie indywidualnych analiz fundamentalnych wybieramy spółki biotechnologiczne wyróżniające się konkurencyjnością, dużymi możliwościami rynkowymi i solidnymi zasobami własności intelektualnej. To podejście obejmuje rozszerzanie naszych własnych indywidualnych analiz poszczególnych spółek oraz technik rygorystycznej selekcji akcji, przy wsparciu ze strony bardzo doświadczonych i specjalizujących się w różnych obszarach rynku członków zespołów analitycznych Franklin Templeton.

Naszym nadrzędnym celem jest wyszukiwanie i kupowanie papierów spółek biotechnologicznych, w których dostrzegamy potencjał. Staramy się inwestować w przedsiębiorstwa, które oferują dużą wartość na polu badań klinicznych skoncentrowanych na niezaspokojonych do tej pory potrzebach medycznych. Ludzie na pewno zapłacą za lek, który nie ma zamiennika oraz zmienia, poprawia i wydłuża ludzkie życie.

Sądzimy, że dopiero zaczynamy zbierać owoce ostatnich 10-15 lat rozwoju biotechnologicznego. Jesteśmy przekonani, że dzięki konsekwentnym wydatkom na badania i rozwój, odkryciom nowych leków oraz niedawnym przełomowym postępom naukowym, branża biotechnologiczna będzie oferować potężne możliwości w nadchodzących latach.

 

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

 

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

 

Aby mieć szybki dostęp do bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

 

Jakie jest ryzyko?

 Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Z koncentracją portfela na pojedynczym sektorze związane jest ryzyko wynikające z kwestii patentowych, odpowiedzialności za produkt, regulacji rządowych oraz dopuszczeń nowych leków i produktów medycznych. Spółki biotechnologiczne są zwykle mniejsze i/lub względnie młode. Inwestycje w mniejsze spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a perspektywy dalszego rozwoju takich spółek są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw. Ponadto, inwestycje w takie spółki mogą charakteryzować się większą zmiennością, w szczególności w krótkiej perspektywie. Z inwestowaniem w papiery spółek zagranicznych związane jest szczególne ryzyko, m.in. ryzyko wahań kursów walut i ryzyko niestabilnej sytuacji politycznej.

 [1] Źródła: Nasdaq; indeksy S&P Dow Jones, dane na dzień 18 września 2018 r. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.