Pośród byków i niedźwiedzi

Perspektywy

Co zawieszenie działalności rządu w Stanach Zjednoczonych będzie oznaczało dla inwestorów?

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony francuski włoski niemiecki

Wprowadzenie: Amerykańscy kongresmeni znaleźli się w impasie związanym z pomysłem budowy muru na granicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Prezydent Trump grozi zawieszeniem działalności rządu, jeżeli ustawa zapewniająca finansowanie budowy muru nie zostanie przyjęta, co budzi pytania i niepewność, a tym samym zwiększa ryzyko polityczne istotne z punktu widzenia inwestorów. Stephen Dover, szef zespołu ds. akcji we Franklin Templeton Investments, przedstawia swój punkt widzenia na potencjalne konsekwencje tej sytuacji.

 

Stephen H. Dover, CFA

Szef zespołu ds. akcji

Franklin Templeton Investments

 

Niekorzystny wpływ możliwego zawieszenia działalności rządu Stanów Zjednoczonych na rynki akcji budzi niepokój wśród wielu obserwatorów. Inwestorzy powinni zrobić krok w tył i rozważyć prawdopodobne potencjalne konsekwencje tej sytuacji. Wstrzymanie funkcjonowania rządu zwiększa rynkową niepewność i wprawdzie nie ma zbyt dużego wpływu na sytuację finansową, ale ze względu na efekt psychologiczny może zagrozić równowadze rynkowej. Pytanie brzmi: jak będzie wyglądał podzielony rząd w ciągu najbliższych dwóch lat i czy będzie w stanie funkcjonować prawidłowo? Bodaj największe znaczenie ma, według nas, zdolność rządu do skutecznego działania w ewentualnych sytuacjach kryzysowych w przyszłości.

Aby zapobiec całkowitemu zawieszeniu działalności rządu, przywódca senackiej większości Mitch McConnell zapowiedział tymczasowe rozwiązanie, czyli prowizorium budżetowe zapewniające, między innymi, finansowanie zabezpieczenia granicy państwa, które dałoby Kongresowi czas na przyjęcie właściwej ustawy budżetowej do 8 lutego. Takie rozwiązanie może jednak nie zostać przyjęte przez Kongres. Choć można mieć nadzieję, że Kongres i Biały Dom ostatecznie dojdą do porozumienia, istnieje ryzyko, że nie uda się osiągnąć kompromisu.

Nawet częściowe zawieszenie działalności rządu byłoby niekorzystne dla rynków akcji ze względu na jego wpływ na nastroje inwestorów. Uważamy, że wstrzymanie funkcjonowania rządu miałoby ograniczony wpływ na gospodarkę, ponieważ Kongres i prezydent zatwierdzili ponad 75% proponowanego budżetu na rok budżetowy 2019 r. o łącznej wartości 1,24 bln USD, jednak mogłoby opóźnić wprowadzenie różnych regulacji podatkowych, co miałoby wpływ na niektóre sektory w krótkiej perspektywie.

Pomimo ostatnio wzmożonej rynkowej zmienności, nastroje konsumentów w Stanach Zjednoczonych wciąż są dobre: publikowany przez Uniwersytet Michigan indeks nastrojów wśród konsumentów sięgnął w grudniu 98,3, dzięki czemu średni poziom indeksu w 2018 r. okazał się najwyższy od 2000 r. Zaledwie 12% respondentów biorących udział w badaniu nastrojów przeprowadzonym w Michigan wskazało na spadki kursów akcji jako źródło największych obaw. Na cła wskazuje mniej więcej 25% ankietowanych konsumentów, czyli mniej niż w listopadzie.

Będziemy czekać na konstruktywne rozwiązanie tej sytuacji. Choć mamy nadzieję, że Kongres i Biały Dom dojdą do porozumienia, zawsze istnieje ryzyko, że konsensusu nie uda się osiągnąć. Wierzymy, że aktywne zarządzanie może pomóc inwestorom przejść przez burzliwy czas wzmożonej niepewności.

 

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę dużą zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu publikacji niniejszego materiału i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

 

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

 

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach.